Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 413814
Criteris per a l’accés a les places de la Xarxa de Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat del Consell Insular d’Eivissa i gestió de la llista d’espera per als referits serveis (CSV núm. 146150334424721736103)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 25 de maig de 2023 el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, ha adoptat per unanimitat el següent acord:

"De conformitat amb l'article 89 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, la gestió dels serveis socials es pot fer mitjançant diverses fórmules, i entre aquestes fórmules l'acció concertada és la figura de col·laboració entre el sector públic i el privat que més s'adequa als principis que han de regir el sistema de serveis socials, especialment arran de l'aprovació de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 2 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, preveu que les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una equitat i qualitat adequades de les prestacions incloses en la cartera de serveis, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social.

Així mateix, aquest article 2 determina que afectes d'aquesta llei, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials.

L'article 4 de la referida Llei 12/2018, de 15 de novembre, estableix, entre d'altres, que amb una periodicitat anual, les administracions de les Illes Balears competents en matèria social com a part de les competències de planificació, han de fer una previsió de les prestacions i els serveis que pretenen que siguin objecte d'acció concertada, juntament amb una taxació del cost i un informe justificatiu de la mancança de mitjans propis per a la gestió, de la idoneïtat de la modalitat de gestió elegida.

Per acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de data 11 de març de 2022, es va acordar treballar en l'elaboració d'un pla d'actuació per a la planificació i temporalització dels serveis del Consell Insular d'Eivissa que es pretenien concertar, establint com a punt primer del referit acord, la prestació de serveis a persones amb discapacitat.

El Ple del Consell Insular d'Eivissa va aprovar en sessió de data 15 de març de 2023, de forma definitiva el Reglament de la Cartera de Serveis Socials del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm.40 de 30 de març de 2023) que defineix el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials del Consell Insular d'Eivissa.

En data 23 de maig de 2023 la Cap de Secció d'Atenció a Persones amb Discapacitat ha emès informe justificatiu de la necessitat de concertar determinats serveis referents a l'atenció a persones amb discapacitat; en la mateixa data, 23 de maig de 2023 s'ha ermés informe de taxació del cost dels referits serveis. I en data 24 de maig de 2023 s'ha informat favorablement aquesta previsió de concertació de serveis.

S'ha de tenir present que es tracta d'una planificació; és a dir, una previsió i estimació de les actuacions a realitzar durant l'any 2023, sense perjudici que les dades reflectides puguin variar, i supeditada a la tramitació del corresponent expedient de concertació, l'existència de crèdit i la corresponent fiscalització dels expedientes en el moment en que es tramitin els referits expedients de concertació.

Vist l'informe de la cap de Secció d'atenció a persones amb discapacitat de data 24 de maig de 2023.

De conformitat amb allò establert a l'apartat tercer lletra m del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2019; modificacions al BOIB núm.175, de 31 -12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-20020 i al BOIB núm. 153, de 5-9-2020), correspon al Consell Executiu l'aprovació del present acord, per la qual cosa s'eleva al consell executiu la següent,

PROPOSTA

Primer- Aprovar la previsió del serveis de la Cartera de Serveis Socials del Consell Insular d'Eivissa que s'han de concertar durant l'any 2023, en matèria d'atenció a persones amb discapacitat, detallats en l'annex I, d'acord amb el previst a l'article 4 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon- Publicar l'acord que s'adopti al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i al Portal de Transparència del Consell Insular d'Eivissa de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

ANNEX I Previsió serveis a concertar en matèria d'atenció a persones amb discapacitat

Els serveis a concertar durant l'any 2023 són el següents (la numeració es correspon amb la numeració prevista a l'annex I de la Cartera de Serveis Socials del Consell Insular d'Eivissa)

1.2 Servei de Centre Ocupacional per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o del Desenvolupament.

Definició del servei: El servei de Centre Ocupacional dona suport a les persones amb discapacitat que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d'adquisició i desenvolupament d'activitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, perquè puguin assolir, dins de les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.

 • Àmbit Territorial: Eivissa
 • Places: 40
 • Complements del servei de Centre Ocupacional:
 • 2 complements de suport per motius mèdics o conductuals.
 • 1 complement de suport extraordinari.
 • Servei complementari de Transport adaptat: 50 places
 • Data prevista de la convocatòria: segon trimestre 2023
 • Inici prestació tercer trimestre 2023.
 • Durada: 1 any

1.4 Habitatge Supervisat per a Discapacitat Intel·lectual i/o del Desenvolupament.

Definició del servei: L'habitatge supervisat és un servei residencial de caràcter permanent o temporal per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament que necessiten supervisió i suport de diferent intensitat. S'organitza en habitatges ordinaris que constitueixen el domicili habitual de la persona.

 • Àmbit Territorial: Eivissa
 • Places 27
 • Complements del servei d'Habitatge Supervisat:
 • 27 Complements d'alta intensitat.
 • Complements de suport per motius mèdics o conductuals.
 • 1 complement de suport extraordinari.
 • Data prevista de la convocatòria: segon trimestre 2023.
 • Inici prestació tercer trimestre 2023
 • Durada: 1 any

1.7. Servei d'Atenció Integral i Promoció de l'autonomia.

Definició del servei: Els serveis d'Atenció Integral i promoció de l'autonomia, per a persones amb discapacitat, són el conjunt d'actuacions que duen a terme professionals per prevenir l'aparició o l'agreujament de malalties o discapacitats i les seqüeles conseqüents, mitjançant el desenvolupament coordinat d'actuacions de promoció de condicions de vida saludables i programes específics de caràcter preventiu i de rehabilitació adreçats a les persones amb discapacitat, que tenen per finalitat desenvolupar i mantenir la capacitat de la persona per controlar, afrontar i prendre decisions sobre com viure d'acord amb les normes i les preferències pròpies, i facilitar l'execució de les activitats bàsiques de la vida diària, de manera que totes les persones puguin dur una vida tan autònoma com sigui possible.

 • Àmbit Territorial: Eivissa
 • Places 150.
 • Data prevista de la convocatòria: segon trimestre 2023.
 • Inici prestació tercer trimestre 2023.
 • Durada: 11 mesos

(Signat electrònicament: 22 de juny de 2023) La cap de Secció de Serveis Socials (Ana Andreu Mas)