Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 698380
Aprovació definitiva de la modificació de transferències nominatives del Pressupost General de l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada definitivament la modificació de les transferències del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica les modificacions aprovades:

MODIFICACIÓ LÍNIES EN TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES

Primer. Modificació de les transferències nominatives:

PRESSUPOST DE DESPESES

2022

005

3340

489002

Conveni Colla de Sant Rafel

8.000,00 €

2022

005

3340

489003

Conveni Colla de Buscastell

8.000,00 €

2022

010

3410

489008

Conveni S.D. Portmany Centenari

50.000,00 €

Segon. Modificació a la redacció de la línia de transferència nominativa:

Modificar el text de la línia en base a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions expedient 5625/2022:

PRESSUPOST DE DESPESES

2022

006

4320

489000

Conveni Club Esportiu Ibiza Sport

90.000,00 €

A la següent redacció:

PRESSUPOST DE DESPESES

2022

006

4320

489000

Conveni Club Ciclista San Antonio

90.000,00 €

 

Sant Antoni de Portmany,  23 de novembre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar