Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 789075
Substitució de la batlessa del 6 al 9 de gener de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlia-presidència d'aquest Ajuntament, en data 23 de desembre de 2022, ha resolt literalment el següent:

“Vists els articles 23.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local i 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, Reial Decret 2568/86, que disposen que els tinents de batle subtitueixen al batle per ordre de nomenament en els casos de vacant, absència o malaltia.

Per tot el que s´ha exposat, en virtut de les facultats que em són conferides per la legislació vigent, DISPÒS:

Primer. Delegar en el primer Tinent de batlessa, Joan Gaspar Aguiló Martínez, entre els dies 6 i 9 de gener de 2023, ambdós inclosos, la totalitat de les funcions de la Batlia, atesa l'absència de la batlessa.

Segon. Donar compte d'aquesta resolució en la primera sessió plenària que es celebri.

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."

 

Document signat electrònicament al marge (Santanyí, 27 de desembre de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat