Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 417327
Modificació del pla estratègic de subvencions any 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per donar compliment al que disposa l´article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la modificació del pla estratègic de subvencions en base a l'aprovació inicial de l'expedient n.º2023/009436 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, inicialment aprovat pel Ple de la corporació en sessió ordinària en data 25 de maig de 2023, publicat al BOIB nº 72 de data 1 de juny de 2023, i transcorregut el termini d´exposició al públic reglamentàriament establert, queda aprovat definitivament.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

PREÀMBUL  

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, juntament amb la gran varietat d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de manera directa en un increment dels nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública destinat a subvencionar. 

En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les distorsions i interferències que poguessin afectar el mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents administracions públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 

Per millorar l'eficàcia, es preveu en la legislació que s'elabori un pla estratègic de subvencions de caràcter anual i amb caràcter previ al naixement de les subvencions. 

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla estratègic de subvencions l'articulat del qual figura a continuació.

ARTICLE 1.  

L'establiment de subvencions per aquest Ajuntament durant l'exercici 2023 s'ajustarà al que preveu el present Pla. 

ARTICLE 2. 

L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions corresponents en els pressupostos municipals de cada any i l'aprovació de les ordenances que continguin les bases reguladores de la concessió. 

ARTICLE 3. 

L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, de manera que les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases reguladores de la seua concessió s'han d'acomodar en cada moment a aquests objectius. 

ARTICLE 4. 

L'aprovació del Pla estratègic de subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no poden exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis termes i que es regirà per la signatura del corresponent conveni (si escau).

 

CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN LES QUALS S'ESTABLIRAN SUBVENCIONS

ARTICLE 5.

L'Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

ARTICLE 6.

L'Ajuntament establirà anualment subvencions a les àrees de la seva competència i que s'han de desglossar en: 

 • Grup 13. Seguretat i mobilitat ciutadana.
 • Grup 15. Habitatge i urbanisme.
 • Grup 16. Benestar comunitari.
 • Grup 17. Medi ambient.
 • Grup 23. Serveis socials.
 • Grup 24. Foment de l'ocupació.
 • Grup 32. Educació.
 • Grup 33. Cultura.
 • Grup 34. Esport.
 • Grup 41. Agricultura, ramaderia i pesca.
 • Grup 43. Comerç, turisme i PIMES.
 • Grup 45. Infraestructura.
 • Grup 91. Òrgans de govern.
 • Grup 92. Serveis de caràcter general.
 • Grup 94. Transferències a altres administracions públiques. 

En el capítol III podran trobar un desglossament ampliat d'aquest llistat amb identificació del beneficiari, aplicació pressupostària, import màxim previst, objectius, procediment, termini d'activitat i finançament. 

L'elaboració d'aquest article parteix de les accions que tradicionalment s'han desenvolupat per part de l'Ajuntament. No obstant això, sempre que es motivin les raons de la seva creació es podran elaborar més accions, ja sigui per subvenció de concurrència competitiva o concessió directa.

 

CAPÍTOL III. SUBVENCIONS

ARTICLE 7. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

GRUP 13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.

APORTACIÓ CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA

BENEFICIARI: Consorci Mobilitat per Eivissa CIF: Q0700492B

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1331-46601 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Millora de la mobilitat ciutadana al municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

TRANSFERÈNCIAS A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1331-48002 IMPORTE MÁX. PREVIST (€) 3.000 €

OBJECTIUS: Foment de les activitats i/o accions que millorin la seguretat i la mobilitat ciutadana dins del municipi de Santa Eulària des Riu i que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

APORTACIÓ A SANTA EULARIA DES RIU XXI

BENEFICIARI: Santa Eulària des Riu XXI CIF: A57413957

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1331-48030 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Aportació per a la gestió del pàrquing.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

APORTACIÓ CONSELL D'EIVISSA (PARC DE BOMBERS)

BENEFICIARI: Consell d'Eivissa CIF S0733001B

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1361-46101 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 1.221.905 €

OBJECTIUS: Manteniment i millora del Parc de Bombers, encarregat del servei de prevenció i extinció d'incendis a la nostra illa.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 15. HABITATGE I URBANISME.

TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES

BENEFICIARI: Persones físiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1511-48001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.500 €

OBJECTIUS: Foment de l'habitatge que beneficiï els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Instituciones sense finalitats de lucre.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1511-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.000 €

OBJECTIUS: Foment de l'habitatge que beneficiï els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

APORTACIÓ ASSOCIACIÓ DE VESINS DE CALA LLONGA

BENEFICIARI: Associació de Vesins de Cala Llonga CIF G07533854

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1511-48031 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 8.000 €

OBJECTIUS: Aportació pel manteniment urbà i de jardins que realitza l'associació.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 16. BENESTAR COMUNITARI

APORTACIÓ A MANCOMUNITAT INSULAR DEIXALLERIES

BENEFICIARI: MANCOMUNITAT INSULAR. CIF: P0700007H

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1622-46302 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 241.309,79 €

OBJECTIUS: Aportació per a la correcta gestió dels residus que no es poden dipositar als contenidors, ja sigui pel seu gran volum, perillositat del residu o per alguna característica particular.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 17. MEDI AMBIENT

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Instituciones sense finalitats de lucre

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1701-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 16.500 €

OBJECTIUS: Finançar activitats que fomentin la protecció del medi ambient que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

AJUDES NETEJA FRANGES FORESTALS

BENEFICIARI: Persones físiques o jurídiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1701-48091 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 35.000 €

OBJETIUS: Cooperar per a la realització de la neteja i/o manteniment de franges forestals com a mesura de protecció davant incendis dels habitatges dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

SUBVENCIÓ CONSELL INSULAR D'EIVISSA – CENTRE SA JOVERIA

BENEFICIARI: Consell Insular d'Eivissa CIF S0733001B

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-46102 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 220.028,04 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb el funcionament del centre insular de baixa exigència Sa Joveria.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant conveni; aquesta aportació es nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 125.000 €

OBJECTIUS: Foment d'activitats i/o accions que contribueixin un bé social dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

ATENCIONS ASSISTENCIALS

BENEFICIARI: Persones físiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48003 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 6.000 €

OBJECTIUS: Ajudar econòmicament a persones físiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu que es troben en situació de necessitat i/o amb risc d'exclusió social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ

BENEFICIARI: Estudiants residents al municipi de Santa Eulària des Riu que s'hagin de desplaçar fora de l'illa al territori nacional per realitzar els estudis que no es puguin realitzar a l'illa d'Eivissa.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48004 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 90.000 €

OBJECTIUS: Ajudar a les famílies perquè els estudiants que surten fora de l'illa puguin tenir les mateixes oportunitats en exercir el seu dret a l'educació que la resta d'estudiants.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ CARITAS PARROQUIAL

BENEFICIARI: Parroquia de Santa Eulària des Riu (Cáritas Parroquial) CIF S0733001B

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48005 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 36.003,66 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb les activitats d'aquesta associació en matèria d'acció social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant conveni; aquesta aportació es nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

FONS MUNICIPAL DE SOLIDARITAT

BENEFICIARI: Institucions sense ànim de lucre i persones físiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48006 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 85.000 €

OBJECTIUS: Foment d'activitats i/o accions que contribueixin a un bé social dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TAULA D'EXCLUSIÓ SOCIAL

BENEFICIARI: Cáritas Diocesana de Ibiza CIF R0700071D

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48007 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 110.148,51 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb les activitats d'aquesta associació en matèria d'acció social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant conveni; aquesta aportació es nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

FUNDACIÓ IGNACIO WALLIS (RESIDÈNCIA REINA SOFÍA)

BENEFICIARI: Fundació Ignacio Wallis (Residència Reina Sofía) CIF G07963655

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48018 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 76.176 €

OBJECTIUS: Donar suport a la Fundació en la realització de la seua labor assistencial per als diferents usuaris procedents del municipi de Santa Eulària.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant conveni; aquesta aportació es nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE LA 3ª EDAT DE SANTA EULÀRIA

BENEFICIARI: Associació de la 3ª Edat de Santa Eulària. CIF G07488257

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48019 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 11.000 €

OBJECTIUS: Donar suport a aquesta Associació en la realització de la seua labor social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓN DE LA 3ª EDAT DES PUIG D'EN VALLS

BENEFICIARI: Associació de la 3ª Edat des Puig d'en Valls CIF G07621303

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48020 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 6.500 €

OBJECTIUS: Donar suport a aquesta Associació en la realització de la seua labor social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE LA 3ª EDAT DE JESÚS

BENEFICIARI: Associació de la 3ª Edat de Jesús. CIF G07574619

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48021 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 6.500 €

OBJECTIUS: Donar suport a aquesta Associació en la realització de la seua labor social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE LA 3ª EDAT DE SANT CARLES

BENEFICIARI: Associació de la 3ª Edat de Sant Carles CIF G07540909

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48022 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 6.500 €

OBJECTIUS: Donar suport a aquesta Associació en la realització de la seua labor social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE LA 3ª EDAT DE SANTA GERTRUDIS

BENEFICIARI: Associació de la 3ª Edat de Santa Gertrudis CIF G07855075

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48023 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 6.500 €

OBJECTIUS: Donar suport a aquesta Associació en la realització de la seua labor social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ A FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

BENEFICIARI: Fons Pitiús de Cooperació. CIF G57008559

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48024 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 85.000 €

OBJECTIUS: La participació local en el disseny d'un model de cooperació que contribueixi de manera efectiva al desenvolupament dels països del Sud.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant conveni; aquesta aportació es nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ SIESTA

BENEFICIARI: Associació Agrupació Siesta. CIF G57788010

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48029 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 7.000 €

OBJECTIUS: Donar suport a aquesta Associació en la realització de la seua labor social al municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant conveni; aquesta aportació es nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

AJUDES LLOGUER HABITATGES

BENEFICIARI: Persones físiques o jurídiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48068 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 250.000 €

OBJECTIUS: Potenciar el lloguer d'habitatges amb contractes de llarga durada i a preus assequibles per al ciutadà dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ D'ESCLEROSI MÚLTIPLE D'EIVISSA I FORMENTERA

BENEFICIARI: Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera CIF G07849730

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48072 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 26.450 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb les activitats d'aquesta associació en matèria d'acció social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE PARES DE NENS I ADOLESCENTS AMB DISCAPACITAT (ASPANADIF)

BENEFICIARI: Associació de Pares de Nens i Adolescents amb Discapacitat

CIF G07071392

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48073 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 15.341 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb les activitats d'aquesta associació en matèria d'acció social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER (AFAEF)

BENEFICIARI: Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer CIF G07911456

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48074 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 15.341 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb les activitats d'aquesta associació en matèria d'acció social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PITIÜSA DE FAMILIARS DE PERSONES AMB MALALTIA MENTAL (APFEM)

BENEFICIARI: Associació Pitiüsa de Familiars de Persones amb Malaltia Mental (APFEM)

CIF G07728751

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48075 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 20.000 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb les activitats d'aquesta associació en matèria d'acció social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS (AMADIBA)

BENEFICIARI: Associació de Mares i Pares de Discapacitats de Balears (AMADIBA)

CIF G07758667

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48076 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 59.248 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb les activitats d'aquesta associació en matèria d'acció social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ A CLUB NÀUTIC D'EIVISSA – PROGRAMA UN MAR DE POSSIBLITATS

BENEFICIARI: Club Nàutic d'Eivissa CIF G07123367

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48081 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 8.000 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb les activitats d'aquesta associació en matèria d'acció social.

PROCEDIMIENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspon el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ A ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALES D'EIVISSA I FORMENTERA (APNEEF)

BENEFICIARI: Asociació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera (APNEEF) CIF G07937097

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48082 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 31.740 €

OBJECTIUS: Col·laborar amb les activitats d'aquesta associació en matèria d'acció social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspon el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quarts dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ CONVENI FUNDACIÓ DEIXALLES

BENEFICIARI: Fundació Deixalles CIF G07255953

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-48015 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 19.573 €

OBJECTIUS: Donar suport a la Fundació en la realització de la tasca assistencial per als diferents usuaris procedents del municipi de Santa Eulària.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspon el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quarts dels Pressupostos.

GRUP 24. FOMENT DE L'OCUPACIÓ

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIÓ

BENEFICIARI: Persones físiques residents dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2411-48004 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 6.000 €

OBJECTIUS: Foment de l'ocupació dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 32. EDUCACIÓ

TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES

BENEFICIARI: Persones físiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3231-48001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Donar suport a activitats i/o accions relacionades amb Educació que beneficiïn als ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre relacionades amb el sector de l'educació

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3231-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 30.000 €

OBJECTIUS: Donar suport a activitats i/o accions relacionades amb educació que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVOCATÒRIA ACTES CULTURALS, ESPORTIUS I/O MEDIAMBIENTALS

BENEFICIARI: Centres Educatius Públics i Associacions de Mares, Pares i Alumnes (AMIPAS) ubicats al terme municipal de Santa Eulària des Riu

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3231-48013 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 25.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats culturals, esportives i/o medi ambientals.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

PLA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

BENEFICIARI: Centres Públics d'Educació Primària ubicats al terme municipal de Santa Eulària des Riu

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3231-48096 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 36.000 €

OBJECTIUS: Realització del Pla de Reutilització de llibres

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIÓ

BENEFICIARI: Persones físiques residents dins del municipi de Santa Eulària des Riu

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3231-48004 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.000 €

OBJECTIUS: Foment de l'educació.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ESCOLETA “MENUTS”

BENEFICIARI: Arquisocial S.L CIF B22183370

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3231-48017 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 105.000 €

OBJECTIUS: Suport econòmic a l'Escoleta “Menuts” de Santa Gertrudis

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Instituciones sense finalitats de lucre.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3241-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions que contribueixin a la promoció de la educació i que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVOCATÒRIA ACTES CULTURALS, ESPORTIUS I/O MEDIAMBIENTALS

BENEFICIARI: Centres Educatius Públics i Associacions de Mares, Pares i Alumnes (AMIPAS) ubicats al terme municipal de Santa Eulària des Riu

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3241-48013 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 7.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats culturals, esportives i/o medi ambientals.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 33. CULTURA

TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES

BENEFICIARI: Persones físiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.000 €

OBJECTIUS: Ajuda econòmica a persones residents al municipi que realitzin activitats i/o accions que fomentin la cultura i que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 35.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions culturals que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIÓ

BENEFICIARI: Persones físiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48004 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.750 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions que contribueixin a la promoció de la cultura.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE MODA D'EIVISSA I FORMENTERA

BENEFICIARI: Associació de Moda de Eivissa i Formentera CIF: G57930240

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48008 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 11.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions que fomentin la cultura dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

AJUDES GRUPS FOLKLÓRICS, CARAMELLES...

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre amb seu al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48009 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 45.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions que fomentin la cultura popular dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

AJUDA PROJECTES CULTURALS

BENEFICIARI: Persones físiques o jurídiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48010 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 20.000 €

OBJECTIUS: Ajuda per a la realització de projectes que fomentin la cultura que beneficiïn als ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE CARRETERS D'EIVISSA I FORMENTERA

BENEFICIARI: Associació de Carreters d'Eivissa i Formentera CIF: G57586984

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48027 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions que fomentin la cultura popular.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

BENEFICIARI: Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza. CIF G57896524

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48202 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 1.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions culturals i d'interès públic.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL PUIG DE MISSA

BENEFICIARI: Associació Cultural Puig de Missa. CIF G07794449

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48203 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions culturals i d'interès públic.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA

BENEFICIARI: Agrupació Musical Nuestra Señora de la Estrella CIF G57809394

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48204 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions culturals i de interès públic.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ A GERMANDAT DE VETERANS

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48206 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions culturals i d'interès públic.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva però, amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvenciones en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

AJUDES A CORS I ASSOCIACIONS MUSICALS

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-48210 IMPORTE MÁX. PREVISTO (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions culturals que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva però, amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvenciones en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3361-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 40.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions que contribueixin a la protecció del patrimoni històric, cultural i artístic i que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3371-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions que contribueixin a la promoció de la cultura entre els més joves del municipi.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES

BENEFICIARI: Persones físiques

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3381-48001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions que contribueixin a la promoció de la cultura popular i que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu..

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Instituciones sense finalitats de lucre.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3381-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions que contribueixin a la promoció de la cultura popular i que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ CLASSIC AUTOMÓVIL CLUB IBIZA

BENEFICIARI: Classic Automóvil Club Ibiza CIF G07821143

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3381-48028 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions culturals i d'interès públic.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

AJUDA CLUB DE LA MOTO CLÁSSICA D'EIVISSA I FORMENTERA

BENEFICIARI: Club de la Moto Clàssica d'Eivissa i Formentera CIF G07725138

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3381-48055 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.250 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions culturals i d'interès públic.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 34. ESPORTS

TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES

BENEFICIARI: Persones físiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 17.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre relacionades amb l'esport

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 300.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu. .

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENIS DE COL·LABOACIÓ AMB ENTITATS ESPORTIVES

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre relacionades amb l'esport amb seu al terme municipal de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48011 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

AJUDES A ESCOLES ESPORTIVES

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre relacionades amb l'esport amb seu en el terme municipal de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48012 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB BÀSQUET PUIG D'EN VALLS (ESCOLA)

BENEFICIARI: Club de Bàsquet Puig d'en Valls CIF G07791403

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48056 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 4.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA (ESCOLA)

BENEFICIARI: Club Triatló Santa Eulària CIF G07808520

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48057 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 11.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB (ESCOLA)

BENEFICIARI: Club Santa Eulària Handbol Club CIF G07981848

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48058 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 1.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI ASSOCIACIÓ HANDBOL CLUB PUIG D'EN VALLS (ESCOLA)

BENEFICIARI: Assoc. Handbol Club Puig d'en Valls CIF G07688955

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48059 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 15.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA (ESCOLA)

BENEFICIARI: Club Tennis Taula Santa Eulària CIF G57174310

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48060 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 4.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI AMB LA FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC (ESCOLA)

BENEFICIARI: Federació Balear de Tir amb Arc. CIF: G07199383

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48061 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA (ESCOLA)

BENEFICIARI: Club Ciclista Santa Eulària CIF: G57055469

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48063 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB NÀUTIC SANTA EULALIA (PESCA)

BENEFICIARI: Club Nàutic Santa Eulària CIF: G07319809

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48064 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB ESPORTIU ATLÈTIC DE JESÚS (MANTENIMENT I ESCOLA DE FUTBOL)

BENEFICIARI: Club Esportiu Atlètic de Jesús CIF: G07456601

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48065 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 9.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI AMB SCR PENYA ESPORTIVA (ESCOLA DE FUTBOL)

BENEFICIARI: SCR Penya Esportiva CIF: G07469992

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48066 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 20.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI SOCIETAT DE TROT EIVISSENC (ESDEVENIMENTS)

BENEFICIARI: Societat de Trot Eivissenc. CIF: G57659419

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48067 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI AMB SCR PENYA ESPORTIVA (ESCOLA D'ATLETISME)

BENEFICIARI: SCR Penya Esportiva CIF: G07469992

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48079 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 18.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI FEDERACIÓ BALEAR DE PETANCA

BENEFICIARI: Federació Balear de Petanca CIF: G07199326

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48080 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANTA GERTRUDIS (ESCOLA DE FUTBOL I NETEJA)

BENEFICIARI: Associació Esportiva Santa Gertrudis CIF: G07783194

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48083 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 6.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES (ESCOLA DE FUTBOL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS)

BENEFICIARI: Societat Esportiva Sant Carles CIF: G07735749

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48084 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 12.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES (ESCOLA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA)

BENEFICIARI: Societat Esportiva Sant Carles CIF: G07735749

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48085 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA (ESCOLA DE PIRAGÜISME)

BENEFICIARI: Club Nàutic Santa Eulària CIF: G07319809

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48086 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 3.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB ESPORTIU PUIG D'EN VALLS

BENEFICIARI: Club Esportiu Puig d'en Valls CIF: G07557093

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48087 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB BÀSQUET S'OLIVERA

BENEFICIARI: Club Bàsquet S'Olivera CIF: G57985087

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48088 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 800 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI ASSOCIACIÓ ESPORTISTES DISCAPACITATS D'EIVISSA I FORMENTERA (ADDIF)

BENEFICIARI: Associació Esportistes Discapacitats d'Eivissa i Formentera (ADDIF)

CIF: G07740293

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48089 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 9.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI CLUB BÀSQUET PUIG D'EN VALLS (ESCOLA GIMNÀSTICA RÍTMICA)

BENEFICIARI: Club de Bàsquet Puig d'en Valls CIF G07791403

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48090 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI AMB CLUB AZULINE IBIZA GOLF (ESCOLA)

BENEFICIARI: Club Azuline Ibiza Golf CIF G16535619

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48092 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI AMB ASSOCIACIÓ INSULAR DE TIR OLÍMPIC D'EIVISSA

BENEFICIARI: Associació Insular de Tir Olímpic d'Eivissa CIF G07208275

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48093 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 7.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

 

CONVENI AMB SD PAUPERRIMOS (ESCOLA DE PADEL)

BENEFICIARI: SD Pauperrimos CIF G57314288

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3411-48095 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 1.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'esport.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal del exercici pressupostari al que correspon el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

GRUP 41. AGRICULTURA

MANCOMUNITAT ESCORXADOR INSULAR

BENEFICIARI: Mancomunitat Escorxador Insular CIF: P0700007H

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-46301 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 117.717 €

OBJECTIUS: Aportació al servei insular d'escorxador.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIAS A FAMÍLIES

BENEFICIARI: Persones físiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-48001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.500 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre o institucions relacionades amb l'agricultura, la ramaderia o la pesca.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTA EULÀRIA (PODA)

BENEFICIARI: Cooperativa Agrícola Santa Eulària CIF: F07013477

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-48051 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Aportació econòmica en virtut de la labor en la poda que realitza la Cooperativa al municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBV. COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTA EULÀRIA (ASOC.)

BENEFICIARI: Cooperativa Agrícola Santa Eulària CIF: F07013477

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-48052 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 20.000 €

OBJECTIUS: Suport en el manteniment de la cooperativa.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

AJUDA AGROEIVISSA SOCIETAT COOPERATIVA (FUNCIONAMENT)

BENEFICIARI: AGROEIVISSA SOCIETAT COOPERATIVA CIF: F07887805

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-48053 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 30.000 €

OBJECTIUS: Suport al manteniment de la cooperativa.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

AJUDA COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ANTONI (FUNCIONAMENT)

BENEFICIARI: COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT ANTONI CIF: F07013444

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-48054 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.500 €

OBJECTIUS: Suport al manteniment de la cooperativa.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ CONFRARIA DE PESCADORS D'EIVISSA

BENEFICIARI: CONFRARIA DE PESCADORS D'EIVISSA CIF: G07075120

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-48069 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Foment a l'associacionisme del sector pesquer.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 43. COMERÇ, TURISME I PIME

TRANSFERÈNCIES A EMPRESES I AUTÒNOMS

BENEFICIARI: Transferències a empreses i autònoms.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4301-47002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 440.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria de promoció del comerç i les PIME que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES

BENEFICIARI: Persones físiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4301-48001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria de promoció del comerç i les PIME que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre relacionades amb el comerç i les PIMES.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4301-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria de promoció del comerç i les PIME que beneficiïn els ciutadans de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ ASOC. SANTA EULÀRIA EMPRESARIAL

BENEFICIARI: Associació Santa Eulària Empresarial CIF: G57428385

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4301-48014 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 80.000 €

OBJECTIUS: Col·laboració per al manteniment de l'associació perquè continuïn fomentant activitats i/o accions en matèria de promoció turística del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES

BENEFICIARI: Persones físiques.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4321-48001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria de promoció turística del municipi de Santa Eulària des Riu que beneficiïn els seus ciutadans.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre relacionades amb el turisme.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4321-48002 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria de promoció turística del municipi de Santa Eulària des Riu que beneficiïn els seus ciutadans.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIÓ

BENEFICIARI: Persones físiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4321-48004 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria de promoció turística del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI CREU ROJA (SOCORRISME I SALVAMENT A PLATGES)

BENEFICIARI: Creu Roja Espanyola CIF: Q2866001G

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4321-48016 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 550.000 €

OBJECTIUS: Aportació econòmica en virtut a la labor en prevenció i seguretat ciutadana en l'àmbit maritimoterrestre que realitza a les costes del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

AJUDES A EMPRENEDORS

BENEFICIARI: Persones físiques o jurídiques que exerceixin la seva activitat comercial en el municipi de Santa Eulària des Riu

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4331-47001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 30.000 €

OBJECTIUS: Suport als emprenedors del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES (MICROCRÈDITS).

BENEFICIARI: Persones físiques o jurídiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4331-47900 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Microcrèdits per donar suport econòmic a empreses privades del municipi, que es trobin en situació de necessitat.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva però, con caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

GRUP 45. INFRAESTRUCTURA

SUBVENCIÓN A PLATAFORMA PER A LA CATALOGACIÓ DELS CAMINS PÚBLICS D'EIVISSA

BENEFICIARI: Plataforma per a la catalogació dels camins públics d'Eivissa

CIF: G16598104

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4541-48211 IMPORT MÁX. PREVISTO (€) 3.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o acciones en matèria de catalogació de camins públics dins de l'illa d'Eivissa.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari al que correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quart dels Pressupostos.

GRUP 91. ÒRGANS DE GOVERN

SUBVENCIÓ PARTIT POPULAR

BENEFICIARI: Grup Popular de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu CIF: G57972069

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 9121-48207 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 20.371,50 €

OBJECTIUS: Ajuda a partits polítics.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL

BENEFICIARI: Partit Socialista Obrer Espanyol CIF: G28477727

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 9121-48208 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.323 €

OBJECTIUS: Ajuda a partits polítics.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

GRUP MUNICIPAL UNIDES PODEM SANTA EULARIA DES RIU

BENEFICIARI: Grup municipal Unides Podem Santa Eulària des Riu CIF: V16641979

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 9121-48209 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 4.581 €

OBJECTIUS: Ajuda a partits polítics.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

AJUDES A ORGANITZACIONS CÍVIQUES, RELIGIOSES…

BENEFICIARI: Organitzacions cíviques i religioses sense ànim de lucro

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 9241-48201 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria social.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE VESINS DE CALA LLONGA (SOCIOCULTURAL)

BENEFICIARI: Associació de Vesins de Cala Llonga CIF: G07533854

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 9241-48205 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 9.000 €

OBJECTIUS: Fomentar activitats i/o accions en matèria sociocultural.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

GRUP 94. TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

QUOTA FEDERACIÓN ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES

BENEFICIARI: Federació Espanyola de Municipis i Províncies CIF: G28783991

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 9431-48101 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Quota anual de la Federació.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

 

QUOTA FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS

BENEFICIARI: Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears CIF: G07310881

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 9431-48102 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 8.000 €

OBJECTIUS: Quota anual de la Federació.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol quatre dels Pressupostos.

ARTICLE 8. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

GRUP 13. SEGURETAT I MOVILITAT CIUTADANA.

