Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 414768
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les entitats locals de les Illes Balears per a la creació d’Unitats Actives d’Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència — finançat per la Unió Europea— Next Generation EU

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 704389

Fets

El Consell Europeu del 21 de juliol de 2020 va aprovar una estratègia contra la crisi sanitària provocada per la COVID-19, l'impacte de la qual no solament es projecta sobre la salut de la població, sinó també sobre el teixit econòmic i el benestar social en una magnitud desconeguda en les últimes dècades. La resposta comunitària ha estat l'aprovació de l'anomenat Instrument Europeu de Recuperació, un dels pilars del qual el constitueixen els fons Next Generation EU (NGEU), destinats a afrontar la crisi pandèmica i activar la recuperació. Tal com s'indica en el recent Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració i per a l'execució del Pla de recuperació, Transformació i Resiliència, l'envergadura dels fons destinats a transformar el model productiu i social col·loquen la societat espanyola davant d'un context de canvi socioeconòmic similar al dels anys vuitanta o noranta, en els quals el nostre país va ser receptor dels anomenats fons de cohesió.

L'article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, estableix que la Conferència Sectorial corresponent fixarà els criteris objectius de distribució, com també les distribucions resultants, dels crèdits destinats al compliment de plans i programes conjunts referits a competències de les comunitats autònomes.

L'Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2021 va autoritzar la proposta de la distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla a càrrec del pressupost del Ministeri de Cultura i Esport, en el marc del component 26 «Foment del Sector Esport» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per sotmetre'l a la Conferència Sectorial d'Esport.

La Conferència Sectorial d'Esport, a la reunió de dia 9 de maig de 2022, va aprovar la distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes amb càrrec al pressupost del Consell Superior d'Esports, en el marc del component 26 «Foment del Sector Esport», a l'exercici pressupostari 2022 , per un import de 9.000.000,00 euros, per al Pla de Digitalització de la Prescripció de l'Activitat Física en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En data 18 de juliol de 2022, es va publicar al BOE núm. 171 la Resolució de 4 de juliol de 2022, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Esport de 9 de maig de 2022, relatiu a la distribució territorial i criteris de repartiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'annex 1 de l'esmentada Resolució, preveu les següents transferències a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • 2022                         308.517,24 €

El projecte C26.I1. P.02 – Prescripció de l'Activitat i l'Exercici físic, té les característiques següents:

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE: C26 Foment del sector de l'esport - C26.I1. P.02 – Prescripció de l'Activitat i l'Exercici Físic.

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE: La relació entre esport i salut esdevé fonamental, atès que disposar d'una població activa i saludable no sols millora la qualitat de vida de la nostra societat, sinó que suposa a mitjà i llarg termini una reducció importantíssima del cost sanitari en els territoris. Per aquest motiu, des del CSD s'ha apostat pel foment de l'activitat física i l'esport lligats a la salut amb el desenvolupament de programes de prescripció d'activitat física en l'àmbit sanitari.

OBJECTIUS:

1. Establir una estratègia comuna per a la Prescripció d'Activitat i Exercici Físic que al mateix temps pugui ser diversificada, dissenyada i adaptada a la idiosincràsia territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la col·laboració del sistema sanitari i del sistema esportiu de cada territori.

2. Disposar en la CAIB d'un sistema de Prescripció d'Activitat i Exercici Físic eficient, implementant les eines digitals oportunes que assegurin i facilitin la comunicació de la prescripció en l'àmbit sanitari, la derivació al sistema esportiu/comunitari de persones inactives o amb patologies que requereixin pautes d'activitat i/o exercici físic, l'execució de programes d'activitat i exercici físic per al seu tractament i la retroalimentació dels resultats.

3. Facilitar la formació de professionals implicats; formació per a professionals sanitaris (personal mèdic i d'infermeria, especialment del que treballa en els centres de salut d'atenció primària) i formació per als educadors físics i esportius (professionals amb titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport).

4. Crear estructures esportives/comunitàries locals comptant amb educadors físics i esportius que permetin atendre eficientment les derivacions que generin els professionals sanitaris. Així mateix, crear Unitats Actives d'Exercici Físic o amb una denominació equivalent.

5. Millorar la resiliència, accessibilitat i eficàcia dels sistemes esportius i de salut, la seva accessibilitat i preparació per a situacions de crisi i la promoció de manera segura, sostenible i inclusiva de la pràctica d'activitat física i l'esport per a la salut (AFBS), per a tota la ciutadania.

DESCRIPCIÓ DE LÍNIES D'ACCIÓ O ACTUACIONS: L'execució de programa correspon a les CA, i es canalitzarà mitjançant licitacions públiques, encàrrecs a mitjans propis, convenis, convocatòries d'ajuts o qualsevol altre procediment legalment establert, afavorint en tots els casos la concurrència competitiva.

Tenint en compte la fixació de criteris objectius per a distribuir els fons, s'estableixen unes Metes a aconseguir i Indicadors objectius, que permetin validar el compliment de la inversió en totes i cadascuna de les CA.

Quant a la implantació d'UAEF:

Meta 7: Disposar d'UAEF que atenguin almenys el 7% dels municipis de la Comunitat Autònoma, abans de l'1 de desembre de 2023.

(Es comptabilitzen els municipis agrupats en comarques, mancomunitats, etc. assignats a una UAEF situada en aquestes entitats supramunicipals).

 

Municipis

Municipis referenciats a

UAEF,s

04 Balears, Illes.

67

5

L'última meta proposada, referida al nombre de participants en programes de les UAEF:

Meta 8: Que, almenys un 0,01 per cent de la població de la Comunitat Autònoma hagi participat en programes de les UAEF abans de l'1 de desembre de 2023.

 

Població 2021

Participants programes

UAEF

04 Balears, Illes.

1.173.008

117

El compliment de les fites i els objectius definits s'ha de realitzar abans de dia 1 de desembre de 2023.

D'acord amb el Reial Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de reenfocar el disseny dels seus equipaments, instruments de gestió i processos de funcionament a la prioritat de la recuperació econòmica i l'absorció de les inversions, i modificar els aspectes que siguin convenients per a agilitzar els procediments administratius relacionats amb la recuperació, alhora que s'eviti l'existència d'impediments burocràtics en l'àmbit de les polítiques esportives.

D'altra banda, la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix que el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha d'aprovar un pla estratègic autonòmic orientat a assolir la transformació de les Illes Balears cap a un nou model econòmic i social, d'acord amb els objectius generals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els específics que es fixin a instància de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques. Aquesta obligació ja s'establia al Decret Llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, derogat per la llei esmentada.

La creació d'Unitats Actives d'Exercici Físic als municipis de les Illes Balears és una actuació que es troba inclosa dins l'Annex 2 (relació de projectes declarats estratègics) de l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021, pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre de 2021), modificat pels Acords del Consell de Govern de 24 de maig de 2022 (BOIB núm. 67, de 25 de maig de 2022), de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 132, d'11 d'octubre de 2022) i de 6 de març de 2023 (BOIB núm. 29, de 7 de març de 2023), concretament dins el projecte identificat amb el número 60 «Digitalització en l'àmbit de la salut».

Així mateix, la convocatòria està declarada com a projecte estratègic, d'acord amb el certificat emès pel director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques de data 16 de març de 2023.

El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, afectat pel Decret 8/2021, de 13 de febrer, determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'hi inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General d'Esports.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix, dins la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a la Direcció General d'Esports les competències en el foment de l'activitat esportiva competitiva, d'alt nivell i tecnificació; impuls de la funció social de l'activitat física i de l'esport en les dimensions educativa i saludable, entre altres.

Segons estableix la Llei 4/2021, de 17 de desembre, el Pla Estratègic Autonòmic, respecte dels projectes integrants d'aquest Pla l'execució dels quals s'hagi de vehicular totalment o parcialment per la via de subvencions o ajudes, té la consideració de pla estratègic de subvencions als efectes de l'article 6.1 del Text refós de la llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Les ajudes susceptibles de ser atorgades en aquesta convocatòria no impliquen ajudes d'estat, d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal conforme a allò que disposa l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atès que els beneficiaris de la convocatòria són entitats locals de les Illes Balears que seran beneficiàries finals de l'ajut.

A més, l'objecte dels ajuts és finançar la creació d'Unitats Actives d'Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla Social de l'Esport del Consell Superior d'Esports (CSD), finançat a través del Pla de Transformació i Resiliència, relatiu al projecte C26 Foment del Sector de l'Esport – C26.I01.P.02.S14.PROV 02 Prescripció de l'Activitat i l'Exercici Físic per a la ciutadania, i per la qual cosa no estan lligats a una activitat econòmica.

Així mateix, cal destacar que, d'acord amb l'article 10.a) de la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears, correspon als ajuntaments de les Illes Balears, dissenyar, fomentar i executar els programes de desenvolupament i foment de l'activitat física i esportiva, en col·laboració amb la resta d'administracions públiques.

D'altra banda, aquesta convocatòria no està subjecta al règim de minimis i/o al marc nacional temporal.

Fonaments de dret

1. Resolució de 4 de juliol de 2022, de la Presidència del Consejo Superior de Deportes, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Esport de 9 de maig de 2022, relatiu a la distribució territorial i criteris de repartiment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm 171 de 18 de juliol de 2022).

2. Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la resta de normes de la Unió sobre la matèria i per les normes estatals de desenvolupament o transposició.

3. Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

4. Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

5. Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

6. Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021, pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre de 2021), modificat pels Acords del Consell de Govern de 24 de maig de 2022 (BOIB núm. 67, de 25 de maig de 2022), de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 132, d'11 d'octubre de 2022) i de 6 de març de 2023 (BOIB núm. 29, de 7 de març de 2023), concretament dins el projecte identificat amb el número 60 «Digitalització en l'àmbit de la salut».

7. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

8. Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23 de 16 de febrer)

9. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

10. Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

11. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Esports; de conformitat amb el que disposen l'article 15.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 5.1 de l'Ordre la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports; amb la fiscalització prèvia de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per a les entitats locals de les Illes Balears, destinades a la creació d'Unitats Actives d'Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència —finançat per la Unió Europea— Next Generation EU, d'acord amb els punts que disposa l'annex d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de cent setanta mil euros (170.000,00 €), amb càrrec a les partides pressupostàries següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023:

ILLES

ANY

IMPORT

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

Mallorca

2023

70.000,00 €

17601 461A01 46000 10 (MR077)

30.000,00 €

17601 461A01 46000 11 (MR077)

Menorca

2023

30.000,00 €

17601 461A01 46000 20 (MR077)

Eivissa

2023

20.000,00 €

17601 461A01 46000 30 (MR077)

10.000,00 €

17601 461A01 46000 31 (MR077)

Formentera

2023

10.000,00 €

17601 461A01 46000 40 (MR077)

3. Autoritzar una despesa de cent setanta mil euros (170.000,00 €), amb càrrec a les partides pressupostàries següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023:

ILLES

ANY

IMPORT

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

Mallorca

2023

70.000,00 €

17601 461A01 46000 10 (MR077)

30.000,00 €

17601 461A01 46000 11 (MR077)

Menorca

2023

30.000,00 €

17601 461A01 46000 20 (MR077)

Eivissa

2023

20.000,00 €

17601 461A01 46000 30 (MR077)

10.000,00 €

17601 461A01 46000 31 (MR077)

Formentera

2023

10.000,00 €

17601 461A01 46000 40 (MR077)

4. Designar la Direcció General d'Esports com a òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions derivat d'aquesta convocatòria.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (22 de juny de 2023)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX I Convocatòria de subvencions destinada a entitats locals per la creació d'Unitats Actives d'Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla Social de l'Esport del Consell Superior d'Esports (CSD) finançat per la Unió Europea — Next Generation EU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, relatiu al projecte C26 Foment del Sector de l'Esport - C26.I01. P.02 Prescripció de l'Activitat i l'Exercici Físic

1. Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions destinades a entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és finançar la creació d'Unitats Actives d'Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla Social de l'Esport del Consell Superior d'Esports (CSD), finançat a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, relatiu al projecte C26 Foment del Sector de l'Esport - C26.I01.P.02 Prescripció de l'Activitat i l'Exercici Físic per a la ciutadania.

Dins aquest context, el Pla de Promoció de l'Activitat Física i Prescripció d'Exercici Físic de les Illes Balears (Pla B@les) aprovat per Acord del Consell de Govern de data 13 de març de 2023, preveu com a objectiu general reduir els nivells de comportaments sedentaris i augmentar els nivells d'AF (activitat física) de la població adulta de les Illes Balears a través de la promoció d'un estil de vida actiu i la implantació d'un programa de PEF (prescripció d'exercici físic) en el qual se coordinin els professionals sanitaris, els EFEs (educadors i educadores físic esportius ), i les institucions públiques de les Illes Balears.

Per tant, el procediment d'actuació de la prescripció d'exercici físic (PEF) s'ha d'ajustar al que s'estableix en aquest apartat en el Pla B@les, que entre altres coses preveu crear Unitats actives d'exercici físic (UAEF) (vegeu annex II).

1.2 L'objectiu d'aquesta convocatòria es la implementació de la mesura C26.I1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que té reconegut l'objectiu CID 370, punt h): «Pla de Prescripció d'Activitat i Exercici Físic per a la ciutadania (C26.I01.P02)».

2. Règim Jurídic

2.1. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria estan finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, de conformitat amb el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19. Per aquest motiu, les persones beneficiàries hauran de regir-se pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, la resta de normes de la Unió sobre la matèria i per les normes estatals de desenvolupament o transposició.

2.2. Aquestes subvencions es regiran per allò que s'estableix particularment en aquesta resolució de convocatòria, pel que preveu el Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23 de 16 de febrer), especialment en tot el que no disposa aquesta convocatòria; per la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el cas que en l'execució de les subvencions se celebrin contractes que s'hagin de sotmetre a aquesta llei i per les altres normes legals, reglamentàries i, si escau, convencionals, que hi siguin aplicables; particularment, per l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2.3. En compliment del que disposa el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la normativa de desenvolupament —en particular la Comunicació de la Comissió Guia tècnica (2021/C 58/01) sobre l'aplicació del principi de no causar un perjudici significatiu— com també el que requereix la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya (CID) i el document Annex, totes les actuacions que es duguin a terme en compliment d'aquesta convocatòria han de respectar el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi DNSH).

3. Àmbit temporal

Són subvencionables les despeses dels projectes que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria realitzades dins el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de novembre de 2023.

4. Pressupost i finançament

4.1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de cent setanta mil euros (170.000,00 €), amb càrrec a les partides pressupostàries següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023:

ILLES

ANY

IMPORT

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

Mallorca

2023

70.000,00 €

17601 461A01 46000 10 (MR077)

30.000,00 €

17601 461A01 46000 11 (MR077)

Menorca

2023

30.000,00 €

17601 461A01 46000 20 (MR077)

Eivissa

2023

20.000,00 €

17601 461A01 46000 30 (MR077)

10.000,00 €

17601 461A01 46000 31 (MR077)

Formentera

2023

10.000,00 €

17601 461A01 46000 40 (MR077)

4.2. Amb l'import de la subvenció es podrà finançar fins al 100 % del cost dels projectes subvencionats, llevat que els beneficiaris disposin d'una altra font de finançament, i en aquest cas només se subvencionarà el percentatge que sol·licitin, sempre que la suma no superi el 100 % del cost del projecte corresponent.

La quantia màxima per a cada subvenció concedida serà:

 • Per a municipis de menys de 50.000 habitants, una quantia màxima de 10.000,00 €,
 • Per a municipis de més de 50.000 habitants, una quantia màxima de 20.000,00 €

4.3. La distribució dels crèdits entre les partides pressupostàries té caràcter estimatiu i l'alteració d'aquesta distribució o l'afegitó d'altres partides pressupostàries sense modificació de l'import de la convocatòria no precisarà de cap tipus de canvi en la convocatòria.

5. Entitats beneficiàries

5.1 Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com entitats que en depenen o hi estan vinculades.

S'entenen per entitats dependents o vinculades les que preveu l'article 85.2.A, apartats b), c) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

5.2 D'acord amb l'article 3.m) de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, es considera que les entitats beneficiàries són alhora òrgans gestors, que es defineixen com «òrgan que en l'àmbit de l'entitat executora és responsable de l'elaboració, signatura i tramitació de l'Informe de Gestió del Projecte o Subprojecte. En el cas de les entitats locals i la resta de participants, el secretari o càrrec que exerceixi funcions anàlogues certificarà el resultat que reculli l'informe de gestió conforme a la documentació administrativa i comptable relativa al subprojecte executat per les àrees o regidories corresponents de l'entitat local».

6. Obligacions de les entitats beneficiàries

6.1 Les entitats beneficiàries estaran subjectes a les obligacions derivades del contingut de les bases reguladores d'aquesta subvenció, de la Resolució de concessió de les subvencions i, en general, de la normativa vigent que se li aplica.

Les entitats beneficiàries no poden incórrer en cap de les circumstàncies que preveuen els articles 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que impedeixen obtenir la condició de beneficiària, així com els articles 10.1 i 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Subvencions.

