Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de nova obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació del projecte i de reconeixement, en concret, de la declaració d'utilitat pública del projecte «Green Hysland» d'instal·lació de recepció i canalització de transport d'hidrogen per injecció en xarxa de gasoductes a l’illa de Mallorca, motivada per l’addenda núm. 1 al projecte

    Número de registre 11082 - Pàgines 61739-61740

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Anunci de l'acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca sobre la modificació de la normativa del sistema tarifari integrat

    Número de registre 11711 - Pàgina 61741

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 3ª Tanda (Anualitat 2021) de data 7 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de les pastures per a l’aprofitament de la Ramaderia ecològica, per l’any 2015( Anualitat 2021)

    Número de registre 11641 - Pàgines 61742-61745

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió-subrogació als beneficiaris de les ajudes, exp. 201 de data 3 de desembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 11643 - Pàgines 61746-61749

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Total 13ª TANDA (anualitat 2021) de data 3 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 11741 - Pàgines 61750-61754

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Total 15 ª TANDA (anualitat 2021) de data 3 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 11742 - Pàgines 61755-61758

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Total 14ª TANDA (anualitat 2021) de data 3 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 11744 - Pàgines 61759-61762

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears d’alienació mitjançant subhasta de 3 parcel·les rústiques de Petra

    Número de registre 11266 - Pàgines 61763-61764

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2022/2036

    Número de registre 11673 - Pàgina 61765

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2021/7655 (Llibre de declaracions d’interès general núm. 2021/09)

    Número de registre 11675 - Pàgina 61766

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la resolució per la qual queda deserta la convocatòria de 2023 que regeix la concessió de dues beques a joves investigadors sobre les línies temàtiques de la col·lecció pictòrica del Consell de Mallorca (BDNS 657087)

    Número de registre 11717 - Pàgina 61767

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Anunci per a presentar propostes que derivin en la signatura de contractes privats de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d’interès turístic

    Número de registre 11687 - Pàgines 61768-61769

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació inicial de la modificació puntual de la fitxa específica de la Marca Reserva de Biosfera d’explotacions agràries elaboradores de formatge (Exp. 0919-2022-000001)

    Número de registre 11551 - Pàgines 61770-61771

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 19 de desembre de 2022, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació pressupostària (MC024) competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (exp. 0426- 2022-000024)

    Número de registre 11564 - Pàgina 61772

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de traspàs de drets perpetus d'enterrament dels nínxols 1,2,3,4,5 i 6 de la sepultura núm. 147 – Zona 2 del Cementiri Municipal d’Algaida

    Número de registre 11328 - Pàgina 61773

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de traspàs de drets perpetus d'enterrament dels nínxols 377,378 i 379 de la Col·lectiva 3 del Cementiri Municipal d’Algaida

    Número de registre 11393 - Pàgina 61774

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació dels padrons i llistes cobratòries dels preus del servei d'estada del Centre de Dia del 2022

    Número de registre 11623 - Pàgina 61775

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Relació de propietaris, béns i drets afectats pel projecte “Eix cívic d’accés a Font de Sa Cala” del terme municipal de Capdepera

    Número de registre 11760 - Pàgines 61776-61777

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial modificació del reglament d’organització i funcionament del ple de l’ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 11619 - Pàgina 61778

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Exposició publica aprovació inicial Pressupost General, Plantilla de Personal i Relació de Llocs de Treball exercici 2022

    Número de registre 11678 - Pàgina 61779

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l'exercici 2023

    Número de registre 11609 - Pàgina 61780

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial del Pressupost i plantilla de personal de l'Ajuntament des Mercadal per a l'any 2023

    Número de registre 11605 - Pàgina 61781

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2023

    Número de registre 11613 - Pàgina 61782

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació Ordenança Toninaina

    Número de registre 11615 - Pàgina 61783

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Compte general de l'exercici 2021

    Número de registre 11722 - Pàgina 61784

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Modificar la circulació e implantar una àrea de circulació restringida (ACIRE) a la plaça Major, carrer Joan i Lluis Mulet i a un tram del carrer Cabrera

    Número de registre 11726 - Pàgines 61785-61786

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació provisional del pressupost general per a l’exercici 2023 de l'Ajuntament de Maó

    Número de registre 11562 - Pàgina 61787

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Aprovació inicial de Modificació pressupostària (expedient núm. 3/2022)

    Número de registre 11569 - Pàgina 61788

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública del Reglament de les colònies felines autoritzades

    Número de registre 11625 - Pàgina 61789

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de la Taxa per utilització d' instal·lacions esportives municipals

    Número de registre 11627 - Pàgina 61790

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació provisional i exposició pública de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic d'activitats formatives i lúdiques

    Número de registre 11629 - Pàgina 61791

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança de Medi Ambient

    Número de registre 11644 - Pàgina 61792

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inical i exposició pública de la modificació de l'Ordenança del preu públic de l'Escola de Ceràmica

    Número de registre 11645 - Pàgina 61793

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació d'espais a la Fira del Fang

    Número de registre 11646 - Pàgina 61794

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació inicial modificacions de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número de registre 11581 - Pàgina 61795

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE 21-0007. Aprovació inicial del projecte d’estudi de detall relatiu a la implantació d’una benzinera al C/ Ter 29, Son Fuster

    Número de registre 11666 - Pàgina 61796

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Pressupost i Plantilla 2023

    Número de registre 11578 - Pàgina 61797

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Catàleg Municipal de Camins de Sant Lluís

    Número de registre 11624 - Pàgina 61798

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació inicial expedient modificació de crèdit núm. 13/2022 (exp. 1405/2022)

    Número de registre 11738 - Pàgina 61799

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació inicial expedient modificació de crèdit núm. 14/2022 (exp. 1406/2022)

    Número de registre 11747 - Pàgina 61800