Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 699273
Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis d’escoleta

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Al BOIB número 134 de 15/10/2022 va sortir publicat l'anunci d'aprovació provisional de la modificació del preu públic per a la prestació dels serveis d'escoleta, vinculat a l'efectiva signatura del Conveni que anuncia el Decret Llei 8/22, de 16 d'agost al seu article 6.

Superat el periode d'exposició seguidament s'incorpora el seu text íntegre, com a publicació de la seva aprovació definitiva.   

“Vista la publicació del Decret Llei 8/2022 de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022, que anuncia, al seu article 6 la previsiblement futura signatura d'un conveni amb la CAIB, l'esborrany del qual consta a l'expedient, s'acorda

PRIMER. Aprovar la modificació de preu públic per a la prestació dels serveis d'escoleta, vinculat a l'efectiva signatura del Conveni que anuncia el Decret Llei 8/22, de 16 d'agost al seu article 6, segons el quadre següent

HORARI

SERVEI

MENSUAL

ESPORÀDIC

ADAPTACIÓ (Setembre)

3 dies/setmana

7'30h–9h

ESCOLA MATINERA

25€

2'50€

25€

 

9h –13h

SERVEIS EDUCATIUS

RESIDENTS (1 a 2 anys). Amb bonificació aplicada.

160€

---

105€

100€

NO RESIDENTS (1 a 2 anys)

170€

---

110€

NADONS (0 a 1 anys)

13h – 14h

LUDOTECA

20€

2€

2€

 

13h – 16h

LUDOTECA

35€

4€

4€

 

12h – 13h

MENJADOR

INFANTS (1 a 3 anys)

100€

6€

6€

 

12h - 14 h

120€

7€

7€

12h - 16 h

135€

8€

8€

12h – 14h

MENJADOR NADONS

35€

5'5€

5'5€

 

12h – 16h

70€

 

  • Material (trimestral): 15 €

  • Berenar mensual matí: 15 €

  • Berenar mensual matí + horabaixa: 20 €

SEGON. Conseqüentment, suspendre el pagament de les quotes de serveis educatius entre les 9'00 hores i les 13'00hores, als infants matriculats al 3er. nivell d'Educació Infantil, també vinculat a l'efectiva signatura  del Conveni que anuncia el Decret Llei 8/22, de 16 d'agost al seu article 6, i amb efectes del mes de setembre de 2022.

TERCER. Publicar el present Acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província a l'efecte del seu general coneixement.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://sencelles.sedelectronica.es].”

(Signat electrònicament: 24 de novembre de 2022 El batle presidente Joan Carles Verd Cirer)