A més, i d'acord amb l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021, les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions tenen les obligacions següents:

a) Comunicar a l'òrgan competent que s'accepta la proposta de resolució o que s'hi renuncia, en els termes de la resolució de la convocatòria. En qualsevol cas, s'entén que l'entitat desisteix si no manifesta que l'accepta en el termini indicat en el punt 13.5.

b) Acreditar davant la Conselleria d'Afers Socials i Esports que es compleixen de manera efectiva els requisits i les condicions per accedir als ajuts i, en especial, que es manté l'activitat subvencionada.

c) Acreditar, de la manera establerta reglamentàriament, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, que s'està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

El límit per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previst al paràgraf segon de la lletra f) de l'article 11 del Text refós de la Llei de Subvencions és de fins a deu mil euros, segons l'article 17 a) de la Llei 4/2021.

d) Comunicar a l'òrgan que concedeix les subvencions qualsevol variació de la seva situació que pugui tenir incidència en la conservació i la quantia dels ajuts, en el termini de vint dies hàbils comptadors des que s'origini la variació.

e) Assumir la diferència econòmica entre l'import de la quantitat concedida i el cost de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, ja sigui amb fons propis, o bé a través d'aportacions de tercers, garantint que aquesta es faci efectiva en els terminis i condicions establerts per a l'atorgament de la subvenció.

f) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajuts o finançament per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, en el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

g) Facilitar tota la informació que els requereixi l'òrgan de control financer corresponent.

h) Col·laborar amb les actuacions de control i comprovació que puguin dur a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació i la documentació que li requereixin en l'exercici d'aquestes actuacions.

i) En compliment de l'article 132 del Reglament Financer 2018/1046, s'ha de mantenir un registre i conservar els documents justificatius, les dades estadístiques i altra documentació referent al finançament, com també els registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del pagament de la subvenció. Aquest període serà de tres anys si el finançament és d'un import inferior o igual a 60.000 euros.

j) Aportar una memòria justificativa de l'aplicació dels ajuts atorgats i que n'expliqui la realització.

k) Justificar les despeses efectuades amb càrrec als ajuts atorgats, en la forma escaient i dins el termini establert, amb caràcter general, en aquesta norma i, amb caràcter específic, en les resolucions de concessió corresponents.

l) En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 8.1 de l'Ordre HPF/1030/2021 de 29 de setembre, l'entitat sol·licitant de la subvenció ha de presentar les següents declaracions relatives:

 

1r) Que coneix la normativa d'aplicació, sobre cessió i tractament de dades, en particular el que estableix l'apartat 2 lletra d) i l'apartat 3, de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; i que accepta la cessió i el tractament de les dades amb els fins expressament relacionats en aquests articles.

2n) Que n'autoritza expressament l'accés a la Comissió Europea, l'OLAF (Oficina Europea de Lluita contra el Frau), al Tribunal de Comptes de la UE i, en el seu cas, a la Fiscalia Europea, i a exercitar els drets que els reconeix l'article 129.1 del Reglament Financer 2018/1046.

3r) Que es compromet amb els estàndards més exigents relatius al compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, amb adopció de les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicant-ne, si escau, a les autoritats que pertoqui els incompliments observats.

4t) Que respecta els principis d'economia circular i evita els impactes negatius significatius al medi ambient en l'execució de les actuacions subvencionades.

5è) Que no incorre en doble finançament i, si escau, no té constància de risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat.

m) Complir l'obligació d'informació, comunicació i publicitat, conforme a l'article 34.2 del Reglament (UE) 2021/241, “els perceptors de fons de la Unió faran esment de l'origen d'aquest finançament i vetllaran per donar-li visibilitat, inclòs, quan escaigui, mitjançant l'emblema de la Unió i una declaració de finançament adequat que indiqui «finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU», en particular quan promoguin les accions i els seus resultats, facilitant informació coherent, efectiva i proporcionada dirigida a múltiples destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic”, amb les especificitats que també preveu l'apartat 21 d'aquesta convocatòria.

6.2. L'entitat local beneficiària ha d'executar tot el projecte aprovat que hagi fonamentat la concessió de la subvenció.

7. Despeses subvencionables

7.1 Es consideren subvencionables les despeses relacionades directament amb la realització de cada activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, que resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores.

7.2 Seran objecte de subvenció les inversions destinades a implementar les eines digitals oportunes dins d'un pla de prescripció d'activitat i exercici físic, que assegurin i facilitin la comunicació de la prescripció en l'àmbit sanitari, la derivació al sistema esportiu/comunitari de persones inactives o amb patologies que requereixin pautes d'activitat i/o exercici físic, l'execució de programes d'activitat i exercici físic per al seu tractament i la retroalimentació dels resultats.

També les inversions destinades a crear Unitats Actives d'Exercici Físic o denominació equivalent, estructures esportives/comunitàries locals que disposin d'educadors físics i esportius que permetin atendre eficientment les derivacions que generin els professionals sanitaris.

Únicament es consideren despeses subvencionables les següents despeses corrents que de manera indubtable i directa responguin a la naturalesa dels programes i projectes subvencionats i corresponguin al període en què es desenvolupin:

 • Salaris i despeses de Seguretat Social del tècnic esportiu/iva. S'imputarà la despesa corresponent al temps de la seva jornada dedicat al desenvolupament del programa i/ o projecte.
 • Despeses corresponents als contractes d'assistència tècnica amb empreses de gestió esportiva o contractes amb treballadors autònoms, per al desenvolupament del programa i/o projecte subvencionable.
 • Pòlisses d'assegurances.
 • Transport organitzat per als participants.
 • Material esportiu fungible per al desenvolupament del programa i/o projecte subvencionable.
 • Material informàtic, l'adquisició per les EELL de l'equipament informàtic necessari: ordinador personal de sobretaula o portàtil o tableta, equip d'impressió, destinat a ús propi en els serveis administratius de les UAEF.
 • Difusió i comunicació del programa i/o projecte en xarxes socials, aplicacions mòbils, web, etc. (cal recordar que en tots els projectes i subprojectes que es desenvolupin en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que digui (traduïda a les llengües locals quan escaigui) «finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU», al costat del logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual).
 • Altres despeses específiques que no estiguin relacionades amb la digitalització del projecte i a valorar per la DGE (només per a projectes de prescripció), proporcionals al període de desenvolupament del projecte.

7.3 Els Projectes de prescripció d'activitat i exercici físic per a la salut dirigits a la ciutadania per a promocionar la pràctica de l'activitat física i prevenir el sedentarisme.

Aquests projectes han d'estar liderats per l'entitat local sol·licitant, però desenvolupats en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de la zona; per a això, les dues parts han d'utilitzar els instruments i les tècniques de col·laboració, coordinació i cooperació previstes a les lleis, a través del qual s'estableixen els compromisos (instal·lacions, personal, serveis, funcions, etc.) entre ambdues dues parts per al desenvolupament correcte del projecte a subvencionar. També podran intervenir-hi altres agents de la Xarxa Local, com els serveis socials de base, associacions, etc.

No seran objecte de subvenció:

 • Les activitats de formació destinades als tècnics esportius desenvolupades en l'àmbit d'educació o altres àmbits, com els cursos de tècnic/a esportiu/iva.
 • Aquelles activitats fisicoesportives que siguin objecte o s'incloguin en altres convocatòries més específiques de la Direcció General d'Esports.
 • Aquelles activitats no previstes en les bases.

8. Documentació que cal presentar

8.1. Les entitats locals interessades han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el model que consta com a imprès 1, i que ha de signar la persona representant legal de l'entitat.

8.2. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Imprès de sol·licitud emplenat, en el qual constin les dades de l'entitat local signat adequadament per la persona autoritzada per aquesta o el seu representant legal.

b) Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

c) De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la Conselleria d'Afers Socials i Esports pot obtenir —excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud—els certificats acreditatius que l'entitat interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social, si escau, a més de la verificació de les dades d'identitat (NIF). En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, a més d'una còpia del document d'identitat, si escau, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

El límit per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previst al paràgraf segon de la lletra f) de l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions és de fins a deu mil euros, segons l'article 17 a) de la Llei 4/2021.

d) Una declaració responsable signada (imprès 2) que inclou:

1r) Que l'entitat sol·licitant no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en relació amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2n) Que l'entitat sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3r) Que l'entitat sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'esports.

4t) Que l'entitat sol·licitant es compromet a complir les obligacions establertes al punt 6 d'aquesta convocatòria de subvencions.

5è) Que l'entitat sol·licitant no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

6è) Que es compromet a complir les obligacions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que no ha estat sancionada, en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, per falta greu o molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'any immediatament anterior a la data de sol·licitud de la subvenció.

7è) No trobar-se, la persona que exerceixi la representació legal de l'entitat, en els supòsits d'incompatibilitat establerts a la normativa vigent.

e) En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 8.1 de l'Ordre HPF/1030/2021 de 29 de setembre, l'entitat sol·licitant de la subvenció haurà de presentar les següents declaracions relatives a:

1r) Que coneix la normativa d'aplicació, sobre cessió i tractament de dades, en particular el que estableix el apartat 2 lletra d) i l'apartat 3, de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; i que accepta la cessió i el tractament de les dades amb els fins expressament relacionats en aquests articles (imprès 3).

2n) Que autoritza expressament l'accés a la Comissió Europea, l'OLAF (Oficina Europea de Lluita contra el Frau), al Tribunal de Comptes de la UE i, en el seu cas, a la Fiscalia Europea, i a exercitar els drets que els reconeix l'article 129.1 del Reglament Financer 2018/1046 (imprès 3).

3r) Que es compromet amb els estàndards més exigents relatius al compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, amb adopció de les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicant-ne, si escau, a les autoritats que pertoqui els incompliments observats (imprès 4).

4t) Que s'han respectat els principis d'economia circular i evitat els impactes negatius significatius al medi ambient en l'execució de les actuacions subvencionades (imprès 5).

5è) Que no incorre en doble finançament i, si escau, no té constància de risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat (imprès 6).

6è) Subscriure la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR d'acord amb el model annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021.

 

f) Una declaració responsable signada de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, és suficient indicar-ne les dades. La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció (imprès 7).

g) Una declaració responsable en la qual es faci constar que l'entitat sol·licitant no ha sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals ha sol·licitat una subvenció o n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 8).

h) Memòria explicativa del projecte a desenvolupar.

i) Pressupost d'ingressos i despeses del projecte a desenvolupar.

8.3. Els tècnics de la Direcció General d'Esports poden sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que considerin necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

8.4. En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors, cal comunicar a la Direcció General d'Esports qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es presenti la justificació final del projecte.

8.5. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza els tècnics de la Direcció General d'Esports perquè puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, i les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient.

8.6. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les prescripcions que conté aquesta convocatòria i de tota la normativa aplicable en matèria de subvencions.

9. Justificació dels ajuts

9.1. Les entitats beneficiàries han de justificar el 100 % de l'activitat mitjançant la presentació de la documentació justificativa que acrediti la realització de la despesa, signada per l'entitat beneficiària o del seu representant, d'acord amb l'article 20 de l'Ordre de bases del 12 de febrer de 2021, i fent servir els models que es troben a disposició de les persones interessades a l'adreça d'Internet https://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca. Els documents justificatius s'hauran de presentar d'acord amb el termini establert al punt 15.1 d'aquesta convocatòria.

9.2. El contingut de la documentació per a la justificació que s'ha de presentar és el següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades. A la memòria descriptiva sobre la creació d'UAEF o denominació equivalent, haurà d'explicitar-se el número d'UAEF, el nombre d'entitats locals referenciades a aquestes, el nombre de persones participants en programes d'activitat i exercici físic. Cal incloure com a annex la següent prova documental de les accions desenvolupades:

1r) Licitacions públiques publicades i/o contractes adjudicats a proveïdors i/o documents que continguin la descripció de necessitats recopilada durant els estudis inicials.

2n) Relació de la publicació dels contractes en Butlletí oficial o en la plataforma de Contractació Pública, indicant per a cadascun dels contractes:

 

i) la referència i enllaç del DO o Plataforma de Contractació Pública on s'ha publicat el contracte.

ii) extracte de les parts rellevants de les especificacions de la convocatòria que demostrin alineació amb la descripció de la fita i inversió en el CID.

iii) el beneficiari, la suma atorgada i el comprovant de la transferència de fons (sense IVA).

iv) compliment dels criteris de selecció de projectes.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat feta (imprès 9), que, d'acord amb l'article 20.1. b) de l'Ordre de bases del 12 de febrer de 2021, inclogui:

1r) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han de indicar les desviacions esdevingudes.

2n) La indicació, si pertoca, dels criteris de repartiment dels costs generals o indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses esmentada.

3r) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

4t) Una declaració responsable actualitzada en la qual es faci constar que l'entitat sol·licitant no ha sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia concedida, amb una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

c) Totes les factures degudament autoritzades —i d'altres documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades— que justifiquin les despeses incorporades a l'imprès 9 a què fa referència la lletra b) anterior, i la documentació acreditativa del pagament, durant el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de novembre de 2023, així com de tots els certificats bancaris i d'altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució de les despeses per les quals s'ha concedit. Els certificats bancaris han d'indicar la persona beneficiària de la transferència, que ha de coincidir amb l'entitat que emet la factura. La documentació obtinguda per banca electrònica (descàrregues de banca en línia) ha d'estar degudament segellada per l'entitat bancària corresponent en els casos en què l'òrgan gestor ho requereixi.

— Les factures han d'indicar les dades següents:

 • Raó social i NIF de l'entitat prestadora de l'activitat.
 • Raó social i NIF de l'entitat local beneficiaria.
 • Expressió detallada de l'activitat, així com la durada.
 • Data d'emissió.
 • Data efectiva del pagament.

d) Els elements publicitaris (cartells, fullets, etc.) en els quals consti el finançament dels fons europeus, d'acord amb el que estableix l'apartat 21 d'aquesta convocatòria.

9.3 L'aplicació dels fons percebuts no s'entén del tot justificada fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte presentat, amb independència de l'import de la subvenció concedida.

9.4 Els justificants de pagament de les factures han de tenir una data compresa entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de novembre de 2023,d'acord amb la sol·licitud presentada.

9.5 Les entitats beneficiàries de la subvenció disposen d'un termini de quinze dies per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció que, si escau, apreciï l'òrgan competent per comprovar dita justificació, amb la comunicació prèvia per escrit adreçada a l'entitat beneficiària.

9.6 En tots els documents justificatius de la subvenció han d'aparèixer, de manera clara i inequívoca, el nom i el NIF de l'entitat beneficiària de la subvenció.

10. Nombre, forma i termini de presentació de sol·licituds.

10.1. En cas que es presentin diverses actuacions hauran d'especificar-se en el mateix projecte i en una única sol·licitud.

10. 2 El termini per presentar les sol·licituds és de tres mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

10.3 Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.

10.4 Les entitats locals interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, al qual, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015, s'hi haurà d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà als interessats per a què la realitzin en la forma indicada al paràgraf anterior. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'ha dut a terme l'esmena.

10.5 Quan en la sol·licitud s'hi inclogui una adreça de correu electrònic, s'entendrà que aquesta adreça s'aporta a l'efecte dels avisos de notificació que s'esmenten en l'article 41.6 de la Llei 39/2015.

11. Examen de la documentació

11.1. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Esports han d'examinar les sol·licituds i la documentació que s'hi adjunta per determinar si el projecte s'adequa al que estableix aquesta convocatòria.

11.2. D'acord amb el que disposa l'article 21.5 de la Llei 39/2015, quan el nombre de les sol·licituds formulades o de les persones afectades pugui suposar un incompliment del termini màxim de resolució, l'òrgan competent per resoldre, a proposta raonada de l'òrgan instructor, o el superior jeràrquic de l'òrgan competent per resoldre, a proposta d'aquest òrgan, poden habilitar els mitjans personals i materials per complir el despatx adequat i en el termini escaient.

11.3. En el cas que les sol·licituds no compleixin els requisits legals o els que exigeix aquesta convocatòria, o no incorporin la documentació esmentada en l'apartat anterior, s'ha de requerir a l'entitat interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti la documentació que manca, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar d'acord amb el que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

12. Comissió Avaluadora

12.1. De conformitat amb l'article 12 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Avaluadora, composta per:

 • President/a: cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports.
 • Secretari/ària: cap de la Secció de la Direcció General d'Esports.
 • Vocals: tres funcionaries tècniques superiors de la Direcció General d'Esports.

12.2 Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

 • Examinar les sol·licituds presentades.
 • Emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

Les decisions d'aquesta Comissió es prenen per majoria simple i, en cas d'empat, el president/a té el dret de vot de qualitat.

12.3. En el cas que, segons el que estableix l'article 21.5 de la Llei 39/2015, s'habilitin mitjans personals per resoldre el procediment dins el termini, es pot ampliar el personal tècnic de les direccions generals que formen part de la Comissió.

13 Instrucció del procediment, resolució i publicació

13.1. L'òrgan competent per instruir el procediment és el director general d'Esports, qui ha de dur a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions.

13.2. Abans de la proposta de resolució, l'òrgan instructor pot donar audiència a les entitats interessades durant un termini de deu dies a l'efecte de proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per l'entitat sol·licitant o de les condicions i la forma de realització de l'activitat, sempre que això no perjudiqui terceres persones.

En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de l'entitat sol·licitant, conformitat que s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i l'entitat sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de deu dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per l'entitat sol·licitant en l'escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

També s'ha de concedir el tràmit d'audiència esmentat anteriorment en el cas d'haver-se desestimat la sol·licitud de l'entitat o en el cas que l'import de la subvenció proposada sigui inferior a la quantitat sol·licitada.

13.3. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, la qual s'ha de pronunciar sobre tots els aspectes relatius a la resolució establerts en l'article 14 de l'Ordre de bases reguladores del 12 de febrer de 2021, i si escau, sobre les modificacions indicades en el paràgraf anterior.

La proposta de resolució no crea cap dret a favor de l'entitat local beneficiària proposada davant l'Administració mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui o publiqui.

13.4. La proposta de resolució s'ha de publicar al web de la Direcció General d'Esports, i té els mateixos efectes que la notificació, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015.

13.5. Una vegada formulada i publicada la proposta de resolució, les entitats locals beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor que accepten la proposta o bé que hi renuncien, en el termini de cinc dies hàbils. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària desisteix a la proposta de resolució si no hi manifesta la acceptació dins el termini atorgat, comptador des de l'endemà que se li hagi publicat.

13.6. L'òrgan competent per resoldre els procediments de concessió de les subvencions que determina aquesta convocatòria és la consellera d'Afers Socials i Esports.

13.7. La resolució dictada en aquest procediment, que posa fi a la via administrativa, s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Direcció General d'Esports, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015; ha de ser motivada i ha de fixar, en cas de concessió, la quantia individual de la subvenció de cada una de les entitats que hagin estat subvencionades.

13.8. En el supòsit que el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable a l'entitat local sol·licitant de la subvenció per la falta de compliment d'algun tràmit preceptiu en el termini atorgat, es pot declarar-la decaiguda en el seu dret al tràmit corresponent. La Direcció General d'Esports pot proposar la resolució del procediment a l'òrgan competent per resoldre. Una vegada dictada la resolució, s'ha de notificar a l'entitat local interessada. No obstant això, sempre que no afecti a tercers, s'ha d'admetre l'actuació de l'interessat i produir efectes legals, si es produís abans o en el dia en què es notifiqui la resolució en què es tingui per transcorregut el termini.

13.9 Qualsevol alteració de les condicions exigides per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

14. Criteris de valoració i determinació de l'import de la subvenció

14.1. La concessió dels ajuts s'ha de regir pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan o entitat que els atorga, i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

14.2. Les sol·licituds de les entitats locals beneficiàries es seleccionen d'acord amb el que disposen els articles 17.1 i 18 del text refós de la Llei de subvencions, els articles 6 i 7 de l'Ordre de Bases de 12 de febrer de 2021 i el que disposa aquesta convocatòria.

14.3. En cap cas, l'import de la subvenció concedida no pot ser superior a la quantia sol·licitada.

14.4. L'import de la subvenció concedida no pot ser d'una quantia que, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi el cost de l'activitat objecte de la subvenció. La quantia màxima per a cada subvenció concedida serà:

 • Per a municipis de menys de 50.000 habitants, una quantia màxima de 10.000,00 €,
 • Per a municipis de més de 50.000 habitants, una quantia màxima de 20.000,00 €.

14.5. Es determinen a continuació els criteris de valoració amb la seva ponderació corresponent que permetrà establir una prelació:

a) Pertinència i rellevància de la descripció del projecte en relació a la promoció de la realització d'activitat física entre la població, fins a 5 punts:

 • Grau d'adequació del projecte als objectius plantejats: (fins a 1 punt).

(1 punt si els objectius específics són adequats al projecte descrit).

 • Descripció detallada i clara del desenvolupament del projecte (fins a 1 punt).

(1 punt si el seu desenvolupament està clarament descrit, 0 punts si no està clarament descrit).

 • Establiment d'un procediment clarament detallat de seguiment i avaluació dels objectius específics del projecte, amb indicadors per al seguiment i avaluació del projecte, amb les fonts de verificació corresponents. (fins a 3 punts).

(1 punt pel procediment de seguiment i avaluació, 1 punt pels indicadors i 1 punt per les fonts de verificació).

b) Recursos humans (despesa tècnics), fins a 5 punts:

 • En funció del total de grups que es formin (més d'un grup: 2 punts).
 • En funció del temps dedicat a cada sessió (més de 45 min.: 1 punt).
 • En funció de les sessions setmanals programades (més d'una sessió setmanal: 2 punts).

c) Espais, fins a 5 punts:

 • Disponibilitat de zona coberta, 2 punts.
 • Zona descoberta, 2 punts.
 • Despatx o valoració (a temps complet), 1 punt.

d) Material disponible, fins a 5 punts:

 • Equipament material preparació física:
  • Fins a 8 ud. de cada material (Pilota medicinal, Barres flexibles, Roda abdominal, Manuelles, semiesferes d'equilibri, etc.) per cada Unitat Activa d'Exercici Físic, 2 punts.
  • Fins a 15 ud. de cada material (Pilota medicinal, Barres flexibles, Roda abdominal, Manuelles, semiesferes d'equilibri, etc.) per cada Unitat Activa d'Exercici Físic, 4 punts.
 • Equipament material informàtic, 1 punt.

Únicament podran subvencionar-se, fins a l'import màxim del projecte presentat, aquells projectes que obtinguin una puntuació igual o superior a 10 punts.

La distribució de les subvencions per crear les Unitats Actives d'Exercici Físic en els municipis de les Illes Balears, s'ha de realitzar seguint el criteri d'assignar una quantitat màxima (de 10.000,00€) igual per a tots els ajuntaments amb una població inferior als 50.000 habitants per a crear una Unitat Activa d'Exercici Físic, i una altra quantitat màxima (de 20.000,00€) per als ajuntaments amb una població superior als 50.000 habitants per a crear dues Unitats Actives d'Exercici Físic, fins que s'esgoti el crèdit assignat a la convocatòria.

15. Termini de justificació i pagament dels ajuts

15.1 El darrer dia per justificar l'ajut és dia 30 de novembre de 2023.

15. 2 Es farà un pagament del 100 % de l'import concedit, una vegada justificada completament la realització de les actuacions objecte de la subvenció, durant l'any 2023.

16. Avaluació i control

16.1. Les entitats beneficiàries queden sotmeses a les mesures de comprovació i fiscalització que estableix la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin l'òrgan instructor, la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

16.2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la denegació o a la revocació de l'ajut atorgat, sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar.

16.3 L'òrgan gestor inclourà les dades de les entitats beneficiàries d'aquest ajuts a la Base de Dades Nacional d'Ajuts (BDNS), d'acord amb el que preveu l'article 8 de l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

17. Revocació dels ajuts concedits

17.1. L'alteració, intencionada o no, de les condicions tingudes en compte per concedir la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir l'entitat beneficiària i, en tot cas, l'obtenció de subvencions incompatibles prèviament o posteriorment a la resolució de concessió són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada.

17.2. La revocació de la subvenció s'ha de dur a terme mitjançant una resolució de modificació de la resolució de concessió, que n'ha d'especificar la causa, com també la valoració del grau d'incompliment, i ha de fixar l'import que, si pertoca, ha de percebre finalment l'entitat beneficiària. A aquest efecte, s'entén com a resolució de modificació la resolució de pagament dictada en el procediment d'execució pressupostària que tingui tots aquests requisits. No obstant això, en els casos en què, com a conseqüència de l'abonament previ de la subvenció, l'entitat beneficiària n'hagi de reintegrar la totalitat o una part, no s'ha de dictar cap resolució de modificació i s'ha d'iniciar el procediment de reintegrament corresponent.

A aquests efectes, s'han de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, com també la resta de criteris de gradació que estableix l'article 30.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'esports.

18. Reintegrament dels ajuts concedits

18.1. Les causes i l'import del reintegrament total o parcial, de la subvenció, com també el procediment per exigir-lo, es regeixen pel que estableix l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions i per la normativa reglamentària de desplegament, tenint en compte els criteris de gradació a què es refereix l'article 30.3 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'Esports.

18.2. En el cas que la causa del reintegrament derivi de la invalidesa de la resolució de concessió, aquesta resolució s'ha de revisar prèviament d'acord amb l'article 25 del Text refós de la Llei de subvencions i en la resta de disposicions aplicables.

19. Compatibilitat

Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquesta convocatòria són incompatibles amb les ajudes per altres fons estructurals de la Unió Europea. Són compatibles amb altres ajudes, subvencions i ingressos, independentment de la seva naturalesa i de l'entitat que els concedeixi, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost de l'activitat objecte de la subvenció (imprès 8).

20. Règim d'infraccions i sancions

Les infraccions i sancions que, si escau, es poden derivar de la concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen pel que estableix el títol V del Text refós de la Llei de subvencions i d'acord amb el procediment que recull l'article 62 del mateix text legal.

21. Publicitat i informació

En tots els projectes i subprojectes que es desenvolupin en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que digui (traduïda a les llengües locals quan escaigui) «finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU», al costat del logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

De la mateixa manera, totes les convocatòries, licitacions, convenis i resta d'instruments jurídics, que es desenvolupin en aquest àmbit, hauran de contenir tant en l'encapçalament com en el cos de desenvolupament la referència «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU».

Quan es mostri en associació amb un altre logotip, l'emblema de la Unió Europea haurà de mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint altres marques visuals, marques o text. A part de l'emblema, no podrà utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per a destacar el suport de la UE.

22. Protecció de dades personals

Els tractaments de dades de caràcter personal de les persones físiques es realitzen amb subjecció estricta al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en la resta de la normativa sobre protecció de dades personals.

 

ANNEX II Unitat activa d'exercici físic (UAEF)

Per a la creació d'una UAEF és necessari que hi hagi un espai adient perquè es pugui desenvolupar el programa d'EF. Aquest espai pot incloure les sales dels centres esportius comunitaris o les zones dels centres sanitaris creades per a tal fi. Els criteris perquè els centres esportius comunitaris i els centres sanitaris d'atenció primaria puguin formar part d'una UAEF, són:

(1) disposar de professionals formats, i

(2) disposar d'una sala d'entrenament i de valoracions adequada.

Es refereix a l'equip de treball format pel professional sanitari d'atenció primaria, el professional de medicina de l'esport i l'EFE (Educador físic-esportiu).

Cada UAEF està vinculada a uns espais (centre mèdic d'atenció primària + centre de medicina esportiva + instal·lació esportiva municipal) en una determinada localitat.

El grup d'usuaris participants en les unitats d'activitat i exercici físic que implementi l'ajuntament corresponent serà entre 8 i 15 persones màxim en cada UAEF. Un municipi pot tenir una o diverses UAEF.

1. Objectiu general

L'objectiu general la implantació d'un programa de PEF (Prescripció d'exercici físic) en el qual es coordinin els professionals sanitaris, els EFEs, i les institucions publiques de les Illes Balears.

 

2. Objectius específics

​​​​​​​

a) Dissenyar, implementar i avaluar un programa de PEF des d'un enfocament multidisciplinari.

b) Desenvolupar una eina digital que permeti modernitzar la PAF (Promoció de l'activitat física), la PEF, i establir una comunicació bidireccional entre els professionals sanitaris d'atenció primària, de medicina esportiva, i EFEs.

3. Destinataris de la PEF

La PEF s'adreça a les persones que a més de ser inactives físicament, tenen sobrepès o obesitat, ja que es un factor de risc i una de les patologies cròniques amb més prevalença a les Illes Balears i arreu de tot el món.

A llarg termini, es pretén arribar a mes grups poblacionals que presentin altres factors de risc i patologies cròniques amb mes càrrega sanitària, com són per exemple la hipertensió arterial, diabetis, osteoporosi i diferents tipus de càncer.

 • Criteris d'inclusió de la PEF:

 - Ser inactiu físicament: les persones que es trobin en el nivell baix d'AF (mesurat amb la versió curta del Qüestionari Internacional d'Activitat Física IPAQ).

 - Tenir sobrepès o obesitat: les persones que es trobin entre 25 i 39,9 de la classificació de l'IMC, és a dir, persones amb sobrepès i obesitat grau 1 i 2.

 - Tenir una predisposició al canvi de conducta: persones que es trobin en un estadi de contemplació o preparació per al canvi de conducta (mesurat amb el qüestionari del model transteòric del canvi d'exercici fésic de Prochaska i Diclemente).

 • Criteris d'exclusió de la PEF:

1. Tenir obesitat grau 3 o mòrbida: que tinguin un IMC igual o superior a 40.

2. No tenir una predisposició al canvi de conducta: que es trobin en un estadi de precontemplació, mesurat amb el qüestionari del model transteòric del canvi d'exercici físic.

3. Presentar patologies, comorbiditat, o discapacitats que, d'acord amb el criteri dels professionals sanitaris (metges o metgesses d'atenció primaria o especialistes en medicina esportiva), impedeixin o desaconsellin formar part d'un programa d'EF.