Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 698384
Aprovació definitiva de l’expedient 5621/2022 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari – Exp. 024-2022 Crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini de exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari d'aprovació inicial de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, adoptat el 27 d'octubre del 2022 de modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, que es fa públic resumit per capítols:

Altes en aplicacions de despeses

Orgànica

Programa

Econòmica

Aplicació Pressupostària

Crèdits definitius abans de la modificació

Crèdit extraordinari / Suplement de crèdit

Crèdits finals després de la modificació

1

1710

622000

Compra i instal·lació de quiosc a zona enjardinada (parc) de Ses Païsses

0,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

2

9200

121000

Complement destinació serveis generals

215.323,35 €

3.299,14 €

218.622,49 €

2

9200

121010

Complement específic serveis generals

402.923,78 €

7.645,87 €

410.569,65 €

2

1320

121000

Complement destí Policia

344.478,61 €

1.829,82 €

346.308,43 €

2

1320

121010

Complement específic Policia

1.004.613,46 €

4.399,88 €

1.009.013,34 €

2

1510

121000

Complement destí urbanisme i obres públiques

121.110,64 €

3.511,29 €

124.621,93 €

2

1510

121010

Complement específic urbanisme i obres públiques

225.475,46 €

8.679,06 €

234.154,52 €

2

1720

121000

Complement destí medi ambient

27.265,42 €

2.542,03 €

29.807,45 €

2

1720

121010

Complement específic medi ambient

59.381,56 €

2.441,73 €

61.823,29 €

2

9310

121000

Complement destí Administració financera

66.045,63 €

712,21 €

66.757,84 €

2

9310

121010

Complement específic Administració financera

127.945,02 €

2.696,51 €

130.641,53 €

2

9200

160.000

Seguretat Social Administració General

368.524,07 €

2.786,10 €

371.310,17 €

2

1320

160.000

Seguretat Social Policia

696.149,46 €

1.731,86 €

697.881,32 €

2

1510

160.000

Seguretat Social urbanisme i obres públiques

267.740,09 €

5.379,50 €

273.119,59 €

2

1720

160.000

Seguretat Social Medi ambient

39.374,88 €

1.255,91 €

40.630,79 €

2

9310

160.000

Seguretat Social administració financera

70.316,07 €

859,00 €

71.175,07 €

2

2310

130000

Personal laboral fix serveis socials

313.775,77 €

24.685,77 €

338.461,54 €

2

2310

131000

Personal laboral temporal serveis socials

29.419,32 €

22.927,08 €

52.346,40 €

2

3300

130000

Personal laboral fix

151.818,58 €

5.369,96 €

157.188,54 €

2

3321

130000

Personal laboral fix biblioteca

54.161,66 €

4.054,10 €

60.641,89 €

2

4320

130000

Personal laboral fix turisme

34.495,02 €

3.004,26 €

37.499,28 €

2

1510

130000

Personal laboral fix urbanisme i obres públiques

222.788,97 €

5.273,93 €

228.062,90 €

2

9200

130000

Personal laboral fix administració general

194.702,74 €

88,62 €

194.791,36 €

2

2310

160.000

Seguretat Social serveis socials

114.719,75 €

15.021,85 €

129.741,60 €

2

3300

160.000

Seguretat Social Cultura

50.809,70 €

1.694,22 €

52.503,92 €

2

3321

160.000

Seguretat Social Biblioteca

18.035,20 €

1.279,07 €

19.314,27 €

2

4320

160.000

Seguretat Social Turisme

11.308,59 €

947,84 €

12.256,43 €

2

9200

214000

Administració general, reparació de vehicles

18.000,00 €

20.000,00 €

38.000,00 €

2

9200

222010

Administració general, Comunicacions postals

20.000,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

5

3340

489003

Promoció cultural: Conveni Colla Buscastell

4.000,00 €

4.000,00 €

8.000,00 €

5

3340

489002

Promoció cultural: Conveni Colla San Rafael

4.000,00 €

4.000,00 €

8.000,00 €

9

3420

619090

Millora Camp futbol Can Coix Gespa

523.226,08 €

457.272,58 €

980.498,66 €

9

1330

227060

Servei de grua

120.000,00 €

100.000,00 €

220.000,00 €

9

1650

221000

Subministrament d'energia elèctrica

400.000,00 €

150.000,00 €

550.000,00 €

9

9330

623000

Instal·lacions fotovoltaiques

0,00 €

104.500,00 €

104.500,00 €

10

3410

489008

Subvenció SD Portmany

0,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

11

1510

227060

Estudis i treballs tècnics urbanisme

469.012,34 €

200.000,00 €

669.012,34 €

 

 

 

TOTAL

 

1.343.889,19 €

 

El finançament d'aquestes incorporacions s'efectua de la manera següent:

a) Amb càrrec al romanent de tresoreria

1.343.889,19 €

b) Amb els nous o majors ingressos recaptat sobre els totals previstos al pressupost corrent

0,00

c) Amb els excessos de finançament o compromisos ferms d'aportació afectats a determinats romanents

0,00

TOTAL IGUAL ALS CRÈDITS QUE CAL INCORPORAR

1.343.889,19 €

La distribució del finançament amb càrrec al romanent de tresoreria de 1.343.889,19 euros queda distribuït de la manera següent:

Aplicació pressupostària

Descripció

Euros

870000

Romanent tresoreria per a despeses generals

1.343.889,19 €

870100

Romanent tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

1.343.889,19 €

Contra aquest acord, en virtut del que disposa l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els interessats poden interposar directament el recurs contenciós administratiu en la forma i els terminis establerts als articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la dita jurisdicció.

Sense perjudici d'això, d'acord amb el que estableix l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició del recurs esmentat no suspèn per si sola l'efectivitat de l'acte o l'acord impugnat.

 

Sant Antoni de Portmany, 23 de novembre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar