Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 699258
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 25/2022, crèdit extraordinari finançant amb càrrec al romanent líquid de tresoreria del pressupost general del Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes del que disposa l'article 177.2, en relació amb l'article 169.3 i 5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic que en no haver-se presentat al·legacions contra l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 25/2022, crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria del pressupost general del Consell Insular d'Eivissa, aprovat pel Ple del Consell Insular d'Eivissa, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2022 i publicat al BOIB núm. 141, d'1 de novembre de 2022, transcorregut el termini d'informació pública, queda aprovada definitivament la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria, següent:

Vinculació

Partida

Econòmica

Capítol

Departament

Denominació

Quantia

3-6

3340

60900

6

Cultura

Adquisició immoble a Sant Antoni de Portmany per condicionar-lo com a equipament cultural i patrimonial

2.800.000 €

3-7

3340

76203

7

Cultura

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l'ampliació i creació de la nova seu de l'Escola Municipal de Música

700.000 €

 

Eivissa, 24 de novembre de 2022

El cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa José Vicente Garibo Redolat