Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 413826
Bases per a la concertació social pel procediment d’urgència del servei d’habitatge supervisat amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell d'Eivissa, en reunió extraordinària i urgent de data 26 de maig, va aprovar per unanimitat, l'acord següent:

Primer- Declarar la urgència de la concertació del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament d'Eivissa i els suports complementaris associats al servei d'habitatge supervisat: complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat, complement de suport per motius mèdics o conductuals, i complement de necessitats excepcionals de suport, als efectes de l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Segon- Convocar pel procediment d'urgència la concertació del servei d'habitatge supervisat (27 places) per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament d'Eivissa i els suports complementaris associats al servei d'habitatge supervisat: complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat (27 complements), complement de suport per motius mèdics o conductuals (5 complements), i complement de necessitats excepcionals de suport (1complement), per una anualitat, d'acord amb els termes establerts al Plec de prescripcions tècniques per a la concertació del servei del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament d'Eivissa, i els diferents suports complementaris associats al servei que s'estableixen i que obra a l'expedient.

Tercer- Aprovar les Bases per a la concertació social pel procediment d'urgència del servei d'Habitatge Supervisat per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o del desenvolupament d'Eivissa, i diferents suports complementaris associats al servei: complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat (27 complements), complement de suport per motius mèdics o conductuals (5 complements), i complement de necessitatsexcepcionals de suport (1complement), així com el Plec de prescripcions tècniques per a la concertació dels esmentats serveis, que obren a annex I de les bases, que obren a l'expedient amb CSV:14615034111327202552.

Quart- Autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total de 1.135.661,00 euros (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 2315 2279901 de la següent manera:

- RC núm. 2023/000002961, per import de 567.830,50 €, a càrrec del pressupost del'exercici corrent de 2023.

- RC núm. 2023/000002962, per import de 567.830,50 €, a càrrec del pressupostos dede l'exercici posterior 2024.

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici de 2024 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses d'aquests exercicis.

Cinquè- Publicar l'acord que es dicti en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com a laseu electrònica i a l'apartat de Transparència de la web del Consell Insular d'Eivissa."

 

(Signat electrònicament: 22  de juny de 2023)

La cap de secció de Serveis Socials (Ana Andreu Mas)

 

 

Bases per a la concertació social pel procediment d'urgència del servei d'habitatge supervisat amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament d'Eivissa.

1.Objecte

L'objecte de la present convocatòria és fixar el procediment, els criteris de preferència, els requisits i les condicions del concert social del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament d'Eivissa i els suports complementaris associats al servei d'habitatge supervisat: complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat, complement de suport per motius mèdics o conductuals, i complement de necessitats excepcionals de suport d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques que figuren com annex I de la present convocatòria, i que es dicta a l'empara del Decret 48/2017 de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

Així mateix, també té per objecte establir les característiques i condicions en què s'han de desenvolupar els diferents programes, prestacions i activitats que comprenen el servei d'habitatge supervisat i suports complementaris indicats.

2. Àmbit territorial

L'àmbit territorial d'aquest concert social és l'Illa d'Eivissa.

3. Places a concertar

1.Places del servei d'habitatge supervisat

La previsió del nombre màxim de places per concertar al servei d'habitatge supervisat per a per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament és de 27 places.

2. Suports complementaris associats al servei d'habitatge supervisat:

- El complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat.

- La previsió del nombre màxim de complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat és de 27 complements.

- El complement de necessitats de suport per motius mèdics o conductuals.

- La previsió del nombre màxim de complements de suport per motius mèdics o conductuals és de 5 complements.

- El complement de necessitats excepcionals de suport.

La previsió del nombre màxim de complement de necessitats excepcionals de suport és d'1 complement.

4. Vigència del concert.

La durada del concert d'Habitatge Supervisat i complements corresponents serà d'un any, i es podrà renovar si, en el període d'un any des de la concertació és donen les condicions establertes a la disposició final primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Pressupost i preu màxim del servei

5.1. Pressupost

El pressupost de despesa màxima per a la realització de la concertació objecte del present plec s'estableix en 1.135.661 euros per un any, exempts d'IVA, de la partida pressupostària 2315-2279901 del pressupost general del Consell Insular d'Eivissa.

5.2. Preu

El pressupost de despesa màxima per a la realització de la concertació objecte del present plec s'estableix en 1.135.661 euros per any, exempts d'IVA.

De conformitat amb els següents preus unitaris:

- El preu d'una plaça concertada per al servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament és de 85'89 € plaça/dia.

- El preu del complement d'alta intensitat es de 21'45 € plaça/dia.

- El preu del complement per necessitats de suport per motius mèdics o conductuals del servei d'habitatge supervisat és de 30'46€ plaça/ dia i de 60'92€ plaça/dia en el complement de necessitats excepcionals.

6. Requisits de les entitats.

Les entitats que vulguin optar a aquest concert hauran de complir els següents requisits:

Tenir el servei autoritzat pel Consell Insular d'Eivissa, i haver sol·licitat la tramitació de l'acreditació i estar inscrit el servei en el Registre Unificat de Serveis Socials.

Tenir, com a mínim, un any d'experiència en la prestació del servei objecte del concert o altre servei similar i perfil de persones usuàries objecte d'aquest concert.

Tenir solvència financera i tècnica per prestar el servei objecte del concert, que s'ha d'acreditar d'acord amb el que es determina a la convocatòria (punt 7.2)

Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el Consell Insular d'Eivissa, amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que venguin imposades per la normativa vigent.

Que respecte el servei a concertar, l'entitat no hagi rebut una resolució d'expedient sancionador en matèria de serveis socials de les que consten als articles 128 i 129 de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos anteriors al concert, a excepció que, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, l'entitat hagi satisfet el pagament íntegre de la totalitat de l'import de la sanció i hagi acreditat davant l'òrgan sancionador que s'han corregit les causes que motivaren la sanció. Aquesta acreditació, en qualsevol cas, requerirà necessàriament la verificació i el corresponent informe per part de l'òrgan administratiu competent.

No estar afectades per cap prohibició de contractar amb l'Administració, d'acord amb l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ni a cap dels supòsits prevists a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

No incórrer en la prohibició que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

No haver estat sancionades en els darrers quatre anys mitjançant resolució ferma per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social, emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers.

Quan l'objecte del concert consisteixi en serveis que, d'acord amb la normativa vigent, s'hagin de prestar en un espai físic determinat, acreditar la titularitat del centre, o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert.

Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de béns immobles i d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la seua responsabilitat civil i la del personal al seu servei. Aquesta assegurança s'ha d'estendre al servei complementari. Les cobertures mínimes a assegurar seran de 150.000 € per víctima i 600.000 euros per sinistre.

7. Presentació de sol·licituds.

7.1. Lloc i termini de presentació de sol·licituds.

El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà de la data de publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les sol·licituds es dirigiran a la Presidència del Consell Insular d'Eivissa i es presentaran en el Registre Electrònic General de la referida Corporació. https://seu.conselldeivissa.es

7.2. Documentació que s'ha de presentar.

Les entitats interessades que compleixin els requisits que estableix el punt 6 d'aquesta convocatòria han de formular una sol·licitud, d'acord amb el model establert a l'annex II, que ha de signar la persona representant legal de l'entitat indicant expressament el nombre de places que sol·liciten concertar amb el Consell Insular d'Eivissa en el marc de la present convocatòria.

Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar dels documents que es detallen a continuació:

a. Còpia de la inscripció al registre unificat de serveis socials.

b. Còpia de la resolució d'autorització del servei per concertar.

c. Còpia de la sol·licitud d'acreditació del servei per concertar.

d. Declaració de solvència tècnica i experiència en la prestació del servei, d'acord amb el model establert a l'annex III

e. Declaració responsable de solvència financera, d'acord amb el model establert a l'annex IV

f. Declaració responsable emesa d'acord amb el model establert a l'annex V on l'entitat ha de manifestar que:

-No estigui sotmesa a les prohibicions de contractar amb l'Administració, d'acord amb l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ni a cap dels supòsits de prohibició prevists a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

-No incorri en cap de les prohibicions que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

-No ha estat sancionada durant els darrers 4 anys mitjançant resolució ferma per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, seguretat social, emigració, moviments migratoris i ocupació d'estrangers.

g. Autorització per consultar les dades d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d'acord amb el model d'acord amb el model establert a l'annex VI .

h. Acreditar la titularitat del centre, o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert.

i. Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de béns immobles i d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la seua responsabilitat civil i la del personal al seu servei, en les condicions mínimes previstes a la present convocatòria.

j. Declaració de places ocupades i persones ateses pel servei mitjançant concert o contracte, d'acord amb el model establert a l'annex II.

La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza a l'equip tècnic del Consell Insular d'Eivissa perquè puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient.

7.3. Esmena de deficiències.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals i els que es deriven de la present convocatòria de concert social d'aquest servei, s'ha de requerir l'entitat sol·licitant, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques perquè, en un termini no superior a deu dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es tindrà per desistida de la seva petició, prèvia resolució expressa en els termes que estableix l'article 21 de la referida norma.

8. Instrucció del procediment.

La convocatòria, la concessió i el seguiment dels concerts socials es regeixen per criteris de transparència i publicitat, de conformitat amb l'article 17 del Decret 48/2017 de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

La Secció d'Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa serà el competent per instruir la tramitació de sol·licituds segons procediment previst a l'article 13 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre.

