Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 693452
Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 23/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides pressupostàries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d'altres partides pressupostàries, el que es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits

inicials

Crèdit

Extraordinari

Crèdits

finals

Progr.

Econòmica

920

62200

Edificis i altres construccions

0,00 €

23.226,80 €

23.226,80 €

 

 

TOTAL

 

23.226,80 €

 

Aquesta modificació es finança amb baixes de crèdits d'altres partides pressupostàries:

Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits

inicials

Baixes o

anul·lacions

Crèdits

finals

Progr.

Econòmica

165

60900

Noves lluminàries casc urbà i camins

73.220,72 €

12.100,84 €

61.119,88 €

165

62302

Millora cablejat, enllumenat públic

50.000 €

10.970,00 €

39.030,00 €

172

61901

Altres inversions de reposició d' infraestructures i béns destinats a l´ús general

202.845,28 €

155,96 €

202.689,32 €

 

 

TOTAL BAIXES

 

23.226,80 €

 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

(Signat electrònicament: 23 de novembre de 2022

El batle Guillem Villalonga Ramonell)