Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 700602
Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial d’espais en el Museu de Menorca del Consell Insular de Menorca (Exp. 0509-2022-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 21 de novembre de 2022 aprovà definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial d'espais en el Museu de Menorca del Consell Insular de Menorca, el text íntegre de la qual es publica a continuació, per a general coneixement.

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL D'ESPAIS EN EL MUSEU DE MENORCA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

Fonament legal

Article 1

En virtut del que estableixen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i els 20 a 27 i 132 del Reial decret legislatiu 2/2004,  de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el Consell Insular de Menorca estableix la taxa pel servei de visites al Museu de Menorca, la qual es regirà per la present ordenança fiscal.

Fet imposable

Article 2

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ús privatiu o aprofitament especial d'espais a l'immoble del Museu de Menorca.

Subjecte passiu

Article 3

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones a les quals s'autoritzi l'ús privatiu o aprofitament especial dels espais del Museu de Menorca.

Meritació i període impositiu

Article 4

La taxa es meritarà, amb caràcter general, amb l'autorització per l'ús o l'aprofitament que constitueixen el fet imposable d'aquestes taxes.

Base imposable

Article 5

La base imposable per l'ús privatiu o aprofitament especial dels espais en el Museu de Menorca ve determinada per les tarifes següents:

Conceptes

Tarifa

Sala d'Actes (dins l'horari d'obertura del museu)

100,00

 €/jornada sencera

Sala d'Actes (dins l'horari d'obertura del museu)

50,00

 €/mitja jornada

Sala d'Actes (fora de l'horari d'obertura del museu)

25,00

 €/per hora extra

Claustre (dins l'horari d'obertura del museu)

150,00

 €/jornada sencera

Claustre (dins l'horari d'obertura del museu)

75,00

 €/mitja jornada

Claustre (fora de l'horari d'obertura del museu)

50,00

 €/per hora extra

Bar (dins l'horari d'obertura del museu)

50,00

 €/jornada sencera

Bar (dins l'horari d'obertura del museu)

25,00

 €/mitja jornada

Bar (fora de l'horari d'obertura del museu)

25,00

 €/per hora extra

Reduccions

Article 6

Estan exempts de pagament els grups escolars i les entitats i associacions culturals sense ànim de lucre de Menorca, mitjançant la presentació de document oficial que ho acrediti i sempre que l'autorització sigui dins l'horari d'obertura del Museu.

També estan exemptes de pagament els ajuntament de l'illa.

Base liquidable i quota tributària

Article 7

La base liquidable resultarà de l'aplicació a la base imposable (les tarifes en funció de l'espai) de la reducció prevista en l'article anterior, si correspon.

La quota tributària serà el resultat d'aplicar a la base liquidable la durada de l'acte.

Normes de gestió

Article 8

Aquesta taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

Article 9

L'obligació de pagament de la taxa neix, amb caràcter general, de l'autorització per l'ús privatiu o aprofitament especial dels espais que constitueixen el fet imposable.

Article 10

No obstant el que s'indica en l'article anterior, en el supòsit de falta de pagament d'aquesta taxa, el seu import podrà exigir-se pel procediment de constrenyiment i els actes que se'n derivin s'adaptaran al previst en el Reglament general de recaptació.

Article 11

Responsabilitats dels subjectes passius

Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament dels béns del Museu, el/la beneficiari/ària, sens perjudici del pagament de la contraprestació que li correspongui, està obligat a reintegrar el cost total de les despeses corresponents de reconstrucció i/o reparació i a dipositar-ne prèviament l'import.

Si els danys són irreparables, la persona beneficiària haurà d'indemnitzar el Consell Insular de Menorca amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels desperfectes.

Es podrà percebre el cost efectiu de tots els serveis addicionals que s'originin amb motiu de l'exercici de les activitats i els serveis previstos en la present normativa, especialment els de neteja, vigilància, bombers i altres. En aquests casos, simultàniament es podrà exigir, a més del pagament de la taxa corresponent, la constitució d'un dipòsit en metàl·lic que garanteixi el pagament dels serveis i dels possibles desperfectes.

No es podran condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix el present article.

En qualsevol cas, l'autorització de l'ús privatiu o aprofitament especial dels espais estarà condicionada a la seva disponibilitat i a la compatibilitat de l'ús amb l'activitat quotidiana del Museu i amb les necessitats de protecció i conservació del patrimoni.

Les condicions específiques de l'ús privatiu o aprofitament especial dels espais es fixaran en la corresponent autorització, on també constarà l'import de la taxa d'acord amb aquesta ordenança.

Disposició addicional primera

En tot el que no prevegi la present ordenança s'aplicaran les normes contingudes en el Reial decret legislatiu 2/2004,  de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en la Llei general tributària.

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i després de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.

Tot l'anterior s'ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 25 de novembre de 2022

La secretària Per delegació de la presidenta (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-07-2019) Rosa Salord Olèo