Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 414660
Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s’acorda l’inici del procediment d’elaboració d’un cens d’explotacions agrícoles, ramaderes i parcel·les forestals afectades per la borrasca Juliette entre els dies 26 i 28 de febrer de 2023 a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Entre els dies 26 i 28 de febrer de 2023, la borrasca Juliette va impactar sobre la serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca i va provocar greus danys materials a les explotacions agrícoles, ramaderes i parcel·les forestals a conseqüència de l'acumulació de neu, baixes temperatures, gelades, pluja i vents forts.

2. En data 15 de març de 2023, es va publicar al BOIB núm. 33 el Decret llei 3/2023, de 13 de març, pel qual s'estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per la borrasca Juliette a la serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca.

L'article 5.1 d'aquest Decret llei estableix que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha d'elaborar un cens d'afectats pels danys provocats a les explotacions agrícoles i ramaderes amb l'objecte de conèixer l'abast dels danys soferts i de coordinar i d'impulsar els ajuts i les compensacions econòmiques que corresponguin.

3. En data 14 de juny de 2023, el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural proposa iniciar el procediment d'elaboració del cens que preveu el Decret llei 3/2023, de 13 de març.

Fonaments de dret

1. L'article 30.10 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia, d'acord amb l'ordenació general de l'economia, i en l'exercici d'aquestes competències, correspon a la Comunitat Autònoma la potestat legislativa i la funció executiva.

2. El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació les competències en matèria d'agricultura.

3. L'article 41.a) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears estableix que correspon al conseller, com a membre del Govern, desenvolupar l'acció de govern en l'àrea de la seva responsabilitat.

4. L'article 5.1 del Decret llei 3/2023, de 13 de març, pel qual s'estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per la borrasca Juliette a la serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca, estableix que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha d'elaborar un cens d'afectats pels danys provocats a les explotacions agrícoles i ramaderes amb l'objecte de conèixer l'abast dels danys soferts i de coordinar i d'impulsar els ajuts i les compensacions econòmiques que corresponguin.

L'article 5.2 d'aquest Decret llei determina que, elaborat el cens a què fa referència el punt anterior, la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, com a presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ha de dictar la corresponent convocatòria d'ajuts, d'acord amb el que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, publicada en el BOIB núm. 43, de 17 de març de 2005.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Iniciar el procediment d'elaboració d'un cens d'afectats pels danys provocats a les explotacions agrícoles, ramaderes i parcel·les forestals amb l'objecte de conèixer l'abast dels danys soferts i de coordinar i d'impulsar els ajuts i les compensacions econòmiques que corresponguin.

2. Designar com a òrgan responsable del procediment d'elaboració del cens la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a la qual correspon la tramitació i la formació de l'expedient corresponent.

3. Fixar un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB, perquè les persones interessades sol·licitin la inclusió al cens d'afectats pels danys provocats a les explotacions agrícoles, ramaderes i parcel·les forestals.

La inclusió en aquest cens ha de ser requisit necessari per poder optar als ajuts que convoqui el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears d'acord amb el que preveu l'article 5.2 del Decret llei 3/2023, de 13 de març, pel qual s'estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per la borrasca Juliette a la serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca.

4. Aprovar el formulari de sol·licitud que s'adjunta com a annex 1 d'aquesta Resolució i que figura a la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Aquestes sol·licituds han d'anar adreçades a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació (A04026949), i es poden presentar en els registres d'entrada de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, del Consell Insular de Mallorca, o en qualsevol dels registres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones obligades a relacionar-se electrònicament d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, han de presentar la sol·licitud per mitjans electrònics.

Cal subministrar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen al formulari esmentat, i també assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que conté.

5. Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds per a la inclusió al cens, s'ha de publicar en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació la llista provisional de persones admeses i excloses, les quals poden presentar al·legacions en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació.

6. La resolució definitiva s'ha de dictar una vegada resoltes les al·legacions formulades, si escau, i s'ha de publicar en el BOIB.

Contra la resolució definitiva, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució en el BOIB, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

7. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (22 de juny de 2023)

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Documents adjunts