Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 783329
Resolució d’atorgament i denegació d'ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut per a l'any 2022 , i activitats i /o accions formatives destinades a donar suport a entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió social

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 21 d'octubre de 2022, la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va dictar la resolució per a l'aprovació de convocatòria pública d'ajudes econòmiques a a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut per a l'any 2022 , i activitats i /o accions formatives destinades a donar suport a entitats que treballen amb persones en risc d'exclusió social .

2. Aquesta resolució es va publicar al BOIB nº 139 de 27 d'octubre de 2022.

3. Una vegada revisades les sol·licituds admeses i esmenades, valorats els projectes i de conformitat amb els punts establerts a les bases, s'ha calculat l'import corresponent a cada entitat, atès que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que genera aquesta convocatòria amb càrrec a la partida 30.-23152.48000 i 30.23152.48001 l'import màxim que es destina és de sis cents cinquanta mil euros (650,000,00€).

4. La Comissió Avaluadora es va reunir el 25 de novembre i 2 de desembre de 2022, acordant els atorgaments i denegacions en funció de l'informe tècnic de valoració dels projectes presentats, que compleixin els requisits i han obtingut una valoració igual o superior a 25 punts.

5. Atès això, el 20 de desembre de 2022, va entrar al Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS (via SEGEX) l'informe proposta d'atorgament i denegacions d'aquestes ajudes emès del cap de Secció d'Inserció Social de l'IMAS amb el vist-i-plau del Director insular d'Inclusió Social de l'IMAS, pel que sol·licitava d'acord amb l'informe tècnic de valoració de 20-12-22 i adjuntant l'acta de la comissió avaluadora, que es procedeixi a l'atorgament i a la denegació de les ajudes corresponents.

6. Aquest informe proposava d'acord amb els criteris de valoració procedir establerts a les bases d'aquesta convocatòria, fer el següent ATORGAMENT a aquestes entitats i pel següent import:

LINIA I NÚM. EXP.

ENTITATS ATENCIÓ PRIMARIA

CIF

IMPORT CONCEDIT

01S/2022

CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA

Q0700067B

 

378.110.98 €

02S/2022

CREU ROJA ILLES BALEARS

Q2866001G

 

181.889,02 €

TOTALS

 

560.000,00€

 

LINIA II

ENTITATS AMB PROBLEMES AFEGITS DE SALUT

CIF

IMPORT CONCEDIT

03S/2022

ICE CAN GAZÀ

G57226086

60.000.00€

TOTALS

60.000,00 €

LINIA III

ACTIVITATS I/O ACCIONS FORMATIVES

CIF

IMPORT CONCEDIT

04S/2022

EAPN IB XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

G57357048

11.203.45€

 

7. Igualment, a aquest informe es proposa DENEGAR l'ajuda a l'entitat Asociación Española contra el cáncer, per no complir amb l'establert al punt 10.2 de les bases de la convocatòria de les ajudes.

Consideracions jurídiques

1. El Ple del Consell de Mallorca, per acord de dia 11 d'abril de 2019, va aprovar els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67 de 18 de maig de 2019). L'article 2.1 dels Estatuts disposa que l'IMAS, té per objecte fonamental l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

2. D'acord amb l'article 70.4 de l'Estatut d'Autonomia, són competències pròpies dels consells els serveis socials i l'assistència social i la política de protecció i atenció a persones dependents.

3. D'acord amb l'article 3 dels Estatuts de l'IMAS, aquest organisme té personalitat jurídica pròpia i la capacitat d'obrar necessària per complir els seus fins.

4. D'acord amb l'art. 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions , amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que preveu la Llei.

5. Vista l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca (OGS) aprovada en sessió de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), i modificada per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018), en especial referència a l'establert al seu article 1 que determina que té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades pel Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que atorguin subvencions dins l'exercici de potestats administratives. Així com, vist que aquesta OGS dóna compliment al previst al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions adequant, d'acord amb la Disposició addicional segona d'aquest Decret legislatiu, l'activitat de concessió de subvencions del Consell a l'establert a la mateixa Llei.

6. D'acord amb l'Ordenança General de Subvencions i amb la convocatòria, el procediment de selecció de les entitats beneficiàries s'ha de fer mitjançant concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 21 de l'Ordenança esmentada.

7. La Comissió Avaluadora constituïda per a aquesta convocatòria ha estudiat i comprovat totes les sol·licituds presentades, fent els requeriments d'esmenes que van pertocar, i posteriorment va emetre l'informe que serveix de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent.

8. En virtut del punt 11.1 d'aquesta convocatòria d'ajudes econòmiques, les resolucions de concessió o de denegació de les ajudes es notificarà a les entitats interessades i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

9. L'òrgan competent per aprovar les bases específiques i resoldre els procediments d'ajudes, prestacions i subvencions relatives a les competències atribuïdes a l'IMAS, és la Presidència de l'IMAS, en virtut de l'article 7.2.7 dels Estatuts de l'IMAS i atès el Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena el conseller executiu de Drets Socials (BOIB núm. 92 de 9 de juliol de 2019), el qual, d'acord amb l'article 7.1 dels Estatuts de l'IMAS, exercirà també el càrrec de president de l'IMAS.

10. La Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que va aprovar la convocatòria pública d'ajudes econòmiques a a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut per a l'any 2022, i activitats i /o accions formatives destinades a donar suport a entitats que treballen amb persones en risc d'exclusió social (BOIB nº 139 de 27 d'octubre de 2022).

11. Constatat que s'ha complert amb l'establert a l'Ordenança general de subvencions i a la convocatòria, que existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2022 per a la concessió d'aquestes ajudes, i així mateix, que consta a l'expedient la documentació comptable, i que no existeixen deutes pendents.

Existint informe de l'òrgan instructor en el qual consti que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les mateixes, i la documentació com mentre no té deutes i per tant, compleixen amb els requisits per ser persones beneficiàries.

12. Aquest expedient conté els informes del Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció delegada de l'IMAS corresponents per poder procedir als atorgaments i denigracions d'aquesta convocatòria.​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​Per tot això,

 

Resolc

Primer. ATORGAR les ajudes econòmiques a les següents entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut, per a l'any 2022, pels conceptes i pels imports que seguidament es ressenyen, així com DISPOSAR i RECONÈIXER en el seu favor una despesa per a la LÍNIA I per un import total de CINC-CENTS SEIXANTA MIL EUROS (560.000,00€), d'acord amb el punt 14.1 de les bases que preveu una basteta del 100%, desglossat de la següent manera i amb càrrec al documents comptables que s'adjunten en l'expedient:

  • CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA, amb CIF Q0700067B, un import de 378.110.98€
  • CREU ROJA ILLES BALEARS amb CIF Q2866001G, UN IMPORT DE 181.889,02€

i per a la LÍNIA II (Entitats amb problemes afegits de salut) per un import de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00), amb càrrec al documents comptables que s'adjunten en l'expedient:

  • ICE CAN GAZÀ amb CIF G57226086, i per un import de 60.000.00€

Segon.- DISPOSAR a favor de EAPN IB XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL, amb CIF G57357048, una despesa per a la LINIA III (Activitats i/o accions formatives) per un import de 11.203.45€., atès que el punt 14.2 de les bases preveu per procedir al pagament d'aquesta línia «14.2. Línia III. L'import de la subvenció aprovada una vegada concedida i acceptada la subvenció i prèvia comprovació de la justificació presentada», amb càrrec al documents comptables que s'adjunten en l'expedient.

Tercer.- DENEGAR les ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut, per a l'any 2022 sol·licitades per les següents entitats i pels motius següents:

  • ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER per no complir amb l'establert al punt 10.2 de les bases de la convocatòria de les ajudes.

Quart.- CANCEL·LAR l'autorització de la despesa per la diferència comptable no atorgada.

Cinquè. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base Nacional de Dades de Subvencions.

Sisè. COMUNICAR aquesta resolució a les entitats relacionades, al cap de la Secció d'Inserció Social, al Servei de Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada de l'IMAS.

 

Palma, 23 de desembre de 2022

La presidenta de l'IMAS ​​​​​​​Sofía Alonso Bigler