Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 696961
Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei de l’Escorxador municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 763/2022

Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 18 d'agost de 2022 l'Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei de l'Escorxador municipal, i atès que durant el termini d'exposició pública no s'hi ha presentat cap reclamació, i per tant, esdevé aprovada definitivament, es publica íntegrament en compliment del disposat a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Recursos.

Contra l'aprovació definitiva d'aquesta Ordenança se pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient.

L'expedient es pot consultar en el departament de Secretaria de l'Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius. Per obtenir informació de l'expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) - Telèfon 971580051 - Fax 971583271

 

Felanitx, document signat electrònicament (23 de novembre de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LES CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCORXADOR MUNICIPAL.

PREÀMBUL

L'Ajuntament de Felanitx, d'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i la disposició final segona del Decret llei 1/2018 de 19 de gener de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears, porta a terme la prestació del servei d'escorxador municipal, servei que en l'actualitat es gestiona de forma indirecta d'acord amb l'article 85.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix un conjunt de modificacions d'àmbit fiscal i tributari que afecten -entre d'altres- la naturalesa de les contraprestacions econòmiques derivades de la prestació del servei públic d'escorxador.

De conformitat amb la disposició addicional quaranta-tresena de dita Llei, les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per l'explotació d'obres públiques o la prestació de serveis públics, de manera directa, mitjançant personificació privada o gestió indirecta, tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, d'acord amb el que preveu l'article 31.3 de la Constitució”

Cal assenyalar que, d'acord amb l'article 20.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat es regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d'aprovació de dita ordenança les entitats locals sol·licitaran informe preceptiu d'aquelles administracions públiques a les quals l'ordenament jurídic els atribuís alguna facultat d'intervenció sobre aquestes.

L'articulat de l'ordenança recull el règim jurídic de les esmentades prestacions, establint les actuacions subjectes a tarifació, la seva quantificació, les persones obligades al pagament de tarifes, la meritació i forma de pagament de les tarifes i el procediment de gestió o cobrament.

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació de les tarifes a satisfer pels abonats al servei d'escorxador municipal on presta el servei l'entitat concessionària Ramaders Agrupats SAT 4054.

Article 2.- Naturalesa de les tarifes.

Les tarifes i altres drets econòmics per la prestació del servei d'escorxador municipal tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, d'acord amb l'article 20.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en redacció donada per Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 3 – Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la contraprestació econòmica la prestació del servei públic d'escorxador.

Article 4.- Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que es beneficiïn dels serveis prestats per l'escorxador municipal.

Article 5.- Quota

La quota de l'ingrés patrimonial regulat en aquesta ordenança es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes en l'apartat següent.

En dites tarifes no es troba inclòs l'IVA corresponent.

Article 6.- Tarifes

SERVEI

Unitat tarifària

Tarifa proposada

Matar porc

€ / Kg

0,207

Matar truja

€ / Kg

0,207

Porc decomissat arreglat

€ / Kg

0,207

Truja decomissada arreglada

€ / Kg

0,207

Matar anyell (10 a 13 Kg)

€ / Kg

0,441

Matar cabrit (10 a 13 Kg)

€ / Kg

0,441

Matar cabra

€ / Kg

0,493

Matar vedell

€ / Kg

0,285

Vedell decomissat arreglat

€ / Kg

0,184

Matar ovella

€ / Kg

0,493

Cadàver de porc

€ / Ud

22,029

Cadàver de truja

€ / Ud

42,834

Cadàver de vedell

€ / Ud

122,003

Manipulació MER

€ / Ud

11,155

Eliminació de MER < 12 mesos)

€ / Ud

8,917

Eliminació de MER (>12 mesos)

€ / Ud

16,676

Matar anyell de llet

€ / Ud

4,420

Matar anyell ( -10 Kg)

€ / Ud

4,420

Matar anyell (+13 kg)

€ / Ud

6,401

Anyell decomissat

€ / Ud

4,911

Cadàver d'anyell

€ / Ud

8,488

Ovella decomissada

€ / Ud

24,640

Ovella cadàver

€ / Ud

16,800

Manipulació MER

€ / Ud

0,259

Eliminació de MER < 12 mesos)

€ / Ud

0,034

Eliminació de MER (>12 mesos)

€ / Ud

1,203

Matar cabrit (-10 Kg)

€ / Ud

4,418

Matar cabrit (+13Kg)

€ / Ud

6,401

Cabrit decomissat

€ / Ud

4,911

Cadàver de cabrit

€ / Ud

8,488

Cabra decomissada

€ / Ud

24,640

Cabra cadàver

€ / Ud

16,800

Manipulació MER

€ / Ud

0,259

Eliminació de MER < 12 mesos)

€ / Ud

0,034

Eliminació de MER (>12 mesos)

€ / Ud

1,203

Article 7.- Obligació de contribuir.

L'obligació de contribuir neix quan s'inicia la prestació del servei.

Article 8.- Obligats al pagament.

Són subjectes passius obligats al pagament de les contraprestacions econòmiques pel servei d'escorxador les persones naturals o jurídiques usuaris d'aquest servei.

Article 9.- Terminis i formes de pagament.

1.- El pagament es realitzarà per dipòsit previ en el moment de sol·licitud del servei.

Article 10.- Normes de gestió, liquidació ingrés i recaptació.

La gestió i la recaptació de les tarifes correspondrà a les empreses concessionàries o que presten el servei d'escorxador.

Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor el dia que s'hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, de conformitat amb els articles 70.2 de la Llei 7/85 i 103 de la Llei 20/2006, hagi transcorregut el termini assenyalat en l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.”