Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 698152
Modificació de crèdit núm. 05/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió extraordinària i urgent de 30 d'agost de 2022, va aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 05/2022, i es va publicar en el BOIB núm. 116 de 03 de setembre de 2022.

De conformitat amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim Local, i 169.3 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i havent transcorregut el termini d'exposició al públic sense que s'hagin presentat cap al·legació ni reclamació a la modificació de crèdit núm. 05/2022, per la qual cosa queda aprovada definitivament, transcrivint-se, en la seva part bastant, l'acord de modificació:

“PRIMER. .- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022 per un import de 693.000,00 € corresponents a suplements de crèdit (681.000,00 €) i crèdit extraordinari (12.000,00 €).

SEGON. Determinar la fórmula de finançament en base a romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2021, en la quantitat de 693.000,00 €.

TERCER. Les modificacions que s'acorden són les següents:

Crèdit extraordinari: 

APLIC.PPT.

EXPRESSIÓ

P.ANT.

MODIF.

PREV.DEF.

1720/78001

SUBVENCIONS BICICLETES ELECTRIQUES

0,00

12.000,00

12.000,00

 

SUMA

 

12.000,00

 

Suplement de Crèdit:

APLIC.PPT.

EXPRESSIÓ

P.ANT.

MODIF.

PREV.DEF.

4320/22690

PROMOCIO TURISTICA

6.000,00

85.000,00

91.000,00

9200/62202

ADQUISICIO I ADECUACIÓ LOCAL

280.000,00

16.000,00

296.000,00

4320/60916

OBRES PASSEIG MARITIM TRAM II

100.000,00

580.000,00

680.000,00

 

SUMA

 

681.000,00

 

QUART. Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos quedaran de la següent manera:

Per Romanent de tresoreria líquid de l'exercici 2021:

CONCEPTE

EXPRESSIÓ

PREVISIÓ ANTERIOR

MAJORS INGRESSOS

PREVISIÓ DEFINITIVA

87000

ROMANENT DE TRESORERIA

2.512.526,89

693.000,00

3.205.526,89

 

TOTALS

2.512.526,89

693.000,00

3.205.526,89”

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció. Sense perjudici de l'anterior, i d'acord amb el previst a l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

Son Servera, a la data de la signatura electrònica (24 de novembre de 2022) La batlessa Natalia Troya Isern