Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 788688
Acord del Consell de Govern de 27 de desembre de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 18 de novembre de 2022 pel qual es modifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, a fi d’estendre els efectes retributius del personal fix al personal temporal a partir del dia 1r de gener de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 2 d'abril de 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern d'1 d'abril de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s'aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears (d'ara endavant, l'Acord de carrera).

L'Acord esmentat fou modificat en dues ocasions en les sessions de la Mesa Sectorial de Sanitat celebrades els dies 13 de gener de 2017 i 22 de maig de 2018, amb la ratificació posterior per part del Consell de Govern, en data de 19 de gener de 2017 i de 8 de juny de 2018.

El fet que l'Acord de carrera professional vigent (ni les successives modificacions) no reconegués la seva aplicació al personal estatutari temporal en les mateixes condicions que al personal estatutari fix va provocar múltiples reclamacions per part d'aquest personal, la qual cosa ha derivat en el reconeixement, per part del Tribunal Suprem, de la carrera professional com a condició de treball en la qual no hi pot haver distinció de tracte respecte del personal fix sense una causa objectiva que ho justifiqui. Igualment, hi ha hagut nombrosos pronunciaments judicials dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el mateix sentit.

És per això que ara s'ha considerat necessari acordar amb la part social una modificació de l'Acord de carrera a l'efecte de garantir que el personal estatutari temporal pugui percebre el complement de carrera professional en igualtat de condicions i import que el personal estatutari fix del mateix nivell i grup de classificació; tot això sense perjudici que els efectes econòmics derivats de la modificació s'estendran des del dia 1r de gener de 2021.

D'acord amb el que estableix l'article 12.1 4t d) de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, el 25 de novembre de 2022 la Direcció General de Pressuposts ha emès informe favorable relatiu a la modificació de l'Acord de carrera.

Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 4 del Decret 5/2017 de 27 de gener, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el 15 de desembre 2022 la Comissió ha emès informe favorable relatiu a la modificació de l'Acord de carrera.

Així doncs, de conformitat amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —formada per l'Administració i les organitzacions sindicals que hi tenen representació— es va aprovar el 13 de maig de 2022 un acord pel qual es regulen els criteris generals de la PIT del personal estatutari del Servei de Salut.

L'article 38 del Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic (aprovat pel Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre), en relació amb l'article 80 de la Llei 55/2003, disposa que els acords que versin sobre matèries que siguin competència del consell de govern d'una comunitat autònoma requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan perquè tenguin validesa i eficàcia.

Per tot això el Consell de Govern a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de dia 27 de desembre de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 18 de novembre de 2022 pel qual es modifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s'aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, a fi d'estendre els efectes retributius del personal fix al personal temporal a partir del dia 1r de gener de 2021.

 

Segon. Ordenar que es publiqui íntegrament aquest Acord, que s'annexa, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 de desembre de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 18 de novembre de 2022 pel qual es modifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s'aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, a fi d'estendre els efectes retributius del personal fix al personal temporal a partir del dia 1r de gener de 2021

Parts

Per l'Administració, la directora general de Funció Pública, designada per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears —o les persones en qui deleguin—, de conformitat amb el punt 2 de l'annex de l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat que consten com a signants d'aquest acord.

Antecedents

1. El 2 d'abril de 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern de 1r d'abril de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s'aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. L'Acord esmentat fou modificat en dues ocasions en les sessions de la Mesa Sectorial de Sanitat celebrades els dies 13 de gener de 2017 i 22 de maig de 2018, amb la ratificació posterior per part del Consell de Govern, en data de 19 de gener de 2017 i de 8 de juny de 2018.

3. La regulació actual en matèria de carrera professional estableix, en alguns aspectes, un règim diferenciat per al personal fix i el personal temporal, especialment pel que fa als efectes econòmics que es deriven del reconeixement d'un grau o nivell concret.

4. Darrerament, diversos pronunciaments judicials han conduït al Servei de Salut de les Illes Balears a replantejar la normativa vigent per reduir el tractament desigual entre el personal temporal i el fix, sempre que la desigualtat no vengui fonamentada en motius ajustats a dret.

5. Atès tot l'anterior, un cop analitzades les resolucions judicials i la regulació vigent en matèria de carrera, cal dur a terme una nova modificació de l'Acord regulador del sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears a fi que aquest s'ajusti millor a la legislació vigent.

6. Així doncs, en termes generals, cal modificar el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears (d'ara endavant, el Text consolidat), aprovat per l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de dia 17 de març i ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 1r d'abril de 2016 (i les seves modificacions posteriors) a fi que els efectes econòmics que se'n deriven per al personal fix s'estenguin al personal temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, amb efectes des del dia 1r de gener de 2021.

D'altra banda, cal recordar que l'actual modificació implica un efecte directe en la regulació dels punts 20.4, 23.4, 23.5 i les disposicions transitòries primera (punt tercer) i quarta del Text consolidat. D'aquesta manera, amb aquest acord, a partir del 1r de gener de 2021 es deixa sense efectes l'exigència que conté el punt 20.4 del Text consolidat relativa a haver d'adquirir la condició de fix per consolidar el nivell de carrera corresponent. També deixen de tenir efectes les conseqüències econòmiques i de consolidació que conté el punt 23.4 a), b), d) i f) del Text consolidat per al personal temporal, al qual se li aplicaran, sense distinció, els mateixos efectes econòmics que al personal fix.

7. D'igual manera, el punt 23.5 del Text consolidat regula les conseqüències econòmiques en matèria de carrera professional del personal temporal que adquireixi la condició de fix o que accedeixi a una plaça de diferent categoria, que, d'ara endavant, seran les mateixes que les previstes per al personal fix.

8. Així mateix, deixaran de tenir efectes totes les referències a la percepció del 25% de les quanties reconegudes pel grau I de carrera per al personal temporal.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut i de conformitat amb el que estableix la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, les parts que integram la Mesa Sectorial de Sanitat ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

ACORD

1. Modificar, amb efectes a partir del dia 1r de gener de 2021, el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, aprovat per l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de dia 17 de març i ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 1r d'abril de 2016 (i les seves modificacions posteriors) en els termes següents:

1.1 El punt 20.4 queda redactat de la manera següent:

20.4. El personal temporal que participi en aquest procés extraordinari d'enquadrament serà classificat en el nivell de carrera que li correspongui segons els serveis prestats.

1.2 El punt 23.4 (Personal temporal) queda redactat de la manera següent:

23.4 Personal temporal

a. Les interrupcions en la prestació de serveis del personal temporal —entesos com a nous nomenaments posteriors a la classificació a l'efecte de la carrera professional— no afectaran la classificació i no suposaran perdre el complement de carrera professional, que es percebrà quan es reprengui la prestació de servei en la mateixa categoria en què hagi estat classificat o en una altra categoria del mateix grup o subgrup i sempre que la titulació exigida per accedir-hi sigui la mateixa a l'exigida en la categoria en què prestava serveis com a personal temporal amb anterioritat.

b. En tots els casos els efectes econòmics es produiran durant la vigència del nomenament com a personal temporal.

c. En tot cas, a partir del dia 1r de gener de 2021, al personal temporal se li aplicarà, sense distinció, els mateixos efectes econòmics que al personal fix.

1.3 El punt 23.5 (Personal temporal que adquireix la condició de fix) queda redactat de la manera següent:

23.5 Personal temporal que adquireix la condició de fix

a. Al personal estatutari temporal classificat en un nivell de carrera professional com a personal temporal i que posteriorment adquireix la condició de fix per primera vegada li és aplicable allò que disposen els punts 22 i 23.3.

b. En tot cas, a partir del dia 1r de gener de 2021, al personal temporal se li aplicarà, sense distinció, la mateixa regulació i els mateixos efectes econòmics que al personal fix.

1.4 El punt 23.6 e) (Personal en situació de promoció interna temporal) queda redactat de la manera següent:

e. Per al cas que, com a personal temporal, hagi estat classificat amb un nivell de carrera d'acord amb el que disposa l'apartat b), i amb posterioritat reingressi com a personal estatutari fix i no tengui carrera reconeguda en la categoria d'origen, encara que hagi d'iniciar la carrera en el seu grup o subgrup, percebrà la totalitat de les retribucions que li corresponguin d'acord amb allò que el punt 23.5 disposa per al personal temporal.

1.5 El punt 23.7 c) (Personal en la situació d'excedència per prestar serveis en el sector públic en el Servei de Salut de les Illes Balears) queda redactat de la manera següent:

c) Si reingressa com a personal estatutari fix en la categoria d'origen percebrà el total de la quantitat establida per al nivell de carrera que tenia reconegut com a personal fix i recuperarà el nivell o grau que tenia en la categoria corresponent.

Si no té carrera com a personal fix, però ha estat classificat amb un nivell o grau de carrera com a personal temporal, tot i que hagi d'iniciar la carrera en el seu grup o subgrup percebrà la totalitat de les retribucions que li corresponguin d'acord amb allò que el punt 23.5 disposa per al personal temporal.

Si reingressa com a personal estatutari fix en la categoria d'origen i aquesta pertany al mateix grup o subgrup i la titulació exigida per accedir-hi és la mateixa que l'exigida per a la categoria en què se l'hagi classificat com a personal temporal, podrà continuar la carrera en el nivell més alt que se li hagi reconegut en qualsevol de les dues categories i li serà aplicable el punt 23.3 a).

1.6 El títol del punt 23.10 (Personal estatutari fix amb un grau de carrera professional acreditat en altres serveis de salut) queda redactat de la manera següent:

Personal estatutari amb un grau de carrera professional acreditat en altres serveis de salut

1.7. El punt 3 de la disposició transitòria primera queda redactat de la manera següent:

3. A partir del dia 1r de gener de 2021, el personal temporal al qual es va minorar la quantia del complement de carrera professional percebrà les mateixes quantitats que li corresponguin al personal fix.

1.8 La disposició transitòria quarta (Procediment extraordinari de classificació del personal temporal) queda redactada de la manera següent:

Disposició transitòria quarta

Procediment extraordinari de classificació del personal temporal

1. Procediment extraordinari de classificació del personal temporal ja classificat en un grau de carrera professional anteriorment a aquest acord

Aquest personal, sempre de manera que no suposi modificar la quantitat percebuda, pot optar a ser classificat en el nivell o grau de la carrera professional que li correspongui en el supòsit de no haver estat classificat com a resultat de la convocatòria de carrera anterior, sempre d'acord amb els criteris i els límits que la disposició transitòria segona estableix per al personal estatutari fix (classificat fins a dos nivells més, com a màxim).

2. Personal temporal no classificat en un nivell o grau de carrera professional

El personal temporal que no hagi estat classificat en cap convocatòria de carrera anterior serà classificat en el nivell o grau que li correspongui si acredita un mínim de cinc anys de serveis prestats, sempre d'acord amb els criteris i els límits que la disposició transitòria tercera estableix per al personal estatutari fix (accés al grau III, com a màxim).

D'acord amb el punt 4 de la disposició addicional primera, el personal temporal classificat amb un grau o nivell de carrera que a partir del 31 d'octubre de 2006 va accedir també com a temporal a un altre grup o subgrup ha d'iniciar la carrera professional en la nova categoria adquirida; per tant, li són aplicables aquest calendari i els percentatges establerts en els apartats següents.

3. Els serveis prestats pel personal a l'efecte d'aquest procediment extraordinari es computaran d'acord amb el que estableixen el punt 4.3.b i la disposició addicional primera.

4. Al personal temporal li serà aplicable allò que disposa el punt 23.4 respecte de la classificació i les retribucions que ha de percebre.

1. 9 S'introdueix una disposició transitòria novena amb el contingut següent:

Disposició transitòria novena

A partir del dia 1r de gener de 2021, les taules que contenen les quanties retributives s'han d'aplicar sense distinció entre el personal fix i el temporal del Servei de Salut.

1. 10 S'introdueix una disposició transitòria desena amb el contingut següent:

Disposició transitòria desena

Àmbit d'aplicació temporal

1. Aquest acord únicament té efectes retributius, sense que en cap cas se'n derivi l'obligació de classificar en un nivell o grau de carrera al personal temporal que no hagi estat classificat en cap convocatòria de carrera anterior.

2. Els efectes econòmics d'aquest acord per a aquest col·lectiu només seran d'aplicació a les quanties generades en concepte de carrera professional a partir del dia 1r de gener de 2021.

2. Determinar que aquest acord retrotrau els seus efectes econòmics al dia 1r de gener de 2021.

3. No obstant això, aquest acord no afectarà els procediments judicials i/o demandes que es trobin pendents de resoldre quan entri en vigor.

 

Com a prova de conformitat, signam aquest acord.

 

Palma, 18 de novembre de 2022

Per l'Administració

Per les organitzacions sindicals

 

SATSE

USAE

UGT

SIMEBAL CESM

CSIF

CCOO