Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de desembre de 2022 pel qual s’aproven el disseny i els usos del logotip commemoratiu del quarantè aniversari de la promulgació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears

    Número d'edicte 11762 - Pàgines 61033-61039

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de desembre de 2022 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació amb un gimnàs del CEIP Can Misses, ubicat a la parcel·la cadastral 3087101CD6038N0001MO, d’equipament educatiu a sòl urbà urbanitzable programat, de propietat municipal, al terme municipal d’Eivissa, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11733 - Pàgines 61040-61041

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de desembre de 2022 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les obres de construcció d’un nou CEIP a Can Picafort, a la parcel·la cadastral 2518909EE1021N0001KT, d’equipament educatiu a sòl urbà, de propietat municipal, al terme municipal de Santa Margalida, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11734 - Pàgines 61042-61043

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27/12/2022 pel qual es declara l’ampliació de l’Institut d’Educació Secundària(IES)Damià Huguet de Campos, inversió d’interès autonòmic i es considera sistema general d’equipament públic educatiu en sòl rústic la parcel·la cadastral 07013A005001080001WF de propietat autonòmica i la porció de terreny de la parcel·la cadastral 0851310ED0605S0001IU de titularitat municipal que serà objecte de cessió formal prèvia segregació,de conformitat amb els articles 7i8 del Decret llei 1/2018, de 19 gener,de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11735 - Pàgines 61044-61045

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 27 de desembre de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 18 de novembre de 2022 pel qual es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, a fi d’estendre els efectes retributius del personal fix al personal temporal a partir del dia 1r de gener de 2021

    Número d'edicte 11737 - Pàgines 61046-61050

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc fotovoltaic Es Pelai, de 11.648,83 kWp i 9.200,00 kWn ubicat al polígon 10 parcel·la 62 de Binissalem (RE016/20)

    Número d'edicte 11603 - Pàgines 61051-61053

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 11601 - Pàgines 61054-61056

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoca parcialment la Resolució de 16 de desembre de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022) en la part que afecta a Antonio Soldado Campillo, titular de l’expedient FOTOPAR22-1003/2022

    Número d'edicte 11602 - Pàgines 61057-61058

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 11743 - Pàgines 61059-61060

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 27 d’octubre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 11745 - Pàgines 61061-61063

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 11761 - Pàgines 61064-61066

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

    Número d'edicte 11670 - Pàgina 61067

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior de 22 de desembre de 2022 per la qual es publiquen els Estatuts de la Fundació

    Número d'edicte 11740 - Pàgines 61068-61084

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova l’ampliació del crèdit assignat en la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria informativa per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i de l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques i la seva ampliació per Resolució de 15 de juliol de 2022 i Resolució de 5 de desembre de 2022

    Número d'edicte 11599 - Pàgines 61085-61086

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió, de denegació i de declaració de desistiment en relació amb la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables (segona fase)

    Número d'edicte 11604 - Pàgines 61087-61096

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de 2 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 11567 - Pàgines 61097-61099

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de desembre de 2022 per la qual es disposa l’actualització de les adreces dels diversos camps d’aprenentatge de les Illes Balears, per a la identificació fiscal i social de cadascun

    Número d'edicte 11628 - Pàgines 61100-61102

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022, una despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 11729 - Pàgines 61103-61107

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de desembre de 2022 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de l’ampliació del CEIP Fornalutx

    Número d'edicte 11688 - Pàgina 61108

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'AETIB per la qual s’aproven els plecs de les condicions generals que han de regir la tramitació dels expedients de contractació que es derivin de les sol·licituds de patrocinis estratègics amb entitats privades que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l'Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) durant l’any 2023 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, Next Generation EU

    Número d'edicte 11570 - Pàgines 61109-61170

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 23 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea - Next Generation EU)

    Número d'edicte 11697 - Pàgines 61171-61185

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions en relació amb la convocatòria de subvencions per a projectes culturals de l’any 2022

    Número d'edicte 11695 - Pàgines 61186-61196

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions en relació amb la convocatòria de subvencions per donar suport a la promoció exterior de projectes audiovisuals per a l’any 2022

    Número d'edicte 11698 - Pàgines 61197-61200

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2023 a 2027, per a inversions materials i immaterials en instal·lacions de transformació i en infraestructures vitivinícoles, així com en estructures i instruments de comercialització corresponents a la Intervenció Sectorial del Vi (ISV 2024-2027)

    Número d'edicte 11322 - Pàgines 61201-61212

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’exercici 2022, subvencions per al foment de la conservació, l’ús sostenible i el desenvolupament dels recursos genètics en agricultura

    Número d'edicte 11465 - Pàgines 61213-61225

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2023 a 2027, per a la reestructuració i la reconversió de vinyes corresponents a la Intervenció Sectorial del Vi (ISV 2024-2027)

    Número d'edicte 11536 - Pàgines 61226-61241

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per al foment del sector del trot corresponent a l’any 2022

    Número d'edicte 11537 - Pàgines 61242-61248

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

   • Acord del Patronat de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel de 14 de desembre de 2022 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública ordinària per a l'any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

    Número d'edicte 11715 - Pàgines 61249-61251

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Acord del Patronat de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears de 27 de desembre de 2022 pel qual es modifica l’Acord del Patronat de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació Institut d’Investigació Sanitaria Illes Balears

    Número d'edicte 11759 - Pàgines 61252-61253

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen les subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears per a l’any 2022 (expedients compresos entre LCP-1/2022 i LCP-75/2022)

    Número d'edicte 11427 - Pàgines 61254-61274

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Acord adoptat pel Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número d'edicte 11709 - Pàgines 61275-61277

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en relació amb l’aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (PLA 5) del 2022

    Número d'edicte 11680 - Pàgines 61278-61280

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en relació amb l’aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (PLA 5) del 2022

    Número d'edicte 11685 - Pàgines 61281-61283

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en relació amb l’aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu (PLA5) del 2022

    Número d'edicte 11686 - Pàgines 61284-61286

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en relació amb l’aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja (PLA5) del 2022

    Número d'edicte 11679 - Pàgines 61287-61290

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord del Consell Executiu per qual es modifiquen els Plans estratègics de subvencions del Consell de Mallorca i de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2022

    Número d'edicte 11768 - Pàgines 61291-61292

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució complementària a l’Acord del Consell Executiu de 18 de novembre de 2022, de resolució i concessió de la convocatòria de subvencions pluriennal 2022-2023 al fons d'activitats del catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats d'administració local o els organismes públics que en depenen (CAEM i CULTURA EN XARXA) BDNS: 647381

    Número d'edicte 11718 - Pàgina 61293

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de concessió parcial i reconeixement de l’obligació de les ajudes econòmiques per a famílies de Mallorca, per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d’Ucraïna i la crisi energètica per a l’any 2022

    Número d'edicte 11620 - Pàgines 61294-61685

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de 23 de desembre de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials d’aprovació de la previsió i fixació de preus dels serveis a concertar durant l’any 2023 per la Direcció Insular d’Infància i Família de l’IMAS

    Número d'edicte 11621 - Pàgines 61686-61689

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’atorgament i denegació d'ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut per a l'any 2022 , i activitats i /o accions formatives destinades a donar suport a entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió social

    Número d'edicte 11632 - Pàgines 61690-61692

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 310/2022, de 19 de desembre de 2022, relatiu a la resolució de la convocatòria de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca per al curs 2021/22 (exp. 1501-2022-000001)

    Número d'edicte 11565 - Pàgines 61693-61724

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 312/2022 pel qual s’acorda comparèixer en l’ampliació de l’objecte del recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 234/2022 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.3 de Palma i citar a termini les persones interessades

    Número d'edicte 11566 - Pàgina 61725

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació de l’escriptura pública i la rectificació de constitució de la Junta de Compensació del Sector 10 de sòl urbanitzable

    Número d'edicte 11614 - Pàgina 61726

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ampliació de l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 de l'Ajuntament d'Inca

    Número d'edicte 11659 - Pàgina 61727

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 03/11. Desestimació de l'escrit d’al·legacions formulat per propietaris d’un solar afectat per expropiació forçosa dins l’àmbit de la U.E. 86-05, Sant Jordi

    Número d'edicte 11721 - Pàgines 61728-61730

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Acord d'aprovació de les noves tarifes dels abonaments i títols multiviatge, venuts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023

    Número d'edicte 11728 - Pàgina 61731

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Delegació de l'exercici de les funcions de Batlia en el primer tinent de batle

    Número d'edicte 11591 - Pàgina 61732

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la Modificació del Reglament del servei públic de cementiris i serveis funeraris municipals del municipi de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 11594 - Pàgina 61733

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Correcció d’errates de la Convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia (curs 22/23)

    Número d'edicte 11803 - Pàgina 61734

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Suplència en les funcions de la Batlia

    Número d'edicte 11689 - Pàgina 61735

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Oferta Pública d'Ocupació 2022

    Número d'edicte 11579 - Pàgina 61736

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Substitució de la batlessa del 6 al 9 de gener de 2023

    Número d'edicte 11764 - Pàgina 61737

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Rectificació oferta pública ocupació 2022

    Número d'edicte 11752 - Pàgina 61738