Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 700688
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques del municipi de Llucmajor

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de setembre de 2022 va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal, publicat l'anunci en el BOIB número 128 de data 1 d'octubre de 2022, i atès que no s'han presentat reclamacions contra aquest acord durant el termini d'exposició pública, en virtut de l'article 17.4 del Reial Decret legislatiu, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE LLUCMAJOR

Article 1. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per estacionament de vehicles en determinades zones del terme municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveuen els articles 20 i següents de l'esmentat text refós.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que es produeix quan s'estacionen vehicles de tracció mecànica dins les zones de les vies públiques municipals determinades a tal efecte per resolució de la Batlia, conforme al que preveu l'article 3 de l'Ordenança municipal reguladora del servei d'estacionament regulat a la via pública (ORA) del municipi de Llucmajor. A l'efecte d'exigibilitat d'aquesta taxa, s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un vehicle la durada de la qual excedeixi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de la circulació.

No està subjecte a la taxa l'estacionament dels següents vehicles:

 1. Les motocicletes, ciclos, ciclomotors i bicicletes, que ho han de fer a les zones disposades per a ells.
 2. Els vehicles estacionats a zones reservades per a la seva categoria o activitat.
 3. Els vehicles en què s'estiguin realitzant operacions de càrrega i descàrrega, a la zona senyalitzada a tal fi i dins l'horari marcat.
 4. Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d'organismes de l'Estat, la comunitat autònoma, la província o el municipi que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva competència, quan realitzin tals serveis, com també els de companyies prestadores de serveis públics necessaris pel temps indispensable per realitzar la seva labor.
 5. Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja Espanyola i les ambulàncies, mentre estiguin prestant servei.
 6. Els vehicles propietat de persones minusvàlides, quan estiguin en possessió de la corresponent autorització especial que expedeixi l'Administració municipal.
 7. Els vehicles elèctrics de més de dues rodes degudament identificats amb el distintiu ambiental de vehicle elèctric MELIB i/o de la Direcció General de Trànsit “cero emisiones” o equivalents .

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els conductors de vehicles estacionats a les vies públiques, a les zones reservades a aquest efecte.

Article 4. Responsables

A) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d'una infracció tributària.

B) Els/Les coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les dites entitats.

C) Les persones administradores de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

D) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

E) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

F) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

G) La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment prevists en la Llei general tributària.

Article 5. Quota tributària

Les tarifes de la taxa seran les següents:

 • Estacionament d'un vehicle per una hora 0,95 €
 • Estacionament d'un vehicle per dues hores 1,90 €
 • Pagament mínim per mitja hora 0,45 €
 • Tarifa postpagable, per detenció del procés sancionador (*)
 • (anul·lació denúncia) 5,00 €

(*) Només en el cas que la denúncia sigui per excedir el temps indicat en el comprovant horari (tiquet d'estacionament). Perquè la detenció del procés de sanció sigui efectiva, el tiquet pospagable s'ha d'expedir dins la primera hora, un cop finalitzat el tiquet d'aparcament.

 • Fraccions de 0,05 €
 • Distintiu anual resident, per vehicle i any .24,00 €

Article 6. Meritació

La taxa es merita quan s'efectua l'estacionament a les zones de les vies públiques reservades a aquest efecte.

Article 7. Període impositiu

El període impositiu coincideix amb el temps d'estacionament, el qual no pot excedir de 2 hores.

Article 8. Règim de declaració i ingrés

 1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

 2. La taxa s'ha de pagar en el moment de l'inici del dit estacionament. El pagament s'ha d'efectuar a les màquines expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades a les vies públiques, i aquest bitllet ha de figurar, durant el temps de l'estacionament, a la part interior del parabrisa, de forma totalment visible des de l'exterior.

 3. Les targetes o tiquets postpagables per detenció del procés sancionador serveixen de justificant durant l'hora següent a la finalització del període cobert pel tiquet d'estacionament i invalida la denúncia per infracció que hagi pogut formular-se exclusivament per superar aquest horari. Aquestes targetes o tiquets postpagables es podran adquirir a les mateixes màquines expenedores de tiquets instal·lades a la via pública i als llocs que s'habilitin a aquest efecte.

 4. La Batlia aprovarà el model oficial dels distintius, els tiquets d'estacionament i les targetes.

Article 9. Infraccions i sancions

A l'efecte d'aquesta Ordenança es consideraran infraccions:

 1. Aparcar en zona regulada sense possessió del títol habilitant preceptiu, o per no col·locar-lo de forma visible en l'interior del vehicle.
 2. Excedir-se en el temps autoritzat pel títol de l'estacionament.
 3. Manipular o falsificar el títol habilitant i/o utilitzar-lo de forma fraudulenta.

Les infraccions assenyalades en a) i b) seran sancionades amb una multa de 30,00 €.

Les infraccions assenyalades en c) seran sancionades amb una multa de 60,00 €.

A més del que s'ha assenyalat, la infracció tipificada en a) o en b), quan se sobrepassi el doble del temps màxim d'estacionament, el vehicle podrà ser immobilitzat o traslladat al dipòsit municipal. Les despeses de desimmobilització, trasllat i permanència en dipòsit seran a càrrec de la persona infractora.

 

Disposició derogatòria

La present ordenança fiscal deroga l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques del municipi de Llucmajor publicada en el BOIB numero 191 de 22 de desembre de 2011.

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

 

Llucmajor, en data de la signatura electrònica (23 de novembre de 2022)

El batle accidental Bernadí Vives Cardona