Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 417624
Resolució d'alcaldia de delegació de competències

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Alcalde Pedani, en data de 22 de juny de 2023, ha dictat la següent resolució amb núm. 2023-0059:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

Celebrades les eleccions locals el passat dia 28 de maig de 2023, vista la sessió constitutiva de l'Ajuntament de data 17 de juny de 2023, fent ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOLC

PRIMER. Delegar les següents àrees/matèries:

Àrea/matèria

Facultats

Concejal

 Àrea de Medi Ambient, Infraestructures, Seguretat Vial y Ciutadana

Coordinació i gestió mediambiental, obres, serveis i infraestructures, control i gestió de la recollida selectiva, senyalitzacions vials

Mª Victoria Muñoz Durán

 Àrea de Organització i Coordinació interna ELM, Relacions Institucionals y Tercera edat.

Coordinació entre les diferents àrees de l'ELM, Relació, amb els diferents organismes oficials i promoció de activitats culturals i en matèria de tercera edat

Felicidad Molina Torrens  

 Àrea d'esports, Cultura i Joventut.

Promoció de activitats esportives, culturals, i en matèria de Joventut. Coordinació de las entitats culturals i esportives. Coordinació amb els organismes competents en la matèria

Eva Ordinas Molinet

SEGON. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució del nomenament al Butlletí Oficial dels Illes Balears per a la seva publicació en aquest, igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució pel batle.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquesta Entitat [http://palmanyola.sedelectronica.es].”

 

Palmanyola, 26 de juny de 2023

El batle pedani de l'ELM de Palmanyola (Arnaldo Francisco Llinàs Quintana)