Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 700031
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de setembre de 2022 va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal, publicat l'anunci en el BOIB número 128 de data 1 d'octubre de 2022, i atès que no s'han presentat reclamacions contra aquest acord durant el termini d'exposició pública, en virtut de l'article 17.4 del Reial Decret legislatiu, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 1.Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d'acord amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que es preveu en l'article 57 de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.

Article 2. Fet imposable.

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, encaminada a verificar si els actes d'edificació i d'ús del sòl a què fa referència l'article 2 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i supletòriament el Text refós de 1976, i que s'hagin de realitzar al terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques d'edificació i de policia que es preveuen en la normativa urbanística esmentada i en el Pla general d'ordenació urbana d'aquest municipi.

2. Aquesta taxa és independent de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i hi és compatible.

Article 3. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, que són propietàries o posseïdores o, si escau, arrendatàries dels immobles en què es projecta fer tant les construccions o instal·lacions com les obres.

2. En tot cas, tenen la condició de substitutes del contribuent les persones constructores i les persones contractistes de les obres.

Article 4. Responsables.

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què fa referència l'article 42 de la Llei 58/2003, general tributària.

2. Son responsables subsidiàries les persones responsables de l'administració de les societats, la sindicatura, la intervenció o liquidació de fallides, els concursos, les societats i les entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Base imposable.

1. Constitueix la base imposable de la taxa:

A. El cost real i efectiu de l'obra civil, quan es tracta de moviments de terres, d'obres de nova planta, o de modificació de les estructures o de l'aspecte exterior de les edificacions existents.

B. La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública.

C. En les pròrrogues de llicències s'ha de prendre com a base el pressupost d'obra pendent de realització, d'acord amb el certificat expedit pel/per la director/directora tècnic/a de l'obra.

D. En els casos de modificacions parcials, no substancials, de projectes aprovats, s'ha de prendre com a base el pressupost relatiu a les superfícies de les zones a què afecta la modificació, d'acord amb el certificat expedit pel/per la director/directora tècnic/a de les obres.

E. En els casos de modificacions substancials, s'ha de prendre com a base el pressupost total del nou projecte que s'ha presentat.

2. Del cost assenyalat en l'apartat a del número anterior, se n'exclou el corresponent a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques.

Article 6. Quota tributària.

1. La quota tributària resulta d'aplicar els tipus de gravamen següents a la base imposable:

A. L'1,35% del pressupost, en el cas 1.a de l'article anterior.

B. 9,60 € per metre quadrat de cartell, en el cas 1.b de l'article anterior.

C. 227,50 € per cada projecte de parcel·lació que es presenti i es tramiti tant pel procediment normal com per tramitació abreujada.

D. 458,00 € per cada projecte de bases i estatuts de juntes de compensació o d'altres entitats urbanístiques col·laboradores i la seva constitució, la sol·licitud de les quals es presenti i es tramiti.

E. En el cas de pròrrogues de la llicència per un temps no superior a la meitat del termini màxim que es concedeix en la llicència inicial, la quota és del 2,5%, i es pren com a base el que s'estableix en el punt 1.c de l'article anterior.

F. En el cas de modificació de projectes aprovats s'han de tenir en compte els dos casos següents:

 

1. Si hi ha una ampliació de superfície, amb un augment del pressupost inicial o sense aquest augment, s'ha d'aplicar una taxa de l'1,35% respecte del pressupost inicial, a més del que correspongui aplicar d'acord amb el que es disposa en el paràgraf següent amb relació a les modificacions que, tot i que no afectin l'ampliació, tenen incidència en la llicència aprovada inicialment.

2. Si no hi ha un augment del pressupost inicial, s'ha d'aplicar una taxa de l'1,35% respecte del pressupost relatiu a les zones modificades d'acord amb el certificat expedit pel/per la director/directora tècnic/a de les obres, amb un mínim de percepció de 149,50 €.

 

G. En tots els projectes de sol·licitud de llicències d'obres Majors, ampliacions i alteracions de parcel·lari. és preceptiu que la presentació del plànol de planta general (que també s'anomena plànol de conjunt, d'emplaçament, etc.) contingui la descripció gràfica amb referència al topogràfic de la cartografia municipal vigent.

2. En cas que per tramitar qualsevol dels expedients que es preveuen en aquesta Ordenança en calgui la publicació en un periòdic i/o butlletí oficial, la quota tributària resultant d'aplicar els apartats anteriors d'aquest article s'incrementarà pel cost de les publicacions esmentades.

Article 7. Meritació.

1. Es merita la taxa i hi ha l'obligació de contribuir des del moment que s'inicia l'activitat municipal que en constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s'entén que aquesta activitat comença la data que es presenta l'oportuna sol·licitud de la llicència d'obertura, si el subjecte passiu la formula de manera expressa.

D'acord amb el que disposa l'article 26 del Reial decret legislatiu 2/2004, del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exigeix el dipòsit previ de l'import total provisional de la taxa, que s'ha d'abonar a la dipositaria municipal, requisit sense el qual no es tramitarà l'expedient.

2. Quan les obres s'han iniciat o s'han executat sense haver-ne obtingut la llicència oportuna, la taxa s'ha de meritar quan comenci efectivament l'activitat municipal encaminada a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar la realització de les obres, o la demolició en cas de no ser autoritzables.

3. L'obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada de cap manera per la concessió d'aquesta condicionada a la modificació del projecte presentat, ni tampoc per la renúncia quan, sense haver-se concedit la llicència, hi hagi una tramitació efectiva i avançada d'aquesta i de l'expedient es dedueixi que es podia atorgar.

Article 8. Normes de Gestió.

1. Les persones interessades a obtenir una llicència d'obres han de presentar prèviament al Registre Central la sol·licitud oportuna, en la qual cal fer constar l'import estimat de l'obra, els mesuraments i la destinació de l'edifici; la sol·licitud s'ha d'acompanyar d'un certificat visat pel col·legi oficial corresponent en què s'han d'especificar de manera detallada la naturalesa de l'obra i el lloc d'emplaçament.

2. Quan es tracti d'una llicència per als actes en què no és exigible formular un projecte subscrit per un/a tècnic/a competent, la sol·licitud s'ha d'acompanyar d'un pressupost de les obres que es faran, i també d'una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'empraran i, en general, de les característiques de l'obra o l'acte les dades del qual permetin comprovar-ne el cost.

3.Si després d'haver formulat la sol·licitud de llicència es modifica o s'amplia el projecte, s'ha de comunicar a l'Administració municipal, i s'ha de presentar acompanyat d'un pressupost nou o del reformat i, si escau, de plànols i memòries de la modificació o ampliació.

4.En el cas de llicències per a més de dos habitatges o locals, a la sol·licitud del certificat municipal de final d'obres s'ha d'adjuntar en suport informàtic el plànol de planta general (de conjunt, d'emplaçament, etc.) i els plànols de cada una de les plantes de distribució de l'edifici o dels edificis.

Article 9. Liquidació i ingrés.

1. La taxa s'ha d'exigir en règim d'autoliquidació. Una vegada presentada la documentació, l'Administració ha de comprovar l'autoliquidació, n'ha de guardar una còpia, amb el justificant de recepció de la persona administrada, i ha de lliurar-ne dues còpies més a aquesta persona administrada, l'una per a ella i l'altra per a l'entitat bancària.

El termini d'ingrés en període voluntari de les quantitats liquidades és de quinze dies des que es presenta l'autoliquidació.

En tot cas, per recollir la llicència d'obres corresponent, té caràcter obligatori acreditar el pagament de la taxa.

Transcorregut el període voluntari d'ingrés, s'han de meritar els recàrrecs que s'assenyalen en l'article 27 de la Llei general tributària. (Si l'ingrés o la presentació de la declaració es fa dins els tres, sis o dotze mesos següents a l'acabament del termini voluntari de presentació i d'ingrés, s'ha d'aplicar un recàrrec únic del 5%, del 10% o del 15% respectivament, i se n'han d'excloure l'interès de demora i les sancions que, en un altre cas, s'haurien pogut exigir. En cas que transcorri un període superior a dotze mesos, el recàrrec aplicable és del 20%, i s'hi han d'incloure els interessos de demora. Aquests recàrrecs són compatibles amb el recàrrec de constrenyiment que es preveu en l'article 28 de la Llei general tributària.) Així mateix, es podran dur a terme les actuacions administratives en matèria d'inspecció tributària que corresponguin.

El lloc d'ingrés en el període voluntari és el compte corrent de l'entitat bancària que s'esmenta a continuació i que és obert a nom de l'Ajuntament de Llucmajor:

(Les entitats bancàries que subscriguin el conveni Quadern 60.)

En cas que hagi transcorregut el període voluntari, l'ingrés s'ha de fer a la Tresoreria de l'Ajuntament de Llucmajor, al carrer de la Constitució, número 6, del nucli urbà de Llucmajor.

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 38 de Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú que no estiguin reintegrats degudament s'han d'admetre de manera provisional, però no se'ls ha de donar curs si no se n'esmena la deficiència. Per aquest motiu, s'ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents.

Article 10. Infraccions i sancions.

En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries, i també de les sancions que hi corresponen en cada cas, s'ha d'aplicar el que s'estableix en els articles 191 i següents de la Llei 58/2003, general tributària.

Article 11. Pròrrogues.

En cas que no es compleixi el termini atorgat per executar l'obra, s'ha de sol·licitar una pròrroga de la llicència, a l'empara del que disposa l'article 274.1, apartat a, del Pla general d'ordenació urbana.

Disposició addicional.

Les referències a l'articulat d'aquesta Ordenança s'han d'entendre sense perjudici que hagin pogut ser modificades per normativa posterior al moment que s'ha aprovat.

Disposició derogatòria

La present ordenança fiscal deroga l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques publicada en el BOIB numero 191 de 22 de desembre de 2011.

 

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

 

Llucmajor, en data de la signatura electrònica (23 de novembre de 2022)

El batle accidental Bernadí Vives Cardona