Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 406622
Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. 202311883, de dia 19 de juny de 2023, de delegació de la competència de la batlia per autoritzar matrimonis

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el Decret de batlia núm. 202311883, de dia 19 de juny de 2023, s'ha resolt:

Primer.- Delegar en qualsevol regidor/a municipal la competència de la batlia per autoritzar els matrimonis.

Segon.- L'assignació individual per a cada acte serà efectuada pel gabinet de protocol de l'Ajuntament de Palma d'acord amb el/la regidor/a proposat/ada.

Tercer.- La batlia podrà avocar, en qualsevol moment, de forma individualitzada o general, la competència. L'avocació general es resoldrà mitjançant un nou decret.

Quart.- Aquesta resolució es notificarà als interessats i es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a data de la signatura (20 de juny de 2023)

El secretari general del Ple Nicolau Conti Fuster