Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 782530
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoca parcialment la Resolució de 16 de desembre de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022) en la part que afecta a Antonio Soldado Campillo, titular de l’expedient FOTOPAR22-1003/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de setembre de 2021, en el BOIB núm. 180 es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció al senyor Antonio Soldado Campillo en el marc de la convocatòria per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

3. La convocatòria de referència, en els punts 4.7 i 4.8, estableix que les inversions objecte de la sol·licitud no es poden haver iniciat ni pagat abans del dia de la presentació de la sol·licitud, i s'han d'executar i pagar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas de persones físiques, i de sis mesos per a comunitats de propietaris. Això no obstant, aquesta data límit mai no podrà ser posterior al 31 d'octubre de 2022. A més, d'acord amb el punt 10.4 de la convocatòria, el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades en cap cas no pot ser posterior al cinquè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.

4. Un cop exhaurit el termini de justificació establert en el punt anterior, no constava a l'òrgan administratiu que el senyor Antonio Soldado Campillo (expedient FOTOPAR22-1003/2022) hagués presentat la justificació requerida pel pagament de la subvenció aprovada.

5. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va fer un requeriment en el qual es sol·licitava la justificació de l'activitat i es concedia un termini de màxim quinze dies hàbils per a presentar-la, a més d'informar que, si no es presentava la documentació esmentada, es procediria a la revocació de la subvenció (BOIB núm.152, de 22 de novembre de 2022).

6. En data 16 de desembre de 2022,atès que, un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, el senyor Antonio Soldado Campillo no havia presentat la documentació pendent es va dictar la Resolució de revocació de la subvenció, publicada al BOIB núm.165, de 20 desembre de 2022.

7. El 20 de desembre de 2022, es va detectar que, el senyor Antonio Soldado Campillo, havia aportat la documentació requerida el 19 de desembre de 2022, abans de la publicació de la resolució de revocació.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 16 de desembre de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022), en la part que afecta el senyor Antonio Soldado Campillo (expedient FOTOPAR22-1003/2022).

2. Retrotreure les actuacions al moment anterior en què es va dictar la Resolució i continuar la tramitació de l'expedient de subvenció FOTOPAR22-1003/2022.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)