Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Núm. 698758
Aprovació definitiva de les modificacions de crèdits núm. 12 i 13/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.1, per remissió de l'article 177.2 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, al no haver-ne  presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament  elevat a definitiu l'acord plenari de la sessió extraordinària del dia 27 d'octubre de 2022, sobre els expedients de modificacions de crèdits que es relacionen a continuació i que ofereixen el següent resum per capítols:

Modificació de crèdit 12/2022 (exp. 658/2022):

Capítol

Consignació

Altes

 Baixes

         Total

1

831.151,38

0,00

        0,00

831.151,38

2

853.080,36

            0,00

               0,00

853.080,36

3

     4.030,00

            0,00

        0,00

     4.030,00

4

            308.796,92

            0,00

       0,00

       308.796,92

5

     4.000,00

            0,00

       0,00

     4.000,00

6

         1.371.848,20

   59.895,00

               0,00

    1.431.743,20

9

           0,00

            0,00

       0,00

           0,00

TOTAL

         3.372.906,86

   59.895,00

              0,00

    3.432.801,86

Modificació de crèdit 13/2022 (exp. 662/2022):

Capítol

Consignació

Altes

 Baixes

         Total

1

831.151,38

0,00

        0,00

831.151,38

2

853.080,36

            0,00

               0,00

853.080,36

3

     4.030,00

            0,00

        0,00

     4.030,00

4

            308.796,92

            0,00

       0,00

       308.796,92

5

     4.000,00

            0,00

       0,00

     4.000,00

6

         1.431.743,20

   38.720,00

               0,00

    1.470.463,20

9

           0,00

            0,00

        0,00

           0,00

TOTAL

        3.432.801,86

   38.720,00

               0,00

    3.471.521,86

Contra el present acord, en virtut de lo disposat a l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 al 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

No obstant, i de conformitat a l' establert a l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l' interposició de tal recurs no suspendrà per ella mateixa la efectivitat de l'acta o acord impugnat.

 

Sant Joan, a la data de la signatura electrònica al marge (23 de novembre de 2022)

El batle Francesc Mestre Estelric