Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 415297
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una sol·licitud de subvenció i es declara conclòs el procediment

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar  a la conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els titulars dels expedients que apareixen a l'annex han presentat un escrit en el que indiquen que desisteixen de la sol·licitud de subvenció esmentada.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. L'article 94, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que l'Administració, en el supòsit de renúncia de la persona interessada als seus drets, acceptarà la renúncia completament i resoldrà el procediment declarant aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia; i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021).

Per tot això, dict la següent,

Resolució

1. Acceptar el desistiment de la subvenció sol·licitada pels beneficiaris dels expedients que apareixen a l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i per tant, arxivar l'expedient.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquesta resolució es dicta dins l'exercici de la gestió ordinària de la conselleria i sota una convocatòria que va ser aprovada abans de la celebració del procès electoral.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en el termini d'1 mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de juny de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB 31 de 4-3-2021)

 

Annex Llista de beneficiaris que han desistit de la sol·licitud de subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

NEXTG123-1156/2021

RONDAIES

***5301**

NEXTG123-1163/2021

MARIMAT SA

***1419**

NEXTG123-1384/2021

CANVICHIBIZAS S.L.

***6164**

NEXTG123-1443/2021

MARIA ROSA ANDRADE ESPINOZA

***2204**

NEXTG123-1495/2021

SA POBLA IMATGE I SO S.L.

***9956**