Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 416688
Delegació de competències d'alcaldia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 22 juny de 2023 s'ha dictat la següent resolució:

«Aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que li atorguen l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.

RESOLC:

PRIMER- Delegar en la primera tinenta de Batlessa, la Sra. Tamara Rotger Gomila les àrees de cultura, festes, esport, associacions i fires. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

SEGON.- Delegar en el segon tinent de Batle, el Sr. Antoni Borràs Pons, les àrees d'hisenda, turisme i medi ambient. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

TERCER.- Delegar en la tercera tinent de Batlessa, la Sra. Paloma Carrasco Garcia, les àrees d'Educació i joventut. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

QUART.- Delegar en el regidor, el Sr. Ramon Verdú Navarro, les àrees d'urbanisme i obres públiques. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

CINQUÈ.- Delegar en la regidora Margarita Coll Marques l'àrea de serveis socials. Aquesta delegació genèrica abasta la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

SISÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats.

SETÈ.- Donar compte d'aquests nomenaments al Ple de l'Ajuntament.

VUITÈ.- Publicar l'acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El que es fa públic en compliment de l'article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.

 

Es Migjorn Gran, 26 de juny de 2023

La batlessa Antonia Camps Florit