Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 414888
Aprovació definitiva de la modificació de la fitxa del catàleg de llocs de treball corresponent a oficial de manteniment del Consell Insular de Menorca (Exp. 0602-2023-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Consell Executiu d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter Ordinari de 15 de maig de 2023, es va acordar aprovar provisionalment la modificació de la fitxa de catalogació del lloc de treball d'oficial de manteniment, atès que es va donar audiència a la Junta de Personal del Consell Insular, en qualitat de representants dels funcionaris de la corporació, per un termini de deu dies hàbils, en el benentès que, si en el termini esmentat no efectuen al·legacions al respecte, la proposta fins aleshores provisional esdevindrà definitiva, i en aquest cas serà d'aplicació el primer dia del mes següent a la finalització del termini d'audiència.

Atès que durant el període d'audiència esmentat no s'han formulat observacions ni al·legacions el respecte l'acord fins aleshores provisional ha esdevingut definitiu, i en conseqüència, produirà efectes a partir del proper dia 1 de juliol de 2023, i es publica a continuació, en annex, per a general coneixement i als efectes que correspongui.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i perquè tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant el Ple en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 23 de juny de 2023

Per delegació de la presidenta, El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

 

ANNEX

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL I NATURALESA DEL LLOC

Denominació del lloc

Oficial de manteniment

Codi

STM0099

Classe de personal

Funcionari

Grup de classificació

B

Titulació requerida

Tècnic superior en sistemes electrotècnics i automatitzats o titulació equiparable.

Escala

Administració especial

Subescala

Serveis especials

Classe

Personal d'oficis

Nivell complement destinació

16

Punts complement específic

600

Tipologia del lloc

Base

Destinació

Maó

Requisits d'acompliment

Nivell B2 de català. Curs bàsic de prevenció de riscos laborals. Carnet de conduir B1

Requeriments específics

 

Coneixements informàtics de programació i manipulació

Nombre de llocs homogenis

1

ENQUADRAMENT ORGÀNIC

Àmbit funcional 1

Consell Insular de Menorca

Àmbit funcional 2

Serveis Tècnics i de Manteniment

Relació de dependència

Cap de servei/secció

PROVISIÓ DEL LLOC – PLACES DE PLANTILLA QUE EL PODEN OCUPAR

Forma de provisió

Concurs

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Realitzar tasques de reparació i manteniment del conjunt de les instal·lacions i edificis del Consell Insular de Menorca.

FUNCIONS GENÈRIQUES

- Revisar la xarxa elèctrica i telefònica, climatitzacions i alarmes, per tal de reparar o encarregar la resolució de les possibles avaries.

- Analitzar les instal·lacions per tal de fer propostes tècniques d'actuacions futures en aquest àmbit.

- Revisar i supervisar les tasques dels treballadors de l'empresa de manteniment contractada pel CIM.

- Responsabilitzar-se de les instal·lacions automàtiques del CIM.

- I, en general, altres de caràcter similars que li siguin atribuïdes.

 

VALORACIÓ C. ESPECÍFIC

LLOC

FACTOR

 

Oficial de manteniment

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

TOTAL

150

25

40

80

75

90

40

50

 

50

 

 

600

3

5

4

6

4

2

4

5

 

2