Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 782304
Aprovació definitiva de la Modificació del Reglament del servei públic de cementiris i serveis funeraris municipals del municipi de Sant Antoni de Portmany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que no s'ha presentat cap reclamació durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari inicial aprovatori de la modificació del Reglament del servei públic de cementiris i serveis funeraris municipals del municipi de Sant Antoni de Portmany, el text sencer del qual es fa públic per al seu general coneixement, en compliment del que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local .

«PREÀMBUL

La capacitat normativa de les Entitats Locals està reconeguda amb caràcter general en l'art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (d'ara endavant LRBRL), i article 100 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears conforme als quals, en la seva qualitat d'Administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de les seves competències, tenen reconeguda, entre altres, la potestat reglamentària.

Per part seva, l'article 25.2 k) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueix competències als municipis en matèria de cementiris i activitats funeràries, i l'article 29.2 ab) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, atribueix als municipis de les Illes Balears la competència en matèria de regulació i gestió dels cementiris i serveis funeraris, així com el seu control sanitari, i Policia Sanitària Mortuòria.

En el marc del que es disposa en la Llei 49/1978, de 3 de novembre, d'enterraments en cementiris municipals, i el Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, totes dues normes estatals, es va dictar en el seu moment el Decret 105/1997, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el marc d'aquesta regulació es va aprovar el Reglament del servei públic de cementiris i serveis funeraris municipals del municipi de Sant Antoni de Portmany, sent publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 126 de data 14 d'octubre de 2017. Actualment, el Decret autonòmic 105/1997, de 24 de juliol, es troba derogat, havent estat substituït pel Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears.

En aquests moments, és necessari realitzar una modificació del Reglament del servei públic de cementiris i serveis funeraris municipals del municipi de Sant Antoni de Portmany, i això a fi de facilitar l'acostament de les restes de familiars podent dur-se a terme el trasllat dels mateixos d'un nínxol a un altre sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

Article únic. Modificació de l'articulat del Reglament del servei públic de cementiris i serveis funeraris municipals del municipi de Sant Antoni de Portmany

Un. Es modifica l'apartat 1, de l'article 28, que queda redactat com segueix:

1.- La inhumació, exhumació, trasllat, incineració i cremació de cadàvers i restes es regirà en tot cas per les disposicions legals vigents en matèria higienicosanitàries.

Els trasllats es realitzaran d'un nínxol a un altre per a reunificar restes, quan tots dos nínxols siguin del mateix titular, i si no són d'aquest, sempre que disposin de l'autorització de l'altre titular, o bé per a l'exhumació i trasllat a un altre cementiri, a la ossera comuna o per a incineració.

Podran traslladar-se les restes d'un nínxol a un altre que es trobi lliure, sempre que el nínxol de destí estigui situat en el mateix passadís d'un altre nínxol on es trobin inhumats les restes d'un familiar de fins a un segon grau de parentiu entre els difunts.».

Contra aquest acord, s'hi pot interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, amb seu a Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sant Antoni de Portmany. (23 de desembre de 2022) L'alcalde (Marcos Serra Colomar)