Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 787519
Resolució complementària a l’Acord del Consell Executiu de 18 de novembre de 2022, de resolució i concessió de la convocatòria de subvencions pluriennal 2022-2023 al fons d'activitats del catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats d'administració local o els organismes públics que en depenen (CAEM i CULTURA EN XARXA) BDNS: 647381

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Us comunic que, dia 15 de desembre de 2022, la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística ha dictat la resolució següent:

1. Rectificar l'Acord del Consell Executiu de dia 18 de novembre de 2022 en el sentit següent:

ON DIU:

“Subvencions concedides Línia 3 - Activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell de Mallorca, referides a la secció cultural d'activitats per fomentar la lectura

ENTITAT

NIF

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

Disposició de la despesa amb càrrec a l'exercici 2022

Disposició de la despesa amb càrrec a l'exercici 2024

AJUNTAMENT SA POBLA

P0704400A

1.400,00 

700,00 

700,00 

HA DE DIR:

“Subvencions concedides Línia 3 - Activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell de Mallorca, referides a la secció cultural d'activitats per fomentar la lectura

ENTITAT

NIF

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

Disposició de la despesa amb càrrec a l'exercici 2022

Disposició de la despesa amb càrrec a l'exercici 2024

AJUNTAMENT SA POBLA

P0704400A

2.500 

1.250 

1.250 

2. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 16 de desembre de 2022)

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística (Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística.  Resolució de 23/07/2019, BOIB núm. 109, de 08/08/2019) Josep Mallol Vicens