Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 414050
Requeriment d'esmena de deficiències amb relació a la sol·licitud d’ajuts de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d’allotjament turístic, destinats a la compra de mecanismes d’elevació de llits, per executar el que estableix l’article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 29 de novembre de 2022, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Ordre 30/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajuts de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d'allotjament turístic, destinades a la compra de mecanismes d'elevació de llits, per executar l'article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.

L'article 9 de l'Ordre i els articles 12 i 13 de la convocatòria regulen la forma i el contingut necessari de les sol·licituds. Per altra banda, l'article 10 de l'Ordre disposa que, si la sol·licitud no té els requisits establerts en la convocatòria o no va acompanyada de la documentació que s'hi exigeix, s'ha de requerir a la persona sol·licitant que, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la notificació del requeriment, esmeni la deficiència, amb indicació que, si no ho fa, s'entén que desisteix de la sol·licitud, després de la resolució que s'ha de dictar d'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

La Direcció General de Turisme ha examinat les sol·licituds presentades i ha detectat les deficiències que s'indiquen en l'annex.

Per això, es requereix a les persones sol·licitants que s'inclouen en l'annex que, en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, esmenin les deficiències indicades en l'annex.

Per esmenar les deficiències, s'ha d'utilitzar l'enllaç següent i la identificació en el tràmit telemàtic (esmena de la sol·licitud) s'ha de fer introduint el número d'expedient corresponent que s'indica en l'annex d'aquest requeriment:

https://www.caib.es/sites/mrrturisme/ca/mecanismes_delevacia_de_llits/

Les esmenes efectuades per qualsevol altre mitjà diferent a l'anterior no es consideren vàlides i s'entenen com a no presentades, com assenyala l'article 10 de l'Ordre.

Així mateix, es fa constar que, en el cas de no esmenar les deficiències assenyalades en el termini atorgat, es considera que la persona sol·licitant desisteix de la sol·licitud i s'ha de dictar resolució en aquests termes.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (23 de juny de 2023)

El secretari general Rubén Castro Ortega (Per delegació de la directora general de Turisme, BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023)

 

 

​​​​​​​ANNEX Relació de deficiències i llista de sol·licituds amb deficiències

Relació de deficiències

A

No consta que la persona sol·licitant es trobi al corrent en l'execució de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària de les Illes Balears (article 12.2.e).2n de la convocatòria).

B

No consta que la persona sol·licitant es trobi al corrent en l'execució de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (article 12.2.e).2n de la convocatòria).

C

No consta que la persona sol·licitant es trobi al corrent en l'execució de les obligacions amb la Seguretat Social (article 12.2.e).2n de la convocatòria).

D

Manca el document en el qual es desglossi el nombre de mecanismes destinats a cada establiment (article 12.2.h) i 12.2.i) de la convocatòria).

E

Manca la còpia d'almenys tres pressuposts de diferents empreses proveïdores (article 12.j) de la convocatòria).

F

Manca acreditar l'existència d'acord amb les persones explotadores de l'establiment per tal que les persones propietàries puguin sol·licitar l'ajut (article 3.1 de la convocatòria).

G

Manca la factura proforma de l'empresa proveïdora seleccionada dels mecanismes d'elevació de llits que especifiqui el nombre de mecanismes d'elevació de llits, el preu unitari, el total de la factura proforma sense IVA i el total de la factura proforma amb IVA (article 12.2.i) de la convocatòria).

H

Manca la factura de l'empresa proveïdora seleccionada dels mecanismes d'elevació de llits que especifiqui el nombre de mecanismes d'elevació de llits, el preu unitari, el total de la factura sense IVA i el total de la factura amb IVA (article 12.2.h) de la convocatòria).

I

Manca la relació dels corresponents justificants bancaris o anàlegs que acreditin el pagament de la factura de la compra dels mecanismes d'elevació de llits (article 12.2.h) de la convocatòria).

J

L'establiment per al qual se sol·licita l'ajut no està classificat en cap de les tipologies per a les qual es preveu l'ajut: grup d'hotels, hotels de ciutat, hotels apartament, hotels rurals i establiments d'allotjament que voluntàriament han obtingut una classificació per estrelles (article 3.1 de la convocatòria). Els càmpings, els apartaments turístics i els allotjaments de turisme interior i els agroturismes que no disposin d'una classificació per estrelles no es troben inclosos entre les tipologies per a les quals es disposa l'ajut, atès que no els és d'aplicació l'obligació prevista en l'article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears.

K

El nombre de llits per als quals se sol·licita l'ajut és superior al nombre de places turístiques inscrites en el corresponent registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears (article 11.3 de la convocatòria). Entre parèntesis s'indica el nombre de places turístiques inscrites.

L

La persona explotadora de l'establiment que s'indica en la sol·licitud de l'ajut no consta inscrita en el corresponent registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears (article 3.1 de la convocatòria).

M

Manca el certificat tributari de situació censal que acrediti les dades de la persona sol·licitant en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada en la data de sol·licitud de l'ajut (article 12.2.c) de la convocatòria).

N

L'establiment turístic no es troba inscrit en el corresponent registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears (article 3.1 de la convocatòria).

O

Manca aportar la còpia del DNI/NIE/targeta d'identificació fiscal de la persona sol·licitant i de la representant d'aquesta (article 12.2.b) de la convocatòria).

P

L'entitat sol·licitant de l'ajut ha percebut ajudes de minimis procedents d'administracions o d'entitats públiques o privades finançades amb càrrec als pressuposts públics per import superior a 200.000 euros en el període dels tres últims exercicis fiscals (article 5 de la convocatòria).

Q

L'actuació subvencionable, entesa com la compra dels mecanismes d'elevació, ha estat realitzada per una entitat financera i no per la persona sol·licitant de l'ajut (article 7 en relació amb l'article 3.1 de la convocatòria).

 

NIF

Sol·licitant

Nom de l'establiment

Deficiència

Número d'expedient

41358***B

*** *** ***

HOTEL SES FOTGES

O

TUR_AJDLLITS589/2023

41449***Q

*** *** ***

AGROTURISME CAN PLANELLS

J

TUR_AJDLLITS267/2023

A04108973

GRUPO HOTELES PLAYA SA

CLUB SIMÓ APARTAHOTEL

K (204) P

TUR_AJDLLITS313/2023

A04108973

GRUPO HOTELES PLAYA SA

CALEIA TALAYOT SPA HOTEL

P

TUR_AJDLLITS310/2023

A04108973

GRUPO HOTELES PLAYA SA

SENATOR CALA MILLOR

K (48) P

TUR_AJDLLITS307/2023

A07010937

INMOBILIARIA FORMENTOR SA

HOTEL FORMENTOR

M F L

TUR_AJDLLITS250/2023

A07017023

INSTALACIONES HOTELERAS COLUMBUS SA

HOSTAL VILLA COLUMBUS

O

TUR_AJDLLITS816/2023

A07017767

CAROLINA SA

ALUASOUL CAROLINA

F

TUR_AJDLLITS57/2023

A07024896

ILLA DOR SA

APARTAMENTOS ILLA D'OR CLUB

J

TUR_AJDLLITS504/2023

A07026727

IBIZATOURS SA

INVISA HOTEL LA CALA

L

TUR_AJDLLITS338/2023

A07029895

HOLIDAY CENTER SA

ROBINSON CLUB CALA SERENA

O

TUR_AJDLLITS325/2023

A07035561

AYOM SA

HM PALMA BLANC

Q

TUR_AJDLLITS182/2023

A07043755

HOTEL TORRE DEL MAR SA

HOTEL TORRE DEL MAR

K (413)

TUR_AJDLLITS91/2023

A07046030

INDUSTRIAS HOTELERAS CORA SA

JS PALMA STAY

G

TUR_AJDLLITS847/2023

A07046089

PAPEC SA

HOTEL TORA

D

TUR_AJDLLITS439/2023

A07060502

CONFORT HOTELES SA

APARTAMENTOS DON JUAN

J

TUR_AJDLLITS533/2023

A07069669

ALGEBELI SA

VALENTIN PLAYA MURO

J

TUR_AJDLLITS62/2023

A07071517

HOTELERA POLLENSINA SA

APARTAMENTOS DAINA

J

TUR_AJDLLITS552/2023

A07071517

HOTELERA POLLENSINA SA

APARTAMENTOS POLLENSA MAR

J

TUR_AJDLLITS535/2023

A07082480

LOS ROBLES IBIZA SA

LOS ROBLES

J

TUR_AJDLLITS293/2023

A07085277

JARDIN DEL SOL SA

IBEROSTAR JARDÍN DEL SOL SUITES

F

TUR_AJDLLITS390/2023

A07098338

HOTELES FREIXENET SA

AZULINE HOTEL PALMANOVA GARDEN

M

TUR_AJDLLITS937/2023

A07109846

HOTEL SAID SA

HIPOTELS PLAYA DE PALMA PALACE

K (438)

TUR_AJDLLITS26/2023

A07164981

JUKAMAR SA

HOTEL JS SOL ALCUDIA

G

TUR_AJDLLITS850/2023

A07178908

ANLUGA SA

HOTEL MEDITERRANEO

K (759)

TUR_AJDLLITS121/2023

A07216492

IBINTUR SA

CLUB GARBI

E

TUR_AJDLLITS102/2023

A07221419

BONSOL HOTELS & INVEST SA

JOAN MIRO MUSEUM

K (172)

TUR_AJDLLITS445/2023

A07221419

BONSOL HOTELS & INVEST SA

CASA DEL VIRREY

K (30)

TUR_AJDLLITS434/2023

A07232861

FINCA LOS NARANJOS SA

APARTAMENTOS SOL CALA D'OR

J

TUR_AJDLLITS25/2023

A07263015

HOPI SA

HOTEL PIÑERO BAHÍA DE PALMA

K (810)

