Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 699971
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escoleta municipal de santa gertrudis “els menuts”

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat definitivament l'expedient de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora per la prestació del servei de l'escoleta municipal de Santa Gertrudis “Els Menuts” en compliment de l'article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel present es publica el text íntegre de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora per la prestació del servei de l'escoleta municipal de Santa Gertrudis “Els Menuts”:

« ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC  PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLETA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS “ELS MENUTS”

ARTICLE 1.- Fonament legal

En ús de les atribucions conferides en els articles 41 a 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei per la prestació del servei de l'Escoleta Municipal de Santa Gertrudis “Els Menuts".

ARTICLE 2.- Naixement de l'obligació

L'obligació de pagar el preu públic neix des que s'iniciï la prestació del servei o la realització de la activitat, si bé la corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, de conformitat amb l'article 46 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

ARTICLE 3.- Obligats al pagament

Estaran obligats al pagament del preu públic els qui es beneficiïn dels serveis, i s'entendrà com a tals els pares, mares, representants legals o les persones que hagin sol·licitat l'admissió de l'usuari.

ARTICLE 4.- Quantia

La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:

Concepte

Import

 

Matrícula/materials didàctics

105,00€/anual

 

Quota mensual servei d'escolarització 0-1 anys

de 9 a 12:30 h

170,00€/mes

 

Quota mensual servei d'escolarització 1-2 anys

de 9 a 13 h                          

170,00€/mes

 

Quota mensual servei d'escolarització 2-3 anys

de 9 a 13 h per als mesos de juliol i agost. (Els mesos de setembre a juny tenen gratuïtat en aquest servei).

170,00€/mes per juliol i agost

 

Servei de menjador

6,00€/dia

 

Servei d'escolarització de matí (acollida) de 7:30 a 9 h

20,00€/mes

2,50€/dia

Servei d'escolarització de tarda (recollida) de 14:00 h a 16:00 h

26,00€/mes

3,50€/dia

Custòdia menjador de 12:30 a 14:00 h per a 0-1 anys, i de 13:00 a 14:00h per a 1-3 anys.

20,00€/mes

2,50€/dia

Aquests preus es consideren màxims aplicables en cas que el servei es presti mitjançant concessió municipal; en tal cas, les tarifes vendran determinades per l'oferta de l'empresa adjudicatària.

 

ARTICLE 5.- Exempcions I bonificacions

Les reduccions de la tarifa seran aplicables a la quota pel servei de:

- Escolarització de 9 a 12:30 h en 0-1 anys,

- Escolarització de 9 a 13 h en 1-2 anys,

- Escolarització de 9 a 13 h juliol i agost en 2-3 anys (3r nivell d'educació infantil). Els 10 mesos de setembre a juny no tenen bonificació perquè el servei és gratuït.

I seran les següents:

1.- Famílies nombroses. S'estableix la bonificació d'un 50% per a les famílies que reuneixin els requisits següents:

 • Estar en possessió del títol de família nombrosa en vigor expedit per l'administració competent.
 • Que la família dugui més de 2 anys empadronada al municipi de Santa Eulària des Riu.
 • Que la família no tengui deutes amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

La documentació justificativa a presentar:

-Títol de família nombrosa.

Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final de curs.

2.- Famílies monoparentals. S'estableix la bonificació d'un 50% per a les famílies que reuneixin els requisits següents:

 • Requisits que estableix l'article 7 de la Llei  8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per considerar-se una família monoparental.
 • Que la família dugui més de 2 anys empadronada al municipi de Santa Eulària des Riu.
 • Que la família no tengui deutes amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

La documentació justificativa a presentar:

- Llibre de família.

- Certificat de discapacitat dels fills (si és procedent).

- Certificat d'invalidesa per al treball dels fills (si és procedent).

- Justificants d'estudis reglats o ocupacionals, o de naturalesa anàloga, o bé estudis encaminats a obtenir un lloc de feina, dels fills de més de 21 anys i fins a 25 anys (si és procedent).

- Justificació de separació transitòria per tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, inclosos els supòsits de força major, privació de llibertat del progenitor o progenitora o dels fills i filles, o internament d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat, o per raons d'estudi o treball per un període igual o inferior a cinc anys (si és procedent).

- Declaració de renda o certificació tributària dels fills o filles (si és procedent).

- Certificat de pensions dels fills o filles (si és procedent).

- Certificació de prestacions públiques dels fills o filles (si és procedent).

- En el supòsit de l'article 7.2.A, de la Llei  8/2018, de 31 de juliol, famílies en les quals el progenitor o progenitora amb fills o filles a càrrec conviu al mateix temps amb una altra persona o persones amb qui no té cap relació matrimonial o unió estable de parella, d'acord amb la legislació civil, presentarà el document acreditatiu de l'estat civil del progenitor o progenitora.

- En el supòsit de l'article 7.2.B, de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, famílies en les quals el progenitor o progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep cap pensió pels aliments d'aquests fills o filles establerta judicialment i té interposada la corresponent denúncia o reclamació civil o penal, presentarà la denúncia o reclamació civil o penal del progenitor o progenitora reclamant la no percepció de la pensió per aliments establerta judicialment.

- En el supòsit de l'article 7.2.C, de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, famílies en les quals el progenitor o progenitora amb fills o filles a càrrec han sofert abandó de família per part de l'altre progenitor o progenitora o convivent, presentarà la denúncia d'abandó de família per part de l'altre progenitor o progenitora.

Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final de curs.

3.- Alumnes amb necessitats educatives especials. S'estableix la bonificació d'un 50% per a les famílies que reuneixin els requisits següents:

 • Necessitats educatives especials de l'alumne/a.
 • Que la família dugui més de 2 anys empadronada al municipi de Santa Eulària des Riu.
 • Que la família no tengui deutes amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

La documentació justificativa a presentar:

-Llibre de família.

-Informe de l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica d'Atenció Primària.

Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final de curs.

4.- Si assistissin dos o més alumnes de la mateixa unitat familiar, tendran una reducció d'un 10% sobre la quota per cada fill per a les famílies que reuneixin els requisits següents:

 • Dos o més fills matriculats.
 • Que la família dugui més de 2 anys empadronada al municipi de Santa Eulària des Riu.
 • Que la família no tengui deutes amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

La documentació justificativa a presentar:

-Llibre de família.

Aquesta bonificació tendrà vigència des de la data de concessió fins al final de curs.

4.- Quan concorrin les circumstàncies per poder gaudir de més d'una bonificació de les fixades en aquest article, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir d'una d'elles, que serà incompatible amb la resta.

5.- Les bonificacions fixades en aquest article hauran de ser sol·licitades per les persones interessades a les oficines municipals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, durant el període de matriculació.

ARTICLE 6.- Cobrament i gestió

L'obligació de contribuir i la meritació de la quota neix en el moment en què el subjecte passiu s'inscriu per a la utilització dels servei de l'Escoleta Municipal de Santa Gertrudis “Els Menuts".

La percepció del preu públic regulat en aquesta ordenança, s'efectuarà mitjançant rebut.

Las tarifes mensuals es meritaran el primer dia de cada mes i seran satisfetes durant la primera quinzena del mes en què es presti el servei. En el cas que aquest servei es realitzi per una empresa privada a través d'un contracte de serveis i, sempre que així s'estableixi en el plec de condicions, les tarifes esmentades formaran part de la contraprestació del servei, i l'empresa n'haurà de gestionar el cobrament, donant compte a l'Ajuntament, a efectes de la seua fiscalització.

Les altes que es produeixin dins dels primers cinc dies de cada mes causaran la meritació de la quota mensual, que serà satisfeta dins dels deu dies següents. Les que es produeixin després del dia cinc de cada mes, causaran la meritació de les quotes pels dies que restin fins al final del mes, i es liquidaran aplicant la proporció corresponent.

Les baixes en la prestació del servei dels usuaris inscrits es notificaran al responsable o adjudicatari del servei, almenys amb quinze dies d'antelació.

Els dèbits per quotes meritades no satisfetes, que no s'hagin percebut en els termes assenyalats, es recaptaran de conformitat amb els procediments generals del Reglament de recaptació i disposicions concordants.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es troben exemptes d'IVA, segons l'article 20.1.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal fou aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 29 de setembre de 2022, i publicada en el BOIB número ____ de data ___ de _________ de 20__,  i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. »

 

Contra el present Acordo, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb seu a Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

 

Signat digitalment en Santa Eulària des Riu (24 de novembre de 2022)

L'alcaldessa (Maria del Carmen Ferrer Torres)