Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 784021
Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en relació amb l’aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja (PLA5) del 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de data 16 de desembre de 2022, va aprovar per unanimitat, l'acord següent:

(...)

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. APROVAR L'ADDENDA MODIFICATIVA amb el CSV núm. 14161355625101337407 al Conveni específic del Pla estratègic d'inversions municipals entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja (Pla 5) del 2022 signat el dia 14 d'octubre del 2022 (CSV 14161355045440516600).

SEGON. PUBLICAR L'ADDENDA al Portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa (http://transparencia.conselldeivissa.info), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

TERCER. Donar trasllat d'aquesta aprovació a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja."

 

Eivissa, 23 de desembre de 2022

El cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni José V. Garibo Redolat

 

ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DEL PLA ESTRATÈGIC D'INVERSIONS MUNICIPALS (PLA 5) PER A L'ANY 2022 ENTRE EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

PARTS

D'una banda, el senyor Vicent Marí Torres, president del Consell Insular d'Eivissa per nomenament del Ple reunit en sessió extraordinària de 5 de juliol de 2019, en nom i representació d'aquesta entitat, en virtut de les atribucions que li confereixen l'article 9 de la Llei 8/2000, de 25 d'octubre de consells insulars; els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de règim local, i l'art. 52 del Reglament orgànic d'aquesta corporació.

De l'altra, el senyor Antonio Marí Marí, alcalde de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per nomenament del Ple de 15 de juny de 2019, en nom i representació d'aquesta entitat, actuant en virtut de les facultats previstes a l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

ANTECEDENTS

1. El dia 7 d'octubre de 2022 es va aprovar pel Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, el Conveni específic del Pla estratègic d'inversions municipals entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja (PLA5), signat el dia 14 d'octubre del 2022, i publicat al BOIB núm. 134 de 15 d'octubre de 2022.

2. El dia 2 de novembre del 2022 (RGE núm. 2022032173) l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja va sol·licitar el canvi de l'obra " la construcció d'una oficina d'informació i Serveis a Es Cuieram " per la "Pavimentació asfàltica del camí de Cana Pepeta" i l'ampliació dels terminis de vigència del conveni i de la justificació de les obres, argumentant que, principalment han tengut problemes de tramitació interns que han fet que el projecte que consta al conveni no es pot executar provocant un endarreriment de les adjudicacions i per això demanen un canvi d'obra i l'ampliació dels terminis mencionats.

3. Consta a la clàusula dotzena del conveni que: "els termes d'aquest conveni podran ser revisats sempre que no alterin l'import de l'ajuda total concedida a la finalització o el termini d'execució del mateix. Qualsevol altre tipus de modificació dels termes del present conveni, haurà de ser aprovada per les parts. Les modificacions del conveni es tramitaran en forma d'addenda al mateix".

4. Consta a la clàusula vuitena que: "el termini màxim de justificació, en qualsevol cas, la justificació de l'execució de la totalitat de les obres i/o inversions municipals, sempre i quan no s'hagi presentat abans, s'haurà de presentar abans del 28 de febrer de 2023."

5. Consta a la clàusula tercera que la vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 de març de 2023.

6. A la sessió celebrada el 29 de novembre del 2022 per la Comissió Bilateral Paritària de Seguiment del Conveni específic entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, es varen consensuar les modificacions preteses per l'Ajuntament, en el sentit d'ampliar les dades de vigència del conveni fins el dia 31 de desembre del 2023 i la data de justificació al 30 de setembre de 2023 per mor de problemes de tramitació interns que han fet que el projecte que consta al conveni no es pot executar provocant un endarreriment de les adjudicacions i per això demanen un canvi d'obra i l'ampliació dels terminis mencionats.

7. Prèviament a la modificació de les clàusules 3a i 8a, és necessari modificar, la Clàusula 12a del conveni que estableix que: "els termes d'aquest conveni podran ser revisats sempre que no alterin l'import de l'ajuda total concedida a la finalització o el termini d'execució del mateix", ja que les modificacions preteses per l'Ajuntament són de terminis que incideixen en les justificacions i execució del conveni.

8. Les modificacions objecte de la present addenda no suposen en cap cas una despesa econòmica suplementària respecte de l'import aportat pel Consell Insular d'Eivissa al citat conveni.

9. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en el seu article 36, estableix que és competència de les diputacions o entitats equivalents, com és el cas dels Consells Insulars d'acord amb l'article 41 de la dita llei, l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social.

10. La Llei 7/1985 també preveu la competència d'assegurar la prestació integral i adequada en tot el territori insular dels serveis de competència municipal i, en aquest sentit, el Consell Insular d'Eivissa pot atorgar subvencions i ajudes amb càrrec als seus fons propis per a la realització i el manteniment d'obres i inversions de competència municipal, les quals es podran instrumentar mitjançant plans específics o altres tipus d'instruments.

11. Altrament, en el marc dels principis generals que han de regir les relacions entre les diferents administracions públiques de la dita Llei 40/2015, d'1 d'octubre, es disposa a l'article 3 que les administracions públiques, en les seues relacions, es regeixen pels principis de cooperació, col·laboració i coordinació, i en la seva actuació pels criteris d'eficàcia i servei efectiu als ciutadans.

.../...

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda modificativa al conveni de col·laboració signat el dia 14 d'octubre de 2022, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.

Modificar la clàusula dotzena del conveni en el sentit de:

On diu:

Dotzena.- REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Els termes d'aquest conveni podran ser revisats sempre que no alterin l'import de l'ajuda total concedida a la finalització o el termini d'execució del mateix.

Qualsevol altre tipus de modificació dels termes del present conveni, haurà de ser aprovada per les parts.

Les modificacions del conveni es tramitaran en forma de addenda al mateix.

 

​​​​​​​Ha de dir:

Dotzena.- REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Els termes d'aquest conveni podran ser revisats sempre que no alterin l'import de l'ajuda total concedida.

Qualsevol altre tipus de modificació dels termes del present conveni, haurà de ser aprovada per les parts.

Les modificacions del conveni es tramitaran en forma d'addenda al mateix.

SEGONA. Modificar el penúltim paràgraf de la clàusula segona.

On diu:

Es podran incloure en el conveni obres i/o inversions que ja hagin estat executades o estiguin en execució, sempre que compleixin amb els requisits abans establerts, i sempre que l'execució finalitzi dins l'any 2022, tot tenint en compte la data màxima de justificació establerta al present conveni.

Ha de dir:

Es podran incloure en el conveni obres i/o inversions que ja hagin estat executades o estiguin en execució, sempre que compleixin amb els requisits abans establerts, tot tenint en compte la data màxima de justificació establerta en la present addenda.

TERCERA. Modificar la clàusula tercera del conveni en el sentit d'ampliar el termini de vigència previst al conveni, fins al dia 31 de desembre de 2023.

On diu:

Tercera.- PERÍODE DE VIGÈNCIA

La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 de març de 2023.

Ha de dir:

Tercera.- PERÍODE DE VIGÈNCIA

La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 desembre de 2023.

QUARTA.

Modificar la clàusula vuitena del conveni en el sentit d'ampliar el termini de justificació previst al conveni, fins el dia 30 de setembre del 2023.

On diu:

(...)

Pel que fa al termini màxim de justificació, en qualsevol cas, la justificació de l'execució de la totalitat de les obres i/o inversions municipals, sempre i quan no s'hagi presentat abans, s'haurà de presentar abans 28 de febrer de 2023 del, tot d'acord amb la Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i d'acord amb el que estableix la base 23 de les Bases d'Execució del pressupost del Consell Insular d'Eivissa de 2022.

Ha de dir:

(...)

Pel que fa al termini màxim de justificació, en qualsevol cas, la justificació de l'execució de la totalitat de les obres i/o inversions municipals, sempre i quan no s'hagi presentat abans, s'haurà de presentar abans del 30 de setembre de 2023, tot d'acord amb la Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i d'acord amb el que estableix la base 23 de les Bases d'Execució del pressupost del Consell Insular d'Eivissa de 2022.

 

CINQUENA. Modificació de l'annex II.

On diu:

ANNEX II

INVERSIONS AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Condicionament i pavimentació Camí de Bellmunt

 

Construcció d'una oficina d'informació i serveis en es Culleram

 

Condicionament i pavimentació Camí d'Eubarqueta

Ha de dir:

INVERSIONS AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Condicionament i pavimentació Camí de Bellmunt

 

Pavimentació asfàltica del camí de Cana Pepeta

 

Condicionament i pavimentació Camí d'Eubarqueta

SISENA. Aquesta addenda entrarà en vigor el mateix dia de la seua signatura.

I com a prova de conformitat, les parts firmen el present document al lloc i la data indicada.

Vicent Marí Torres                                                                              Antonio Marí Marí

President                                                                                              Alcalde

Consell Insular d'Eivissa                                                                     Ajuntament de Sant Joan de Labritja