Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 783914
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 5 de desembre de 2022, el secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat va emetre una memòria justificativa relativa a la necessitat d'iniciar la tramitació del Projecte de decret de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, com a conseqüència de la modificació de l'article 75 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), efectuada per la Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre.

2. El mateix 5 de desembre de 2022, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, d'acord amb l'article 56 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, va dictar la resolució d'inici de la tramitació del Projecte de decret de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa.

Per tot això, i atesa la naturalesa de la disposició, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre el Projecte de decret de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa a informació pública i posar-lo a disposició de les persones interessades, perquè el puguin consultar, a les oficines de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, Palma), i també en l'apartat de la Secretaria General de la pàgina web de la mateixa Conselleria, el Portal de Transparència i en el web de Participació Ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini d'informació pública fins al dia 16 de gener de 2023 (inclòs), per tal que els ciutadans puguin presentar, fins a aquesta data, les al·legacions, les aportacions o els suggeriments que estimin pertinents pels mitjans següents:

a) Per via telemàtica simplificada utilitzant el formulari web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears, que permet presentar aportacions sense la necessitat de disposar de certificat electrònic o DNI electrònic, però no emet justificant de recepció del contingut enviat. No obstant això, sempre que les aportacions presentades mitjançant aquest formulari web contenguin la identificació de la persona o l'entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa.

b) Per via telemàtica ordinària, si es disposa de certificat digital o DNI electrònic, mitjançant el tràmit del procediment de consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret de la Seu Electrònica, adreçades a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (DIR3 A04027018).

c) Presencialment, si es tracta d'una persona física no obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració (d'acord amb l'article 14.2.c) de la Llei 39/2015), també es poden presentar les aportacions per escrit adreçat a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (DIR3 A04027018), en el Registre del passeig de Sagrera, 2, de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, (23 de desembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez