Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 700631
Departament Financer.- Aprovació definitiva de l'esmena a la modificació de crèdit núm. 8 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora Financera-tresorera de l'Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria d´Hisendes Locals, que contra l'acord de l'esmena a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals en el pressupost propi de la Corporació de 2022 adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 29 de setembre de 2022, es varen  presentar reclamacions en contra, en el termini d'exposició pública de dia 7 a 28 d'octubre ambdós inclosos i que es varen desestimar a l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 24 de novembre de 2022, per la qual cosa queda  APROVAT DEFINITIVAMENT, transcrivint-se a continuació a nivell de capítols les aplicacions afectades:

A) AUGMENT DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

Crèdit. Ant.

Augment

Crèdit Def.

II

DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

20.229.515,10

3.394.382,82

23.623.897,92

IV

TRANFERENCIES CORRENTS

0,00

23.400,00

23.400,00

VI

INVERSIONS REALS

6.351.499,78

4.511.477,33

10.862.977,11

 

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

 

7.929.260,15

 

B) AUGMENT D'INGRESSOS

 

 

 

CAP

Descripció

 

Augment

 

VIII

ACTIUS FINANCERS

 

7.929.260,15

 

 

TOTAL AUGMENT D'INGRESSOS

 

7.929.260,15

 

Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, a data de la signatura electrònica, ( 25 de novembre de 2022 )

La directora financera

Maria Antònia Orell Vicens