Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 414856
Concessió de la convocatòria de subvencions per a festivals musicals en català 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 693491

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística en funcions, en data 22 de juny de 2023, ha dictat la resolució següent, que transcric literalment:

1. Excloure d'aquesta convocatòria les sol·licituds que es detallen en l'annex pels motius que s'hi indiquen.

2. Revertir a la partida pressupostària 20.33400.47902 i, per tant, anul·lar l'autorització de despesa (A núm. referència 22023001234) per la quantitat de 80.000 € i anul·lar l'RC corresponent pel mateix import.

3. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Base de dades nacional de subvencions.

 

(Signat electrònicament: 23 de juny de 2023

La persona responsable de la Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Politica Lingüística Josep Mallol Vicens)