Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 699240
Aprovació definitiva Ordenança Municipal de Subvencions

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Llucmajor en sessió de dia 27 de setembre de 2022, l'Ordenança general de subvencions, en compliment del que disposa l'article 103 de la Llei 20/2006, i a l'efecte de la seva entrada en vigor, es publica íntegrament el texte de l'esmentada disposició normativa.Aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Llucmajor en sessió de dia 27 de setembre de 2022, l'Ordenança general de subvencions, en compliment del que disposa l'article 103 de la Llei 20/2006, i a l'efecte de la seva entrada en vigor, es publica íntegrament el texte de l'esmentada disposició normativa.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE SUBVENCIONS

Exposició de motius

L'Ajuntament de Llucmajor, conscient de la importància de l'activitat de foment com a manifestació de l'estat del benestar, du a terme una significativa activitat en matèria de subvencions que té per objecte satisfer les diferents demandes socials i econòmiques de la pluralitat de les persones físiques i jurídiques.

Des de la perspectiva econòmica, les subvencions són una modalitat important de despesa pública i, per tant, s'han d'ajustar a les directrius de la política pressupostària. Així, els principis rectors de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera s'han de traslladar a les subvenciones, enteses aquestes com una part del pressupost municipal.

Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de determinats comportaments considerats d'interès general, i fins i tot un procediment de col·laboració entre l'Administració pública i les persones particulars per gestionar activitats d'interès públic.

El marc normatiu de l'activitat subvencional es troba en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i en el Reglament que la desplega (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol) (RLGS).

Aquest marc té en compte els principis generals que han d'inspirar l'activitat subvencional, la igualtat, la transparència, l'objectivitat, la publicitat i la concurrència, així com la millora de l'eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració i l'eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos, com a part important de l'activitat financera de les administracions públiques.

També conté els aspectes nuclears, generals i fonamentals d'aquest sector de l'ordenament, i reserva per a les entitats locals l'adequació i la precisió d'aquells aspectes que en el marc de la seva potestat d'autoorganització siguin necessaris per a una gestió integral i més eficaç de les subvencions.

En aquest sentit, l'article 17.2 de la LGS estableix que les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'han d'aprovar en el marc de les bases d'execució dels pressupostos, mitjançant una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvenció.

Per tot el que s'ha exposat, aquest Ajuntament entén que la fórmula més idònia per gestionar les subvencions que s'inclouen en el pressupost i donar compliment al mandat legal esmentat és aprovar una ordenança, tant pel volum de subvencions que atorga com per la conveniència de fixar les bases amb les quals l'Ajuntament de Llucmajor i les entitats públiques dependents concediran subvencions, la qual cosa permetrà unificar la normativa i els diferents criteris dels serveis en una ordenança general.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de la subvenció i àmbit d'aplicació

Aquesta Ordenança té per objecte establir les bases reguladores de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Llucmajor, com també dels seus organismes autònoms i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que atorguin subvencions dins l'exercici de potestats administratives, d'acord amb el que estableix l'article 17.2 de la LGS.

Les subvencions que s'atorguen poden tenir per objecte el foment de qualsevol activitat d'utilitat pública o interès social, o la promoció de qualsevol finalitat pública, la competència de la qual correspongui a l'Ajuntament de Llucmajor i als ens esmentats en el paràgraf anterior.

En les convocatòries públiques de subvencions o en els casos en què escau la concessió directa, en les seves corresponents resolucions o en els convenis, s'ha de delimitar l'objecte, les condicions i la finalitat que en cada cas es persegueix.

Article 2. Règim jurídic

1. Les subvencions objecte d'aquesta Ordenança es regulen, a més de pel que s'hi disposa i per les respectives convocatòries, per la normativa estatal vigent en matèria de subvencions en les disposicions bàsiques; per la normativa autonòmica de subvencions de les Illes Balears en tot el que no és incompatible amb el règim local, i per les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Llucmajor corresponent a l'any de la convocatòria. En tot el que no regula la normativa autonòmica es regeixen per la normativa estatal. Supletòriament, s'hi aplica la resta de lleis de dret administratiu i, si no existeixen, les de dret privat.

2. Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea es regeixen per les normes comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desenvolupament o transposició d'aquelles.

Article 3. Concepte de subvenció

1. S'entén per subvenció, a l'efecte d'aquesta Ordenança, tota disposició dinerària que compleixi els següents requisits:

 1. Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa de les persones o entitats beneficiàries.
 2. Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, a l'execució d'un projecte, a la realització d'una activitat, a l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o que s'hagin de desenvolupar, o a la concurrència d'una situació, i que la persona o entitat beneficiària compleixi les obligacions materials i formals que se'n derivin.
 3. Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat pública, d'interès social, d'interès general o de promoció d'una finalitat pública.

2. No tenen caràcter de subvenció els supòsits que preveu l'article 2.4 de la LGS.

3. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança:

 1. Els premis que s'atorguin sense la sol·licitud prèvia de la persona o entitat beneficiària.
 2. Les subvencions previstes en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 3. Les subvencions regulades en la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament de partits polítics.
 4. Les subvencions als grups polítics municipals, segons estableixi la seva pròpia normativa.

4. Els lliuraments a títol gratuït de béns i drets es regeixen per la legislació patrimonial. Això no obstant, els lliuraments de béns, drets o serveis que, havent estat adquirits per l'entitat atorgant amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, compleixin els requisits previstos en les lletres a), b) i c) de l'article 3.1 d'aquesta Ordenança, tindran la consideració d'ajudes en espècie i quedaran subjectes a aquesta Ordenança i a la legislació de subvencions, amb les peculiaritats que comporta l'especial naturalesa de la seva finalitat.

5. L'activitat de patrocini es regeix per la seva normativa específica i, supletòriament, per aquesta Ordenança.

Article 4. Pla estratègic de subvencions

1. Per acord del Ple, amb caràcter previ a la tramitació de les convocatòries de subvenció, s'ha d'aprovar un o diversos plans estratègics de subvencions d'acord amb la informació i les propostes que, a aquest efecte, presentin les regidories.

Els plans han de concretar, almenys, l'abast temporal, els objectius i els efectes que es pretenen, el termini de consecució, els costs previsibles i les seves fonts de finançament, tot això en del marc dels objectius d'estabilitat pressupostària i de la programació pressupostària plurianual.

Així mateix, quan els objectius estratègics afectin el mercat, s'haurà d'identificar les errades que pretén corregir.

2.Els plans estratègics han de contenir una previsió per a un període de vigència d'un any.

3. Els plans estratègics, una vegada aprovats pel Ple, es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

4. Els plans permetran als òrgans que hagin proposat l'establiment de subvencions, el posterior control i avaluació, i, si escau, la Intervenció podrà controlar financerament els resultats derivats d'aplicar-los.

5. En acabar cada exercici pressupostari, les regidories gestores i els organismes atorgants de subvencions han d'avaluar els plans estratègics de subvencions executats, amb la finalitat d'analitzar, almenys, el grau de compliment dels plans i l'eficàcia i eficiència de l'atorgament de les subvencions en consecució dels objectius i els efectes. Un informe de l'àrea gestora de les subvencions recollirà el contingut i les conclusions de l'autoavaluació anual, del qual es donarà compte al Ple de la corporació.

Article 5. Principis rectors i criteris objectius d'atorgament de les subvencions

La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta Ordenança s'ha de dur a terme d'acord amb els següents principis rectors:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat de tracte i no‐discriminació.

b) Eficiència en el compliment dels objectius fixats.

c) Eficàcia en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

d) Congruència entre els mitjans i les finalitats que justifiquin la concessió d'ajudes.

Article 6. Requisits per a l'atorgament de subvencions

1.Són requisits per a l'atorgament de subvencions els següents:

 • Competència de l'òrgan administratiu atorgant.
 • Existència de crèdit adequat i suficient per a atendre les obligacions econòmiques que es deriven de la concessió de la subvenció.
 • Tramitació del procediment de concessió.
 • Fiscalització prèvia dels actes de contingut econòmic, en els termes prevists en la normativa aplicable.
 • Aprovació de la despesa per part de l'òrgan competent.

2. A més dels requisits anteriors, és requisit que el fi, l'objectiu, l'execució del projecte, la realització de l'activitat, l'adopció del comportament singular –ja realitzats o que s'hagin de desenvolupar–, o la concurrència de la situació que se subvenciona radiquin amb caràcter general en l'àmbit territorial del municipi de Llucmajor.

En el cas excepcional que el fet subvencionat excedeixi l'àmbit del terme municipal de Llucmajor i sempre que es tracti d'una subvenció nominativa, aquest ha de beneficiar l'interès municipal de forma directa o indirecta.

En el supòsit al qual es refereix el paràgraf anterior, aquesta circumstància ha de quedar prou justificada en l'expedient, mitjançant un informe motivat de l'àrea gestora, amb caràcter previ a la seva concessió.

3. No podran ser objecte de subvenció les activitats que incloguin, de forma originària o sobrevinguda, actes que atemptin contra la llibertat de la ciutadania, vulnerin la Constitució o incompleixin les lleis. En el cas que aquestes activitats s'esdevenguin de forma sobrevinguda a la resolució de concessió de la subvenció, s'incorporaran els corresponents expedients de reintegrament i sancionador, de conformitat amb el que disposa aquesta Ordenança.

Article 7. Òrgans competents per a la concessió de subvencions

1. Són competents per a concedir subvencions en l'àmbit de l'Ajuntament de Llucmajor i els seus organismes autònoms els òrgans competents per a l'autorització de la despesa segons el que disposen les bases d'execució del pressupost vigent.

2. En l'àmbit d'altres ens de dret públic dependents de l'Ajuntament o que hi estiguin vinculats, en són competents els òrgans que tinguin atribuïda aquesta competència en els seus respectius estatuts.

Article 8. Persones o entitats beneficiàries

1. Tindran la consideració de persona o entitat beneficiària de subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que va fonamentar l'atorgament o que es trobin en la situació que en legitima la concessió.Tindran la consideració de persona o entitat beneficiària de subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que va fonamentar l'atorgament o que es trobin en la situació que en legitima la concessió.

2. Quan la persona o entitat beneficiària sigui una persona jurídica, els membres associats d'aquesta –tant si són persones físiques com jurídiques– que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció, en nom i per compte del primer, tendran igualment la consideració de persones o entitats beneficiàries.