TRANSFÈRENCIES A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Persones físiques i institucions sense finalitats de lucre

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1321-78000 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 5.000 €

OBJECTIUS: Foment de les activitats i/o accions que millorin la seguretat i la mobilitat ciutadana dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

 

TRANSFÈRENCIES A EMPRESES PRIVADES

BENEFICIARI: Persones físiques o jurídiques

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1321-77000 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 1.000 €

OBJECTIUS: Foment de les activitats i/o accions que millorin la seguretat i la mobilitat ciutadana dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

GRUP 15. HABITATGE I URBANISME.

AJUDA COMPRA PRIMERA HABITATGE

BENEFICIARI: Persones físiques residents en el municipi de Santa Eulària des Riu que hagin adquirit el seu primer habitatge.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 1521-78001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 60.000 €

OBJECTIUS: Oferir ajudes econòmiques per a contribuir al pagament del seu primer habitatge.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

GRUP 23. Servis Socials i promoció social

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Persones físiques i institucions sense finalitats de lucre

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 2311-78000 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 20.000 €

OBJECTIUS: Foment d'activitats i/o accions que contribueixi a un bé social dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, con càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

GRUP 33. Cultura

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre amb seu al terme municipal de Santa Eulària des Riu i persones físiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3341-78000 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Contribuir amb el foment d'activitats i/o accions que fomentin la cultura dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

 

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre amb seu al terme municipal de Santa Eulària des Riu i persones físiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3361-78000 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 10.000 €

OBJECTIUS: Contribuir a favor del patrimoni historicoartístic del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

 

SUBVENCIÓ MANTENIMINT PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 3361-78005 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 25.000 €

OBJECTIUS: Contribuir al manteniment del patrimoni historicoartístic del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

GRUP 41. Agricultura, ramaderia i pesca

A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITATS DE LUCRE

BENEFICIARI: Institucions sense finalitats de lucre amb seu al terme municipal de Santa Eulària des Riu i persones físiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-78000 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 2.500 €

OBJECTIUS: Transferències de capital per contribuir al foment d'activitats i/o accions que fomentin l'agricultura, la ramaderia o la pesca dins del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

 

AJUDA COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTA EULÀRIA

BENEFICIARI: Cooperativa Agrícola Santa Eulària

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-78003 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 35.000 €

OBJECTIUS: Inversió en millora de les instal·lacions.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció nominativa consignada obligatòriament en el Pressupost municipal de l'exercici pressupostari a què correspongui el Pla

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

 

AJUDES REHABILITACIÓ ENTORN RURAL/PARETS DE PEDRA

BENEFICIARI: Persones físiques o jurídiques residents al municipi de Santa Eulària des Riu.

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4101-78004 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 80.000 €

OBJECTIUS: Rehabilitació de l'entorn rural i parets de pedra.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

GRUP 43. COMERÇ, TURISME I PIMES.

TRANSFERÈNCIES A EMPRESES PRIVADES

BENEFICIARI: Persones físiques o jurídiques que exerceixin la seva activitat comercial en el municipi de Santa Eulària des Riu

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4331-77000 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 30.000 €

OBJECTIUS: Suport a l'activitat comercial de les empreses privades del municipi de Santa Eulària des Riu

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

 

AJUDES A EMPRENEDORS

BENEFICIARI: Persones físiques o jurídiques que exerceixin la seva activitat comercial en el municipi de Santa Eulària des Riu

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 4331-77001 IMPORT MÀX. PREVIST (€) 30.000 €

OBJECTIUS: Suport als emprenedors del municipi de Santa Eulària des Riu.

PROCEDIMENT: Concessió mitjançant subvenció amb règim de concurrència competitiva, però amb caràcter excepcional, es podran atorgar mitjançant concessió directa aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

TERMINI ACTIVITAT: Exercici pressupostari a què correspongui el Pla.

FINANÇAMENT: Fons propis, amb càrrec al capítol setè dels Pressupostos.

Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció Contenciós- Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta Jurisdicció.

 

Santa Eulària des Riu, (signat electrònicament: 23 de juny de 2023)

L'alcaldessa Maria del Carmen Ferrer Torres