Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 699280
Aprovació definitiva Modificació de Crèdit en la modalitat de Crèdit extraordinari/suplement finançat a càrrec de Romanent líquid de Tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada superat el termini d'exposició pública d'aquest expedient, es publica íntegrament el text de l'acord, per a la seva consideració d'aprovació definitiva:

“PRIMER. Aprovar inicialment expedient de modificació de crèdits  en la modalitat de CRÈDIT EXTRAORDINARI, finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:

 Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

 04.16

22799 

NETEGES URBANES 

5000 

18000 

23000 

01.920 

623 

CLIMATITZACIÓ CONVENT DE BINIALI 

 0

8000 

8000 

01.920 

622 

ARRANJAMENT PATI CASAL JOVES 

0

20000 

20000 

04.133

623

SEMÀFOR

0

12000

12000

04.16

22799 (2)

NETEGES SOLARS

5000

15000

20000

04.1532

631

REPOSICIÓ JARDINERIA

0

4000

4000

 

 

TOTAL

 

77000 

 

 Altes en Conceptes d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Conc.

87000 

 

 

DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

77000 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

77000 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica].

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. “

 

(Signat electrònicament, 24 de novembre de 2022 )

El batle-president

Joan Carles Verd Cirer )