​​​​​​​3. Podran accedir a la condició d'entitat beneficiària les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o de patrimoni separat que, tot i estar mancades de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments, o que es trobin en la situació que motivi la concessió de la subvenció.

Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, com també l'import de subvenció que s'aplica per a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de persones o entitats beneficiàries. En qualsevol cas, s'ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poder validat per complir les obligacions que, com a entitat beneficiària, corresponen a l'agrupació. No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en els articles 39 i 65 LGS.

Article 9. Entitats col·laboradores

1. Les entitats col·laboradores seran aquelles que, actuant en nom i per compte de l'òrgan atorgant a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurin i distribueixin els fons públics a les persones o entitats beneficiàries o col·laborin en la gestió de la subvenció sense que es produeixi el lliurament previ i la distribució dels fons rebuts. Aquests fons, en cap cas, es consideraran integrants del seu patrimoni.

Igualment, tindran aquesta consideració les que han estat denominades persones o entitats beneficiàries conformement a la normativa comunitària i que tenen encomanades, exclusivament, les funcions enumerades en el paràgraf anterior.

2. Requisits de solvència

Podran ser designades entitats col·laboradores en la gestió de les subvencions objecte d'aquesta Ordenança les persones jurídiques que disposin d'un patrimoni propi, una vegada se n'hagin deduït el valor de les càrregues i els gravàmens que hi recaiguin, amb valor superior a l'import anual dels fons públics que per a cada convocatòria hagin de percebre per lliurar-los i distribuir-los entre les persones o entitats beneficiàries de les subvencions.

3. Requisits d'eficàcia

Podran ser designades entitats col·laboradores en la gestió de les subvencions objecte d'aquesta Ordenança les persones jurídiques que compleixin els següents requisits d'eficàcia:

 • Que el seu objecte social o l'activitat tingui relació directa amb el sector al qual es dirigeixen aquestes subvencions.
 • Que disposin dels mitjans materials i personals suficients per desenvolupar l'activitat de lliurament, distribució i comprovació exigibles de les subvencions.

4. Quan les entitats col·laboradores siguin persones subjectes al dret privat se seleccionaran prèviament mitjançant un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, i la col·laboració es formalitzarà mitjançant conveni, tret que per l'objecte d'aquesta hi sigui d'aplicació plena la normativa de contractes públics.

Article 10. Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiaria o entitat col·laboradora

1. Podran obtenir la condició de persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora les persones o les entitats que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o aquelles en les quals concorrin les circumstàncies previstes en aquesta Ordenança i en la convocatòria.

2. No poden obtenir la condició de persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció la mateixa convocatòria ho exceptuï:

 1. Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques.
 2. Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades conformement al Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 3. Haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració, per causa de la qual haguessin estat declarades culpables.
 4. Estar sotmesa la persona física, les persones administradores de les societats mercantils o les que detinguin la representació legal d'altres persones jurídiques, a algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s'hi estableixen, o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
 5. No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
 6. Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
 7. No trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions que atorga aquest Ajuntament o la resta d'ens atorgants subjectes a aquesta Ordenança.
 8. Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions com a conseqüència del corresponent procediment administratiu seguit per la comissió d'infraccions en matèria de subvencions i ajudes públiques i per infraccions tributàries.
 9. No poden accedir a la condició d'entitats beneficiàries les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 8 d'aquesta Ordenança, quan hi concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
 10. En cap cas poden obtenir la condició de persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora de les subvencions les associacions culpables en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
 11. No poden obtenir la condició de persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora les associacions respecte de les quals s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi hagi resolució ferma en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció al Registre.
 12. Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, pugui presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les quals haguessin concorregut aquelles.

3. No poden concedir-se subvencions als particulars o les entitats que es trobin culpables en procediments de cobrament per via de constrenyiment per deutes contrets amb l'Ajuntament de Llucmajor i amb la resta d'ens atorgants, ni a les persones o entitats que no es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries respecte dels anteriors, fins que aquests deutes siguin efectivament satisfets i saldats, o complertes les obligacions tributàries. La comprovació d'aquestes circumstàncies es fa d'ofici.

4. La justificació per part de les persones o les entitats de no estar sotmeses a les prohibicions per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora assenyalades en l'apartat 2 d'aquest article es pot fer d'alguna de les següents maneres:

 • Mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, d'acord amb el que estableix la normativa reglamentària que regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per part de l'Administració General de l'Estat o de les comunitats autònomes, o certificació administrativa, segons els casos.
 • Mitjançant certificació administrativa, en el supòsit que estableix l'article 22.1 del RLGS per a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Mitjançant una declaració responsable atorgada per la persona o entitat sol·licitant de la subvenció, quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent; la convocatòria podrà establir mitjans específics d'acreditació, sense perjudici de les facultats de l'Administració, i més concretament de l'òrgan instructor, per investigar la veracitat de les declaracions o les justificacions aportades.

5. Quan la convocatòria així ho prevegi, la presentació de la sol·licitud de subvenció suposarà l'autorització de la persona o entitat sol·licitant perquè l'òrgan atorgant obtingui de forma directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. En aquest cas la persona o entitat sol·licitant no haurà d'aportar el certificat corresponent.

No obstant això, la persona o l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment a la seva sol·licitud, i haurà d'aportar, llavors, els certificats en els termes prevists en els apartats anteriors.

6. Les persones o entitats sol·licitants que no tenen la seva residència fiscal en territori espanyol han de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

Article 11. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries

Les obligacions de les persones o entitats beneficiàries són les següents:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar davant l'òrgan atorgant o l'entitat col·laboradora, si s'escau, el compliment dels requisits i les condicions, com també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que efectua l'òrgan atorgant o l'entitat col·laboradora, si s'escau, i a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que es requereixi en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'òrgan atorgant o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació ha de fer-se tan aviat com es conegui i, en qualsevol cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació dels fons percebuts.

e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució, que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial, aplicable a la persona o entitat beneficiària en cada cas, com també tots els estats comptables i els registres específics que puguin exigir les convocatòries o les resolucions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

i) Reintegrar els fons percebuts si hi hagués en curs alguna de les causes de reintegrament, d'acord amb el que disposa el títol IV d'aquesta Ordenança.

Article 12. Obligacions de les entitats col·laboradores

Són obligacions de les entitats col·laboradores:

a) Lliurar a les persones o entitats beneficiàries els fons rebuts d'acord amb els criteris que estableixen les corresponents convocatòries o el conveni subscrit amb l'entitat atorgant.

b) Comprovar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions o els requisits determinants per a l'atorgament de la subvenció, com també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que en determina la concessió o el gaudi.

c) Justificar el lliurament dels fons percebuts davant l'òrgan atorgant de la subvenció i, si escau, lliurar la justificació presentada per les persones o entitat beneficiàries.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan atorgant respecte de la gestió d'aquests fons, i qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que es requereixi en l'exercici de les actuacions anteriors que no figurin als arxius municipals.

Article 13. Conveni de col·laboració amb entitats col·laboradores

1. Es formalitzarà un conveni de col·laboració entre l'òrgan atorgant i l'entitat col·laboradora en què es regularan les condicions i les obligacions assumides per aquesta.

2. El conveni de col·laboració ha de contenir, com a mínim, els punts següents:

 1. Definició de l'objecte de la col·laboració i de l'entitat col·laboradora.
 2. Identificació de la normativa reguladora especial de les subvencions que ha de gestionar l'entitat col·laboradora.
 3. Durada del conveni de col·laboració.
 4. Mesures de garantia que cal constituir a favor de l'òrgan atorgant, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació.
 5. Requisits que ha de complir i fer complir l'entitat col·laboradora en les diferents fases del procediment de gestió de les subvencions.
 6. En cas de col·laboració en la distribució dels fons públics, determinació del període de lliurament dels fons a l'entitat col·laboradora i de les condicions de dipòsit dels fons rebuts fins al seu lliurament posterior a les persones o entitats beneficiàries.
 7. En cas de col·laboració en la distribució dels fons públics, condicions de lliurament a les persones o entitats beneficiàries de les subvencions concedides per part de l'òrgan atorgant.
 8. Forma de justificació per part de les persones o entitats beneficiàries del compliment de les condicions per a l'atorgament de les subvencions i dels requisits per a la seva verificació.
 9. Termini i forma de la presentació de la justificació de les subvencions aportada per les persones o entitats beneficiàries i, en cas de col·laboració en la distribució dels fons públics, d'acreditació per part de l'entitat col·laboradora del lliurament dels fons a les persones o entitats beneficiàries.
 10. Determinació dels llibres i els registres comptables específics que ha de dur l'entitat col·laboradora per facilitar l'adequada justificació de la subvenció i la comprovació del compliment de les condicions establertes.
 11. Obligació de reintegrament dels fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i les obligacions establertes per a la concessió de la subvenció i, en qualsevol cas, en els supòsits regulats en aquesta Ordenança.
 12. Obligació de l'entitat col·laboradora de sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes en el paràgraf d) de l'apartat 1 de l'article anterior.
 13. Compensació econòmica que, si s'escau, es fixi a favor de l'entitat col·laboradora.  

2. El text del conveni de col·laboració anirà acompanyat d'un informe del cap de la unitat a la qual correspongui tramitar-lo, en què s'han d'exposar els antecedents i les disposicions legals o reglamentàries en què basi el seu criteri d'ajustament a dret. El document anirà acompanyat de l'informe jurídic de Secretaria corresponent i, si escau, també d'un informe de fiscalització.

3. Quan les entitats col·laboradores siguin persones subjectes al dret privat, se seleccionaran prèviament mitjançant un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, i la col·laboració s'ha de formalitzar mitjançant conveni, llevat que per l'objecte de la col·laboració resulti d'aplicació plena la normativa de contractació.

4. En el procediment seleccionador i en el conveni ha de constar expressament si l'entitat distribuirà els dels fons públics a les persones o entitats beneficiàries.

5. El contracte que ha d'incloure el contingut mínim previst en l'apartat 2 d'aquest article, així com el que resulti preceptiu d'acord amb la normativa reguladora dels contractes administratius, ha de fer esment exprés de la submissió de l'entitat col·laboradora, en qualitat de contractista, a la resta de les obligacions imposades per la Llei general de subvencions.

Article 14. Publicitat de les subvencions

1.La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions. Les àrees gestores seran les responsables de remetre a la BDNS informació sobre les convocatòries, les resolucions de concessió i la resta de informació sobre les subvencions concedides en els termes establerts en els articles 18 i 20 de la LGS.

2. Quan la notificació de la resolució de concessió es faci a través de publicació en el BOIB, el tauler d'anuncis o la seu electrònica de l'Ajuntament, s'entendrà complerta l'obligació de publicitat.

3. No és necessària la publicació:

 •  Quan les subvencions públiques tinguin una assignació nominativa en els pressuposts.
 • Quan la seva concessió i la quantia a favor d'una persona o entitat beneficiària concreta resultin imposades en virtut d'una norma de rang legal.
 • Quan fer públiques les dades de la persona o entitat beneficiària, per raó de l'objecte de la subvenció, pugui ser contrari al respecte i la salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques o la pròpia imatge, en virtut del que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Article 15. Publicitat de la subvenció per part de la persona o l'entitat beneficiària

1. La persona o l'entitat beneficiària ha de fer publicitat de les subvencions i ajudes que ha percebut en els termes i les condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de gener, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. La persona o l'entitat beneficiària ha de fer publicitat adequada del caràcter públic del finançament del programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de la subvenció. Les mesures de difusió poden consistir en la inclusió de la imatge institucional de l'entitat atorgant o en textos relatius al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en mencions realitzades en mitjans de comunicació o altres que resultin adequats a l'objecte subvencionat i d'eficàcia equivalent a les esmentades.

 

TÍTOL II PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Capítol I De la classificació dels diferents procediments

Article 16. Procediments de concessió

Les subvencions poden concedir-se de forma directa o mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva.

Article 17. Procediment en règim de concurrència competitiva

1. El procediment ordinari de concessió de subvencions s'ha de tramitar en règim de concurrència competitiva.

Tendrà la consideració de concurrència competitiva el procediment a través del qual la concessió de les subvencions es realitzi mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir un ordre de prelació entre aquestes, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en la convocatòria, dins del crèdit disponible.

2. Excepcionalment, en funció de l'objecte de la convocatòria, sempre que així s'hi prevegi, l'òrgan competent podrà prorratejar, entre les persones o entitats beneficiàries de la subvenció, l'import global màxim destinat a les subvencions.

3. Malgrat el que disposa l'apartat anterior, en els casos en què, atesa la naturalesa de les subvenció, existeixi “concurrència” però no hi hagi la nota característica de “competitivitat”, s'aplicarà el “règim d'avaluació individualitzada”.

S'entén per “règim d'avaluació individualitzada” el procediment de concurrència no competitiva en el qual els expedients es tramitaran i resoldran a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi finalitzat el termini de presentació, i mentre es disposi de crèdit pressupostari. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans de la finalització del termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució publicada en el BOIB.

Al “règim d'avaluació individualitzada” se li aplicaran les normes generals del procediment de concurrència competitiva previstes en aquesta Ordenança, excepte en aquells aspectes o exigències relatius a la característica específica de la “competitivitat” que per l'especial naturalesa d'aquest tipus de subvencions no resultin aplicables.

En aquest règim especial no serà obligatori constituir la comissió d'avaluació continguda a l'article 30, sinó que correspondrà a l'òrgan instructor avaluar d'ofici les sol·licituds conformement als criteris, la forma i les prioritats de valoració establerts en la convocatòria.

Article 18. Procediment de concessió directa

1. Es podran concedir de forma directa les següents subvencions:

 1. Les previstes nominativament en el pressupost general de l'Ajuntament. No podran tenir caràcter nominatiu els crèdits creats mitjançant eventuals modificacions creditícies, excepte les que hagi aprovat el Ple.
 2. Quan l'atorgament o la quantia d'aquestes siguin imposats a l'Administració per una norma de rang legal, seguint el procediment de concessió que els resulti d'aplicació d'acord amb la seva pròpia normativa.
 3. Amb caràcter excepcional, les altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra degudament justificada que dificulti la concurrència pública.

2.La impossibilitat de la concurrència, com també les raons d'interès públic i els criteris objectius tinguts en compte per a la concessió de la subvenció, han de quedar acreditats en l'expedient mitjançant un informe signat pel regidor i el tècnic responsable i competent de l'àrea gestora.

 

Capítol II Del règim i el procediment de concessió directa de les subvencions previstes nominativament al pressupost general municipal

Article 19. Règim

1. S'entén com a subvencions previstes nominativament en el pressupost general de l'entitat local aquelles per a les quals l'objecte, la dotació pressupostària i la persona o entitat beneficiària apareixen determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost i que estan degudament justificats en la memòria que acompanya el pressupost municipal.

És aplicable a aquestes subvencions, a falta de normativa específica que en reguli la concessió, la normativa establerta en l'article 2 d'aquesta Ordenança.

2. L'instrument habitual mitjançant el qual ha de canalitzar-se les subvencions nominatives en el pressupost de l'entitat és el conveni, que ha d'incloure, com a mínim, els següents aspectes:

 • Parts concertants, amb indicació de les dades identificadores de la persona o entitat beneficiària.
 • Descripció de l'objecte.
 • Actuacions previstes i compromisos de les parts.
 • Crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció i la quantia de la subvenció.
 • Compatibilitat o incompatibilitat per a la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes nacionals.
 • Termini i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments a compte i pagaments anticipants, així com el règim de garanties que, si s'escau, hagin d'aportar les persones beneficiàries.
 • Termini i formes de justificació per part de les persones beneficiàries del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.
 • Documents que ha d'aportar la persona o entitat beneficiària.
 • Termini de vigència, requisits i condicions.
 • Mecanismes de seguiment de l'execució del conveni.
 • Règim jurídic.
 • Caràcter administratiu del conveni i submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides sobre el seu contingut i l'aplicació.

2. Com a contingut addicional, pot contenir, entre d'altres, els següents aspectes:

 • Possibilitat de subcontractació amb els límits fixats en aquesta Ordenança.
 • En els casos en què s'estableixi la justificació mitjançant mòduls, s'han d'incloure les unitats que formaran el mòdul, el seu cost unitari i altres qüestions pertinents.
 • Mesures de publicitat i característiques d'aquesta que adoptin les persones o entitats beneficiaries respecte de l'activitat subvencionada.

3. Aquests aspectes també han de fer-se constar en la resolució de concessió, en el supòsit que la subvenció no es canalitzi mitjançant conveni.

Article 20. Iniciació

El procediment per a la concessió s'inicia d'ofici, i serà imprescindible que hi hagi consignació específica en el pressupost general municipal a favor de la persona pública o privada a la qual va destinada la subvenció.

Al pressupost general municipal s'han d'especificar la persona o entitat beneficiaria, l'import i el concepte (objecte) de la subvenció nominativa, i mitjançant informe signat pel regidor i el tècnic responsable i competent de l'àrea gestora s'ha de justificar degudament la impossibilitat d'aplicació del principi de concurrència.

La inclusió de l'aplicació pressupostària al pressupost municipal no crea expectativa de dret a favor de la persona o entitat beneficiària mentre no hagi estat adoptada la resolució de concessió, amb el procediment establert previ, per part de l'òrgan competent.

Article 21. Instrucció

1. La instrucció del procediment de concessió correspon a l'òrgan gestor de l'àrea de la subvenció.

2. Les activitats d'instrucció han de comprendre:

 • L'elaboració de la proposta de resolució o el text del conveni regulador de la subvenció.
 • L'informe del personal tècnic responsable i competent de l'àrea gestora, degudament motivat, sobre l'adequació a dret del contingut de la resolució o del conveni.
 • L'informe del personal tècnic responsable i competent de l'àrea gestora, en el qual consti que, a partir de les dades que figuren en el seu poder, les persones o entitats sol·licitants compleixen els requisits per accedir a la condició de persones o entitats beneficiàries de la subvenció.

3. Completada la instrucció, se sol·licitaran els informes preceptius corresponents a Secretaria i Intervenció, i se sotmetrà la proposta de concessió a l'òrgan atorgant establert en aquesta Ordenança, perquè l'aprovi.

Article 22. Resolució

1. Una vegada remesa la proposta de resolució o text del conveni regulador, juntament amb la resta de l'expedient, l'òrgan competent ha de resoldre el procediment per concedir la subvenció.

2. La resolució es motivarà d'acord amb el que disposa aquesta Ordenança i la normativa vigent, i s'haurà de notificar a la persona o entitat beneficiària.

 

Capítol III. Del règim i el procediment de concessió directa i excepcional de la resta de subvencions

Article 23. Règim

Poden concedir-se de forma directa les subvencions en què, per les característiques especials de la persona o entitat beneficiaria o de l'activitat subvencionada, no sigui possible, objectivament, promoure la concurrència pública, i amb caràcter excepcional aquelles en què s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic, humanitari o qualsevol altra raó, degudament justificada, que dificulti la concurrència pública.

En aquest cas, a més de motivar la utilitat, l'interès social o la consecució d'una finalitat pública de la subvenció, s'ha de justificar en l'expedient, amb un informe motivat, la impossibilitat d'aplicar els principis rectors de publicitat i concurrència.

 

​​​​​​​Article 24. Iniciació i instrucció

1. L'òrgan gestor ha d'incoar el corresponent expedient, en el qual necessàriament s'ha d'incloure l'informe justificatiu i motivat de la concurrència de les circumstàncies descrites a l'article anterior, signat pel regidor i el tècnic responsable i competent de l'àrea gestora.

2. La instrucció del procediment de concessió correspon a l'òrgan gestor de l'àrea de la subvenció.

3. Les activitats d'instrucció han de comprendre:

 • L'elaboració de la proposta de resolució o el text del conveni regulador de la subvenció.
 • L'informe del personal tècnic responsable i competent de l'àrea gestora, degudament motivat, sobre l'adequació a dret del contingut de la resolució o del conveni.
 • L'informe del personal tècnic responsable i competent de l'àrea gestora, en el qual consti que, a partir de les dades que figuren en el seu poder, les persones o entitats sol·licitants compleixen els requisits per accedir a la condició de persones o entitats beneficiàries de la subvenció.

4. Completada la instrucció, se sol·licitaran els informes preceptius corresponents a Secretaria i Intervenció, i se sotmetrà la proposta de concessió a l'òrgan atorgant establert en aquesta Ordenança, perquè l'aprovi.

5. Les subvencions que es concedeixin conformement al que disposa l'article anterior s'han d'instrumentar en convenis, en què s'han d'establir les condicions i les estipulacions específiques.

Article 25. Contingut del conveni

1. En la redacció del conveni s'han d'especificar:

 • Parts concertants, amb indicació de les dades identificadores de la persona o entitat beneficiària.
 • Descripció de l'objecte.
 • Actuacions previstes i compromisos de les parts.
 • Crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció i quantia de la subvenció.
 • Compatibilitat o incompatibilitat per a la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes nacionals.
 • Termini i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments a compte i pagaments anticipants, així com el règim de garanties que, si s'escau, hagin d'aportar les persones beneficiàries.
 • Termini i formes de justificació per part de les persones beneficiàries del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.
 • Documents que hagi d'aportar la persona o entitat beneficiària.
 • Termini de vigència, requisits i condicions.
 • Mecanismes de seguiment de l'execució del conveni.
 • Règim jurídic.
 • Caràcter administratiu del conveni i submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides sobre el seu contingut i l'aplicació.

2. Com a contingut addicional, pot contenir, entre d'altres, els següents aspectes:

 • Possibilitat de subcontractació amb els límits fixats en aquesta Ordenança.
 • En els casos en què s'estableixi la justificació mitjançant mòduls, s'han d'incloure les unitats que formaran el mòdul, el seu cost unitari i altres qüestions pertinents.
 • Mesures de publicitat i característiques d'aquesta que adoptin les persones o entitats beneficiaries respecte de l'activitat subvencionada.​​​​​​​

 

Capítol IV. Concessió de règim de concurrència competitiva

Article 26. Iniciació i instrucció

1. El procediment de concurrència competitiva s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per l'òrgan atorgant determinat en aquesta Ordenança. La convocatòria s'ha de publicar en la BDNS i un extracte d'aquesta en el Butlletí Oficial de l'Estat, d'acord amb el procediment establert en l'article 20.8 de la LGS.

2 L'àrea municipal gestora o l'organisme autònom gestor, en funció de la matèria, un cop retingut el crèdit necessari, dins dels disponibles en el pressupost i amb l'informe previ del personal tècnic responsable i competent de l'òrgan gestor, degudament motivat, sobre l'adequació al dret del contingut de la convocatòria, sotmetrà la proposta de la convocatòria a l'òrgan competent perquè l'aprovi. Aquesta s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. La proposta de convocatòria a l'òrgan competent anirà acompanyada d'un informe jurídic que s'ajusta al dret, emès per Secretaria o els de l'organisme autònom, si s'escau, juntament amb l'informe de la Intervenció Municipal.

4.Els òrgans encarregats d'instruir els procediments de concessió de subvenció seran els que s'indiquin en les respectives convocatòries.

5. L'òrgan instructor realitzarà d'ofici les actuacions i les activitats que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de formular la proposta de resolució.

6. Les actuacions d'instrucció comprendran la petició de tots els informes que es consideren necessaris per resoldre. El termini per emetre'ls serà de deu dies, tret que l'òrgan instructor, ateses les característiques de l'informe sol·licitat o del mateix procediment, en sol·liciti l'emissió en un termini menor o major, sense que en aquest cas pugui superar els dos mesos.

7. En les convocatòries en que així es determini, l'òrgan instructor realitzarà una preavaluació, el resultat de la qual es concreta en un informe que s'inclou en l'expedient, en el qual es verifica que de la informació que figura en el seu poder es desprèn que les persones o entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per adquirir tal condició.

Finalitzada la fase de preavaluació es remetrà l'expedient a la Comissió d'Avaluació per a la valoració de les sol·licituds. La Comissió d'Avaluació emetrà un informe motivat en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada. L'informe servirà de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta provisional de concessió de la subvenció o subvencions.

8. En les convocatòries en les quals es prescindeix de la fase de preavaluació, l'òrgan instructor es limita a requerir l'esmena dels defectes a la persona interessada que no reuneix els requisits de la convocatòria, en el termini de deu dies.

Article 27. Convocatòria

1. La convocatòria tendrà, com a mínim, el següent contingut:

 1. Indicació de la disposició que n'aprova les bases reguladores i del diari oficial en què s'han publicat, tret que, en consideració a la seva especificitat, aquestes s'incloguin en la mateixa convocatòria.
 2. Crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions convocades dins els crèdits disponibles o, si no n'hi ha, quantia estimada de les subvencions.
 3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
 4. Expressió del règim de concurrència d'acord amb la qual es fa la concessió.
 5. Requisits per sol·licitar la subvenció i la forma d'acreditar-los.
 6. Indicació dels òrgans competents per instruir i resoldre el procediment.
 7. Termini de presentació de sol·licituds, a les quals són aplicables les previsions establertes en l'article següent d'aquesta Ordenança.
 8. Termini de resolució de la concessió i la notificació.
 9. Criteris de valoració de les sol·licituds.
 10. Forma de pagament, incloent-hi la fixació i la justificació, si s'escau, de la possibilitat d'efectuar pagaments a compte i pagaments anticipats, juntament amb els corresponents calendaris de pagaments i justificacions.
 11. Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 41 a 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
 12. Documents i informacions de què ha d'anar acompanyada la petició.
 13. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, d'acord amb el que disposa l'article 36 d'aquesta Ordenança.
 14. Forma de justificació, termini de presentació de la corresponent documentació i aspectes que s'han d'incloure en la memòria avaluadora.
 15. Indicació que la resolució de concessió exhaureix la via administrativa i dels recursos que hi escaiguin.

2. Com a contingut addicional, la convocatòria podrà contenir, entre d'altres, els aspectes següents:

 1. En els casos en què es prevegi la participació de la Comissió d'Avaluació, indicació expressa dels càrrecs dels membres que la componen.
 2. Si escau, fase de preavaluació de l'òrgan instructor.
 3. Si s'escau, i en funció de l'objecte de la convocatòria, indicació de si hi haurà prorrateig, entre les persones o entitats beneficiàries de la subvenció, de l'import global màxim destinat a les subvencions.
 4. Possibilitat de subcontractació amb els límits fixats en aquesta Ordenança.
 5. Quantia addicional amb què podrà incrementar-se sense necessitat de nova convocatòria, sempre que es compleixin les condicions establertes en l'article 58 de l'RLGS.
 6. Si s'escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds.
 7. Possibilitat que la resolució definitiva estableixi la llista d'espera per als sol·licitants que, fins i tot complint les condicions per ser persona o entitat beneficiària, no hagin aconseguit una puntuació mínima, en els termes que estableix l'article 33.5 d'aquesta Ordenança.
 8. En els casos en què s'estableixi la justificació mitjançant mòduls, s'han d'incloure les unitats que formaran el mòdul, el seu cost unitari i altres aspectes pertinents.
 9. Si s'escau, règim de garanties, mitjans de constitució, dipòsit i cancel·lació que s'estableixi que hagin de constituir les persones o entitats beneficiàries o les entitats col·laboradores.
 10. Mesures de publicitat i característiques d'aquesta que adoptin les persones o entitats beneficiàries respecte de l'activitat subvencionada.

3. A més, per als següents supòsits específics es tindrà en compte el següent contingut obligatori:

a) En les convocatòries obertes que es realitzin a l'empara de l'article 59 del RLGS, a més del contingut mínim previst en l'apartat anterior, s'ha de concretar el nombre de procediments successius que s'han de donar, i per a cadascun:             

 • El termini màxim per resoldre cada un dels procediments.
 • El termini per presentar sol·licituds en cada un dels procediments.
 • L'import màxim a atorgar en cada període es fixarà atenent la durada i el volum de sol·licituds previstes.
 • La possibilitat de traslladar la quantitat no aplicada a les posteriors resolucions que recaiguin quan finalitzi un període o un procediment, s'hagin concedit les subvencions i no s'hagi exhaurit l'import màxim a atorgar.

En aquest cas, una vegada que hi hagi hagut la resolució, l'òrgan atorgant ha d'acordar expressament les quanties que s'han de traslladar, el període en què s'han d'aplicar i els criteris d'assignació dels fons no emprats. L'ús d'aquesta possibilitat no pot anar en cap cas en detriment dels drets dels sol·licitants del període d'origen.

b) En el cas de tramitació anticipada de la convocatòria, a l'empara del que preveu l'article 56 del RLGS, la quantia total            màxima que figuri en la convocatòria té caràcter estimat i s'hi ha de fer constar expressament que la concessió de les                subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

c) En la convocatòria de subvencions plurianuals la despesa és imputable a exercicis posteriors a aquell en què es dicti la          resolució de concessió. En aquests casos, la convocatòria indicarà la quantia total màxima a concedir, com també la seva        distribució per anualitats, dins els límits fixats en l'article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual                  s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 28. Presentació de sol·licituds

1. El termini per presentar sol·licituds, el qual haurà de constar en la convocatòria, es decidirà atenent l'especial naturalesa de la subvenció o de les especials circumstàncies concurrents. Amb caràcter general serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

2. Les sol·licituds de les persones o entitats interessades s'han de formular amb una sol·licitud signada per la persona o representant legal de l'entitat sol·licitant, o per persones que acreditin la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret, d'acord amb el model normalitzat que assenyali la corresponent convocatòria, si n'hi ha, i hauran d'anar acompanyades dels documents i informacions determinats en aquesta.

En el cas que els documents exigits ja estiguin en poder de l'Ajuntament, la persona o l'entitat sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguin, podrà fer ús del dret a no presentar-lo, i farà constar la data i l'òrgan o dependència on es varen presentar o emetre.

No obstant el que s'ha disposat anteriorment, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document per part d'aquesta Administració, es podrà requerir a la persona o l'entitat sol·licitant que presenti o acrediti per altres mitjans els requisits a què es refereix el document, amb anterioritat a formular la proposta de resolució.

3. Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar, juntament amb la documentació i les informacions indicades en la convocatòria, en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 16.4 de la LPAC.

Es podran presentar les sol·licituds de manera telemàtica, en els termes que preveuen la LPAC i el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

4. No obstant l'anterior, les persones o entitats previstes en l'article 14.2 de la LPAC estan obligades a presentar la sol·licitud i realitzar qualsevol tràmit de manera telemàtica.

Article 29. Esmena de defectes de la sol·licitud

Si la sol·licitud o les sol·licituds no compleixen tots els requisits establerts en la convocatòria, l'òrgan instructor requerirà de manera conjunta als interessats que ho esmenin en el termini màxim i improrrogable de deu dies, amb la indicació que, si no ho fan, es considerarà que han desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes prevists segons els articles 21 i 68 de la LPAC.

Article 30. La Comissió d'Avaluació

La valoració de les sol·licituds correspon a un òrgan col·legiat format per un president o presidenta, un secretari o secretària i un nombre de vocals no inferior a tres, d'acord amb els criteris de competència professional i d'experiència, designats en la convocatòria.

En la composició de la Comissió de Valoració es promourà la presència equilibrada de dones i homes, d'acord amb el que estableix l'article 51 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Les comissions d'avaluació es constituiran, preceptivament, en els procediments de concurrència competitiva, sempre que l'import global dels fons destinats a la convocatòria siguin superiors a 50.000,00 euros o l'import individual màxim de les subvencions sigui superior a 7.000,00 euros, tret que la prelació de sol·licituds vàlidament presentades i que compleixin els requisits es fixi únicament en funció de la seva data de presentació dins un termini limitat. En la resta de supòsits l'existència de la Comissió d'Avaluació estarà condicionada a allò que disposin les convocatòries.

L'òrgan col·legiat d'avaluació, després de valorar les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris fixats en la convocatòria, emetrà un informe motivat en el qual se'n concreta el resultat i, si s'escau, una prelació de les sol·licituds. L'informe servirà de base per a l'elaboració de la proposta de resolució.

Article 31. Propostes de resolució

1. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i l'informe de l'òrgan col·legiat de valoració, efectuarà una proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es notificarà a les persones o entitats interessades, i se'ls concedirà un termini de deu dies per presentar al·legacions. Tot això segons el que s'indiqui en la convocatòria.

Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que els adduïts pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tendrà caràcter de proposta definitiva i es notificarà a les persones interessades proposades com a persones o entitats beneficiàries.

2. Examinades les al·legacions que han adduït, si s'escau, les persones interessades, es formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

La proposta de resolució definitiva es notificarà a les persones interessades que hagin estat proposades com a persones o entitats beneficiàries en la fase d'instrucció. Tot això segons el termini i la forma prevists en la convocatòria.

3. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen dret a favor de la persona o entitat beneficiària proposada, davant l'Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució de concessió de la subvenció.

Article 32. Reformulació de sol·licituds

Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d'activitats a desenvolupar per la persona o entitat sol·licitant i l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es podrà instar la persona o entitat beneficiària, si així s'ha previst en la convocatòria, a reformular la seva sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable en els termes establerts en l'article 27 de la Llei general de subvencions.

En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds o peticions.

Article 33. Resolució definitiva del procediment de concessió de subvencions

1. Una vegada rebuda la proposta de resolució definitiva, juntament amb la resta de l'expedient, l'òrgan atorgant resoldrà el procediment.

2. La resolució es motivarà de conformitat amb el que disposa aquesta ordenança i la convocatòria per la qual es regeix, i s'acreditaran en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopti.

3. La resolució definitiva ha de contenir:

 • La persona beneficiària o la relació de persones beneficiàries a les quals s'atorga la subvenció amb les quanties individualitzades i amb l'especificació dels criteris de valoració seguits, així com la desestimació i la no concessió, per desistiment, renúncia al dret o impossibilitat material sobrevinguda de les sol·licituds no ateses.
 • Els compromisos assumits per les persones beneficiàries, amb identificació de la persona o persones físiques que, per a totes les activitats a fer per persones jurídiques, se'n responsabilitzen de la realització, amb assignació del percentatge i la valoració econòmica. Quan l'import de la subvenció i la seva percepció depenguin de la realització per part de la persona o entitat beneficiària d'una activitat proposada per aquestes, ha de quedar clarament identificada tal proposta o el document en què es va formular.

4. El termini màxim de resolució i notificació és de sis mesos. El termini es computarà des de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat del cas de convocatòria oberta, en el qual el termini màxim per resoldre i per presentar sol·licituds es comptarà des de la data que s'especifiqui en la convocatòria.

Amb el venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat la resolució legítima als interessats s'entén desestimada la sol·licitud de la concessió per silenci administratiu.

5. Quan així es disposi en la convocatòria, la resolució definitiva podrà contenir, a més, una relació per ordre decreixent de la puntuació obtinguda per les persones o entitats sol·licitants les quals, complint les condicions administratives i tècniques per adquirir la condició de persona o entitat beneficiària, no se'ls ha concedit la subvenció perquè la seva puntuació era inferior a la de las persones o entitats seleccionades i no tenien cabuda en la quantia màxima convocada.

Aquestes persones o entitats sol·licitants quedaran en llista d'espera per al cas en què algunes de les subvencions concedides quedin sense efecte per renúncia, en el qual se'ls podrà atorgar la subvenció sol·licitada sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

L'òrgan atorgant de la subvenció comunicarà aquesta opció a les persones o entitats interessades, perquè accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies. Una vegada acceptada la proposta per part de la persona o persones sol·licitants, l'òrgan administratiu ha de dictar l'acte de concessió i l'ha de notificar.

Article 34. Modificació de la resolució

Les persones o entitats beneficiàries podran sol·licitar a l'òrgan atorgant, abans que conclogui el termini per a la realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució només en els supòsits que impliquin ampliar els terminis fixats, reduir l'import concedit o alterar les accions que s'integren en l'activitat, les quals s'autoritzaran quan es basin en circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per a la bona execució de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o la finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers.

L'òrgan atorgant podrà modificar d'ofici la resolució de la concessió, amb l'audiència prèvia de la persona o entitat interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan una alteració imprevista de les condicions tingudes en compte per a la concessió impedeixi o dificulti la consecució de l'interès públic perseguit i no s'irroguin perjudicis econòmics a la persona o entitat beneficiària.

Article 35. Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per determinar-la

1. L'import màxim de la subvenció que pot atorgar‐se a cada persona sol∙licitant, dins de la quantia convocada, és el del cost total de l'activitat, projecte o programa seleccionat, deduïts els ingressos o les subvencions que l'han finançat, si n'hi ha.

2. La distribució del crèdit pressupostari disponible entre els projectes seleccionats es realitzarà atenent la puntuació atorgada en l'avaluació dels criteris de valoració objectius prevists en la convocatòria.

3. En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

4. En els supòsits en què el dèficit real o les despeses reals siguin inferiors a les pressupostades quan s'efectua la sol·licitud, i segons les quals es va determinar inicialment la quantia de la subvenció, es tendrà en compte aquesta circumstància per reduir proporcionalment la quantia a abonar finalment.

Article 36. Compatibilitat amb altres subvencions

En la convocatòria de la subvenció, el conveni o la resolució de concessió s'ha de determinar el règim de compatibilitat o incompatibilitat per a la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes nacionals, sense perjudici del que disposa l'article 35.3 d'aquesta Ordenança.

 

TÍTOL III. DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS

Capítol I  Despeses subvencionables i subcontractació

Article 37. Despeses subvencionables

1. La convocatòria de la subvenció, el conveni o la resolució de concessió directa podran regular els aspectes de les despeses subvencionables als quals fa referència l'article 31 de la LGS.

2. Es consideraran despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini que estableixen les convocatòries. En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables serà superior al valor de mercat.

3.Quan l'import de despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la legislació de contractes del sector públic per al contracte menor, la persona o entitat beneficiària haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves especials característiques no existeixi al mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi realitzat amb anterioritat a la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que han d'aportar-se en la justificació o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

4. En el supòsit d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s'han de seguir les regles següents:

 • La convocatòria, el conveni o la resolució de concessió fixarà el període durant el qual la persona o l'entitat beneficiària ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, que no podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, s'haurà de fer constar en l'escriptura aquesta circumstància  i l'import de la subvenció concedida, i aquests extrems d'inscripció s'hauran d'inscriure en el registre   públic corresponent.

 • L'incompliment de l'obligació de destinació referida en el paràgraf anterior, que es produirà en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que estableix aquesta Ordenança. Aquest quedarà subjecte al pagament del reintegrament qualsevol que sigui el posseïdor, llevat que resulti ser un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscriptibles.

5.  Les despeses d'amortització de béns inventariables són subvencionables, sempre que en la convocatòria es reculli expressament i els criteris aplicats s'adeqüin a les normes fiscals.

6 Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals i les despeses pericials per realitzar el projecte subvencionat i les d'administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l'activitat subvencionada i són indispensables per preparar-la adequadament o per executar-la.

Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària es podran subvencionar quan així ho prevegi la corresponent convocatòria o conveni.

7.En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

 • Els interessos deutors dels comptes bancaris.
 • Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.
 • Les despeses de procediments judicials.
 • Els tributs locals, quan suposin exempcions fiscals no previstes en la llei, compensacions o minoracions de deutes contrets amb la hisenda local.
 • Els imposts indirectes quan siguin susceptibles d'esser recuperats o compensats.
 • Els impostos personals sobre la renda.

8. Els costos indirectes s'hauran d'imputar per la persona o l'entitat beneficiària a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es realitza l'activitat.

Article 38. Subcontractació

1. S'entén que la persona o l'entitat beneficiària subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d'incórrer la persona o entitat beneficiària per dur a terme per si mateixa l'activitat subvencionada.

2. No s'admet la subcontractació, excepte quan la convocatòria de la subvenció, el conveni o la resolució de concessió l'autoritzen expressament. El percentatge màxim de l'activitat subvencionada que la persona o entitat beneficiària subcontracti amb tercers ha d'estar fixat en la corresponent convocatòria, la resolució o el conveni. En el cas que no s'hi fixi cap percentatge màxim de subcontractació, aquest no podrà superar el 50% de l'import de la subvenció.

No podran subcontractar-se activitats que, augmentant el cost de l'activitat subvencionada, no aportin valor afegit al contingut d'aquesta.

3. Quan l'activitat subcontractada amb tercers excedeixi el 20% de l'import de la subvenció i sigui superior a 60.000 € s'exigirà que el contracte es faci per escrit i que aquest s'autoritzi prèviament i expressa per part d'aquest Ajuntament.

4. No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits exigits en l'apartat anterior.

5. Els contractistes queden obligats només davant la persona o l'entitat beneficiària, la qual assumeix la total responsabilitat de l'execució de l'activitat subvencionada davant l'Administració.

6. D'acord amb el que es preveu en l'apartat anterior, les persones i entitats beneficiàries són responsables que, en l'execució de l'activitat subvencionada concertada amb tercers, es respectin els límits que s'estableixen en la convocatòria, el conveni o la resolució de concessió, quant a la naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per permetre l'adequada verificació del compliment dels límits esmentats.

7. En cap cas la persona o entitat beneficiària podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionables amb:

 1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 10 d'aquesta Ordenança.
 2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l'activitat objecte de contractació.
 3. Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de l'operació, tret que aquest pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball realitzat o els serveis prestats.
 4. Persones o entitats vinculades amb la persona o entitat beneficiària, llevat que hi concorrin les següents circumstàncies:
 • Que s'obtengui l'autorització prèvia expressa de l'òrgan que concedeixi la subvenció.
 • Que l'import subvencionable no excedeixi del cost en què ha incorregut l'entitat vinculada. L'acreditació d'aquest cost es realitzarà en la justificació en els mateixos termes establerts per acreditar les despeses de la persona beneficiària.

e.Persones o entitats sol·licitants d'ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa que no hagin                                    obtingut  subvenció per no complir els requisits o no aconseguir la valoració suficient.

 

Capítol II Procediment de gestió pressupostària

Article 39. Aprovació de la despesa

1. Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o a la seva concessió directa, l'òrgan atorgant haurà d'autoritzar la despesa.

2. La resolució de la concessió de subvencions o la signatura dels convenis implica l'aprovació de la disposició o el compromís de la despesa corresponent.

3. Les anteriors fases pressupostàries podran acumular-se quan es tracti de subvencions de concessió directa.

 

​​​​​​​Article 40. Pagament de la subvenció

1. L'obligació de pagament de la subvenció s'executa amb la prèvia justificació per part de la persona o entitat beneficiària de l'activitat, el projecte, l'objectiu o l'adopció del comportament per als quals es va concedir, en els termes prevists en aquesta Ordenança i en la convocatòria, el conveni regulador o la resolució de la concessió directa nominativa, si s'escau.

Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació adequada o de concurrència d'algunes de les causes previstes en l'article 37 de la Llei general de subvencions.

2. Excepcionalment, quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, poden efectuar-se pagaments a compte. Aquests abonaments poden suposar la realització de pagaments fraccionats, que han de respondre al ritme de l'execució de les accions subvencionades i s'han d'abonar per la quantia equivalent a la justificació presentada.

3. També es poden efectuar de manera excepcional, sempre que existeixin raons d'interès públic que ho justifiquin i així consti degudament motivat en l'expedient, pagaments anticipats, que suposen lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.

Quan les despeses subvencionables siguin de tal naturalesa que requereixin desemborsaments de pagament successius durant el període subvencionable, els pagaments anticipats s'han de realitzar de forma fraccionada en un import no superior en cada fracció a una tercera part de l'import total de la subvenció, i en cap cas s'ha de pagar el següent fraccionament anticipat sense la justificació prèvia del pagament anterior.

Excepcionalment, es pot realitzar el pagament únic anticipat per la totalitat de l'import subvencionat quan la despesa subvencionable suposi el desemborsament d'un pagament únic.

4. Tant els possibles pagaments a compte com les bestretes han d'estar previstes expressament en la corresponent convocatòria de la subvenció, en el conveni regulador o en la resolució de la concessió directa nominativa, si s'escau, i s'han de detallar el calendari dels pagaments i el de la presentació de justificants. A més, en els casos en què la forma de pagament no sigui postpagable, aquesta ha de ser indicada en aprovar-se la convocatòria, el conveni regulador o la resolució de la concessió directa, si s'escau.

5. En els casos en què s'hagin previst els pagaments a compte en les subvencions plurianuals que estableix l'article 27.3.c de la present Ordenança, en la resolució de concessió de la subvenció plurianual s'ha d'indicar la distribució per anualitats de la quantia atenent el ritme d'execució de l'acció subvencionada. La imputació a cada exercici s'ha de fer amb l'aportació prèvia de la justificació equivalent a la quantia que correspongui, tot això sense perjudici del que disposa l'article 47.3 d'aquesta Ordenança.

6. En el cas d'efectuar-se pagaments anticipats, pot exigir-se la presentació de garanties mitjançant dipòsits, avals, assegurances de caució o garanties personals i solidàries, i drets reals de garanties, regulats en la legislació vigent, que han de determinar-se en la convocatòria de cada subvenció, o en el conveni. Aquestes garanties s'han d'establir en el supòsit de bestretes superiors a 25.000 € en les quals es garantirà el 100%, excepte quan la persona o entitat beneficiària sigui una entitat integrant del sector públic.

7. No es poden realitzar pagaments anticipats a persones o entitats beneficiàries en els casos següents: haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari; haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment; trobar-se declarats en concurs, tret que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni; estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme al Real Decret Legislatiu 1/2020. de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

8. No es pot realitzar el pagament de la subvenció mentre la persona o entitat beneficiària no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, sigui deutora per resolució de reintegrament o mantingui deutes amb l'Ajuntament de Llucmajor o ens dependents. L'acord que es dicti per a la materialització del pagament ha de fer esment del compliment d'aquesta obligació.

 

Capítol III Justificació de les subvencions percebudes de l'Ajuntament de Llucmajor

Article 41. Justificació

1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius prevists en l'acte de concessió de la subvenció s'ha de realitzar en els termes prevists en aquesta Ordenança, tret que la convocatòria de la subvenció, el conveni o la resolució de concessió n'estableixin un règim específic, sempre que no resulti incompatible amb el seu contingut.

2La justificació s'ha de realitzar davant l'òrgan atorgant. La modalitat de justificació de subvencions ha d'estar especificada en la convocatòria de la subvenció o, si s'escau, en la resolució de concessió o en el text del conveni, i ha de revestir una de les següents formes:

 1. Compte justificatiu de la despesa realitzada.
 2. Acreditació de la despesa per mòduls.
 3. Presentació d'estats comptables.

3. Les subvencions que es concedeixen en atenció a la concurrència d'una determinada situació en la persona o entitat perceptora no requereixen més justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret d'aquesta situació prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que puguin establir-se per verificar-ne l'existència. La justificació no és, doncs, una càrrega o obligació derivada de la concessió de la subvenció, sinó que és un requisit per a la concessió.

Article 42. Justificació mitjançant rendició de compte justificatiu de la despesa realitzada

1. El compte justificatiu que ha de rendir-se davant l'òrgan atorgant de la subvenció constitueix un acte obligatori de la persona o l'entitat beneficiària, o de l'entitat col·laboradora, i consisteix en la justificació de totes les despeses realitzades amb motiu de l'activitat subvencionada (no únicament fins a aconseguir la quantia de la subvenció), sota responsabilitat de la persona declarant, mitjançant els seus justificants directes. Es tracta de factures i altres documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic o amb eficàcia administrativa, que permetin acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció.

2. El compte justificatiu ha d'estar format pels documents que a continuació s'indiquen:

a. Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de contenir:

 • Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.
 • Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior.
 • Indicació, si s'escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats en la relació a què fa referència l'apartat b.1, excepte en aquells casos en què la convocatòria de la subvenció hagi previst la compensació mitjançant un preu fet sense necessitat de justificació.
 • Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i procedència.
 • Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 37.3 d'aquesta Ordenança, hagi d'haver sol·licitat la persona o l'entitat beneficiària.

c. Documents acreditatius dels pagaments als creditors. L'acreditació del pagament s'ha de fer mitjançant càrrec bancari, “he rebut” degudament signat, o un altre document acreditatiu que les factures presentades han estat pagades. La convocatòria, el conveni o la resolució de concessió podrà establir mitjans específics d'acreditació.

d. Carta de pagament del reintegrament que escaigui en cas de romanent no aplicat, excessos obtinguts sobre el cost de l'activitat subvencionada i l'interès de demora corresponent.

3. No obstant l'anterior, quan per raó de l'objecte o de la naturalesa de la subvenció no sigui necessari presentar la  documentació prevista en l'apartat anterior, la convocatòria, el conveni o la resolució de concessió determinarà el contingut del compte justificatiu.

4. En el cas de justificació per compte justificatiu simplificat, la convocatòria, el conveni o la resolució de concessió inclourà les tècniques de mostreig per comprovar els justificants de despesa, els quals podran ser requerits per l'òrgan atorgant una vegada finalitzat el termini de justificació i, si escau, d'esmena. La tècnica seleccionada haurà de permetre una evidència raonable que la subvenció s'ha aplicat de manera adequada. En absència d'especificació, es requeriran justificants que, per import agregat, suposin un mínim del 30 % de les despeses totals de l'activitat subvencionada

Article 43. Justificació de subvencions destinades a adquisició de béns immobles

Quan es tracti de la justificació de subvencions destinades a l'adquisició de béns immobles, a més del compte justificatiu establert en l'article anterior, juntament amb els justificants que s'hi estableixen, s'ha d'aportar un certificat d'un taxador o taxadora independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial, en relació amb el cost i el preu de mercat.

Igualment s'ha d'aportar la corresponent liquidació de l'impost de transmissions patrimonials, en què figuri la conformitat amb l'import de l'adquisició.

Article 44. Justificac mitjançant mòduls

1. El règim de mòduls pot aplicar-se en els supòsits en què es compleixin els requisits establerts en l'article 76.1 del RLGS.

2. La justificació de subvencions mitjançant mòduls únicament s'aplicarà si així s'estableix en la convocatòria de la subvenció, en el conveni o en la resolució de concessió.En aquest supòsit, la convocatòria, el conveni o la resolució ha d'establir les unitats que formaran el mòdul, el seu cost unitari i altres aspectes pertinents.

La documentació que s'ha de presentar en la justificació mitjançant mòduls s'ha d'ajustar al que preveu  l'article  78 del RLGS.

Article 45. Justificació mitjançant presentació d'estats comptables

El règim de justificació mitjançant la presentació d'estats comptables pot aplicar-se en els supòsits en què es compleixin els requisits establerts en l'article 80.1 del RLGS.

En el cas de subvencions destinades a cobrir dèficits d'explotació, basta l'aportació de comptes o estats financers degudament auditats, en què s'apreciï el dèficit o la realització del programa o l'activitat parcialment subvencionats per tal que es pugui abonar la subvenció al beneficiari.

La convocatòria, el conveni o la resolució de concessió pot preveure, a l'efecte d'una adequada justificació de la subvenció, que es presenti la documentació addicional que estableixen els articles 80.2 i 80.3 del RLGS.

Article 46. Justificació de subvencions gestionades per entitats col·laboradores

La justificació de les subvencions gestionades per entitats col·laboradores es refereix tant a l'acreditació del lliurament a les persones i entitats beneficiàries dels fons corresponents com a la presentació davant l'òrgan atorgant de la justificació aportada per les persones i entitats beneficiàries, la qual cosa s'estendrà no només a l'aplicació dels fons per part d'aquests, sinó també al compliment de les condicions per al cobrament, en funció del que disposa el conveni de col·laboració.

L'entitat col·laboradora està obligada, igualment, a sotmetre's a les actuacions de comprovació que respecte de la gestió dels fons municipals acordi l'òrgan atorgant, així com a qualsevol altra de comprovació i control financer, aportant tota la informació que se li requereixi en l'exercici de les actuacions esmentades.

Article 47. Termini per a la justificació

1. La convocatòria de la subvenció i, si s'escau, el conveni o la resolució de concessió han d'especificar el termini de rendició de la justificació de les subvencions.

2. El termini per a la justificació de la subvenció és com a màxim de sis mesos des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat.

3. En el cas de subvencions plurianuals, la convocatòria, el conveni o la resolució han d'establir el termini per a la justificació. La justificació, com a mínim, s'ha de presentar anualment dins el darrer trimestre de l'any natural i una vegada finalitzada l'activitat subvencionada. La darrera justificació s'ha de presentar com a màxim dins dels tres mesos posteriors al termini final per executar l'activitat.

Article 48. Efectes de l'incompliment del deure de justificació

L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient comportarà l'obligació de reintegrament total o parcial, atenent el grau d'incompliment i altres circumstàncies concurrents, sense perjudici de les sancions que corresponguin.

Article 49. Comprovació de subvencions

1. Un cop presentada la documentació justificativa de la subvenció dins el termini i en el lloc que especifiqui la convocatòria, el conveni o la resolució de concessió, l'òrgan atorgant l'aprovarà. A aquest efecte es requereix:

 • La comprovació per part de l'òrgan gestor que la documentació presentada compleix els requisits establerts en aquesta Ordenança, en la convocatòria de la subvenció, en el conveni i en la resolució de concessió.
 • L'informe de conformitat de l'òrgan gestor en el qual es constati l'adequada justificació de la subvenció, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o el gaudi de la subvenció. En l'informe ha de constar l'aportació municipal i, si s'escau, la resta de recursos de què ha disposat la persona o l'entitat beneficiària.

2. En cap cas, en la justificació de les subvencions el silenci administratiu s'entendrà com a positiu, per la qual cosa l'òrgan competent per determinar la justificació ha de resoldre sempre sobre la correcta o incorrecta justificació de la subvenció i ha de comunicar aquesta resolució a la persona o l'entitat beneficiària.

3. En cas que s'estableixin pagaments a compte de les subvencions, que tendran la consideració de pagaments fraccionats només per l'import igual a la quantia equivalent de la justificació presentada, aquesta justificació s'ha d'efectuar de forma similar a la prevista per a la totalitat de la subvenció i amb els requisits quant a justificació d'aquesta normativa.

Article 50. Comprovació de valors

1. Els serveis municipals poden comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, emprant qualsevol dels següents mitjans:

 1. Preus mitjans de mercat.
 2. Cotitzacions en mercats nacionals i estrangers.
 3. Estimació per referència als valors que figurin en els registres oficials de caràcter fiscal.
 4. Dictamen del personal pèrit de l'Administració.
 5. Taxació pericial contradictòria.

2. El valor que hagin comprovat els serveis municipals ha de servir de base per al càlcul de la subvenció i s'ha de notificar, degudament motivat i amb indicació dels mitjans i criteris emprats, juntament amb la resolució de l'acte que conté la liquidació de la subvenció.

3.La persona o entitat beneficiària pot, en qualsevol cas, promoure la taxació pericial contradictòria, en correcció dels altres procediments de comprovació de valors assenyalats en l'apartat 1 d'aquest article, en el termini del primer recurs que escaigui contra la resolució del procediment.

La presentació de la sol·licitud de taxació pericial contradictòria determina la suspensió de l'execució del procediment resolt i el termini per interposar recurs contra aquest.

4.Si la diferència entre el valor comprovat pels serveis municipals i la taxació practicada pel pèrit o pèrita de la persona o entitat beneficiària és inferior a 120.000 € i al 10% del valor comprovat per l'Administració, la taxació del pèrit de la persona o entitat beneficiària servirà de base per al càlcul de la subvenció. En cas contrari, ha de designar-se un tercer pèrit.

Els honoraris del pèrit de la persona o entitat beneficiària han de ser satisfets per aquesta. Quan la taxació practicada pel pèrit tercer sigui inferior al valor justificat per part de la persona o entitat beneficiària, totes les despeses pericials han de ser abonades per la persona o entitat beneficiària; altrament, en cas de ser igual o superior, són a càrrec de l'Administració.

La valoració del tercer pèrit ha de servir de base per determinar l'import de la subvenció.

 

TÍTOL IV DEL REINTEGRAMENT

Capítol I Reintegrament de subvencions

Article 51. Invalidesa de la resolució de concessió

1. Són causes d'invalidesa de la resolució de la concessió:

 1. Les indicades en l'article 47.1 de la LPAC.
 2. La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

2. Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l'ordenament jurídic, i, especialment, de les regles contingudes en aquesta llei, d'acord amb el que disposa l'article 48 de la LPAC.

3.Quan hi concorrin alguns del supòsits indicats en els apartats anteriors, l'òrgan atorgant revisarà d'ofici o, si s'escau, promourà la declaració de lesivitat i la ulterior impugnació, d'acord amb el que estableixen els articles 106 i 107 de l'esmentat text legal.

4.La declaració judicial o administrativa de nul·litat suposa l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

5. No procedirà la revisió d'ofici de l'acte de concessió quan hi concorri alguna de les causes de reintegrament previstes en l'article següent.

Article 52. Causes de reintegrament i retenció de pagaments

1. Escau el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor ingressi el reintegrament, si fos anterior, en els següents casos:

 1. Obtenció de subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que l'haguessin impedida.
 2. Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o de la no adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
 3. Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient.
 4. Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de publicitat i difusió en la documentació i la propaganda de l'activitat que es troba subvencionada per aquest Ajuntament, en els casos en què s'hagi imposat aquesta condició.
 5. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, com també l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan se'n derivi la impossibilitat de verificar l'ús donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
 6. Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores i a les persones i entitats beneficiàries, com també dels compromisos que hagin assumit, sempre que afectin la manera amb què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
 7. Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores i a les persones i entitats beneficiàries, com també dels compromisos que hagin assumit amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan se'n derivi la impossibilitat de verificar l'ús donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'un organisme internacional.
 8. L'adopció, en virtut del que s'estableix en els articles 87-89 del Tractat de la Unió Europea, d'una decisió de la qual deriva una necessitat de reintegrament.
 9. En els altres supòsits previstos en la LGS.

2. Quan el compliment per part de la persona o entitat beneficiària o, si s'escau, l'entitat col·laboradora s'aproximi de manera significativa al compliment total i s'acrediti una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat per reintegrar vendrà determinada per l'aplicació del criteri de proporcionalitat sense l'exigència d'interessos de demora, de manera que la persona o entitat beneficiària ha de percebre el tant percentual de la subvenció equivalent al tant percentual de compliment de l'activitat subvencionada que es determini, amb la incoació prèvia del corresponent expedient per part de l'òrgan atorgant.

3. Igualment, en el supòsit de concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que superin el cost de l'activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada i l'exigència de l'interès de demora corresponent.

Article 53. Naturalesa del crèdit a reintegrar

1. Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d'ingressos de dret públic.

2. El reintegrament de les quantitats percebudes comportarà l'exigència de l'interès de demora, que és el que estableix la LGS, des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, excepte en el cas que preveu l'apartat 2 de l'article anterior.

3. Els procediments per exigir el reintegrament de les subvencions tendran sempre caràcter administratiu.

Article 54. Prescripció

El dret a reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu als quatre anys. El còmput del termini i la interrupció de la prescripció es regeixen pel que disposa l'article 39 de la LGS.

Article 55. Obligats al reintegrament

1. Queden obligats al reintegrament els beneficiaris i les entitats col·laboradores, en els supòsits que preveu l'article 52 d'aquesta Ordenança. Aquesta obligació és independent de les sancions que, si s'escau, siguin exigibles.

2. Els membres de les persones jurídiques i les entitats que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 8 d'aquesta Ordenança han de respondre solidàriament de l'obligació de reintegrament de la persona o entitat beneficiària, en relació amb les activitats subvencionades que s'hagin compromès a efectuar.

Han de respondre solidàriament de l'obligació de reintegrament els representants legals de la persona o entitat beneficiària quan aquesta manqui de capacitat d'obrar.

Han de respondre solidàriament els membres, partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 8.3 d'aquesta Ordenança, en proporció a les seves respectives participacions, quan es tracti de comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat.

3. Han de respondre subsidiàriament de l'obligació de reintegrament els administradors de les societats mercantils o aquelles persones que tenguin la representació legal d'altres persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que siguin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions infringides, adoptin acords que facin possible els incompliments o consentin els dels qui d'ells depenguin.

Així mateix, els que tenguin la representació legal de les persones jurídiques, d'acord amb les disposicions legals o estatutàries que els resultin d'aplicació, que hagin cessat en les seves activitats han de respondre subsidiàriament en qualsevol cas de les obligacions de reintegrament d'aquestes.

4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions de reintegrament pendents es transmetran als socis o partícips en el capital,els quals n'han de respondre solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

5. En cas de defunció de l'obligat al reintegrament, l'obligació de satisfer les quantitats pendents de restitució es transmetrà als seus causahavents, sense perjudici del que estableix el dret civil aplicable a la successió per a determinats supòsits, en particular per al cas d'acceptació de l'herència a benefici d'inventari.

 

Capítol II Procediment de reintegrament

Article 56. Procediment de reintegrament

1.El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en el títol IV de la LPAC, sense perjudici de les especialitats establertes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.

2. El procediment de reintegrament de subvencions s'iniciarà d'ofici per acord de l'òrgan atorgant. També s'iniciarà a conseqüència de l'informe de control financer emès per la Intervenció General.

3.Una vegada acordat l'inici del procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, l'òrgan atorgant acordarà la suspensió dels lliuraments de pagament de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o l'entitat col·laboradora, sense superar, en cap cas, l'import que fixi l'acte d'inici de l'expedient de reintegrament, amb els interessos de demora meritats fins a aquell moment, si escauen.

La imposició d'aquesta mesura cautelar s'ha d'acordar a través de resolució motivada, que s'ha de notificar a la persona o entitat interessada, amb indicació dels recursos pertinents, i se n'ha de donar compte a la Intervenció Municipal.

La retenció de pagaments està subjecta, en qualsevol dels supòsits anteriors, al següent règim jurídic:

 1. Ha de ser proporcional a la finalitat que es pretén aconseguir, i, en cap cas, s'ha d'adoptar si pot produir efectes de difícil o impossible reparació.
 2. Ha de mantenir-se fins que es dicti la resolució que posa fi a l'expedient de reintegrament, i no pot superar el període màxim que es fixi per a la seva tramitació, incloent-hi les pròrrogues.
 3. Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, s'ha d'aixecar quan desapareguin les circumstàncies que la varen originar o quan la persona interessada proposi la substitució d'aquesta mesura cautelar per la constitució d'una garantia que es consideri suficient.

4.En la tramitació del procediment es garantirà en qualsevol cas el dret d'audiència de la persona interessada.

5.L'òrgan atorgant serà el competent per a la resolució del procediment de reintegrament. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de dotze mesos des de la data de l'acord d'iniciació. Aquest termini es pot suspendre o ampliar d'acord amb el que preveuen els articles 22 i 23 de la LPAC.

6. Per determinar la quantitat que finalment hagi de reintegrar la persona o entitat beneficiària, haurà d'atendre els criteris de graduació de l'incompliment que, atès l'anterior, resultin de l'expedient, i haurà de respondre, en qualsevol cas, al principi de proporcionalitat.

7. La resolució del procediment de reintegrament posarà fi a la via administrativa.

 

TÍTOL V DEL CONTROL DE LES SUBVENCIONS

Article 57. El control financer de les subvencions

El control financer de les subvencions l'exerceix la Intervenció Municipal o els òrgans de control extern. Així mateix, les regidories gestores i els organismes atorgants han d'exercir l'autoavaluació dels plans estratègics de subvencions.

Correspon a la Intervenció Municipal, amb caràcter ordinari, el control econòmic i financer de les subvencions regulades en aquestes bases generals, sense perjudici de les facultats d'inspecció que corresponen a l'òrgan atorgant de la subvenció.

El personal controlador té la consideració d'agent de l'autoritat i ha de rebre de les autoritats i de qui en general exerceixi les funcions públiques la col·laboració i el suport deguts.

Amb caràcter general, prevalen els controls posteriors sobre els previs.

Quan exercint les funcions de control es dedueixin indicis d'obtenció, destinació o justificació incorrectes de la subvenció rebuda, la Intervenció elevarà un informe a l'òrgan atorgant i proposarà l'inici del procediment de revocació de la subvenció, amb la finalitat d'obtenir el reintegrament total o parcial. Així mateix, la proposta pot contenir, si escau, la indicació de les mesures cautelars que es considerin necessàries.

Les entitats col·laboradores, les persones o entitats beneficiàries i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o amb la seva justificació tenen l'obligació de facilitar l'exercici de les funcions de control que corresponen a la Intervenció i, en particular, el lliure accés als locals i a la documentació objecte d'investigació.

El control financer de subvencions consisteix a adoptar les mesures següents:

 1. L'examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació que els suporta, de beneficiaris i entitats col·laboradores, com també de les operacions individualitzades i concretes relacionades amb les subvencions concedides o que les puguin afectar, la comprovació material de les inversions finançades o les altres que en cada cas estableixin les bases reguladores de la subvenció i, si escau, la resolució de concessió.
 2. El control financer, que es pot estendre a les persones físiques o jurídiques a les quals estan associats els beneficiaris, com qualsevol altra persona susceptible de presentar un interès en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats, en l'execució dels projectes o en l'adopció dels comportaments objecte de subvenció.

Article 58. Procediment de control financer

La iniciació de les actuacions de control financer sobre les persones o entitats beneficiàries i, si s'escau, sobre les entitats col·laboradores, s'efectuarà mitjançant la seva notificació a aquests, en la qual s'indicarà la naturalesa i l'abast de les actuacions a desenvolupar, la documentació que en principi ha de posar-se a la disposició de la Intervenció Municipal i altres elements que es considerin necessaris. Les persones o entitats beneficiàries i, si s'escau, les entitats col·laboradores han de ser informades, a l'inici de les actuacions, dels seus drets i de les seves obligacions en el seu curs. Igualment, aquestes actuacions s'han de comunicar a l'àrea gestora de les subvencions de la corporació.

Aquestes actuacions han de concloure en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de la notificació de l'inici de les actuacions.

Les actuacions de control financer sobre beneficiaris i, si s'escau, entitats col·laboradores finalitzaran amb l'emissió dels corresponents informes comprensius dels fets posats de manifest i de les conclusions que se'n derivin.

Els informes es notificaran als beneficiaris o a les entitats col·laboradores que hagin estat objecte de control. Una còpia de l'informe es remetrà a l'àrea gestora i a l'òrgan atorgant de la subvenció i s'ha d'assenyalar, si s'escau, la necessitat d'iniciar expedients de reintegrament i sancionar.

Quan en l'informe emès per la Intervenció Municipal es reculli la procedència de reintegrar la totalitat o part de la subvenció, l'àrea municipal o l'organisme autònom gestor haurà d'acordar, prenent com a base l'esmentat informe i en el termini de dos mesos, l'inici de l'expedient de reintegrament, i l'haurà de notificar així al beneficiari o entitat col·laboradora, que disposarà de quinze dies per al·legar tot el que consideri convenient en la seva defensa.

 

TÍTOL VI INFRACCIONS I SANCIONS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 59. Règim jurídic de les infraccions administratives

1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i les omissions tipificades en l'article 53 i següents de la LGS.

2. Les infraccions es consideren lleus, greus o molt greus d'acord amb la Llei esmentada i les sancions que s'hi tipifiquen s'han d'aplicar als infractors.

​​​​​​​Article 60. Règim jurídic de les sancions administratives

1. Les sancions en matèria de subvencions s'imposen mitjançant la incoació d'un expedient administratiu. En tot cas, s'ha de donar audiència a la persona o entitat interessada abans de dictar l'acord corresponent, i l'expedient s'ha de tramitar d'acord amb els preceptes de la LPAC i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. El procediment s'inicia d'ofici, com a conseqüència de l'actuació de comprovació de l'òrgan que concedeix la subvenció o de l'entitat col·laboradora, i també de les actuacions de control financer que es preveuen en la legislació vigent.

3.Són competents per resoldre el procediment sancionador els òrgans següents:

 • Per la comissió d'infraccions lleus i greus, el batle.
 • Per la comissió d'infraccions molt greus, el ple.

​​​​​​​Disposició addicional primera

1. Els subjectes inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança poden convocar premis, que tenen per objecte reconèixer, recompensar o estimular accions que en són mereixedores, pel caràcter social, cultural, esportiu, ambiental, etc., sempre que estiguin en les línies d'actuació pròpies dels diferents departaments de la corporació.

2. En les convocatòries corresponents s'han d'indicar el nombre de premis convocats, els requisits de les persones o entitats participants, l'import i els criteris d'adjudicació, que s'han de determinar per la qualitat i per la idoneïtat, i l'adequació de l'activitat premiada a la finalitat específica pretesa.

3. Sempre que la naturalesa del premi convocat ho permeti, s'ha de garantir l'anonimat de les persones o entitats concursants fins que s'adjudiqui.

4. Pel que fa als premis de l'article 3.3.a), a falta de normativa específica, s'aplicarà supletòriament el que estableix aquesta disposició addicional segona, llevat d'aquells aspectes en els quals, per la seva naturalesa especial, no resulti aplicable.

5. Als premis, a més de la publicitat pròpia de tota convocatòria de subvencions, se'ls ha de donar la màxima difusió possible entre les persones que hi poden estar interessades. El jurat, del qual formen part les persones que s'han de designar en la convocatòria per la preparació o per la idoneïtat, siguin personal de la corporació o no ho siguin, és qui valora els projectes presentats en funció dels criteris detallats en les convocatòries, emet el veredicte i l'eleva a l'òrgan que concedeix el premi. El jurat pot proposar declarar totalment o parcialment deserta la convocatòria, si creu que els projectes presentats no assoleixen els objectius prevists.

En la designació del jurat es garantirà una representació equilibrada de dones i homes amb capacitació, competència i preparació adequades.

6. Atès que aquestes subvencions es concedeixen en consideració a una determinada situació que es dona en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació d'aquesta situació per qualsevol mitjà admissible en dret, abans de la concessió, sens perjudici dels controls que es puguin establir per verificar‐ne l'existència.

Disposició addicional segona

1. Els subjectes inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança han d'introduir en les convocatòries de subvencions o en qualsevol tipus d'ajuda pública clàusules que n'impedeixin la concessió a les entitats sol·licitants que hagin estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

2. Seran aplicables els principis generals de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, a les persones físiques i jurídiques que siguin beneficiàries d'ajudes o subvencions que concedeixi l'Ajuntament de Llucmajor, els seus organismes autònoms i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents, i en general a totes les actuacions que promoguin o duguin a terme persones físiques o jurídiques privades, en els termes establerts en aquesta Llei.

Disposició transitòria única

1. Als procediments de concessió de subvencions iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança els serà aplicable la normativa vigent en el moment de l'inici de l'expedient corresponent.

2. Amb aquesta finalitat, s'entén que l'expedient s'ha iniciat quan l'òrgan competent ha aprovat la convocatòria pública corresponent de subvencions i s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Si són subvencions consignades nominativament en el pressupost de la corporació, l'expedient s'entén iniciat quan la persona interessada ha presentat la sol∙licitud de subvenció acompanyada de la documentació legalment exigible.

4. En tot cas, tendrà caràcter retroactiu quan la seva aplicació sigui favorable a les persones beneficiàries i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

Disposició final primera

En tot el que no preveu aquesta Ordenança de caràcter general s'aplicarà el que disposa el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; la LGS i la normativa de desplegament.

Disposició final segona

La present Ordenança, una vegada aprovada definitivament pel Ple de la corporació, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Llucmajor, 10 de novembre de 2022

El batle acctal. Bernadí Vives Cardona