De conformitat amb l'article 15 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre s'estableix un Comitè tècnic d'assessorament que estarà integrada pels membres següents:

Presidència

Titular: Mercedes Prats Serra / Suplent: Carlos Lara López

 

Vocals:

Titular: Antoni Ribas Prats/ Suplent: Olga Guerra Vázquez

Titular: Catalina Águila Raya/ Suplent: Maria Luisa Jaén Villoldo

Titular: Ana Andreu Mas/ Suplent: Ángeles Ferrer Guasch

 

Secretari: amb veu i sense vot

Titular: Lourdes Ferrer Ripoll/ Suplent: Victor Manuel Royuela Andreu

Aquest Comitè Tècnic té atribuïdes les següents funcions:

- Informar l'òrgan instructor en relació amb el procediment de concertació i sobre les condicions específiques que fan referència al servei objecte del concert.

- Resoldre les incidències que puguin sorgir.

- Emetre l'informe que ha de servir a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució.

El Comitè Tècnic es convocarà exclusivament a petició de l'òrgan instructor i una vegada que aquest hagi avaluat les sol·licituds presentades. Aquesta comissió analitzarà e interpretarà les incidències detectades i emetrà un informe que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució.

El Comitè Tècnic queda vàlidament constituït amb l'assistència, com a mínim, dels membres següents: la Presidència, la Secretaria i dos vocalies.

9.Criteris de preferència.

En primer lloc, d'acord amb el previst a l'article 19 del Decret 48/2017, tindran preferència les places ocupades en serveis concertats o contractats en el moment de la publicació de la convocatòria.

En segon lloc, una vegada aplicat l'anterior criteri i fins a esgotar el crèdit pressupostari per elecció de les persones usuàries a la llista d'espera de l'Administració per al servei d'habitatge supervisat en virtud del principi de lliure elecció de la persona, en el supòsit que el crèdit no fos suficient per atendre totes les demandes de la llista d'espera, s'aplicarà el criteri de proporcionalitat.

En cas que es pugui produir la renúncia a sol·licitar el concert o bé quedin places per cobrir degut per un possible incompliment dels requisits senyalats a l'apartat 6, la comissió tècnica establirà la fórmula per a garantir els drets i l'adequada atenció a les persones usuàries.

10. Resolució i notificació.

L'òrgan competent per resoldre la present convocatòria de concert és el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa.

Els acords del Consell Executiu, no exhaureixen la via administrativa, i es pot interposar recurs d'alçada davant del Ple del Consell Insular d'Eivissa en el termini d'un mes comptador a partir del dia següent de la recepció de la notificació del referit acord, de conformitat amb el previst als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), en relació amb l'article 66.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

El recurs s'haurà de presentar al Registre Electrònic General de la mateixa Institució o als llocs a què es refereix l'article 16.4 de la LPAC i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució en el termini de tres mesos, a comptar des de l'endemà de la seua interposició, d'acord amb l'article 122.2 de la mateixa Llei; en aquest supòsit, queda expedita la via contenciosa administrativa.

El termini màxim per resoldre i notificar l'acord de resolució de la present concertació és de tres mesos comptadors de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds. S'han de considerar desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini fixat en l'apartat anterior.

Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la concertació, pot donar lloc a la modificació de l'acord de resolució.

11. Formalització dels concerts.

El concert que s'estableix a l'empara d'aquesta convocatòria s'ha de formalitzar necessàriament mitjançant un document administratiu en el qual es facin constar els drets i les obligacions recíprocs, així com les característiques concretes del servei i altres circumstàncies derivades de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, dels decrets de desplegament i aplicació d'aquesta Llei, i del Plec de prescripcions tècniques del concert. Tot això, segons l'establert a l'article 7 del Decret 48/2017 de 27 d'octubre.

En el moment de formalitzar el concert, s'ha de presentar una declaració responsable que es continuen complint els requisits exigits per poder concertar el servei.

12. Obligacions de les entitats beneficiàries.

L'entitat titular del servei concertat contrau les obligacions establertes en els plecs de prescripcions tècniques des del moment de subscriure el concert objecte de la present convocatòria.

13. Condicions tècniques d'execució.

Les condicions tècniques d'execució s'han d'ajustar al Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals dels quals s'han de sotmetre els concerts.

Així mateix, l'execució del concert social objecte de la present convocatòria s'ha regir pel contingut del plec de prescripcions tècniques que obra en aquestes bases com annex I i que s'aprova conjuntament amb aquesta convocatòria. Concretament, aquest plec, de conformitat amb el previst a l'article 8 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, detalla: objecte del concert, definició del servei i places a concertar, persones usuàries, característiques del concert d'habitatge supervisat, característiques dels suports complementaris associats al servei d'habitatge supervisat, requisits de les entitats, mitjans per la prestació del concert, obligacions del titular del servei concertat, modificació del concert, durada del concert, preu, forma de pagament, incompliments i penalitats.

L'article 9.2 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre estableix les obligacions de les entitats i determina que mitjançant el concert social, l'entitat d'iniciativa privada titular del servei s'obliga a complir els plecs tècnics, així com les normes establertes en el títol VII de la Llei 4/2009 i en els corresponents decrets de desplegament i d'aplicació d'aquesta Llei.

14. Seguiment.

Des de la Secció d'Atenció a Persones amb Discapacitat del Consell Insular d'Eivissa es farà el seguiment tècnic del servei concertat objecte de la present convocatòria, de conformitat amb l'esmentat a l'article 27 del Decret 48/2017 de 27 d'octubre.

Aquest seguiment es dirigirà a revisar la situació i intervencions amb cada persona usuària, així com el funcionament del servei.

L'entitat concertada ha de facilitar les actuacions de seguiment i comprovació que dugui a terme la Secció d'Atenció a Persones amb Discapacitat del Consell Insular d'Eivissa.

15. Criteris d'accés dels usuaris i llista d'espera.

De conformitat amb el previst a l'article 3.k de la llei 12/2018, de 15 de novembre i article 32 del Decret 48/2017 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts, les persones usuàries que ja tenien atribuïda una plaça en l'anterior concert s'han de tenir present per a l'ocupació inicial de les places.

Els criteris d'accés a les places i la gestió de la llista d'espera es regulen en l'acord que adopti el consell executiu sobre els criteris per a l'accés a les places de la xarxa se serveis d'atenció a persones amb discapacitat del Consell Insular d'Eivissa i gestió de la llista d'espera per als referits serveis.

16. Difusió i publicitat.

Les entitats acollides al concert social, juntament amb la seva denominació, han de fer constar en la documentació, en totes les comunicacions (informes, fulls, documents, tríptics de difusió, missatges electrònics, webs, insercions en premsa, articles a diaris i a revistes especialitzades), així com en la publicitat, la condició d'entitat pertanyent a la Xarxa Pública de Serveis Socials per a persones amb discapacitat d'Eivissa segons les indicacions que es facilitaran des del Consell Insular d'Eivissa per a respectar les condicions que s'estableixin a nivell d'identitat i imatge institucional.

Les entitats acollides al règim de concert social han de col·locar en un lloc visible de les seves instal·lacions la indicació de Servei Concertat amb el logotip corresponent. Així mateix, s'ha de fer referència a aquesta circumstància en les comunicacions i en les relacions que estableixin per escrit amb les persones usuàries del servei concertat.

17. Causes de resolució.

Són causes de resolució del concert social les que estableix l'article 28 del Decret 48/2017 de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

18. Modificació i/o ampliació del concert.

La modificació del concert vendrà condicionada al previst a la disposició final primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

19. Jurisdicció competent.

La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la formalització d'aquest concert i també les sorgides entre les parts sobre la interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l'extinció.

 

Annex I Plec de prescripcions tècniques per la concertació pel procediment d'urgència del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

1. Objecte del concert

2. Definició del servei i places a concertar

3. Persones usuàries

4. Calendari i horari

5. Prestacions generals del servei

6. Serveis generals inclosos en el concert i serveis complementaris que poden oferir-se per les entitats prestadores

7. Requisits de les entitats

8. Model d'atenció

9. itjans per a la prestació del concert

10. Règim econòmic

11. Obligacions de l'entitat concertada

12. Coordinació, control i supervisió

13. Incompliments i penalitats

14. Durada del concert

15. Modificació del concert.

1.Objecte del concert

El present Plec té per objecte establir les característiques i definir les condicions tècniques i econòmiques que han de regir la concertació per a la prestació del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament residents a l'illa d'Eivissa, així com de la concertació dels següents suports complementaris associats al servei d'habitatge supervisat: complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat, complement de necessitats de suport per motius mèdics o conductuals, i complement de necessitats excepcionals.

Així mateix, també té per objecte establir les característiques i condicions en què s'han de desenvolupar els diferents programes, prestacions i activitats que comprenen el servei d'habitatge supervisat i suports complementaris indicats.

No són objecte d'aquest concert tots els serveis que no es recullen de manera expressa en aquest plec.

2. Definició del servei i places a concertar

1.Places del servei d'habitatge supervisat

El servei d'habitatge supervisat és un servei residencial de caràcter permanent o temporal per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament que necessiten supervisió i suport de diferent intensitat.

S'organitza en habitatges ordinaris que constitueixen el domicili habitual de la persona amb una capacitat màxima de 12 persones (amb casos excepcionals es podrà autoritzar una capacitat superior) i la intensitat dels suports s'adapta a les necessitats de les persones.

La previsió del nombre màxim de places per concertar al servei d'habitatge supervisat per a per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament és de 27 places.

Una plaça és una unitat de prestació del servei per a cada persona usuària i en relació amb aquest plec, una plaça correspon a una persona usuària durant tot l'horari d'atenció del servei. En el servei d'habitatge supervisat no procedeix l'ocupació parcial de la plaça.

El servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, té com objectius en relació a les persones usuàries donar supervisió i suport en les activitats bàsiques de la vida diària, en la comunicació, les relacions, l'autodirecció i l'ús dels recursos de la comunitat amb la finalitat de millorar o mantindre el grau més alt possible d'autonomia, benestar i inclusió en la comunitat.

2. Suports complementaris associats al servei d'habitatge supervisat:

- El complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat.

Aquest complement està previst per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament majors de 16 anys (i menors en casos excepcionals), a partir del 65% de discapacitat amb necessitats de suport extens o generalitzat, o excepcionalment amb un certificat de discapacitat inferior al 65% i amb una puntuació de servei inferior a 50 segons l'escala ICAP (o superior a 105 segons l'escala SIS) i/o una puntuació a partir de 4 amb l'escala Whodas 2.0.

Aquest complement s'assignarà a sol·licitud per escrit per part del servei concertat al Consell Insular.

La previsió del nombre màxim de complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat és de 27 complements.

- El complement de necessitats de suport per motius mèdics o conductuals.

De conformitat amb l'article 11.2 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, el Consell d'Eivissa podrà assignar un mòdul complementari a la plaça del servei d'habitatge supervisat per a atendre les persones usuàries amb perfils que, per causes mèdiques o conductuals, necessitin una atenció més costosa i de major intensitat per part del servei concertat.

Aquesta assignació complementària s'haurà de sol·licitar per escrit per part del servei concertat al Consell Insular que farà una valoració de les necessitats excepcionals i, en cas de validar la necessitat, assignarà el suport complementari per períodes semestrals, en els quals es revisaran les necessitats i, en cas de mantenir-se, es podran renovar.

Per tal d'accedir al complement per necessitats de suport mèdic s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 10 o més punts, o bé una o més necessitats excepcionals de suport mèdic que requereix una atenció individual durant quatre hores o més en una jornada de vuit hores, segon secció 3a de l'escala d'intensitat de suports (SIS).

Per tal d'accedir al complement de suport per motius conductuals, les persones usuàries es valoraran amb el qüestionari de valoració pel suport excepcional de tipus conductual i s'haurà d'obtenir una puntuació igual o superior de 14 punts.

El complement per necessitats de suport per motius mèdics o conductuals, en cas d'assignar-se, constituirà una ràtio afegida de 0,25 del personal tècnic de suport a la ja assignada per al servei per cada persona usuària que disposi del referit complement.

La previsió del nombre màxim de complements de suport per motius mèdics o conductuals és de 5 complements.

- El complement de necessitats excepcionals de suport.

El Consell Insular d'Eivissa podrà assignar aquest complement a les persones usuàries del servei d'habitatge supervisat que per necessitats excepcionals de suport, com ara les persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, que presentin greus alteracions de conducta o una problemàtica greu de salut, cures pal·liatives, o qualsevol altre circumstància que degut a la seva alta freqüència, durada o intensitat i al seu impacte sobre la persona i/o la resta d'usuaris amb qui conviu, quan se'n generi una limitació significativa en la participació social, o posi en risc la seva integritat física o la dels altres, necessitin una atenció més costosa i de major intensitat per part dels serveis concertats.

Aquest complement es podrà sol·licitar per escrit per l'entitat concertada al Consell Insular d'Eivissa, que farà una valoració de les necessitats excepcionals de suport i, en cas de validar la necessitat, assignarà el complement per períodes semestrals, en els quals es revisaran les necessitats i, en cas de mantenir-se, es podran renovar.

El complement per necessitats excepcionals de suport per motius mèdics o conductuals, en cas d'assignar-se, constituirà una ràtio afegida de 0,50 del personal tècnic de suport a la ja assignada per al servei per cada persona usuària que disposi del referit complement.

La previsió del nombre màxim de complements de necessitats excepcionals de suport és d'1 complement.

El complement de suport d'alta intensitat és compatible tant amb el complement de necessitats de suport per motius mèdics o conductuals, com amb el complement de necessitats excepcionals, però el complement de necessitats de suport per motius mèdics o conductuals i el complement de necessitats excepcionals són incompatibles entre ells.

3. Persones usuàries

El servei d'habitatge supervisat va destinat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, a partir de 16 anys, amb un percentatge de discapacitat igual o superior a un 33 % i amb necessitat de suport extens i generalitzat (menors de 16 anys en casos excepcionals).

D'altra banda, el complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat està previst per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament majors de 16 anys (i menors en casos excepcionals), a partir del 65% de discapacitat amb necessitats de suport extens o generalitzat, o excepcionalment amb un certificat de discapacitat inferior al 65% i amb una puntuació de servei inferior a 50 segons l'escala ICAP (o superior a 105 segons l'escala SIS) i/o una puntuació a partir de 4 amb l'escala Whodas 2.0.

4. Calendari i horari

El servei d'habitatge supervisat romandrà disponible per a atendre a les persones usuàries durant 365 dies a l'any (366 dies en cas d'anys de traspàs), de dilluns a diumenge.

Els dies laborables, el servei es prestarà en la franja horària de 17.00 a 09.00 hores.

Els dissabtes, diumenges, festius i durant els períodes vacacionals, el servei es prestarà durant les 24 hores del dia.

Així mateix, el fet que l'habitatge constitueixi el domicili habitual de la persona implica el dret a la lliure disposició d'aquesta, sempre respectant les regles de convivència i del reglament de règim intern, incloent especialment el seu dret a romandre en la mateixa fins i tot fora de l'horari de prestació del servei, per causes com ara malaltia, falta de plaça en un servei social d'atenció diürna, vacances laborals o del centre formatiu, situació de desocupació, o qualssevol altra circumstància. Per a aquestes situacions el servei oferirà l'atenció i suports que siguin necessaris en cada cas, tenint en compte i adaptant-se a l'especificitat de cada persona.

La franja horària de prestació del servei únicament es pot modificar per motius justificats i prèvia autorització del Consell Insular d'Eivissa al qual se li haurà de comunicar amb una antelació mínima de dos mesos.

5. Prestacions generals del servei

El servei d'habitatge supervisat ha d'oferir, com a mínim les següents prestacions generals mitjançant un conjunt de programes i/o accions a prestar que s'agrupen segons l'esquema següent: cures bàsiques i mesures de protecció, així com prestacions d'atenció especialitzada.

Aquestes prestacions es duran a terme d'acord amb les necessitats específiques de cada persona, la qual cosa ha de ser objecte de valoració i seguiment en cadascuna de les àrees que es descriuen a continuació.

Aquestes prestacions generals són obligatòries per a l'entitat prestadora del servei, i per tant les ha de posar a la disposició de les persones usuàries i estar en situació de poder-les oferir; si bé, les persones usuàries no estan obligades a rebre-les totes, sinó que les prestacions, i suports específics, a treballar amb elles vindran determinara per les seves necessitats de suport en cada àrea i el seu moment vital.

5.1. Cures bàsiques i mesures de protecció

El servei d'habitatge supervisat ha d'incloure actuacions directes de cures bàsiques i mesures de protecció.

Les cures bàsiques són els suports necessaris per fer les activitats bàsiques de la vida diària (desplaçar-se, vestir-se, rentar-se, alimentar-se, higiene personal, etc) quan la persona usuària depèn de l'ajuda d'una altra persona per a poder fer-ho.

Les activitats de cura són assistencials, i han de tenir més presència com més gran sigui la intensitat de necessitat dels suports o la situació de dependència a terceres persones per part de les persones usuàries. La finalitat d'aquests suports és garantir el màxim benestar de la persona usuària amb intervencions totalment respectuoses amb la seva dignitat i els seus drets.

Les mesures de protecció són aquelles actuacions destines a mantenir la salut i la seguretat de les persones usuàries sempre que aquestes ho necessitin, amb la finalitat de prevenir el risc de situacions perjudicials per a elles i pel seu entorn.

Com a principi general cap a les persones usuàries, s'han d'aplicar mesures de protecció que suposen el control mínim necessari, especialment si aquestes persones, porten associada alguna mesura de restricció, entre altres, restriccions a la llibertat per a entrar o sortir de l'habitatge.

Els riscos per a la seguretat han de ser avaluats individualment per a cada persona. Les mesures de protecció, si és necessari establir-les, han de ser individualitzades, han d'estar consensuades amb la persona usuària i el seu representant legal, i s'han d'incloure en el pla d'atenció personal.

Les contencions o restriccions a la llibertat de moviments han de comptar, a més, amb una prescripció facultativa i/o autorització judicial.

5.2 Prestacions d'atenció especialitzada

El servei d'habitatge supervisat ha de disposar, com a mínim, de les prestacions d'atenció especialitzada ressenyades a continuació, el contingut de les quals ha de ser coherent amb els principis rectors desglossats en el model d'atenció descrits en el punt 8 del present plec tècnic.

A més, de totes les prestacions especialitzades que es relacionen, l'entitat concertada oferirà a les persones usuàries qualsevol altra prestació d'atenció especialitzada que pugui necessitar, bé sigui directament o en col·laboració amb altres recursos de la comunitat.

5.2.a. Activitats de la vida diària

Són programes i actuacions que tenen com a objectiu assolir un nivell major d'independència i autonomia de les persones usuàries en les activitats bàsiques de la vida diària.

Són especialment importants en les situacions d'aprenentatge i canvi, com per exemple en casos de processos de deteriorament i envelliment de la persona usuària. Els programes poden tenir una funció d'aprenentatge, de rehabilitació i de manteniment, i s'han d'utilitzar les adaptacions i les ajudes tècniques necessàries.

Inclou actuacions referides a:

- Menjar i beure

- Utilitzar el bany

- Rentar-se i mantenir una bona higiene

- Vestir-se

- Cures de la salut

- Mobilitat i desplaçar-se per l'habitatge

- Tasques domèstiques

- Altres activitats de la vida diària

5.2.b. Suport a l'accessibilitat

Són les actuacions o programes que tenen per objectiu facilitar l'accessibilitat universal, és a dir, condicionar els entorns, les activitats, els productes, els serveis i els dispositius, perquè totes les persones, en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible, els entenguen, els puguin utilitzar i els puguin posar en pràctica.

Inclouen actuacions referides a:

- Informació, assessorament i sensibilització

- Desenvolupament, afavorir la provisió i suport a l'ús d'adaptacions visuals, auditives, materials o tecnològiques en diferents àmbits

- Altres activitats de suport a l'accessibilitat

5.2.c. Programes d'autodirecció

Són programes d'aprenentatge per a la vida independent, entesa com la situació en la qual la persona amb discapacitat condueix la seva pròpia vida i participa activament en la comunitat.

Inclou actuacions referides a:

- Orientar-se i desplaçar-se

- Prendre decisions i resoldre problemes

- Planificar fites i oportunitats

- Conèixer els seus drets i usar-los

- Acceptar normes i exercir responsabilitats

- Habilitats d'autocontrol emocional

- Competència digital i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

- Administrar els diners

- Adquirir béns i serveis

- Utilitzar els serveis públics

- Altres activitats d'autodirecció

5.2.d. Atenció a la salut

S'ha de garantir una atenció sanitària adequada a les necessitats de cada persona. Aquesta atenció pot fer-se en el propi servei o en coordinació amb el sistema públic o privat de salut.

El servei d'habitatge supervisat, obligatòriament, ha de garantir a la persona usuària els programes o actuacions mínims següents :

- Programes de salut preventiva i vida saludable

- Control de la nutrició

- Control dels paràmetres vitals

- Protocol d'urgències mèdiques (que inclourà els acompanyaments en casos d'urgències)

- Administració de medicaments i tractaments prescrits

- eguiment mèdic en el servei d'habitatge

Tractament rehabilitador

- Planificació de les revisions mèdiques, seguiments i controls. En el cas que la persona usuària no tingui familiars, ni cuidadors de fet o de dret, ni representants legals que puguin fer-se càrrec d'això, el servei assumirà obligatòriament aquestes actuacions.

L'entitat formarà al personal en temes de salut i primers auxilis.

Altres actuacions no obligatòries, però que potestativament poden desenvolupar-se en el servei o en coordinació amb els serveis externs de salut són:

 

- Cures d'infermeria

- Acompanyament a les visites mèdiques planificades i a les hospitalitzacions, en el cas que la persona usuària no tingui familiars, ni cuidadors de fet o de dret, ni representants legals que puguin fer-se càrrec d'això, el servei assumirà la gestió d'aquest servei, directa o indirectament.

- Identificació dels metges de referència per especialitats

- Programes d'actualització i reducció de psicofàrmacs

- Altres actuacions de prevenció i millora de la salut

5.2.e. Activitats de benestar

Són totes aquelles activitats que tenguin com a finalitat principal el benestar físic i emocional de la persona usuària

Inclou actuacions referides a:

- Teràpia ocupacional o qualsevol altre tractament amb un component terapèutic (hidroteràpia, musicoteràpia, art-teràpia, hipo-teràpia o altres)

- Activitats d'expressió artística

- Activitats de descans o programes de relaxació

- Activitats d'oci i temps lliure

- Activitats de benestar físic i activitats a l'aire lliure

- Activitats específiques per a persones majors o en procés de deteriorament

- Altres activitats de promoció i millora del benestar social

5.2.f. Atenció social

L'atenció social és transversal a totes les restants actuacions, descrites anteriorment i, en general, es presta conjuntament amb el servei d'atenció a famílies.

L'objectiu principal és que la persona usuària exerceixi els seus drets i els protegeixi enfront de possibles situacions de vulnerabilitat, risc d'exclusió i abusos.

Inclou actuacions de:

- Valoració de la situació social i familiar

- Coordinació amb els altres serveis per a detectar necessitats

- Prevenció, detecció i intervenció en les situacions de vulneració de drets

- Suport a la gestió de tramitacions i a l'obtenció d'ajudes

- Orientació sobre recursos i col·laboració o ajuda per a sol·licitar-los

- Suport legal i coordinació amb els serveis de protecció legal.

- Programes de promoció dels drets

- Formació sobre vulnerabilitat i drets als professionals, col·lectius i població en general

- Coordinació amb recursos de la comunitat

- Altres situacions de suport personal i social

5.2.g. Comunicació

Qualsevol tipus d'actuació i programa estructurat per a millorar la funcionalitat de la comunicació de la persona amb el seu entorn, incloent-hi percepció, comprensió i expressió.

Inclou programes per a millorar les competències: lectoescriptura, lectura en fàcil comprensió i altres.

A més dels programes individualitzats, s'han d'establir estratègies transversals per a facilitar la comunicació en els diferents entorns i amb la població en general.

5.2.h. Habilitats socials

Els programes d'habilitats socials tenen com a finalitat que la persona disposi de les competències necessàries per a mantenir relacions socials i d'amistat, familiars o de parella.

Inclou activitats referides a:

 

- Comunicació no verbal

- Mantenir converses

- Assertivitat

- Iniciar i mantenir amistats

- Empatia

- Relacions de parella

- Altres tipus d'habilitats socials

Les actuacions que han de dur-se a terme amb cada persona depenen de les seves necessitats i s'ha d'oferir suport tant individual com de grup.

5.2.i. Vida en la comunitat

Els suports per a la vida en la comunitat busquen la inclusió i la participació màxima, i que la persona amb discapacitat tingui un rol social valorat, reduint qualsevol tipus de barreres i buscant i aprofitant les oportunitats de l'entorn.

Aquests suports poden donar-se en qualsevol àmbit de la persona, havent de planificar-se i dur-se a terme les activitats en la comunitat per a promoure les oportunitats, les experiències i les relacions.

Aquestes activitats s'han d'actualitzar periòdicament, i s'han de comunicar prèviament a la persona usuària i al seu representant legal per a consensuar la participació. Més enllà del consens, es procurarà facilitar a les persones una oferta d'activitats per a que puguin triar.

L'entitat prestadora del servei durà a terme un registre per a saber quantes i quines activitats ha realitzat la persona en la comunitat. Si aquestes activitats es realitzen en grup, els grups han de ser reduïts (màxim 12 persones) per a produir el menor impacte possible.

Per a treballar la vida independent en la comunitat, s'ha de treballar amb les persones de la comunitat, identificant i buscant la col·laboració dels agents de l'entorn. També s'ha d'orientar i donar suport a la ciutadania sobre les mesures d'accessibilitat que siguin necessàries.

S'han d'afavorir experiències en les quals la persona usuària se senti inclosa i valorada: tasques de voluntariat, associacions de veïns, grups d'excursió, clubs esportius o altres entorns o activitats. S'ha de fer el seguiment del resultat d'aquestes experiències i donar suport quan sigui necessari.

5.2.j. Vincles

S'ha de valorar que les persones tinguin vincles socials i afectius significatius més enllà dels proveïdors dels suports i els familiars.

S'ha de mesurar la freqüència i la satisfacció d'aquestes relacions, així com donar suport per a generar noves oportunitats. Aquest aspecte és especialment important en les persones amb poques relacions, o les que han caigut en una situació d'aïllament social en el domicili, o en situació d'institucionalització en un entorn residencial.

A més d'avaluar aquests aspectes, s'han de fixar objectius individuals quan sigui necessari, i s'han de generar oportunitats mitjançant actuacions concretes i de manera transversal en els diferents entorns i activitats.

5.2.k. Atenció a famílies

S'ha d'oferir prestacions a les famílies que, com a mínim, han de comprendre les següents actuacions:

- Recollir les necessitats dels familiars

- Informar i orientar sobre els recursos adequats a les necessitats

- Fer balanç dels resultats obtinguts, elaborar i consensuar el pla d'atenció personal

- Orientar, assessorar i donar suport als familiars per a promoure la implicació i el suport a l'autonomia i el benestar de la persona usuària

- Fer reunions periòdiques de seguiment

A més, el servei pot incloure actuacions i mesures destinades als familiars com a destinataris principals de la prestació, tals com:

- Activitats per a conèixer les necessitats actuals i futures dels familiars i dissenyar noves respostes o millorar les actuals

- Activitats de formació a famílies

- Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral

- Mesures per a afavorir l'intercanvi i l'ajuda mútua entre diferents famílies

- Unes altres que tinguin al familiar com a destinatari principal

 

6. Serveis generals inclosos en el concert i serveis complementaris que poden oferir-se per les entitats prestadores

6.1 Serveis Generals

6.1.1 Servei General de Manutenció

Inclou, de dilluns a divendres, els següents menjars: desdejuni, esmorzar, berenar i sopar, i els caps de setmana, festius i períodes vacacionals s'inclourà el menjar de migdia, a més dels anteriorment descrits.

Els menjars han de servir-se en el menjador de l'habitatge (o en l'espai que faci les funcions de menjador), llevat que, per malaltia de les persones usuàries o altres circumstàncies excepcionals, s'hagin de subministrar a l'habitació.

Els menjars i els plats cuinats han d'arribar a la temperatura adequada als destinataris en el moment del seu consum.

L'entitat concertada ha d'assegurar una nutrició adequada de les persones usuàries. Ha d'haver-hi una planificació de menús supervisada per un/a metge/ssa o especialista en dietètica o nutrició. A més, s'ha de fer una planificació específica per a les patologies que ho requereixin i, especialment, per a les persones que han d'ingerir l'aliment triturat. Es donarà ajuda personal a les persones usuàries que ho necessitin, amb els mitjans tècnics que facin falta.

Els menús hauran de respectar els preceptes religiosos i culturals de les persones usuàries.

Les persones usuàries han de conèixer el menú amb una antelació mínima d'una setmana.

S'ha de procurar que siguin variats i s'ha de tenir en compte la seva presentació de manera que siguin atractius i apetitosos.

6.1.2. Servei General d'Allotjament

El centre de l'habitatge supervisat constitueix el domicili de la persona usuària, que haurà de complir amb la legislació corresponent en matèria d'habitabilitat, urbanisme i quantes altres normes siguin aplicables.

El fet que l'habitatge constitueixi el domicili habitual de la persona implica el dret a la lliure disposició d'aquesta, sempre respectant les regles de convivència i del reglament de règim intern, incloent especialment el seu dret a romandre en la mateixa fins i tot fora de l'horari de prestació del servei, per causes com ara malaltia, falta de plaça en un servei social d'atenció diürna, vacances laborals o del centre formatiu, situació de desocupació, o qualssevol altra. Per a aquestes situacions el servei oferirà l'atenció i suports que siguin necessaris en cada cas, tenint en compte i adaptant-se a l'especificitat de cada persona.

L'allotjament inclou:

- Ús de les zones comunes.

- Ocupació d'una habitació amb capacitat per a un màxim de dues persones. En cas de que l'habitació es comparteixi, s'adoptaran les mesures necessàries per a preservar la intimitat de cada persona. La persona usuària pot tenir a l'habitació motius de decoració i utensilis propis, sempre que no siguin inadequats o perillosos.

- Neteja diària de l'habitació i amb més freqüència si les circumstàncies ho requereixen.

- Rentat, repassat i planxat de la roba personal. Els tipus de rentat s'han d'ajustar a la tipologia de les peces a fi de garantir la higiene i la conservació en bon estat.

- Els llits s'han de fer diàriament i amb més freqüència si les circumstàncies ho requereixen.

- La muda de roba de llit s'ha de fer sempre que ho requereixen les circumstàncies i, en tot cas, setmanalment, així com cada vegada que es produeixi un ingrés. S'han de canviar les tovalloles, els tovallons, les estovalles i la resta de la llenceria. L'entitat prestadora del servei ha de renovar, al seu càrrec, aquest tipus de roba amb la freqüència necessària perquè es mantingui en les condicions d'ús adequades.

S'ha de facilitar, sempre que sigui possible, la intervenció de les persones usuàries en les activitats descrites, de cara a promoure la seva autonomia en l'àmbit domèstic.

6.1.3. Servei General de Transport

El transport que pugui utilitzar-se per a sortides, activitats fora de l'habitatge o trasllats als recursos de la comunitat es està inclòs en el servei d'habitatge supervisat, i en cap cas es tractarà com un servei complementari.

Aquest transport serà adaptat i haurà de complir la normativa vigent que l'afecti.

En el cas que la persona usuària del servei d'habitatge supervisat, també sigui usuària d'un recurs social d'atenció diürna (centre de dia o servei ocupacional, etc), els trasllats per a arribar al centre al matí i de retorn del mateix a la tarda podran ser objecte de prestació complementària dels esmentats serveis socials d'atenció diürna, però no del servei d'habitatge supervisat.

6.2 Serveis complementaris

6.2.1. Servei complementari d'acompanyaments mèdics

Aquest servei suposa l'acompanyament a les visites mèdiques planificades i a les hospitalitzacions, en el cas que la persona usuària no tengui familiars, ni cuidadors de fet o de dret, ni representants legals que puguin fer-se càrrec, per part de l'entitat concertada.

Els acompanyaments de professionals de l'entitat prestadora del servei a la persona usuària en casos d'urgència mèdica estan inclosos dins de l'objecte de prestació d'aquest concert.

Quant a la prestació potestativa d'acompanyaments a les visites mèdiques planificades i les hospitalitzacions, es promourà que siguin realitzades pels familiars, cuidadors de fet o de dret o representants legals de les persones usuàries, però, si aquests no tinguessin possibilitat de realitzar-los, i sempre que això comporti un perjudici en el funcionament ordinari i capacitat de cobrir les necessitats d'atenció del servei, l'entitat proporcionarà el professional per a realitzar aquests acompanyaments com a prestació complementària, facturant el cost d'aquesta prestació a la persona usuària o representant legal.

Per a la prestació del servei complementari d'acompanyament a les visites mèdiques, de conformitat amb l'article 4.5 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social en la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'entitat prestadora haurà de presentar prèviament amb la suficient antelació a la data d'inici d'aquesta activitat, una sol·licitud al Consell Insular d'Eivissa, que haurà d'autoritzar-la.

En aquesta sol·licitud l'entitat haurà d'aportar un informe tècnic, que haurà d'especificar:

- Objecte de la prestació (quines activitats i prestacions inclou, modalitats de prestació si n'hi ha diverses, mitjans materials i humans que s'utilitzaran, calendari i horari, requisits i criteris d'accés, drets i deures de les persones usuàries d'aquest, etc).

- Preu d'aquesta prestació, així com la unitat de referència (preu/hora, preu/dia). De conformitat amb el que es disposa en l'article 10 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals han de sotmetre's els concerts socials, per a acreditar que es tracta d'una prestació no lucrativa, haurà de presentar-se un pressupost d'ingressos i despeses.

- Model de contracte de la prestació, en el qual s'especificaran els drets i deures de les persones usuàries, requisits i criteris d'accés, i en la qual constarà expressament el caràcter no obligatori i voluntari d'aquesta, i les garanties que no és de caràcter discriminatori.

- La justificació de l'absència de doble finançament, diferenciant els mitjans materials i humans utilitzats per a la prestació complementària, dels empleats en l'objecte del concert.

Per a això, es detallaran els mitjans materials utilitzats en aquesta prestació complementària, així com el desglossament del personal destinat a aquesta, que haurà de ser diferent del personal adscrit al servei concertat o, en cas de professionals amb imputació parcial de la jornada al servei concertat, amb un percentatge d'imputació de jornada al servei d'acompanyament diferenciat de la jornada dedicada al servei d'habitatge supervisat.

6.2.2. Altres serveis complementaris

Les persones usuàries del servei d'habitatge supervisat, o el seu representant legal, poden contractar amb les entitats prestadores del servei altres serveis complementaris, sempre que siguin de caràcter voluntari, no tinguin caràcter discriminatori per la persona usuària i o tenguin caràcter lucratiu, i sempre que els servis complementari no estiguen inclosos en l'objecte del concert.

Aquests serveis complementaris, no formen part del concert social, i es facturaran a les persones usuàries o al seu representant legal.

De conformitat amb l'article 10 del Decret 48/2017 de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials, en relació amb l'article 4.5 de la Llei 12/2018,de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'entitat prestadora del servei haurà de sol·licitar autorització per escrit al Consell Insular d'Eivissa per a la prestació de qualsevol d'aquests serveis complementaris, amb una antelació de dos mesos abans de l'inici de l'activitat.

Aquesta sol·licitud d'autorització es realitzarà per escrit i constarà com a mínim la següent informació: nom del servei complementari, prestacions que inclou, perfil de les persones destinatàries, drets i deures d'aquestes, requisits i criteris d'accés, forma de contractació i model de contracte, preu del servei complementari, cost del servei complementari, amb desglossament de pressupost d'ingressos i despeses, i detall dels mitjans materials i humans utilitzats, amb diferenciació dels mitjans materials i humans utilitzats en el servei concertat.

Els serveis complementaris és prestaran fora de l'horari del servei concertat, llevat que per circumstàncies excepcionals derivades de la pròpia naturalesa del servei complementari oferit, i que hauran de ser degudament justificades, és prestin durant l'horari de funcionament del servei concertat.

És considera servei complementari qualsevol servei que sigui prestat per l'entitat, directament, o per mitjà de subcontractació.

No és considera servei complementari qualsevol servei o activitat (sigui esporàdic o periòdic) promogut per recursos de la comunitat (serveis educatius, jurídics, de salut, d'oci i cultura, etc).

7.Requisits de les entitats

Les entitats que vulguin optar a aquest concert hauran de complir els següents requisits:

- Tenir el servei autoritzat pel Consell Insular d'Eivissa, i haver sol·licitat la tramitació de l'acreditació, i estar inscrit el servei en el Registre Unificat de Serveis Socials.

- Tenir, com a mínim, un any d'experiència en la prestació del servei objecte del concert o altre servei similar i perfil de persones usuàries objecte d'aquest concert.

- Tenir solvència financera i tècnica per prestar el servei objecte del concert, que s'ha d'acreditar d'acord amb el que es determini a la convocatòria.

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el Consell Insular d'Eivissa, amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que venguin imposades per la normativa vigent.

- Que respecte el servei a concertar, l'entitat no hagi rebut una resolució d'expedient sancionador en matèria de serveis socials de les que consten als articles 128 i 129 de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos anteriors al concert, a excepció que, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, l'entitat hagi satisfet el pagament íntegre de la totalitat de l'import de la sanció i hagi acreditat davant l'òrgan sancionador que s'han corregit les causes que motivaren la sanció. Aquesta acreditació, en qualsevol cas, requerirà necessàriament la verificació i el corresponent informe per part de l'òrgan administratiu competent.

