Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SINEU

Núm. 788988
Rectificació oferta pública ocupació 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 19 de desembre s'ha dictat el Decret de Batlia núm. 476/2022, segons el qual es rectifica l'errada detectada en el Decret de Batlia núm. 149/2022, de 23 de maig, en relació a l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2022.

Per la qual cosa, es publica el text definitiu de l'Oferta Pública d'Ocupació per a 2022 amb les rectificacions oportunes, als efectes de l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Oferta Pública d'Ocupació 2022

A) Emmarcades dins els processos d'estabilització d'ocupació temporal regulat a l'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, s'inclouen en la present oferta les places de naturalesa estructural, que estan o no dins les relacions de llocs de treball, plantilla de personal o altres formes d'organització de recursos humans, es troben dotades pressupostàriament i han estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda al menys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, així com aquelles places que compleixen aquests requisits però han estat ocupades amb anterioritat a 1 de gener de 2016, segons la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021.

PERSONAL LABORAL

Grup/Subgrup de classificació professional o assimilat

Categoria professional

Places

Forma d'accés

Agrupacions Professionals

Peó brigada

2

Concurs

C2

Oficial brigada

1

Concurs

Agrupacions Professionals

Personal neteja

3

Concurs

Agrupacions Professionals

Personal neteja

1

Concurs-oposició

C1

Tècnica Educació Infantil

4

Concurs

PERSONAL FUNCIONARI

Grup/Subgrup de classificació professional o assimilat

Escala

Subescala

Places

Forma d'accés

C2

Administració Especial

Auxiliar Biblioteca

1

Concurs

B) De nova creació, en base a l'article 19.7 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressuposts General de l'Estat per a 2022, degudament justificades en l'expedient, s'inclouen les següents places:

PERSONAL FUNCIONARI

Grup/Subgrup de classificació professional o assimilat

Escala

Subescala

Places

Forma d'accés

A1

Administració General

Tècnic Administració General

1

Torn lliure. Concurs-oposició

C2

Administració General

Auxiliar

1

Torn lliure. Concurs-oposició

C) Emmarcades dins l'article 20.Un.1b) de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressuposts General de l'Estat per a 2022, corresponent a la taxa de reposició d'efectius, s'inclouen les següents places:

PERSONAL FUNCIONARI

Grup/Subgrup de classificació professional o assimilat

Escala

Subescala

Places

Forma d'accés

C1

Administració General

Administrativa

1

Promoció interna

Sineu, document signat electrònicament (27 de desembre de 2022 El batle Tomeu Mulet Florit)