Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 789218
Acord del Consell Executiu per qual es modifiquen els Plans estratègics de subvencions del Consell de Mallorca i de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, reunit en sessió de 21 de desembre de 2022, ha adoptat, entre d'altres, l'Acord de modificació dels Plans estratègics de subvencions del Consell de Mallorca i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2022, d'acord amb el detall següent:

Primer.- APROVAR la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2022, en el sentit d'INCLOURE al Pla la següent línia de subvenció:

DEPARTAMENT O ENTITAT:

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

PROGRAMA:

PROMOCIÓ ECONÒMICA (43110)

DENOMINACIÓ:

Convocatòria de subvencions d'estímul del comerç local i dels productes artesans, ecològics, amb Denominació d'Origen o Indicació Geogràfica Protegida de Mallorca mitjançant els «Bons descompte de Mallorca»

 

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Aplicacions pressupostàries

Procediment i règim de concessió

Cost previst

(3 anys)

Termini d'execució

- Donar suport al sector del comerç local, els autònoms i les entitats d'economia social com a mesura de contenció de la inflació.

- Incentivar la compra de productes de proximitat (artesans, ecològics, amb DO o IGP).

Entitats de l'economia social, d'acord amb la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

- Autònoms, Empreses i Entitats amb ànim de lucre

- Entitats de l'economia social sense ànim de lucre

65.43110.47900

65.43110.48900

Convocatòria pública en règim de concurrència competitiva

2022:

1.000.000 €

2023: 0€

2024: 0€

2022

Segon.- APROVAR la modificació del Pla estratègic de subvencions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en el sentit que:

Allà on diu:

DEPARTAMENT O ENTITAT:

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

PROGRAMA:

INCLUSIÓ SOCIAL

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa a la Fundació Creu Roja Espanyola a les Illes Balears per al projecte d'AJUDA BÀSICA D'ALIMENTS I PRODUCTES D'HIGIENE CRISI D'UCRAÏNA

 

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Aplicacions pressupostàries

Procediment i règim de concessió

Cost previst

(3 anys)

Termini d'execució

Donar suport per a l'adquisició d'aliments i productes d'higiene personal per part de la Fundació Creu Roja Espanyola a les Illes Balears per mitigar els efectes produïts per la crisi d'Ucraïna a l'Illa de Mallorca.

Fundació Creu Roja Espanyola a les Illes Balears

Compra d'aliments i productes d'higiene

30.23152.48003

Subvenció nominativa

Concessió directa

100.000€ (2022)

0 € (2023)

0 € (2024)

Exercici 2022

 

Ha de dir:

DEPARTAMENT O ENTITAT:

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

PROGRAMA:

INCLUSIÓ SOCIAL

DENOMINACIÓ:

Subvenció nominativa a la Fundació Creu Roja Espanyola a les Illes Balears per al projecte d'AJUDA BÀSICA D'ALIMENTS I PRODUCTES D'HIGIENE CRISI D'UCRAÏNA

 

Objectius Estratègics

Sectors beneficiaris

Línies de subvenció

Aplicacions pressupostàries

Procediment i règim de concessió

Cost previst

(3 anys)

Termini d'execució

Donar suport per a l'adquisició d'aliments i productes d'higiene personal per part de la Fundació Creu Roja Espanyola a les Illes Balears per mitigar els efectes produïts per la crisi d'Ucraïna a l'Illa de Mallorca.

 

Fundació Creu Roja Espanyola a les Illes Balears

Compra d'aliments i productes d'higiene

30.23152.48003

Subvenció nominativa

Concessió directa

100.000€ (2022)

0 € (2023)

0 € (2024)

Des de l'1 de juliol de 2022 fins el 31 de març de 2023

 

Palma, (signat electònicament 27 de desembre de 2022)

​​​​​​​El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez