Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 417264
Resolució de batlia per la qual es deleguen funcions als Tinents de Batle a l'Ajuntament de Muro

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 19 de juny de 2023 el batle de l'Ajuntament de Muro, ha dictat un Decret de delegacions que la batlia confereix amb número 2023/535 per la qual s'aprova la delegació , la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

«Assumpte: DELEGACIONS QUE LA BATLIA CONFEREIX.

En virtut de les competències atribuïdes a aquesta Batlia pels arts. 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en relació als arts. 43, 44, 120 i 121 del R.D. 2568/1986 (ROF), per la present

R E S O L C:

Primer.- Delegar en els Tinents de Batle i Regidors/es que es relacionen, l'exercici de les funcions pròpies de la competència d'aquesta Batlia, en els termes de l'art. 43 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), es a dir, són delegacions genèriques que suposen la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents, però sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers:

- Al 1r. Tinent de Batle, Sr. Rafel Gelabert Boyeras, les següents àrees: Festes i Tradicions, Comerç i Mercats, Participació Ciutadana.

- A la 2na. Tinenta de Batle, Sra. Margarita Ballester Bauzá, les següents àrees: Platja de Muro i Capellans; Medi Ambient i Cultura.

- Al 3r. Tinent de Batle, Sr. Andrés Pedro Cantarellas Tugores, les següents àrees: Urbanisme i Obres, Brigada Municipal, Cementeri, Policia, Protecció Civil i Transports.

- A la 4rta. Tinenta de Batle, Sra. Bàrbara Amorós Cladera, les següents àrees: Serveis Socials, Sanitat, Residència i Gent Gran, Igualtat.

- A la Regidora, Sra. Maria del Carmen Martínez Portaz, les següents àrees: Educació, Aula d'Adults, Escola de Música, Banda de Música i Agrupacions Musicals.

- Al Regidor, Sr. Bartolomé Moranta Riera, les següents àrees: Esports i Joventut.

Segon.- Publicar la present Resolució al BOIB i donar-ne compte al proper Ple, notificant personalment als interessats/des, sense perjudici de la seva efectivitat a partir del dia següent al de l'adopció de la present resolució.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica (21 de juny de 2023

El batle Miquel Porquer Tugores)