Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària núm. 4/2023

    Número d'edicte 6191 - Pàgina 36942

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 6 amb la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 6178 - Pàgina 36943

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2023/009436 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 6199 - Pàgina 36944

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Selva pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2023

    Número d'edicte 6190 - Pàgines 36945-36946