TUR_AJDLLITS479/2023

A07305477

MEDITERRANEAN LUXURY HOTEL SA

VISTA PORT ADRIANO

L

TUR_AJDLLITS111/2023

A07450349

HOTEL NOVO SA

HOTEL JS MIRAMAR

G

TUR_AJDLLITS853/2023

A07819584

CAPE COLOM HOTEL SA

HOTEL JS CAPE COLOM

G

TUR_AJDLLITS854/2023

A28121895

CONSTRINVESTA SA

PALLADIUM HOTEL DON CARLOS

C

TUR_AJDLLITS514/2023

A57113136

IKOS PORTO PETRO SA

IKOS PORTO PETRO

M

TUR_AJDLLITS480/2023

A78264686

ESPAFI SA

HOTEL RURAL CANA XICA

F

TUR_AJDLLITS5/2023

A83791558

AMLA EXPLOTACIONES TURISTICAS SA

GLOBALES APARTAMENTOS LOS DELFINES

J

TUR_AJDLLITS588/2023

B01839786

SONFOSALUT 20 SL

SON FOGUERÓ

J M

TUR_AJDLLITS200/2023

B02826881

H SANTOS D SL

HOTEL NIXE PALACE

I

TUR_AJDLLITS30/2023

B05364443

LIERINTO SL

INNSIDE PALMA BOSQUE

L

TUR_AJDLLITS335/2023

B06852842

NAREI SERVICIOS GLOBALES SL

AZULINE HOTEL S'ANFORA

F

TUR_AJDLLITS918/2023

B06972814

SERINDERIA SLU

INMOOD AUCANADA

B D G L

TUR_AJDLLITS917/2023

B07005259

PIL.LARI PLAYA SL

PIL·LARI PLAYA

B F

TUR_AJDLLITS892/2023

B07022965

RIERA Y FONT SL

HOTEL BAHAMAS II

M B

TUR_AJDLLITS915/2023

B07041825

RED TURISTICA MENORQUINA SL

HOTEL ARTIEM AUDAX

D

TUR_AJDLLITS55/2023

B07048952

HOTEL YATE SL

HOTEL JS YATE

G

TUR_AJDLLITS851/2023

B07071822

EMPRESA MALLORQUINA DE SERVICIOS SL

APARTAMENTOS SUN BEACH

J

TUR_AJDLLITS888/2023

B07088149

PROMOTORA INMOBILIARIA CALA D'OR SL

ALUA SUITES LAS ROCAS

F

TUR_AJDLLITS164/2023

B07101074

PUERTO BELLO SL

APARTAMENTOS SIESTA I

J

TUR_AJDLLITS458/2023

B07191679

TURISTICA LOS PINOS SL

APARTAMENTOS MARIA

J

TUR_AJDLLITS895/2023

B07265259

EXPLOTACIONES PLAYAS MORE SL

HOTEL MORE

G K(267)

TUR_AJDLLITS927/2023

B07461767

INVERSIONES PASCUAL SL

HOTEL VIVA SUITES

D I

TUR_AJDLLITS156/2023

B07461767

INVERSIONES PASCUAL SL

VIVA SUNRISE

D

TUR_AJDLLITS93/2023

B07515265

CASA CHIQUITA SL

VILLA CHIQUITA

I

TUR_AJDLLITS496/2023

B07572068

NUEVO TURISMO SL

TENT CAPI PLAYA

F K(149)

TUR_AJDLLITS226/2023

B07603046

S'ARENAL BLAU SL

GRUPOTEL IBIZA BEACH

K (156)

TUR_AJDLLITS450/2023

B07661929

CAN GASPARO SL

AGROTURISMO CAN LLUC

I J

TUR_AJDLLITS922/2023

B07687684

HOTEL PETIT CALA FORNELLS SL

HOTEL PETIT CALA FORNELLS

M

TUR_AJDLLITS363/2023

B07691983

PLAYA CALA FORNELLS SL

HOTEL CALA FORNELLS

I

TUR_AJDLLITS490/2023

B07694367

CHARRINO SL

JS ALCUDIMAR

G

TUR_AJDLLITS852/2023

B07734171

MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL

HOTEL MEDITERRANEAN BAY

K (441)

TUR_AJDLLITS485/2023

B07734171

MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL

HOTEL NUBIA

K (64)

TUR_AJDLLITS453/2023

B07734171

MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL

HOTEL SAHARA

K (69)

TUR_AJDLLITS451/2023

B07734171

MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL

HOTEL GOBI

K (70)

TUR_AJDLLITS447/2023

B07734171

MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL

HOTEL BLUE BAY

K (214)

TUR_AJDLLITS391/2023

B07741044

XORIC BAY SL

CLUB CIUDADELA

J

TUR_AJDLLITS418/2023

B07837115

ROURE MALLORQUI SL

ALUA LEO

F

TUR_AJDLLITS81/2023

B07850985

IMAGEN TURISTICA SL

MENORCAMAR

J

TUR_AJDLLITS191/2023

B07876626

SOL SANT JORDI SL

SON SANT JORDI

I

TUR_AJDLLITS867/2023

B07882780

TURISBAR BALEAR SL

ALUASUN CONTINENTAL PARK HOTEL

C

TUR_AJDLLITS85/2023

B07907132

GREEN RESORT & SPA FERRERA BEACH SL

HOTEL APARTAMENTOS FERRERA BEACH

G

TUR_AJDLLITS175/2023

B07910177

INMO SIRENIS SL

SIRENIS HOTEL CLUB AURA

K (408)

TUR_AJDLLITS399/2023

B07941628

MAR Y PLAYA 2 SL

ONE IBIZA SUITES

E G

TUR_AJDLLITS295/2023

B07991375

EXPLOTACIONES ROIG SL

HOTEL JS PORTOCOLOM SUITES

G

TUR_AJDLLITS848/2023

B07993991

RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL

SUNWING RESORT ALCUDIA - MAGDALENA

J

TUR_AJDLLITS507/2023

B07993991

RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL

SUNWING RESORT ALCUDIA - DIANA II

J

TUR_AJDLLITS505/2023

B07993991

RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL

SUNWING VILLA ISABEL

J

TUR_AJDLLITS503/2023

B07993991

RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL

SUNWING VICTORIA

J

TUR_AJDLLITS500/2023

B07993991

RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL

SUNWING RESORTS PIRAMIDES

J

TUR_AJDLLITS498/2023

B07993991

RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL

SUNWING NUEVAS PALMERAS

K (376)

TUR_AJDLLITS484/2023

B07993991

RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL

SUNPRIME WATERFRONT

K (350)

TUR_AJDLLITS471/2023

B07993991

RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL

SUNPRIME POLLEÇA BAY

K (296)

TUR_AJDLLITS469/2023

B07998677

BELLAUBA HOTELES Y APARTAMENTOS SL

APARTAMENTOS CABOT HOBBY CLUB

J

TUR_AJDLLITS178/2023

B10741817

IKLAND 5000 SL

HOTEL LAS DUNAS PLAYA

J L

TUR_AJDLLITS308/2023

B16515397

FAMILIA VISTAMAR SL

APARTAMENTOS VISTAMAR II

J

TUR_AJDLLITS737/2023

B16574907

ISLA DORADA ARENAL SL

HOTEL JS PARADISE SPORT

G L

TUR_AJDLLITS849/2023

B16612582

HOSTAL VILLA MASSANET SL

MAMBOO

M

TUR_AJDLLITS300/2023

B16612715

FAMILIA MALACOSTA SL

APARTAMENTOS POSEIDÓN III

J

TUR_AJDLLITS59/2023

B16630642

INVERSIONES REUNIDAS DE BALEARES SL

SOTAVENTO

J

TUR_AJDLLITS70/2023

B18478222

ATOM HOTELES IBERIA SL

FERGUS CLUB PALMANOVA PARK

F

TUR_AJDLLITS549/2023

B18478222

ATOM HOTELES IBERIA SL

FERGUS CLUB EUROPA

F

TUR_AJDLLITS548/2023

B29768413

MVCI MANAGEMENT SL

MARRIOTT CLUB SON ANTEM

J

TUR_AJDLLITS476/2023

B44810497

BINIARROCA HOTEL SL

HOTEL RURAL BINIARROCA

G M

TUR_AJDLLITS740/2023

B57025108

RESIDENCIAL PALLADIUM SL

GRAND HOTEL PALLADIUM

K (0)

TUR_AJDLLITS746/2023

B57095341

FINCA CAS SANT SL

FINCA CAS SANT

J

TUR_AJDLLITS751/2023

B57180788

MAS HORRACH SERVEIS MALLORQUINS SL

DELFIN

J

TUR_AJDLLITS855/2023

B57251746

ARENES DE MURO 2004 SL

IBEROSTAR SELECTION PLAYA DE MURO VILLAGE

F

TUR_AJDLLITS376/2023

B57251746

ARENES DE MURO 2004 SL

IBEROSTAR PLAYA DE MURO

F

TUR_AJDLLITS366/2023

B57335507

INVERSIONES LLAUT SL

IBEROSTAR SELECTION LLAUT PALMA

F

TUR_AJDLLITS378/2023

B57389694

RESA PLUS SL

ZERO DRACH DEL MAR

M L

TUR_AJDLLITS938/2023

B57471724

HERMANAS REINA ESCANDELL SL

MIGJORN IBIZA SUITES & SPA

J

TUR_AJDLLITS100/2023

B57641540

ROC HOTELS DON MIGUEL SL

ALUA BOCACCIO

F

TUR_AJDLLITS77/2023

B57756389

CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP SL

CUBANITO IBIZA

J M

TUR_AJDLLITS368/2023

B57756389

CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP SL

PARADISO IBIZA ART

J M

TUR_AJDLLITS365/2023

B57756389

CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP SL

DORADO IBIZA

M

TUR_AJDLLITS364/2023

B57756389

CONCEPT AND DESIGN HOTEL GROUP SL

TROPICANA IBIZA SUITES

M

TUR_AJDLLITS362/2023

B57773400

BLISS HOSPITALITY PORTALS SL

PORTALS HILLS

G

TUR_AJDLLITS583/2023

B57789752

HOTEL NATURPLAYA SL

ES BLAU DES NORD

G

TUR_AJDLLITS903/2023

B57824484

GESTORA S'ILLOT SL

HOTEL CLUB S'ILLOT

G

TUR_AJDLLITS468/2023

B57854069

ALOJAMIENTOS TURISTICOS VILLA CONCHA SL

APARTAMENTOS MONTELIN

C J K (48)

TUR_AJDLLITS474/2023

B57854069

ALOJAMIENTOS TURISTICOS VILLA CONCHA SL

APARTAMENTOS TURISTICOS VILLA CONCHA

C J

TUR_AJDLLITS473/2023

B57918914

7 PINES RESORT IBIZA SL

7PINES RESORT IBIZA

D

TUR_AJDLLITS928/2023

B57921363

MARBLAU MALLORCA 2015 SL

COOEE CALA RATJADA

C

TUR_AJDLLITS176/2023

B57928723

VITUR 2015 SL

HOTEL CRETA

G K (27)

TUR_AJDLLITS198/2023

B57940843

HOTEL GECKO BEACH FORMENTERA SL

HOTEL GECKO BEACH FORMENTERA

L

TUR_AJDLLITS82/2023

B57953127

CAN VERDAL SL

SON SIURANA

J

TUR_AJDLLITS872/2023

B57961070

MARIBEL MENORCA SL

MARIBEL I

J

TUR_AJDLLITS149/2023

B57972259

MARCAPITAL FORMENTERA SL

UNIVERSAL MAR SUITES FORMENTERA

N

TUR_AJDLLITS840/2023

B57992174

HOTEL CAPPUCCINO SL

HOTEL CAPPUCCINO

G L

TUR_AJDLLITS902/2023

B57997256

CAS PADRI BARCELO SL

HOTEL BINI

N

TUR_AJDLLITS163/2023

B57998593

SOUL HOTELS SL

HOSTAL JUME

G

TUR_AJDLLITS924/2023

B58875048

SABEL DE SERVICIOS SL

HOTEL CATALONIA SES ESTAQUES

D

TUR_AJDLLITS188/2023

B60787686

INICIATIVAS PIMEX SL

HOTEL TRES TORRES

D

TUR_AJDLLITS452/2023

B64609225

VIVIAK INMUEBLES SL

SANT JOAN APARTAMENTS

J

TUR_AJDLLITS297/2023

B65204901

PROEIRENES SL

HOTEL EUROSTARS MARIVENT

G

TUR_AJDLLITS60/2023

B66996372

EXPLOTACIONES ROSOTEL SL

HOTEL MIM MALLORCA

L O

TUR_AJDLLITS874/2023

B84652767

CONJUNTO VACACIONAL Y RESIDENCIAL DRACH SL

PORTODRACH

J

TUR_AJDLLITS34/2023

B84652767

CONJUNTO VACACIONAL Y RESIDENCIAL DRACH SL

MARINA DRACH

E

TUR_AJDLLITS28/2023

B86387834

HOTEL PROJECT SABATERS SL

HACIENDA SON ANTEM

C

TUR_AJDLLITS406/2023

B87358149

GV48 CAPITAL SL

APARTAHOTEL ROSAMAR IBIZA

L

TUR_AJDLLITS74/2023

B87588877

EDIFICIOS SOFIA 3 SL

APARTHOTEL FERRER SKYLINE

B

TUR_AJDLLITS333/2023

B87639761

FINCA GAYETA SL

THE LODGE MALLORCA

J L M

TUR_AJDLLITS831/2023

B88024302

AROCIC INVESTMENTS SL

HOTEL VALPARAISO

G I

TUR_AJDLLITS912/2023

E57646994

LLUCMAÇANES GRAN SRM

LLUCMAÇANES GRAN

M J

TUR_AJDLLITS168/2023