Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Ordre 29/2022 conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’aprova la vuitena modificació de l’Ordre conjunta, de 28 de maig de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19

    Número d'edicte 10160 - Pàgines 47969-47972

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 25/2022, crèdit extraordinari finançant amb càrrec al romanent líquid de tresoreria del pressupost general del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 10170 - Pàgina 47973

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial d’espais en el Museu de Menorca del Consell Insular de Menorca (Exp. 0509-2022-000002)

    Número d'edicte 10213 - Pàgines 47974-47976

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de l'Escola Municipal d'Infants Flor de Murta

    Número d'edicte 10127 - Pàgina 47977

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de la modificació del reglament regulador del premi literari Joan Guasp Vila de Consell

    Número d'edicte 10116 - Pàgina 47978

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei de l’Escorxador municipal

    Número d'edicte 10121 - Pàgines 47979-47981

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva Ordenança Municipal de Subvencions

    Número d'edicte 10169 - Pàgines 47982-48006

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la Llicència d’obertura d’establiments

    Número d'edicte 10198 - Pàgines 48007-48010

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

    Número d'edicte 10200 - Pàgines 48011-48014

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de Cementiri Local

    Número d'edicte 10201 - Pàgines 48015-48017

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

    Número d'edicte 10202 - Pàgines 48018-48020

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques del municipi de Llucmajor

    Número d'edicte 10218 - Pàgines 48021-48023

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 23/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides pressupostàries

    Número d'edicte 10065 - Pàgina 48024

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de l'esmena a la modificació de crèdit núm. 8 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 10216 - Pàgina 48025

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de l'exercici 2022

    Número d'edicte 10144 - Pàgines 48026-48028

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de transferències nominatives del Pressupost General de l'exercici 2022

    Número d'edicte 10145 - Pàgina 48029

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l’expedient 5621/2022 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari – Exp. 024-2022 Crèdit extraordinari

    Número d'edicte 10146 - Pàgines 48030-48031

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva de les modificacions de crèdits núm. 12 i 13/2022

    Número d'edicte 10150 - Pàgina 48032

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva expdt. modificació pressupost 16/22, de suplements de crèdits finançats amb càrrec al RLT

    Número d'edicte 10147 - Pàgina 48033

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escoleta municipal de santa gertrudis “els menuts”

    Número d'edicte 10194 - Pàgines 48034-48037

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

    Número d'edicte 10195 - Pàgines 48038-48043

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis d’escoleta

    Número d'edicte 10173 - Pàgina 48044

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva Modificació de Crèdit en la modalitat de Crèdit extraordinari/suplement finançat a càrrec de Romanent líquid de Tresoreria

    Número d'edicte 10175 - Pàgina 48045

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de crèdit núm. 05/2022

    Número d'edicte 10141 - Pàgina 48046