Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Citació d’actes d’ocupació per a la instal·lació elèctrica corresponent al Projecte de nova línia aèria-subterrània, ampliació de xarxa BT 10662 Corral d’en Bennàssar

    Número de registre 10114 - Pàgina 48601

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la prestació del servei d’escola matinera que duguin a terme els centres educatius concertats de les Illes Balears

    Número de registre 10233 - Pàgines 48602-48603

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord d’aprovació inicial del Projecte del Pressupost General del Consell de Mallorca, i entitats dependents per a l’exercici 2023

    Número de registre 10120 - Pàgina 48604

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Informació pública de l’acord d'aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de gestió de residus no perillosos inclosos en el servei públic insularitzat de gestió de residus urbans de l’illa de Mallorca per inclusió de la revisió de les tarifes del servei per a l’exercici 2023

    Número de registre 10140 - Pàgines 48605-48607

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 19-2022-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 10124 - Pàgines 48608-48609

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 21 de novembre de 2022, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificació pressupostària (MC021) competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (exp. 0426- 2022-000021)

    Número de registre 10122 - Pàgina 48610

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 9756 - Pàgina 48611

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 9762 - Pàgina 48612

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdits extraordinaris per mitjà de romananent líquid de Tresoreria

    Número de registre 10209 - Pàgina 48613

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació inicial de la mutació demanial subjectiva d' uns terrenys per a la construcció d'un nou centre de salut a Campos

    Número de registre 10206 - Pàgina 48614

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació dels padrons i llistes cobratòries dels preus del servei d'estada del Centre de Dia del 2022

    Número de registre 10155 - Pàgina 48615

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Proposta de resolució provisional per concedir les subvencions per adquisició de llibres de text i material escolar obligatori per al curs 2022/2023

    Número de registre 10094 - Pàgina 48616

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació del Ple de l'Ajuntament d'Esporles de l'expedient 1814/2022 de modificació de crèdit – suplement de crèdit

    Número de registre 10186 - Pàgina 48617

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació del Ple de l'Ajuntament d'Esporles de l'expedient 1779/2022 de modificació de crèdit – suplement de crèdit

    Número de registre 10187 - Pàgina 48618

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació del Ple de l'Ajuntament d'Esporles de l'expedient 1740/2022 de modificació de crèdit – suplement de crèdits

    Número de registre 10188 - Pàgina 48619

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació del Ple de l'Ajuntament d'Esporles de l'expedient 1742/2022 de modificació de crèdit – suplement de crèdit

    Número de registre 10189 - Pàgina 48620

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació del Ple de l'Ajuntament d'Esporles de l'expedient 1741/2022 de modificació de crèdit – crèdit extraordinari

    Número de registre 10190 - Pàgina 48621

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació del Ple de l'Ajuntament d'Esporles de l'expedient 1739/2022 de modificació de crèdit – transferència de crèdits

    Número de registre 10191 - Pàgina 48622

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació del ple de l'ajuntament d'Esporles de l'expedient 1737/2022 de modificació de crèdit – transferència de crèdits

    Número de registre 10192 - Pàgina 48623

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic de l’Escola Infantil Ses Oronelles

    Número de registre 10217 - Pàgina 48624

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci modificació de crèdit núm. 27/22

    Número de registre 10117 - Pàgina 48625

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci Compte General 2020

    Número de registre 10119 - Pàgina 48626

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei social d’ajuda a domicili

    Número de registre 10115 - Pàgina 48627

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial ordenança reguladora de residus i del consum responsable del municipi de Manacor

    Número de registre 10089 - Pàgina 48628

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial Reglament municipal regulador del teletreball dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Manacor

    Número de registre 10090 - Pàgina 48629

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació inicial modificacions de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número de registre 10215 - Pàgina 48630

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Expedient N.º 2046/2022: Acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja pel qual s’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 03/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 10224 - Pàgina 48631

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial pressupost 2023

    Número de registre 10193 - Pàgina 48632

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Acord del ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel qual s'aprova inicialment el expedient de modificació de crèdits n.º 2022/020960 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 10196 - Pàgina 48633

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci d'aprovació inicial d'ordenances fiscals reguladores de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 10197 - Pàgina 48634

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació provisional d'expedients de modificació de crèdit en la modalitat crèdit extraordinari/suplement a càrrec del Romanent de Tresoreria (exp 3 i 4)

    Número de registre 10174 - Pàgina 48635

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2023

    Número de registre 10138 - Pàgina 48636