- No estar afectades per cap prohibició de contractar amb l'Administració, d'acord amb l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ni a cap dels supòsits prevists a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

- No incórrer en la prohibició que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

- No haver estat sancionades en els darrers quatre anys mitjançant resolució ferma per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social, emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers.

- Quan l'objecte del concert consisteixi en serveis que, d'acord amb la normativa vigent, s'hagin de prestar en un espai físic determinat, acreditar la titularitat del centre, o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert.

- Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de béns immobles i d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la seua responsabilitat civil i la del personal al seu servei. Les cobertures mínimes a assegurar seran de 150.000 € per víctima i 600.000 euros per sinistre.

8. Model d'atenció

El model d'atenció és el conjunt de principis i criteris que han de regir l'atenció que es dona a la persona usuària del servei objecte del present concert, i que serviran com a interpretació i orientació en el desplegament i execució del servei objecte del present concert amb la finalitat de donar una atenció de qualitat a les persones usuàries.

Les entitats prestadora del servei d'habitatge supervisat estaran obligades a adoptar aquest model d'atenció, circumstància que podrà ser objecte de seguiment per part de l'equip tècnic corresponent del Consell Insular d'Eivissa.

Principi 1: La persona

Aquest principi conté els següents criteris:

- Adaptar el servei a cada persona, escoltant les opinions de la persona usuària i la seva família, i tenir-les en compte.

- Un professional referent per a cada persona usuària i família, encarregat, entre altres coses, d'elaborar, tutoritzar i fer el seguiment del pla d'atenció personal

- Avaluar necessitats, preferències, capacitats i suports de cada persona usuària

- Elaborar un pla d'atenció personal a partir d'aquesta avaluació. El pla ha de tenir una visió global de la persona, no parcel·lada per serveis o centres.

- Flexibilitat per a triar i adaptar activitats i horaris, sempre que sigui possible.

- Fer un seguiment periòdic dels resultats personals aconseguits i actualitzar els objectius individuals i els suports.

- Avaluar la satisfacció de les persones usuàries i les seves famílies i promoure millores

Principi 2: Benestar

Aquest principi conté els següents criteris:

- Atendre el benestar físic i emocional

- Una vida segura i saludable

- Tracte càlid i empàtic

- Suports positius i preventius

- Entorns càlids i accessibles

- Anticipar la informació

- Tractaments respectuosos i equilibrats

Principi 3: Autonomia

Aquest principi conté els següents criteris:

- Identificar i reforçar capacitats i potencialitats

- Programes útils i avaluació dels resultats

- Que la persona no es perdi oportunitats

- Tecnologia per a suports i adaptacions

- Planificar i fer costat als itineraris vitals de les persones, especialment en matèria d'inserció sociolaboral i de vida independent, per a facilitar els seus processos d'emancipació

- Suport a la gestió dels recursos personals

- Explorar noves oportunitats i possibilitats

Principi 4: Drets

Aquest principi conté els següents criteris:

- Garantir la protecció dels drets

- Facilitar l'ús efectiu dels drets

- Ús digne de la imatge de les persones usuàries

- Reduir la vulnerabilitat

- Revisar la integritat ètica de les actuacions

- Escoltar les persones usuàries i als seus familiars

- Treballar amb tota la comunitat

Principi 5: Inclusió

Aquest principi conté els següents criteris:

- Activitats normalitzades i en la comunitat

- Facilitar relacions normalitzades

- Gestionar xarxes comunitàries de suport

- Ús dels recursos ordinaris

- Participació i ciutadania

- Tecnologia per a la inclusió

Cap persona aïllada o institucionalitzada

 

​​​​​​​9. Mitjans per a la prestació del concert

9.1. Mitjans materials

L'entitat amb la que es concerti haurà de comptar amb un immoble amb l'equipament necessari per atorgar el servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament que compleixi amb les disposicions legals vigents de salubritat i seguretat, i d'accessibilitat.

El referit immoble ha d'estar emplaçat, preferentment, en entorns urbans i estar comunicat fàcilment per transport públic.

Disposar d'un sistema de comunicació amb l'exterior mitjançant un telèfon que permeti contactar amb la màxima rapidesa amb els serveis mèdics de la zona bàsica de salut o de l'àrea de salut i altres.

9.2 Mitjans humans i Ràtio de professionals.

9.2.1 Ràtio dels professionals

Per prestar el servi d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, en el marc d'aquest concert, l'entitat ha de disposar del personal necessari per garantir una atenció suficient, continuada i adequada a les necessitats de cada persona usuària.

La ràtio o nombre de professionals s'ha d'adequar a la tipologia de servei, a les prestacions incloses i a la intensitat de suports que precisin les persones usuàries. A més, ha d'assegurar la qualificació necessària del personal que duu a terme l'atenció directa a les persones usuàries i mantenir un arxiu de personal actualitzat.

A l'efecte de còmput de personal, s'entén per ràtio la proporció de professionals a jornada completa en relació al nombre de persones usuàries del servei, d'acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d'àmbit estatal o autonòmic d'aplicació, i, en defecte d'això, al que s'estableixi en la legislació laboral. En el càlcul de les ràtios s'inclourà tot el personal que treballa habitualment en el servei, amb independència del tipus de contractació (jornada completa, jornada parcial, indefinit, temporal, etc).

S'estableixen les següents ràtios diferenciades per a les places d'habitatge supervisat en funció de la intensitat de suport del servei:

- Servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament

Per a prestar el servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament en el marc d'aquest concert, l'entitat ha de disposar del personal necessari per a garantir una atenció suficient, continuada i adequada a les necessitats de cada persona usuària, amb les següents ràtios mínimes per a cada 10 persones usuàries:

a. Responsable del servei: 0,25

b. Personal cuidador: 5

c. Personal de neteja: 0,25

Servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament en modalitat d'alta intensitat

Per a prestar el servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament en la modalitat d'alta intensitat en el marc d'aquest concert, l'entitat ha de disposar del personal necessari per a garantir una atenció suficient, continuada i adequada a les necessitats de cada persona usuària, amb les següents ràtios mínimes per a cada 10 persones usuàries:

a. Responsable del servei: 0,95

b. Personal cuidador: 5,3

c. Personal de neteja: 0,95

Aquesta modalitat s'articularà mitjançant un complement a la plaça assignada (complement d'habitatge supervisat d'alta intensitat), que incrementa el personal tècnic dels tres capítols previst per a la modalitat habitual en proporció al nombre de persones usuàries en modalitat d'alta intensitat, de manera que en un mateix habitatge podran conviure persones usuàries en la modalitat habitual, i persones usuàries en la modalitat d'alta intensitat.

En totes dues modalitats, a més, han de donar-se les següents condicions:

- L'atenció directa prestada pel personal tècnic (de suport o titulat) en cap cas pot subcontractar-se per part de l'entitat titular del servei concertat.

- Un dels tècnics ha de fer les funcions de tutor/a referent de com a màxim a 12 persones usuàries. Les tasques afegides del tècnic tutor/a referent inclouen, entre altres, valorar periòdicament les necessitats de suport de les persones, elaborar el pla d'atenció personal, coordinar-se amb altres serveis i fer el seguiment de resultats.

- Un dels tècnics titulats ha d'assumir funcions de coordinació del servei.

- El personal de neteja es pot subcontractar, substituint tota o una part de la ràtio de personal assignada al capítol tercer per la contractació de serveis a aquest efecte, la qual cosa no eximeix la responsabilitat de l'entitat titular del concert respecte del compliment dels requisits per a l'autorització i acreditació en relació amb aquesta mena de serveis. En aquest cas, en lloc de computar els ràtios de professionals, les clàusules tècniques dels contractes hauran de concretar els requisits de qualitat exigibles de l'activitat que s'externalitza, que hauran de respectar els estàndards de qualitat sobre atenció als usuaris i condicions materials de les instal·lacions.

Les entitats titulars dels serveis concertats poden comptar amb l'ajuda de personal voluntari, sempre que es respecti l'esperit i el contingut de la normativa de voluntariat de la comunitat autònoma de les Illes Balears. No obstant això, aquest personal voluntari no es comptabilitzarà a l'hora de calcular la ràtio.

El complement per necessitats de suport per motius mèdics o conductuals, en cas d'assignar-se, constituirà una ràtio afegida de 0,25 del personal tècnic de suport i en el cas del suport excepcional constituirà una ràtio afegida de 0,50 del personal tècnic de suport segons la intensitat de necessitats de suport determinada pels criteris previstos al punt 2.2.

El personal del servei que aporti o utilitzi l'entitat concertada no tindrà cap vinculació jurídica amb el Consell Insular d'Eivissa.

Aquest personal dependrà exclusivament de l'entitat concertada, la qual assumirà la condició d'empresari amb tots els drets i deures respecte d'aquest personal, sense que en cap cas resulti responsable el Consell Insular d'Eivissa de les obligacions de l'entitat concertada respecte dels seus treballadors, fins i tot si els acomiadaments i mesures que adopti siguin com a conseqüència directa o indirecta de l'incompliment, rescissió o interpretació del present concert. Una vegada extingit el concert, el personal laboral de l'entitat adscrit al mateix, en cap cas pot consolidar-se com a personal de l'Administració que concerta el servei.

El personal que tingui una relació directa amb la prestació de l'atenció prevista en el present plec ha de guardar el secret professional sobre totes les informacions, els documents i els assumptes als quals tingui accés, o dels quals tingui coneixement durant la vigència del concert, i està obligat a no fer públiques o alienar a tercers les dades que conegui com a conseqüència o en ocasió de la seva execució, fins i tot després del termini de vigència del concert. S'exceptua la informació que hagi de transmetre al Consell d'Eivissa per al seguiment, valoració i avaluació de les persones usuàries del servei, les quals hauran signat el corresponent consentiment a aquest efecte.

L'entitat titular del servei concertat es compromet expressament a complir el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a formar i informar al personal de les obligacions que emanen d'aquesta norma, i el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

9.2.2 Perfil dels professionals

El perfil professional del personal tècnic del servei d'habitatge supervisat ha de tenir les característiques que es detallen a continuació:

a) Tècnics de suport: Són els responsables d'executar els programes, les activitats i les prestacions pròpies del servei d'habitatge supervisat, així com de participar en les tasques per a planificar, avaluar i supervisar quan la seva qualificació professional ho estableixi.

Han d'acreditar la qualificació professional prevista en l'article 17.6 i 17.7 del Decret 86/2010, de 25 de juny, i posteriors, o les qualificacions de l'Institut de Qualificacions Professionals de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i cicles formatius homologables. Les titulacions exigides per a aquest servei es poden substituir per una titulació superior en relació amb el mateix camp d'actuació professional.

En concret, el personal tècnic de suport adscrit al servei d'habitatge supervisat podrà disposar d'alguna de les següents titulacions del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals o certificats de professionalitat:

Atenció sociosanitària a persones en el domicili. Promoció i intervenció socioeducativa. Educació d'habilitats d'autonomia personal i social. Tècnic en integració social de persones amb discapacitat. Tècnic en atenció a persones en situació de dependència. Tècnic en cures auxiliars d'infermeria. Altres titulacions del catàleg de formació professional de les branques sanitàries, socials o comunitàries, o certificats professionals de grau II o III de les branques sanitàries, comunitàries, socials o d'atenció a persones dependents.

b) Tècnics titulats: Són els responsables de planificar, executar, avaluar i supervisar els programes, les activitats i les prestacions.

Són tècnics de grau universitari o llicenciats en les disciplines de serveis socials, educació i salut.

En concret, el personal tècnic titulat adscrit al servei d'habitatge supervisat podrà disposar d'alguna de les següents titulacions universitàries:

Treball social. Educació social. Psicologia. Pedagogia. Medicina. Infermeria. Fisioteràpia. Logopèdia. Teràpia ocupacional. Altres titulacions afins.

c) El tècnic titulat que assumeix funcions de coordinació o direcció, a més, ha de tenir formació de postgrau en l'àmbit d'atenció a la dependència, discapacitat o direcció de serveis socials, amb una durada mínima de 200 hores (diploma, especialista, expert o màster). En defecte d'això, ha de tenir una experiència mínima d'un any en la prestació del servei d'habitatge supervisat

A més, es tindran en compte les següents consideracions:

Els tècnics titulats són tècnics de grau universitari, sense que es faci distinció entre titulacions de grau superior i titulacions de grau mitjà.

Cada tècnic que faci funcions de tutorització conforme el que s'estableix en l'apartat 9.1 del present plec tècnic ha de tenir com a mínim la qualificació corresponent a un nivell superior de formació professional o un certificat de professionalitat de nivell 3 en la família de serveis socioculturals i en la comunitat.

10. Règim econòmic

10.1. Preu del servei

El finançament del concert es farà amb càrrec a la partida 2315-2279901 dels pressupostos generals del Consell Insular d'Eivissa.

L'import màxim d'aquest concert és de 1.135.661 euros, exempts d'IVA.

D'acord amb l'informe justificatiu relatiu al preu de mercat i a l'estudi de costos que obra a l'expedient administratiu es fixa el mòdul econòmic del servei de la següent manera:

- El preu d'una plaça concertada per al servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament és de 85,89 € plaça/dia.

- El preu del complement d'alta intensitat es de 21,45 € plaça/dia.

- El preu del complement per necessitats de suport per motius mèdics o conductuals del servei d'habitatge supervisat és de 30,46 € plaça/ dia i de 60,92€ plaça/dia en el complement de necessitats excepcionals.

Aquests preus podran ser objecte de revisió, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 24 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

En l'actualitat no és preveu la participació econòmica de les persones usuàries en aquest servei, si bé en un futur es determina aquesta participació, la gratuïtat del servei rebut fins al moment per part de les persones usuàries que ocupin plaça d'habitatge supervisat des de l'entrada en vigor del concert no suposarà un dret adquirit.

10.2. Facturació del servei

L'import del preu/plaça/dia s'ha d'abonar a l'entitat concertada per mensualitats vençudes amb una justificació de les places ocupades i derivades pel Consell Insular d'Eivissa durant el mes fins al màxim de les places concertades.

S'hauran de liquidar mensualment fins a 2 factures en funció de les prestacions rebudes:

a. Facturació del servei d'habitatge supervisat (que inclourà, si escau, el complement per la modalitat d'alta intensitat)

La factura és presentarà electrònicament per registre. En la factura que és presenti ha de constar l'import de la liquidació de les places ocupades corresponent al mes vençut.

Amb la factura mensual s'ha d'adjuntar un document amb una relació detallada de les persones usuàries amb els següents dades: nom del servei concertat, nom del centre autoritzat, DNI/NIE i nom de les persones que han ocupat la plaça, ordenades alfabèticament i, si escau, dades de baixa o absentisme i complement d'alta intensitat per persona usuària que ho tingui reconegut.

El preu màxim de les places ocupades per persones que causin absentisme voluntari de places ocupades és el següent:

- Absentisme voluntari fins a 40 dies naturals consecutius: 100% del preu/plaça.

- Absentisme voluntari a partir del dia 41 si no s'ha causat baixa i aquesta està motivada per causes excepcionals, la qual cosa ha de ser valorat per part dels tècnics del Departament que tengui atribuïda la competència en matèria d'atenció a persones amb discapacitat: 75% del preu/plaça.

- Absentisme per causa involuntària si es reserva la plaça: 75% del preu/plaça, sempre que no s'ocupi aquesta plaça reservada de forma temporal per la persona que correspongui per llista d'espera, que es pagarà 100% del preu/plaça.

b. Facturació del complement de necessitats de suport per motius mèdics o conductuals i el complement excepcional.

S'aplicaran els mateixos criteris que per a la facturació del servei d'habitatge supervisat descrit en la lletra a) del present apartat del plec tècnic.

L'entitat prestadora del servei no podrà facturar a les persones usuàries ni als seus familiars, cuidadors de fet o de dret o representants legals cap quantitat addicional per la prestació del servei concertat.

10.3. Forma de pagament

La forma de pagament s'efectuarà per mesos vençuts per l'import que resulti de l'ocupació mensual per cadascuna de les places objecte del present contracte segons el previst anteriorment.

La factura serà expedida de conformitat amb la normativa vigent i conformada per la persona responsable del concert del Consell Insular d'Eivissa.

L'entitat concertada no pot cobrar cap quantitat suplementària per les places del servei o per qualsevol altre servei o prestació que hagin de prestar-se en funció del present concert subscrit, excepte els serveis complementaris descrits en aquest Plec.

La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrar-les, amb la tramitació prèvia del procediment que correspongui, amb l'audiència de la persona interessada.

11. Obligacions de l'entitat concertada

L'entitat titular del servei concertat contreu les següents obligacions des del moment de subscriure l'acord d'acció concertada.

- Dur a terme el servei concertat en els termes establerts en la resolució d'atorgament i en el concert social específic formalitzat.

- No percebre cap quantitat que, directament o indirectament, suposi una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.

- Complir els plecs tècnics, així com les normes establertes en matèria de concerts socials a la Llei 4/2009 d'11 de juny de serveis socials de les Illes Balears i en els corresponents reglaments de desplegament d'aquesta Llei.

- Atendre les persones usuàries que hagin sol·licitat l'accés al servei i tenguin assignada una plaça per part del Consell Insular d'Eivissa.

- Fer constar en la documentació i en la publicitat, juntament amb la seva denominació, la condició d'entitat pertanyent a la Xarxa Pública de Serveis Socials del Consell Insular d'Eivissa.

Tenir en funcionament el nombre total de places objecte del concert i mantenir-ne l'autorització, i sol·licitar l'acreditació.

- Fer-se càrrec exclusivament del personal laboral adscrit al servei concertat, de les seves retribucions i de les obligacions en matèria de seguretat social, el qual, en extingir-se el concert, no es pot consolidar, en cap cas, com a personal de l'Administració que concerta el servei.

- Indemnitzar als afectats pels danys i perjudicis que es causin, per si mateixa o per tercers, com a conseqüència de l'execució del concert social.

- En cas de realització amb mitjans aliens de la realització parcial del servei o des serveis complementaris, assumir la total responsabilitat en l'execució d'aquest.

- Comunicar al Consell Insular d'Eivissa, el mateix dia i per correu electrònic, les incidències greus que sorgeixen en l'atenció de les persones usuàries, en la seva incorporació, i sobre les altes i les baixes.

- Comunicar mensualment al Consell Insular d'Eivissa abans de presentar la facturació, mitjançant un document en forma digital, la relació nominal de les persones ateses, amb el model que es facilitarà.

- Participar en les reunions de seguiment periòdiques que es realitzaran entre la persona responsable de l'entitat concertada i el personal tècnic del Consell Insular d'Eivissa per valorar el compliment dels objectius fixats en relació amb la prestació del servei, i per conèixer l'evolució de tots els aspectes rellevants de la persona usuària durant l'atenció al servei.

- Les entitats que prestin el servei previst en aquest plec han de tenir el calendari anual de funcionament del centre a disposició del Consell Insular d'Eivissa per tal de comprovar l'aplicació correcta de les ràtios de conformitat amb el calendari anual de funcionament del centre corresponent.

- Emetre semestralment una memòria d'activitats, en què es recullin la gestió duta a terme, els objectius assolits, la tipologia dels usuaris, la metodologia del treball, els recursos materials i humans i les activitats de formació del personal.

- Complir amb el conveni col·lectiu sectorial, d'àmbit estatal o autonòmic ( o en el que cas, conveni d'empresa), que li sigui aplicable.

- Facilitar les visites que el personal tècnic del Consell Insular d'Eivissa consideri oportú, i aportar la informació funcional, metodològica, assistencial, de qualitat, econòmica, estadística i els indicadors de gestió que sol·liciti el Consell Insular d'Eivissa en relació al concert.

- Seguir les indicacions i pautes tècniques que estableix el Consell Insular d'Eivissa.

- Tenir a disposició de les persones usuàries i les seves famílies els fulls de reclamació, i donar resposta escrita a les queixes o suggeriments.

12. Coordinació, control i supervisió

L'entitat titular del servei concertat ha de designar una persona responsable del servei, que haurà de coordinar i supervisar la prestació.

Aquesta persona responsable rebrà i executarà les indicacions que el Consell Insular d'Eivissa consideri oportunes en la prestació del servei, i ha de tenir les atribucions suficients per a adoptar, de manera immediata, les decisions necessàries per a assegurar el bon funcionament.

L'entitat concertada haurà de presentar en el primer trimestre de l'inici del concert, una memòria justificativa amb els següent contingut mínim:

a. Objecte del servei concertat, entitat, domicili i nombre de persones ateses per mes.

b. Perfil de les persones usuàries (nombre de persones per: sexe, edat, tipus de discapacitat, percentatge de discapacitat i puntuació en l'escala Whodas 2.0, ICAP o SIS).

c. Objectius i activitats del servei

d. Recursos humans (relació de professionals per perfil, centre de treball ,qualificació, i tant per cent de la jornada)

e. Aplicació i, si escau, millores introduïdes en el servei, en relació amb el model d'atenció (punt 8 dels presents plecs tècnics)

És desitjable, però no obligatori, presentar també dades d'avaluació del servei (indicadors i resultats), aportant dades de l'índex de satisfacció de les persones usuàries, índex de qualitat de vida o de resultats personals, terapèutics o laborals de les persones usuàries, índex de satisfacció dels familiars, percentatge de treballadors del servei concertat amb contracte indefinit, mitjana d'hores de formació anuals per treballador o índex de satisfacció dels professionals.

Així mateix, a aquesta memòria vendrà acompanya dels següents documents:

1. Informe de valoració de les necessitats, competències, preferències, suports o intervencions que requereix la persona usuària

2. Pla d'atenció personal o individual

3. Calendari-horari individual d'activitats o prestacions

4. Registre de participació en les activitats o prestacions

5. Registre de seguiment

6. Informe de valoració dels resultats d'atenció en el servei

El Consell Insular d'Eivissa farà periòdicament una avaluació de seguiment del model d'atenció descrit als punts 5 i 8 del present plec de prescripcions tècniques, així com d'altres aspectes recollits en aquests plecs. Aquesta avaluació de seguiment no constitueix una inspecció dels requisits d'autorització i acreditació, sinó que únicament consistirà en una avaluació de seguiment de la fidelitat i dels resultats en les persones del model d'atenció implantat.

No obstant l'anterior, si s'observés un incompliment dels requisits autorització i acreditació, o d'altres qüestions relacionades amb la normativa de serveis socials aplicables al servei objecte d'aquest concert, es donarà trasllat al departament responsable de les autoritzacions i inspeccions del Consell d'Eivissa per a què emprengui les actuacions que, en el seu cas, consideri oportunes.

L'entitat ha de col·locar en un lloc visible de les seves instal·lacions la indicació de “Servei concertat amb el Consell Insular d'Eivissa”. Atès que el servei d'habitatge supervisat té vocació eminentment normalitzadora i inclusiva, en aquest cas concret la placa d'identificació se situarà en l'edifici on l'entitat tingui situada la seva seu, però no en els propis habitatges on es presti el servei.

Igualment, en les comunicacions i en les relacions que l'entitat concertada estableixi per escrit amb les persones usuàries (o els seus familiars, cuidadors de fet o de dret o representants legals) de les places concertades, s'ha de fer referència a aquesta circumstància.

13. Incompliments i penalitats

L'entitat concertada s'ha de fer responsable que el servei objecte de concert es presti dins del termini establert, en el lloc acordat i d'acord amb les característiques i requisits establerts en el present plec de prescripcions tècniques.

L' entitat concertada queda exempta de responsabilitat en els casos en què no hagi estat possible realitzar el servei per causes de força major que es puguin justificar.

En el cas que, per qualsevol motiu, inclòs l'incompliment dels requisits previstos en el punt 7 del present plec, la no realització, no renovació o la revocació d'un concert vigent comporti una possible situació de desatenció de les persones usuàries, el Consell d'Eivissa definirà la millor solució per a garantir els drets de les persones amb discapacitat a rebre els serveis en les millors condicions possibles.

Els incompliments de l' entitat concertada que afectin la prestació del servei es qualificaran com a lleus, greus i molt greus.

13.1. Incompliments lleus

Es considera incompliment lleu qualsevol dels següents

a. Incompliment dels terminis fixats per a aportar la informació o documentació requerida per a la justificació d'aquest concert, així com per a la comunicació dels canvis de persones usuàries entre centres.

b. No tenir en funcionament el nombre total de places objecte del concert durat tot el període de vigència del concert.

13.2. Incompliments greus

Es consideren motius d'incompliment greus qualssevol dels següents:

La reiteració en la comissió d'incompliments lleus.

Incompliment de les ràtios mínimes i de qualsevol dels perfils professionals establerts.

Incompliment de dos o més de les següents obligacions:

Dur a terme el servei concertat en els termes establerts en la resolució d'atorgament i en el concert social específic formalitzat.

Percebre alguna quantitat que, directament o indirectament, suposi una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.

Incomplir els requisits i les condicions del servei que es determinen en el present plec.

L'ocultació, manipulació o falsedat de qualsevol de les dades o documents que s'hagin de presentar al Consell Insular d'Eivissa.

Que en el seguiment del model d'atenció es detectin incompliments relatius a:

Principi 1 La persona: adaptar el servei a la persona, o avaluar necessitats i preferències, o un pla d'atenció personal per persona usuària.

Principi 2 Benestar: atendre el benestar físic i emocional de la persona usuària, o tracte càlid i empàtic, o tractaments respectuosos i equilibrats.

Principi 3 Autonomia: identificar i reforçar capacitats i potencialitats o suport a la gestió de recursos personals.

Principi 4 Drets: garantir la protecció dels drets, o facilitar l'ús efectiu dels drets, o ús digne de la imatge, o reduir la vulnerabilitat o revisar la integritat ètica de les actuacions.

Incompliment relatiu a la protecció de dades de caràcter personal.

Negar-se a l'admissió de la persona usuària que sigui derivada pel Consell d'Eivissa.

No custodiar adequadament l'expedient personal de les persones usuàries.

No notificar al Consell d'Eivissa qualsevol incidència greu o que pugui ser rellevant per al seguiment i la intervenció de la persona usuària dins del termini establert.

No complir, durant l'execució del concert, amb la normativa de prevenció de riscos laborals.

13.3. Incompliments molt greus

Es consideren motius d'incompliment molt greus qualssevol dels següents:

a. La reiteració en la comissió d'incompliments greus.

b. La sanció ferma per part del Consell d'Eivissa per incompliment de la Llei 4/2009.

Si en el seguiment del concert el Consell Insular d'Eivissa detectés, a més, una possible vulneració dels drets de les persones usuàries, o bé qualsevol de les infraccions assenyalades en els articles 127, 128 i 129 de la Llei 4/2009, es notificarà al departament responsable de l'autorització i inspecció de la Corporació als efectes oportuns.

 

13.4. Penalitzacions

La graduació de les penalitzacions s'efectuarà tenint present els següents criteris:

a. Existència d'intencionalitat.

b. Naturalesa dels perjudicis causats.

c. Gravetat en l'afectació de funcionament del servei.

d. Principis rectors i criteris del model d'atenció incomplerts.

e. Grau d'incompliment dels mitjans personals exigits.

f. Reincidència en el cas que s'hagin imposat una o més penalitats pel mateix concepte durant la vigència del concert.

Cada vegada que es verifiqui la concurrència d'algun dels incompliments detallats, es notificarà a l'entitat concertada, amb la indicació de la qualificació d'aquest. La imposició de qualsevol penalització comportarà la tramitació d'un expedient contradictori en el qual es donarà audiència a l'entitat concertada.

En cas d'incompliment per part de l'entitat, i d'acord amb el que s'estableix en els articles 127, 128 i 129 de la Llei 4/2009, per part de l'òrgan competent que correspongui, s'imposaran les penalitzacions econòmiques previstes en la normativa d'aplicació.

No obstant l'anterior, els incompliments descrits en aquest plec que no es regulin en la normativa referida anteriorment, no comportaran penalitzacions econòmiques per a les entitats. Però si que es tendran en compte aquest incompliments en el moment de renovar o ampliar el concert, sense perjudici de que es pugui revocar.

14. Durada del concert

La durada del concert d'habitatge supervisat serà d'un any, i es podrà renovar si, en el període d'un any des de la concertació és donen les condicions establertes a la disposició final primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat Autònoma de les Illes Balears.

15. Modificació del concert

La modificació del concert vindrà condicionada al previst a la disposició final primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Documents adjunts