Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 405597
Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. 11884, de dia 19 de juny de 2023, de delegació de la Presidència de la Mesa de Contractació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret de batlia núm. 202311884, de dia 19 de juny de 2023, s'ha resolt:

1. Elevar a la Junta de Govern la proposta de delegar la Presidència de la Mesa de Contractació en la regidora de l'Àrea d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior, membre de la Junta de Govern de Palma, Sra. María Mercedes Celeste Palmero i, en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta, en el regidor o la regidora a qui correspongui la seva substitució.

2. Aquest acord tendrà efectes des de la seva signatura, sense perjudici de la preceptiva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, conforme al que disposa l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Real decret de 28 de novembre de 1986, i se'n donarà compte al Ple.

3. Queden sense efecte els anteriors decrets i acords  relacionats amb la matèria.

 

Palma, a data de la signatura (20 de juny de 2023)

El secretari general del Ple Nicolau Conti Fuster