Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 700039
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de setembre de 2022 va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal, publicat l'anunci en el BOIB número 128 de data 1 d'octubre de 2022, i atès que no s'han presentat reclamacions contra aquest acord durant el termini d'exposició pública, en virtut de l'article 17.4 del Reial Decret legislatiu, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text integra de l'ordenança.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 1. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la Taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de l'activitat administrativa de competència local duita a terme amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.

2. A aquest efecte s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en benefici seu encara que no hi hagi hagut cap sol·licitud expressa de la persona interessada.

3. No estarà subjecta a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels quals aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats que presti o realitzi aquesta entitat local.

Article 4. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003, general tributària.

2. Son responsables subsidiàries les persones responsables de l'administració de les societats, la sindicatura, la intervenció o liquidació de fallides, els concursos, les societats i les entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des de la seva iniciació fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a la persona interessada de l'acord recaigut.

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en un 50 per 100 quan les persones interessades sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivin la meritació.

Article 6. Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els següents epígrafs:

                                                                                                                                                                                                           Euros

- Certificacions d'empadronament i convivència                                                                                                                              1,00 €

- Certificacions de residència per a trasllats                                                                                                                                      1,00 €

- Certificació de documents o acords municipals                                                                                                                              4,40 €

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'administració local                                                                          14,15 €

- Diligència de confrontació de documents, exceptuant-se aquells que hagin d'aportar-se per a proves

de selecció de personal, per foli                                                                                                                                                        2,20 €

- Diligència de confrontació de planols, per foli                                                                                                                               9,80 €

- Validació de poders que hagin de tenir efectes a les oficines municipals                                                                                       6,50 €

- Informacions testificals i declaracions jurades                                                                                                                               2,45 €

- Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia mida DIN A3, per foli                                                                                       0,55 €

- Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia mida DIN A4 , per foli                                                                                      0,35 €

- Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia midaDIN A3, a la biblioteca i l'arxiu municipal, per foli                                 0,20 €

- Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia mida DIN A4 a la biblioteca i l'arxiu municipal, per foli                                 0,10 €

- Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia mida DIN A0, DIN A1 o DIN A2 , per foli                                                      5,40 €

- Contracte formalitzat mitjançant document administratiu                                                                                                              9,80 €

- Per cada certificació en què intervinguin els serveis tècnics municipals

Sense necessitat que es desplacin                                                                                                                                      15,20 €

Quan es requereixi que es desplacin                                                                                                                                  62,00 €

- Per cada informe o certificat en què intervenguin els serveis tècnics municipals, emesos a instància del

Registre de la Propietat o notaries:

Sense necessitat que es desplacin                                                                                                                                      15,20 €

Quan es requereixi que es desplacin                                                                                                                                  62,00 €

- Per inscripció en el Registre de la Propietat: Es repercutirà al subjecte passiu el cost que hagi

de sufragar aquest Ajuntament per aquest concepte al Registre esmentat.

- Tramitació expedient de declaració d'utilitat pública o interès social                                                                                         223,00 €

- Per tramitació d'expedients de planejament, desenvolupament de pla general d'ordenació i altres

instruments de planejament segons les previsions de la vigent legislació del sòl, estudis de

detall, projectes d'urbanització, projectes de compensació, el 1,25 % del pressupost segons

projecte, amb un mínim de                                                                                                                                                            430,50 €

- Certificacions d'antiguitat d'immoble                                                                                                                                           75,00 €

- Elaboració d'informe d'atestat accident circulació                                                                                                                      182,00 €

- Drets d'assistència a proves de selecció de personal                                                                                                                     20,00 €

- Altres informes o certificacions no previstes en epígrafs anteriors                                                                                              10,95 €

- Per la celebració de matrimonis:

. En el Saló d'actes d'aquest Ajuntament                                                                                                                          115,00 €

. En el Claustre de Sant Bonaventura                                                                                                                               245,00 €

. A dependencies no municipals                                                                                                                                         90,00 €

-Certificacions cadastrals descriptives-gràfiques i literals.

Quantia de la taxa d'acreditació cadastral:                                                                                                  16,44 € per document expedit.

-Subministrament d'informació cartogràfica en suport informàtic i format DWG en 2D

La informació cartogràfica correspon a sòl urbà i urbanitzable segons el Pla general d'ordenació urbana vigent. El contingut i la precisió està en relació a les característiques de l'escala 1/500, i se subministrarà per nuclis/urbanitzacions sota la fórmula de “llicència d'ús a efectes municipals”, que únicament concedeix a la persona titular el dret (no exclusiu ni transferible) a utilitzar la informació cedida i no la seva propietat, la qual és exclusiva d'aquest Ajuntament.

Tarifa per el contingut de la informació Cartografia o Parcel·lari:                                                          150,00 € per nucli/urbanització.

Taxa en concepte “d'ús”: 75,00 per llicència municipal que ho requereixi.

-Per entrega d'altre informació en suport digital                                                                                                                             10,40 €

Article 7. Meritació

Es meritarà la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2, la meritació es produeix quan tinguin lloc les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense la sol·licitud prèvia de la persona interessada però redundi en benefici seu.

Article 8. Declaració i ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. L'INGRÉS de les quanties meritades serà SIMULTANI a la sol·licitud del servei.

El LLOC D'INGRÉS serà la Tresoreria Municipal o bé el compte corrent de l'entitat bancària que a continuació s'indica, obert a nom de l'Ajuntament de Llucmajor:

(Aquelles entitats que subscriguin el Conveni Quadern 60)

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que no vinguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no se'ls podrà donar curs sense que s'esmeni la deficiència. Amb aquesta finalitat es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents, amb l'advertiment que, un cop transcorregut el dit termini sense que ho hagi fet, els escrits es tindran per no presentats i s'arxivarà la sol·licitud.

3. Les certificacions o documents que expedeixi l'Administració municipal en virtut d'ofici de jutjats o tribunals per a tota classe de plets, no s'entregaran ni remetran sense que prèviament s'hagi satisfet la corresponent quota tributària.

Article 9. Infraccions i sancions

En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, com també a les sancions que hi corresponguin en cada cas, s'aplicarà el que disposen els articles 191 i següents de la Llei 58/2003, general tributària.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA

La present ordenança fiscal deroga de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius publicada en el BOIB numero 191 de 22 de desembre de 2011.

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

 

Llucmajor, en data de la signatura electrònica (23 de novembre de 2022)

El batle accidental Bernadí Vives Cardona