Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 695743
Aprovació definitiva de la modificació del reglament regulador del premi literari Joan Guasp Vila de Consell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que durant el termini d'informació pública de l'acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en la sessió ordinària de 27 de setembre de 2022, pel qual s'aprovà inicialment la modificació del reglament regulador del premi literari Joan Guasp Vila de Consell, no s'han presentat reclamacions o suggeriments, l'esmentat acord s'entén definitivament aprovat, conforme allò que disposa l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim local, l'art. 102, apartat d) de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, sols es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i article 103.1 Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre es publica el text íntegre de la modificació aprovada.

REGLAMENT REGULADOR DELS PREMIS LITERARIS “JOAN GUASP VILA DE CONSELL”

Article 8è.- Règim econòmic del premi

Els premis dels gèneres de novel·la i poesia seran de 1.500 euros i el premi del gènere de teatre serà de 2.000 euros; així com la publicació de les obres guanyadores. El premi i la seva dotació és indivisible i es troba subjecte a la normativa fiscal vigent.

 

Consell, 22 de novembre de 2022

El batle Andreu Isern Pol