Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 697122
Aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de l'Escola Municipal d'Infants Flor de Murta

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que en data 6 d'octubre de 2022 s'aprovà inicialment la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de l'Escola Municipal d'Infants Flor de Murta.

Atès que en data 13 d'octubre de 2022 en el BOIB núm. 133 es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública, es considera definitivament aprovada dita derogació.

 

Algaida, a data de la signatura electrònica (24 de novembre de 2022)

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich