Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 415106
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA, de 18 d’abril de 2023, per la qual s’aprova, per a l’any 2023, la convocatòria dels ajuts destinats al foment i a la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 20 d'abril del 2023 es va publicar al BOIB núm. 50 la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 18 d'abril de 2023, per la qual s'aprova, per a l'any 2023, la convocatòria dels ajuts destinats al foment i a la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica.

Les actuacions finançades amb càrrec a aquesta convocatòria d'ajuts s'enquadren en la intervenció sobre el desenvolupament rural, amb codi 6505.1-SIGC, inclosa en el Pla estratègic nacional de la PAC aprovat per a Espanya (PEPAC).

A l'apartat cinquè, punt 3, de la resolució esmentada, de 18 d'abril de 2023, es fixa com a import de l'ajuda, aplicable per cultiu, 200 €/ha per als herbacis, 600 €/ha per a les hortícoles i 600 €/ha per als fruiters. No obstant això, en el PEPAC aprovat s'estableixen unes primes diferents en relació amb els herbacis, tret de per a la varietat de blat xeixa, per la qual cosa correspon rectificar la resolució aprovada per ajustar-la al que disposa el PEPAC.

D'altra banda, per poder ser beneficiari dels ajuts convocats, d'acord amb l'apartat tercer, punt 2.b de la resolució esmentada, de 18 d'abril de 2023, s'exigeix ser titular d'una explotació agrària en la qual es conreï alguna o algunes de les varietats que constin al catàleg de varietats locals d'interès agrari de les Illes Balears, que regula el Decret 13/2018, de 18 de maig, i, a títol informatiu, a l'annex 1 es detallen les varietats que, en el moment en què es va publicar la resolució, estaven incloses en el catàleg esmentat.

Recentment s'ha aprovat la introducció al catàleg de tres noves varietats de cultius en risc d'erosió genètica; igualment, s'ha comprovat que la resolució aprovada no recollia totes les varietats que inclou el catàleg, per la qual cosa és procedent rectificar la convocatòria en aquest sentit.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es modifica la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova, per a l'any 2023, la convocatòria dels ajuts destinats al foment i a la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica, publicada al BOIB núm. 50, de 20 d'abril del 2023, en el sentit següent:

1. El punt 3 de l'apartat cinquè queda redactat de la manera següent:

“3. L'import de l'ajuda, aplicable per grup de cultiu, es calcula de la manera següent:

  • Herbacis: 600 €/ha.
  • Blat varietat “xeixa”: 200 €/ha.
  • Hortícoles: 600 €/ha.
  • Fruiters: 600 €/ha.

2. A l'annex 1 s'afegeixen les varietats següents a la llista de varietats que consten al Catàleg de varietats locals d'interès agrari de les Illes Balears:

Espècie

Varietat

Favó- Vicia faba

mallorquí

Mongeta - Phaseolus vulgaris

curta

Mongeta - Phaseolus vulgaris

rossa

Mongeta - Phaseolus vulgaris

careta rossa

Mongeta - Phaseolus vulgaris

careta negra

Mongeta - Phaseolus vulgaris

Palaueta

Mongeta - Phaseolus vulgaris

Pasta reial

Olivera - Olea europaea

Pagesa

Olivera - Olea europaea

Olivoner

Olivera - Olea europaea

Sevillí

Olivera - Olea europaea

Morisca

Ordi - Hordeum vulgare

Ordi mallorquí

Patata - Solanum tuberosum

Patata Tramuntana

Pebre - Capsicum annuum

Blau

Pebre - Capsicum annuum

Pebrera Banya de Cabra Blanca

Pebre - Capsicum annuum

Pebrera blanca

Pebre - Capsicum annuum

Ros gruixat

Pebre - Capsicum annuum

Ros

Pebre - Capsicum annuum

Tap de Cortí

Pebre - Capsicum annuum

Fulla d'olivera

Perera - Pyrus communis

Sant Joan

Perera - Pyrus communis

Permanyer de Sóller

Perera - Pyrus communis

Perot

Perera - Pyrus communis

Moreta

Perera - Pyrus communis

Marquesa

Perera - Pyrus communis

Fina

Perera - Pyrus communis

De la reina

Perera - Pyrus communis

De la nau

Perera - Pyrus communis

De la cuina

Perera - Pyrus communis

D'aigua

Perera - Pyrus communis

D'aigua primerenca

Pèsol - Pisum sativum L.

de bullir

Pèsol - Pisum sativum L.

D'esclovellar

Pèsol - Pisum sativum L.

Mollar

Pèsol - Pisum sativum L.

Blau Nano

Pèsol - Pisum sativum L.

Blau Llarg

Pèsol - Pisum sativum L.

Blanc Nano

Pomera - Malus domestica

Vermella de sant Pere

Pomera - Malus domestica

Sant Joan

Pomera - Malus domestica

Niela

Pomera - Malus domestica

Mora

Pomera - Malus domestica

Marinera

Pomera - Malus domestica

Jesusa

Pomera - Malus domestica

Fogassa

Pomera - Malus domestica

De la rosa primerenca

Pomera - Malus domestica

Cor gelat

Segon

Aquesta resolució s'ha de notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de juny de 2023

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño