Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 58/2022 de 27 de desembre, pel qual es nomenen els directors territorials d’Educació de Menorca i d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 11736 - Pàgina 59969

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 11713 - Pàgina 59970

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament Funcionaris/es de carrera

    Número de registre 11572 - Pàgina 59971

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. 834/2019 – Nomenament de membre de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja

    Número de registre 11767 - Pàgines 59972-59973

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la presidenta del patronat de la Fundació per a l’Esport Balear per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la fundació per a l’esport Balear

    Número de registre 11696 - Pàgines 59974-59995

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la presidenta del patronat de la Fundació per a l’Esport Balear per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de la Fundació per a l’Esport Balear

    Número de registre 11700 - Pàgines 59996-60021

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Correcció d’errates de l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

    Número de registre 11804 - Pàgina 60022

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Consorci per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix d'arquitecte del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número de registre 11750 - Pàgines 60023-60042

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Consorci per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix d'auxiliar administratiu del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número de registre 11751 - Pàgines 60043-60062

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Consorci per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix d'arquitecte/a tècnic/a del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número de registre 11753 - Pàgines 60063-60082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Consorci per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix d'auxiliar de recepció del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número de registre 11754 - Pàgines 60083-60102

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Consorci per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix de tècnic jurídic del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número de registre 11756 - Pàgines 60103-60122

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Consorci per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix d'economista del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número de registre 11755 - Pàgines 60123-60142

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Consorci per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix de peó de manteniment del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número de registre 11757 - Pàgines 60143-60162

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Resolució del gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits i per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

    Número de registre 11672 - Pàgines 60163-60193

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, per la qual se publica l’Acord del Consell d’Administració per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU

    Número de registre 11580 - Pàgines 60194-60219

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, per la qual se publica l’Acord del Consell d’Administració per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU

    Número de registre 11585 - Pàgines 60220-60239

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució de la Presidenta de l’Institut Balear de la Joventut per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

    Número de registre 11710 - Pàgines 60240-60283

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

   • Resolució del director gerent de l’Institut Balear de la Natura per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’IBANAT

    Número de registre 11607 - Pàgines 60284-60366

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

   • Resolució del director gerent de l’Institut Balear de la Natura per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’IBANAT

    Número de registre 11606 - Pàgines 60367-60459

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Acord pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 11725 - Pàgines 60460-60482

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

   • Resolució de la directora gerent de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs per a cobrir la plaça de personal laboral identificada amb el codi L0261000C patró/patrona professional guarda pesca de reserva marina a Palma, Mallorca

    Número de registre 11676 - Pàgines 60483-60499

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA I PESQUERA (SEMILLA)

   • Resolució de la directora gerent de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per a cobrir la plaça de personal laboral identificada amb el codi L0259000G veterinari lloc base núm. 18 a Ciutadella, Menorca

    Número de registre 11719 - Pàgines 60500-60521

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’adjudica, el lloc de treball F01130554 Cap de la Secció I, en compliment de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 de novembre de 2022 per la qual s’estima el recurs de reposició interposat pel senyor Biel Manera Seguí contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s’adjudiquen els llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 117, de 6 de setembre de 2022)

    Número de registre 11471 - Pàgines 60522-60524

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 15 de desembre de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat de Diàlisi de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 11716 - Pàgines 60525-60528

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/a superior economista i aprovar la convocatòria

    Número de registre 11563 - Pàgines 60529-60538

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de tècnic-a superior en sistemes de telecomunicacions i informàtics i aprovar la convocatòria

    Número de registre 11568 - Pàgines 60539-60548

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de tècnic/a superior en projectes d’obra civil i aprovar la convocatòria

    Número de registre 11593 - Pàgines 60549-60558

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’un procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria d’enginyer/a agrònom/a i aprovar la convocatòria

    Número de registre 11577 - Pàgines 60559-60568

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

   • Resolució del director gerent de la fundació teatre principal de palma per la qual s’aprova la convocatòria de procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits, per cobrir llocs de feina de caràcter laboral derivada de l’oferta d’ocupació pública per a la reducció de la temporalitat del teatre principal per l’any 2022

    Número de registre 11583 - Pàgines 60569-60571

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Ordre prelació places policia local expedient 3635/2022

    Número de registre 11671 - Pàgina 60572

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Constitució i ordre de prelació de la borsa de feina de peons del servei de manteniment de l’Ajuntament d’Alaró (contractes de durada determinada)

    Número de registre 11608 - Pàgines 60573-60574

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases reguladores que han de regir els procediments selectius de personal laboral d’EMSA SAU, inclosos en l’oferta addicional d’estabilització, amb el detall següent: - Auxiliar Administratiu, 2 places. Sistema selectiu de concurs (DA 6a. Llei 20/2021). Torn lliure

    Número de registre 11618 - Pàgines 60575-60584

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases reguladores que han de regir el procediment selectiu per a la cobertura de 2 places d’oficial 1ª (grup professional 4), pel torn lliure i mitjançant el sistema de (CONCURS), i se n’ha convocat l’esmentat procediment, en execució de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització del treball temporal

    Número de registre 11622 - Pàgines 60585-60595

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases reguladores que han de regir els procediments selectius de personal laboral d’EMSA SAU, inclosos en l’oferta addicional d’estabilització, amb el detall següent: - Peó, 2 places. Sistema selectiu de concurs (DA 6a. Llei 20/2021). Torn lliure

    Número de registre 11630 - Pàgines 60596-60606

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases reguladores que han de regir els procediments selectius de personal laboral d’EMSA SAU, inclosos en l’oferta addicional d’estabilització, amb el detall següent: - Oficial 2ª platger, 22 places. Sistema selectiu de concurs (DA 6a. Llei 20/2021). Torn lliure

    Número de registre 11631 - Pàgines 60607-60616

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases reguladores que han de regir els procediments selectius de personal laboral d’EMSA SAU, inclosos en l’oferta addicional d’estabilització, amb el detall següent: - Delineant, 1 plaça. Sistema selectiu de concurs (DA 6a. Llei 20/2021). Torn lliure

    Número de registre 11633 - Pàgines 60617-60626

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases reguladores que han de regir els procediments selectius de personal laboral d’EMSA SAU, inclosos en l’oferta addicional d’estabilització, amb el detall següent: -Enginyer informàtic, 1 plaça. Sistema selectiu de concurs (DA 6a. Llei 20/2021). Torn lliure

    Número de registre 11634 - Pàgines 60627-60636

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases reguladores que han de regir els procediments selectius de personal laboral d’EMSA SAU, inclosos en l’oferta addicional d’estabilització, amb el detall següent: - Oficial 1ª, 2 places. Sistema selectiu de concurs-oposició (Art.2. Llei 20/2021). Torn lliure

    Número de registre 11635 - Pàgines 60637-60648

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases reguladores que han de regir els procediments selectius de personal laboral d’EMSA SAU, inclosos en l’oferta addicional d’estabilització, amb el detall següent: - Peó, 1 plaça. Sistema selectiu de concurs-oposició (Art.2. Llei 20/2021). Torn lliure

    Número de registre 11638 - Pàgines 60649-60659

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases reguladores que han de regir els procediments selectius de personal laboral d’EMSA SAU, inclosos en l’oferta addicional d’estabilització, amb el detall següent: - Peó Jardiner, 1 plaça. Sistema selectiu de concurs-oposició (Art.2. Llei 20/2021). Torn lliure

    Número de registre 11639 - Pàgines 60660-60670

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Error material per duplicitat de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 156 d’1 de desembre de 2022

    Número de registre 11681 - Pàgina 60671

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació llistat definitiu admesos i exclosos i data realització primer exercici del proces selectiu administratius funcionaris de carrera

    Número de registre 11682 - Pàgines 60672-60674

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Acceptació nomenament en practiques aspirants proposats pel tribunal del proces selectiu policia local

    Número de registre 11683 - Pàgina 60675

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix d´una plaça laboral per torn lliure de personal de neteja, grup E de l’Ajuntament d’Ariany mitjançant concurs

    Número de registre 11636 - Pàgines 60676-60679

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura com a personal laboral fix d’una plaça de personal laboral operari/a de manteniment per torn lliure de l’Ajuntament d’Ariany mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 11637 - Pàgines 60680-60684

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de peons especialistes en l'àrea de manteniment mediambiental mitjançant concurs oposició ordinari

    Número de registre 11530 - Pàgines 60685-60692

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de controladors/as de planta del cicle de l'aigua mitjançant concurs d'oposició ordinari

    Número de registre 11531 - Pàgines 60693-60701

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de cap de departament de contractació i serveis jurídics mitjançant concurs d'oposició ordinària

    Número de registre 11532 - Pàgines 60702-60710

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Bases i convocatòria de la provisió per mobilitat per cobrir com a funcionari de carrera per estabilització una plaça vacant de la categoria de policia local de l’ajuntament d’Esporles

    Número de registre 11748 - Pàgines 60711-60720

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació llista definitiva borsa ajudant de manteniment

    Número de registre 11712 - Pàgina 60721

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Correcció errada material de la publicació de les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a cobrir mitjançant concurs excepcional de mèrits, de tres places de tècnic d’educació infantil de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, publicada en el BOIB de 10 de desembre de 2022, fascicle 261

    Número de registre 11656 - Pàgines 60722-60726

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Esmena errada material bases específiques convocatòria ajudant/a d’oficis diversos taxa estabilització de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11251 - Pàgina 60727

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Concurs de promoció interna per a la cobertura de 5 places d´administratiu/va vacants a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal de l´Habitatge i Rehabiliatció Integral de Barris, incloses a l´Oferta d´Ocupació Pública de l’any 2021

    Número de registre 11612 - Pàgines 60728-60734

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Esmena anunci 10954, BOIB núm. 163, de data 15 de desembre de 2022

    Número de registre 11592 - Pàgines 60735-60751

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de controlador/a mediambiental a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 11642 - Pàgines 60752-60756

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa de controlador/a mediambiental a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 11647 - Pàgines 60757-60763

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de conductor/a recollidor/a 2a a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 11651 - Pàgines 60764-60769

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 2 places fixes de conductor/a recollidor/a 1a a recollida/neteja a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 11655 - Pàgines 60770-60776

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 204 places (47 fixes i 157 fixes discontinues) de peó especialista a neteja/recollida a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 11658 - Pàgines 60777-60784

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 106 places fixes de peó especialista a neteja/recollida a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 11660 - Pàgines 60785-60790

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1a a taller (magatzem) a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 11661 - Pàgines 60791-60796

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 12 places fixes d’oficial 1a (taller – maquinària automotriu o autoportant) a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 11662 - Pàgines 60797-60802

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 2 places fixes d’oficial 1a (taller - maquinària automotriu) a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 11663 - Pàgines 60803-60809

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 2 places fixes d’oficial 2a (taller - magatzem) a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 11664 - Pàgines 60810-60815

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d’1 plaça fixa d’oficial 2a (taller – manteniment preventiu) a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 11665 - Pàgines 60816-60820

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 2 places fixes d’oficial 3a (taller – maquinària automotriu) a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 11668 - Pàgines 60821-60826

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 13 places fixes d’oficial 3a (taller – maquinària automotriu o autoportant) a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 11669 - Pàgines 60827-60833

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A.

   • Convocatòria mitjançant concurs oposició, per a l’estabilització de dues places de personal administratiu, oficial primera administratiu (personal fixe)

    Número de registre 11640 - Pàgines 60834-60840

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació convocatòria procés selectiu per concurs de mèrits, plaça tècnic superior

    Número de registre 11648 - Pàgines 60841-60848

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació convocatòria procés selectiu plaça administratiu de gestió per concurs mèrits

    Número de registre 11649 - Pàgines 60849-60856

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria del procés selectiu, per concurs de mèrits, de les places d'auxiliar de gestió administrativa (2), incloses en el procés d'estabilització

    Número de registre 11650 - Pàgines 60857-60864

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i les bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal funcionari de carrera pel sistema de concurs, d’una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a (A2), que consta a l’Oferta d’ocupació pública extraordinària per l’any 2022

    Número de registre 11652 - Pàgines 60865-60873

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal funcionari de carrera pel sistema de concurs – oposició, d’una plaça de Tècnic/a Superior de Gestió Administrativa, que consta a l’Oferta d’ocupació pública extraordinària per l’any 2022

    Número de registre 11653 - Pàgines 60874-60883

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria procés selectiu per concurs de mèrits de la plaça d'arquitecte en el procés d'estabilització

    Número de registre 11654 - Pàgines 60884-60891

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i les bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal funcionari de carrera pel sistema de concurs – oposició, de dos places d'Auxiliar de gestió administrativa (C2), que consten a l'Oferta d'ocupació pública extraordinària per l'any 2022

    Número de registre 11667 - Pàgines 60892-60899

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i les bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal laboral d’una plaça de recepcionista d’instal·lacions esportives, pel sistema de concurs de mèrits (C2)

    Número de registre 11684 - Pàgines 60900-60907

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i les bases específiques per a la provisió definitiva, amb caràcter de personal laboral pel sistema de concurs de mèrits, de dos places d’auxiliar d’ atenció al ciutadà (C2), incloses en el procés d'estabilització

    Número de registre 11690 - Pàgines 60908-60915

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i les bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal laboral, pel sistema de concurs de mèrits, d’ una plaça de Cap de la unitat d’Esports (A1)

    Número de registre 11699 - Pàgines 60916-60923

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i les bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal laboral, pel sistema de concurs de mèrits, d’una plaça d’ Ordenança (AP), que consta a l’Oferta d’ocupació pública extraordinària per l’any 2022

    Número de registre 11701 - Pàgines 60924-60931

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal laboral pel sistema de concurs de mèrits, d'una plaça d'Ordenança instal·lacions escolars (AP), que consta a l'Oferta d'ocupació pública extraordinària per l'any 2022

    Número de registre 11702 - Pàgines 60932-60939

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i les bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal laboral de dos places d’operari de serveis múltiples (AP)

    Número de registre 11703 - Pàgines 60940-60947

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i les bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal laboral, pel sistema de concurs de mèrits, d’una plaça de monitor/a d’ activitats esportives (C2)

    Número de registre 11704 - Pàgines 60948-60955

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i les bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal laboral pel sistema de concurs de mèrits, d’una plaça d’Oficial conductor/a (C2), inclosa en el procés d'estabilització

    Número de registre 11705 - Pàgines 60956-60963

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal funcionari de carrera pel sistema de concurs – oposició, d’una plaça de Delineant (C1), que consta a l’Oferta d’ocupació pública extraordinària per l’any 2022

    Número de registre 11706 - Pàgines 60964-60972

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovacio convocatòria del procés selectiu, per concurs de mèrits, de les places d'operari de neteja (9) incloses en el procés d'estabilització

    Número de registre 11707 - Pàgines 60973-60980

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria i bases específiques per la provisió definitiva, amb caràcter de personal funcionari de carrera pel sistema de concurs – oposició, d’una plaça d’administratiu/iva de Gestió (C1), que consta a l’Oferta d’ocupació pública extraordinària per l’any 2022

    Número de registre 11708 - Pàgines 60981-60989

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2137 de data 22 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’ajudant tècnic medi ambient funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 11691 - Pàgines 60990-60997

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2139 de data 22 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’administratiu general funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 11692 - Pàgines 60998-61005

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia 2141 de 22 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per una plaça d’administratiu d’urbanisme, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 11693 - Pàgines 61006-61013

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia 2148 de 22 de decembre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’enginyer (administració especial), funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 11694 - Pàgines 61014-61021

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2140 de data 22 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’administratiu cadastre, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 11724 - Pàgines 61022-61029

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista definitiva de persones que han superat el Curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia corresponent a la 42ª edició extraordinària a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 11611 - Pàgines 61030-61032