Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 784127
Suplència en les funcions de la Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que en data 22 de desembre de 2022, el batle ha dictat la següent resolució:

SUPLÈNCIA EN LES FUNCIONS DE LA BATLIA

Pep Jaume Umbert, batle de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,

Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 23.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb l'article 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC

1.- Disposar la suplència en la totalitat de les funcions d'aquesta Batlia per part de la primera tinenta de batle, la senyora Antònia Bauzà Lliteras, des del dia 23 de desembre de 2022 al 3 de gener de 2023, ambdós inclosos.

2.- Aquesta Resolució es publicarà al BOIB, se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri i es notificarà a la interessada.”

 

Sant Llorenç des Cardassar, 22 de desembre de 2022

El batle Pep Jaume Umbert